* ./src/playlist/playlist.c: lots of playlist behaviour enhancements.
[vlc.git] / po / pl.po
1 # polish translation of vlc.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: vlc\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-06-07 11:11+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-05-26 18:31+0200\n"
10 "Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
11 "Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/libvlc.c:281
17 #, c-format
18 msgid "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
19 msgstr "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
20
21 #. Print module name
22 #: src/libvlc.c:898
23 #, fuzzy, c-format
24 msgid ""
25 "%s module options:\n"
26 "\n"
27 msgstr "opcje modu³u %s:\n"
28
29 #. We could also have "=<" here
30 #: src/libvlc.c:918 src/misc/configuration.c:798
31 msgid "string"
32 msgstr "napis"
33
34 #: src/libvlc.c:921 src/misc/configuration.c:783
35 msgid "integer"
36 msgstr "liczba ca³kowita"
37
38 #: src/libvlc.c:924 src/misc/configuration.c:790
39 msgid "float"
40 msgstr "liczba zmiennoprz."
41
42 #: src/libvlc.c:930
43 msgid " (default enabled)"
44 msgstr ""
45
46 #: src/libvlc.c:931
47 msgid " (default disabled)"
48 msgstr ""
49
50 #: src/libvlc.c:1013
51 #, fuzzy
52 msgid ""
53 "\n"
54 "Playlist items:\n"
55 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
56 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
57 "                                 DVD device\n"
58 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
59 "                                 VCD device\n"
60 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
61 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
62 "  vlc:loop                       loop execution of the playlist\n"
63 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
64 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Obiekty listy odtwarzania:\n"
68 "  *.mpg, *.vob                   zwyk³e pliki MPEG-1/2\n"
69 "  [dvd:][urz±dzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]\n"
70 "                                 urzadzenie DVD\n"
71 "  [vcd:][urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³]]\n"
72 "                                 urz±dzenie VCD\n"
73 "  udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
74 "                                 strumieñ UDP wysy³any przez VLS\n"
75 "  vlc:loop                       wykonywanie pêtli listy odtwarzania\n"
76 "  vlc:pause                      zatrzymanie odtwarzania obiektów listy\n"
77 "  vlc:quit                       wyj¶cie z VLC"
78
79 #: src/libvlc.c:1034 src/libvlc.c:1083 src/libvlc.c:1107 src/libvlc.c:1126
80 #, fuzzy
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Press the RETURN key to continue...\n"
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Naci¶nij klawisz ENTER aby kontynuowaæ..."
87
88 #. Usage
89 #: src/libvlc.c:1057
90 #, fuzzy, c-format
91 msgid ""
92 "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
93 "\n"
94 msgstr "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
95
96 #: src/libvlc.c:1060
97 #, fuzzy
98 msgid "[module]              [description]\n"
99 msgstr "[modu³]               [opis]"
100
101 #: src/libvlc.c:1101
102 #, fuzzy
103 msgid ""
104 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
105 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
106 "see the file named COPYING for details.\n"
107 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
108 msgstr ""
109 "Ten program jest dostarczany BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
110 "przez prawo. Mo¿na go rozpowszechniaæ na zasadach licencji GNU General\n"
111 "Public License; zajrzyj do pliku COPYING aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.\n"
112 "Program napisany przez zespó³ VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary¿."
113
114 #. ****************************************************************************
115 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
116 #. * define its own configuration options.
117 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
118 #. * macros.
119 #. ****************************************************************************
120 #: src/libvlc.h:34
121 msgid "interface module"
122 msgstr "modu³ interfejsu"
123
124 #: src/libvlc.h:36
125 #, fuzzy
126 msgid ""
127 "This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
128 "behavior is to automatically select the best module available."
129 msgstr ""
130 "Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez vlc.\n"
131 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego "
132 "dostêpnego modu³u."
133
134 #: src/libvlc.h:40
135 msgid "be verbose"
136 msgstr ""
137
138 #: src/libvlc.h:42
139 msgid "This options activates the output of information messages."
140 msgstr ""
141
142 #: src/libvlc.h:44
143 msgid "be quiet"
144 msgstr ""
145
146 #: src/libvlc.h:46
147 msgid "This options turns off all warning and information messages."
148 msgstr ""
149
150 #: src/libvlc.h:48
151 #, fuzzy
152 msgid "color messages"
153 msgstr "Komunikaty"
154
155 #: src/libvlc.h:50
156 msgid ""
157 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
158 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
159 msgstr ""
160
161 #: src/libvlc.h:53
162 msgid "interface default search path"
163 msgstr "domy¶lna ¶cie¿ka wyszukiwania interfejsu"
164
165 #: src/libvlc.h:55
166 msgid ""
167 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
168 "when looking for a file."
169 msgstr ""
170 "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
171 "otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
172
173 #: src/libvlc.h:58
174 msgid "audio output module"
175 msgstr "modu³ wyj¶ciowy d¼wiêku"
176
177 #: src/libvlc.h:60
178 msgid ""
179 "This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
180 "default behavior is to automatically select the best method available."
181 msgstr ""
182 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez vlc.\n"
183 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej "
184 "dostêpnej metody."
185
186 #: src/libvlc.h:64
187 #, fuzzy
188 msgid "enable audio"
189 msgstr "wy³±czenie d¼wiêku"
190
191 #: src/libvlc.h:66
192 #, fuzzy
193 msgid ""
194 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
195 "stage won't be done, and it will save some processing power."
196 msgstr ""
197 "Ta opcja powoduje ca³kowite wy³±czenie wyj¶cia d¼wiêku. Etap dekodowania "
198 "d¼wiêku nie zostanie wykonany, wiêc bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ trochê mocy "
199 "procesora."
200
201 #: src/libvlc.h:69
202 #, fuzzy
203 msgid "force mono audio"
204 msgstr "d¼wiêk mono"
205
206 #: src/libvlc.h:70
207 msgid "This will force a mono audio output"
208 msgstr "Ta opcja wymusza wyj¶cie d¼wiêku w trybie mono"
209
210 #: src/libvlc.h:72
211 msgid "audio output volume"
212 msgstr "g³o¶no¶æ wyj¶cia d¼wiêku"
213
214 #: src/libvlc.h:74
215 msgid ""
216 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
217 msgstr ""
218 "Mo¿na ustawiæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci wyj¶cia d¼wiêku w zakresie od 0 do "
219 "1024."
220
221 #: src/libvlc.h:77
222 msgid "audio output format"
223 msgstr "format wyj¶ciowy d¼wiêku"
224
225 #: src/libvlc.h:79
226 msgid ""
227 "You can force the audio output format here.\n"
228 "0 -> 16 bits signed native endian (default)\n"
229 "1 ->  8 bits unsigned\n"
230 "2 -> 16 bits signed little endian\n"
231 "3 -> 16 bits signed big endian\n"
232 "4 ->  8 bits signed\n"
233 "5 -> 16 bits unsigned little endian\n"
234 "6 -> 16 bits unsigned big endian\n"
235 "7 -> mpeg2 audio (unsupported)\n"
236 "8 -> ac3 pass-through"
237 msgstr ""
238 "W tym miejscu mo¿na wymusi format wyj¶ciowy d¼wiêku.\n"
239 "0 -> 16 bitów ze znakiem \"native endian\" (domy¶lnie)\n"
240 "1 ->  8 bitów bez znaku\n"
241 "2 -> 16 bitów little endian\n"
242 "3 -> 16 bitów ze znakiem \"big endian\"\n"
243 "4 ->  8 bitów ze znakiem\n"
244 "5 -> 16 bitów bez znaku \"little endian\"\n"
245 "6 -> 16 bitó³ bez znaku \"big endian\"\n"
246 "7 -> d¼wiêk mpeg2 (nieobs³ugiwane)\n"
247 "8 -> ac3 pass-through"
248
249 #: src/libvlc.h:90
250 msgid "audio output frequency (Hz)"
251 msgstr "czêstotliwo¶æ wyj¶ciowa d¼wiêku (Hz)"
252
253 #: src/libvlc.h:92
254 #, fuzzy
255 msgid ""
256 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
257 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
258 msgstr ""
259 "W tym miejscu mo¿na wymusiæ czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± d¼wiêku.\n"
260 "Czêstymi warto¶ciami s± 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
261
262 #: src/libvlc.h:95
263 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
264 msgstr "kompensacja rozsynchronizowania d¼wiêku (w ms)"
265
266 #: src/libvlc.h:97
267 msgid ""
268 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
269 "notice a lag between the video and the audio."
270 msgstr ""
271 "Ta opcja umo¿liwia opó¼nienie wyj¶cia d¼wiêku. To mo¿e byæ u¿yteczne w razie "
272 "wystêpowania opó¼nieñ miêdzy d¼wiêkiem a obrazem."
273
274 #: src/libvlc.h:100
275 msgid "video output module"
276 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu"
277
278 #: src/libvlc.h:102
279 #, fuzzy
280 msgid ""
281 "This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
282 "default behavior is to automatically select the best method available."
283 msgstr ""
284 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej obrazu u¿ywanej przez vlc.\n"
285 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lne zachowanie to automatyczny wybór najlepszej "
286 "dostêpnej metody."
287
288 #: src/libvlc.h:106
289 #, fuzzy
290 msgid "enable video"
291 msgstr "wy³±czony obraz"
292
293 #: src/libvlc.h:108
294 #, fuzzy
295 msgid ""
296 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
297 "stage won't be done, which will save some processing power."
298 msgstr ""
299 "Ta opcja ca³kowicie wy³±cza wyj¶cie obrazu. Etap dekodowania obrazu nie "
300 "powinien byæ wykonany, wiêc mo¿na bêdzie zaoszczêdziæ trochê mocy procesora."
301
302 #: src/libvlc.h:111
303 msgid "display identifier"
304 msgstr "identyfikator ekranu"
305
306 #: src/libvlc.h:113
307 msgid ""
308 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
309 "instance :0.1."
310 msgstr "Lokalny port ekranu u¿ywany przez X11 do rysowania. Na przyk³ad :0.1."
311
312 #: src/libvlc.h:116
313 msgid "video width"
314 msgstr "szeroko¶æ obrazu"
315
316 #: src/libvlc.h:118
317 #, fuzzy
318 msgid ""
319 "You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
320 "characteristics."
321 msgstr ""
322 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu szeroko¶æ obrazu.\n"
323 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnie vlc zaadoptuje charakterystyki obrazu."
324
325 #: src/libvlc.h:121
326 msgid "video height"
327 msgstr "wysoko¶æ obrazu"
328
329 #: src/libvlc.h:123
330 #, fuzzy
331 msgid ""
332 "You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
333 "video characteristics."
334 msgstr ""
335 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu wysoko¶æ obrazu.\n"
336 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnie vlc zaadoptuje charakterystyki obrazu."
337
338 #: src/libvlc.h:126
339 msgid "zoom video"
340 msgstr "skalowanie obrazu"
341
342 #: src/libvlc.h:128
343 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
344 msgstr "Mo¿na skalowaæ obraz o okre¶lony wspó³czynnik."
345
346 #: src/libvlc.h:130
347 msgid "grayscale video output"
348 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
349
350 #: src/libvlc.h:132
351 #, fuzzy
352 msgid ""
353 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
354 "can also allow you to save some processing power)."
355 msgstr ""
356 "Uzywaj±c tej opcji vlc nie bêdzie dekodowa³ informacji o kolorze z obrazu "
357 "(pozwala to tak¿e na oszczêdzenie trochê mocy procesora)."
358
359 #: src/libvlc.h:135
360 msgid "fullscreen video output"
361 msgstr "wyj¶cie pe³noekranowe obrazu"
362
363 #: src/libvlc.h:137
364 msgid ""
365 "If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
366 msgstr ""
367 "Po w³±czeniu tej opcji, vlc zawsze wy¶wietli obraz w trybie pe³noekranowym."
368
369 #: src/libvlc.h:140
370 #, fuzzy
371 msgid "overlay video output"
372 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
373
374 #: src/libvlc.h:142
375 #, fuzzy
376 msgid ""
377 "If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
378 "you graphics card."
379 msgstr ""
380 "Domy¶lnie vlc bêdzie próbowaæ wykorzystaæ w³a¶ciwo¶ci karty graficznej."
381
382 #: src/libvlc.h:145
383 msgid "force SPU position"
384 msgstr "wymuszanie pozycji SPU"
385
386 #: src/libvlc.h:147
387 #, fuzzy
388 msgid ""
389 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
390 "over the movie. Try several positions."
391 msgstr ""
392 "Mo¿na u¿yæ tej opcji do umieszczania podtytu³ów pod filmem, zamiast nad nim. "
393 "Wypróbuj ró¿ne pozycje."
394
395 #: src/libvlc.h:150
396 msgid "video filter module"
397 msgstr "modu³ filtru obrazu"
398
399 #: src/libvlc.h:152
400 msgid ""
401 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
402 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
403 msgstr ""
404 "Ta opcja umo¿liwia dodawanie filtrów polepszaj±cych jako¶æ obrazu, np. filtr "
405 "przeciwko migotaniu, lub klonowanie zak³óceñ obrazu."
406
407 #: src/libvlc.h:156
408 msgid "server port"
409 msgstr "port serwera"
410
411 #: src/libvlc.h:158
412 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
413 msgstr "Port serwera u¿ywany dla strumieni UDP. Domy¶lnie 1234."
414
415 #: src/libvlc.h:160
416 msgid "enable network channel mode"
417 msgstr "w³±czenie trybu kana³ów sieciowych"
418
419 #: src/libvlc.h:162
420 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
421 msgstr "Aktywowanie tej opcji umo¿liwia u¿ywanie serwera kana³ów VideoLAN."
422
423 #: src/libvlc.h:164
424 msgid "channel server address"
425 msgstr "adres serwera kana³ów"
426
427 #: src/libvlc.h:166
428 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
429 msgstr "Tutaj nale¿y podaæ adres serwera kana³ów VideoLAN."
430
431 #: src/libvlc.h:168
432 msgid "channel server port"
433 msgstr "port serwera kana³ów"
434
435 #: src/libvlc.h:170
436 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
437 msgstr ""
438 "Tutaj nale¿y okre¶liæ port na którym uruchomiony jest serwer kana³ów "
439 "VideoLAN."
440
441 #: src/libvlc.h:172
442 msgid "network interface"
443 msgstr "interfejs sieciowy"
444
445 #: src/libvlc.h:174
446 msgid ""
447 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
448 "solution, you may indicate here which interface to use."
449 msgstr ""
450 "Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest "
451 "rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
452
453 #: src/libvlc.h:177
454 msgid "choose program (SID)"
455 msgstr "wybierz program (SID)"
456
457 #: src/libvlc.h:179
458 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
459 msgstr "Wybierz program podaj±c jego identyfikator us³ugi."
460
461 #: src/libvlc.h:181
462 msgid "choose audio"
463 msgstr "wybierz d¼wiêk"
464
465 #: src/libvlc.h:183
466 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
467 msgstr "Podaj domy¶lny typ d¼wiêku u¿ywany przy odtwarzaniu  DVD."
468
469 #: src/libvlc.h:185
470 msgid "choose channel"
471 msgstr "wybierz kana³"
472
473 #: src/libvlc.h:187
474 msgid ""
475 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
476 "to n)."
477 msgstr ""
478 "Podaj numer strumienia kana³u d¼wiekowego u¿ywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
479 "do n)."
480
481 #: src/libvlc.h:190
482 msgid "choose subtitles"
483 msgstr "wybierz podtytu³y"
484
485 #: src/libvlc.h:192
486 msgid ""
487 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
488 "(from 1 to n)."
489 msgstr ""
490 "Podaj numer strumienia kana³u podtytu³ów u¿ywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
491 "1 do n)."
492
493 #: src/libvlc.h:195
494 msgid "DVD device"
495 msgstr "urz±dzenie DVD"
496
497 #: src/libvlc.h:197
498 msgid "This is the default DVD device to use."
499 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie DVD."
500
501 #: src/libvlc.h:199
502 msgid "VCD device"
503 msgstr "urz±dzenie VCD"
504
505 #: src/libvlc.h:201
506 msgid "This is the default VCD device to use."
507 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie VCD."
508
509 #: src/libvlc.h:203
510 msgid "force IPv6"
511 msgstr "wymu¶ IPv6"
512
513 #: src/libvlc.h:205
514 msgid ""
515 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
516 "connections."
517 msgstr ""
518 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv6 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
519 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
520
521 #: src/libvlc.h:208
522 msgid "force IPv4"
523 msgstr "wymu¶ IPv4"
524
525 #: src/libvlc.h:210
526 msgid ""
527 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
528 "connections."
529 msgstr ""
530 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv4 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
531 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
532
533 #: src/libvlc.h:213
534 msgid "choose MPEG audio decoder"
535 msgstr "wybór dekodera d¼wiêku MPEG"
536
537 #: src/libvlc.h:215
538 msgid ""
539 "This allows you to select the MPEG audio decoder you want to use. Common "
540 "choices are builtin and mad."
541 msgstr ""
542 "Ta opcja umozliwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku MPEG. Normalne opcje "
543 "wyboru to wbudowana i szalona."
544
545 #: src/libvlc.h:218
546 msgid "choose AC3 audio decoder"
547 msgstr "wybierz dekoder d¼wiêku AC3"
548
549 #: src/libvlc.h:220
550 msgid ""
551 "This allows you to select the AC3/A52 audio decoder you want to use. Common "
552 "choices are builtin and a52."
553 msgstr ""
554 "Ta opcja umo¿liwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku AC3/A52. Zwyk³e opcje "
555 "wyboru s± wbudowana i a52."
556
557 #: src/libvlc.h:223
558 #, fuzzy
559 msgid "enable CPU MMX support"
560 msgstr "wy³±czona obs³uga MMX procesora"
561
562 #: src/libvlc.h:225
563 #, fuzzy
564 msgid ""
565 "If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
566 "of them."
567 msgstr ""
568 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji MMX lecz nie chcesz aby vlc ich "
569 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
570
571 #: src/libvlc.h:228
572 #, fuzzy
573 msgid "enable CPU 3D Now! support"
574 msgstr "wy³±czona obs³uga 3D Now!"
575
576 #: src/libvlc.h:230
577 #, fuzzy
578 msgid ""
579 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
580 "advantage of them."
581 msgstr ""
582 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji 3D Now! lecz nie chcesz aby vlc ich "
583 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
584
585 #: src/libvlc.h:233
586 #, fuzzy
587 msgid "enable CPU MMX EXT support"
588 msgstr "wy³±czona obs³uga MMX EXT"
589
590 #: src/libvlc.h:235
591 #, fuzzy
592 msgid ""
593 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
594 "advantage of them."
595 msgstr ""
596 "Je¶li procesor obs³uguje rozszerzony zbiór istrukcji MMX lecz nie chcesz aby "
597 "vlc ich u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
598
599 #: src/libvlc.h:238
600 #, fuzzy
601 msgid "enable CPU SSE support"
602 msgstr "wy³±czona obs³uga SSE"
603
604 #: src/libvlc.h:240
605 #, fuzzy
606 msgid ""
607 "If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take can take "
608 "advantage of them."
609 msgstr ""
610 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji SSE lecz nie chcesz aby vlc ich "
611 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
612
613 #: src/libvlc.h:243
614 #, fuzzy
615 msgid "enable CPU AltiVec support"
616 msgstr "wy³±czona obs³uga AltiVec"
617
618 #: src/libvlc.h:245
619 #, fuzzy
620 msgid ""
621 "If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
622 "advantage of them."
623 msgstr ""
624 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji AltiVec lecz nie chcesz aby vlc ich "
625 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
626
627 #: src/libvlc.h:248
628 msgid "launch playlist on startup"
629 msgstr "w³±czanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"
630
631 #: src/libvlc.h:250
632 msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
633 msgstr ""
634 "Je¶li vlc ma w³±czaæ odtwarzanie po uruchomieniu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± "
635 "opcjê."
636
637 #: src/libvlc.h:252
638 #, fuzzy
639 msgid "enqueue items in playlist"
640 msgstr "domy¶lne kolejkowanie listy odtwarzania"
641
642 #: src/libvlc.h:254
643 msgid ""
644 "If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
645 "this option."
646 msgstr ""
647 "Je¶li vlc ma dodawaæ pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wówczas "
648 "nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
649
650 #: src/libvlc.h:257
651 msgid "loop playlist on end"
652 msgstr "zapêtlanie listy odtwarzania"
653
654 #: src/libvlc.h:259
655 msgid ""
656 "If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
657 "option."
658 msgstr ""
659 "Je¶li vlc ma odtwarzaæ w nieskoñczono¶æ listê odtwarzania wówczas nale¿y "
660 "zaznaczyæ t± opcjê."
661
662 #: src/libvlc.h:262
663 msgid "memory copy module"
664 msgstr "modu³ kopiowania pamiêci"
665
666 #: src/libvlc.h:264
667 msgid ""
668 "You can select wich memory copy module you want to use. By default vlc will "
669 "select the fastest one supported by your hardware."
670 msgstr ""
671 "Mo¿na wybraæ który z modu³ów kopiowania pamiêci ma byæ u¿ywany. Domy¶lnie "
672 "vlc wybierze najszybszy obs³ugiwany przez sprzêt modu³."
673
674 #: src/libvlc.h:267
675 #, fuzzy
676 msgid "access module"
677 msgstr "modu³ interfejsu"
678
679 #: src/libvlc.h:269
680 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
681 msgstr ""
682
683 #: src/libvlc.h:271
684 #, fuzzy
685 msgid "demux module"
686 msgstr "modu³ pomocy"
687
688 #: src/libvlc.h:273
689 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
690 msgstr ""
691
692 #: src/libvlc.h:275
693 msgid "fast pthread on NT/2K/XP (developpers only)"
694 msgstr "szybkie w±tki pthread na NT/2K/Xp (tylko programi¶ci)"
695
696 #: src/libvlc.h:277
697 msgid ""
698 "On Windows NT/2K/XP we use a slow but correct pthread implementation, you "
699 "can also use this faster implementation but you might experience problems "
700 "with it."
701 msgstr ""
702 "W systemie Windows NT/2K/XP u¿ywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
703 "w±tków pthread, mo¿na tak¿e wybraæ szybsz± implementacjê lecz wówczas mo¿na "
704 "napotkaæ problemy."
705
706 #. Interface options
707 #: src/libvlc.h:299
708 msgid "Interface"
709 msgstr "Interfejs"
710
711 #. Audio options
712 #: src/libvlc.h:307
713 msgid "Audio"
714 msgstr "D¼wiêk"
715
716 #. Video options
717 #: plugins/directx/directx.c:53 src/libvlc.h:317
718 msgid "Video"
719 msgstr "Obraz"
720
721 #. Input options
722 #: plugins/satellite/satellite.c:66 src/libvlc.h:330
723 msgid "Input"
724 msgstr "Wej¶cie"
725
726 #. Decoder options
727 #: src/libvlc.h:349
728 msgid "Decoders"
729 msgstr "Dekodery"
730
731 #. CPU options
732 #: src/libvlc.h:354
733 msgid "CPU"
734 msgstr "CPU"
735
736 #. Playlist options
737 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:1824
738 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1848 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
739 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2105 src/libvlc.h:362
740 msgid "Playlist"
741 msgstr "Lista odtwarzania"
742
743 #. Misc options
744 #: plugins/a52/a52.c:85 plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:72 plugins/dsp/dsp.c:81
745 #: plugins/dummy/dummy.c:51 plugins/fb/fb.c:70 plugins/filter/deinterlace.c:50
746 #: plugins/filter/distort.c:50 plugins/filter/transform.c:51
747 #: plugins/filter/wall.c:45 plugins/ggi/ggi.c:64 plugins/gtk/gnome.c:73
748 #: plugins/gtk/gtk.c:71 plugins/mad/mad_adec.c:66 plugins/mga/xmga.c:106
749 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:96 plugins/text/logger.c:86
750 #: plugins/win32/win32.cpp:48 plugins/x11/x11.c:55 plugins/x11/xvideo.c:65
751 #: src/libvlc.h:368
752 msgid "Miscellaneous"
753 msgstr "Ró¿ne"
754
755 #: src/libvlc.h:380
756 msgid "main program"
757 msgstr "g³ówny program"
758
759 #: src/libvlc.h:392
760 msgid "print help"
761 msgstr "wy¶wietl pomoc"
762
763 #: src/libvlc.h:394
764 msgid "print detailed help"
765 msgstr "wy¶wietl pomoc szczegó³ow±"
766
767 #: src/libvlc.h:396
768 msgid "print a list of available modules"
769 msgstr "wy¶wietl listê dostêpnych modu³ów"
770
771 #: src/libvlc.h:398
772 #, fuzzy
773 msgid "print help on module"
774 msgstr "wy¶wietl pomoc na temat modu³u <napis>"
775
776 #: src/libvlc.h:401
777 msgid "print version information"
778 msgstr "Wy¶wietl informacje o wersji"
779
780 #: src/libvlc.h:403
781 #, fuzzy
782 msgid "print build information"
783 msgstr "Wy¶wietl informacje o wersji"
784
785 #: src/misc/configuration.c:783
786 msgid "boolean"
787 msgstr "zm. logiczna"
788
789 #. ****************************************************************************
790 #. * Build configuration structure.
791 #. ****************************************************************************
792 #: plugins/a52/a52.c:76
793 #, fuzzy
794 msgid "A/52 dynamic range compression"
795 msgstr "wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu A/52"
796
797 #: plugins/a52/a52.c:78
798 #, fuzzy
799 msgid ""
800 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
801 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
802 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
803 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
804 msgstr ""
805 "Kompresja dynamicznego zakresu wyg³adza g³o¶ne d¼wiêki, za¶ ciche czyni "
806 "g³o¶niejszymi, tak wiêc mo¿na ³atwiej ods³uchiwaæ strumienia w g³o¶nym "
807 "¶rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
808 "Je¶li zostanie wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu bêdzie to lepiej "
809 "pasuj±ca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
810
811 #: plugins/a52/a52.c:90
812 msgid "a52 ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
813 msgstr "modu³ dekodera d¼wiêku a52 ATSC A/52 aka AC-3"
814
815 #: plugins/aa/aa.c:50
816 msgid "ASCII-art video output module"
817 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu ASCII-art"
818
819 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:74 plugins/downmix/downmix.c:47
820 msgid "AC3 downmix module"
821 msgstr "modu³ AC3 downmix"
822
823 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:76 plugins/imdct/imdct.c:47
824 msgid "AC3 IMDCT module"
825 msgstr "modu³ AC3 IMDCT"
826
827 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:80
828 msgid "software AC3 decoder"
829 msgstr "dekoder programowy AC3"
830
831 #: plugins/ac3_spdif/ac3_spdif.c:116
832 msgid "SPDIF pass-through AC3 decoder"
833 msgstr "dekoder SPDIF przez AC3"
834
835 #: plugins/access/file.c:56
836 msgid "Standard filesystem file reading"
837 msgstr "CZytanie standartowego pliku systemowego"
838
839 #: plugins/access/http.c:71
840 msgid "HTTP access plug-in"
841 msgstr "wtyczna dostêpu HTTP"
842
843 #: plugins/access/udp.c:58
844 msgid "Raw UDP access plug-in"
845 msgstr "wtyczka dostêpu przez surowe UDP"
846
847 #: plugins/alsa/alsa.c:56
848 msgid "ALSA audio module"
849 msgstr "modu³ d¼wiêkowy ALSA"
850
851 #: plugins/arts/arts.c:65
852 msgid "aRts audio module"
853 msgstr "modu³ d¼wiêkowy aRts"
854
855 #: plugins/beos/beos.cpp:49
856 msgid "BeOS standard API module"
857 msgstr "modu³ standardowy API BeOS"
858
859 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:62
860 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
861 msgstr "konwersje z I420,IYUV,YV12 do RGB,RV15,RV16,RV24,RV32"
862
863 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:66
864 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
865 msgstr "konwersje z MMX I420,IYUV,YV12 do RV15,RV16,RV24,RV32"
866
867 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_yuy2.c:74
868 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68
869 msgid "conversions from "
870 msgstr "konwersje z "
871
872 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_ymga.c:58
873 #: plugins/chroma/i420_yuy2.c:74 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
874 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68 plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
875 msgid " to "
876 msgstr " do "
877
878 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:58 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
879 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
880 msgid "MMX conversions from "
881 msgstr "konwersje MMX z "
882
883 #. ****************************************************************************
884 #. * Building configuration tree
885 #. ****************************************************************************
886 #: plugins/directx/directx.c:41
887 #, fuzzy
888 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
889 msgstr "Wy³±czona konwersja sprzêtowa YUV->RGB"
890
891 #: plugins/directx/directx.c:43
892 #, fuzzy
893 msgid ""
894 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
895 "doesn't have any effect when using overlays."
896 msgstr ""
897 "Nie próbuj u¿ywaæ akceleracji sprzêtowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja "
898 "nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
899
900 #: plugins/directx/directx.c:45
901 #, fuzzy
902 msgid "use video buffers in system memory"
903 msgstr "U¿ywanie buforów obrazu w pamiêci systemowej"
904
905 #: plugins/directx/directx.c:47
906 msgid ""
907 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
908 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
909 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
910 "doesn't have any effect when using overlays."
911 msgstr ""
912 "Tworzenie buforów obrazu w pamiêci systemowej zamiast w pamiêci karty. To "
913 "nie jest zalecane gdy¿ zazwyczaj u¿ywanie pamiêci karty daje korzy¶ci z "
914 "akceleracji sprzêtowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta "
915 "opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
916
917 #: plugins/directx/directx.c:59
918 msgid "DirectX extension module"
919 msgstr "modu³ rozszerzeñ DirectX"
920
921 #: plugins/downmix/downmix3dn.c:47
922 msgid "3D Now! AC3 downmix module"
923 msgstr "modu³ 3D Now! AC3 downmix"
924
925 #: plugins/downmix/downmixsse.c:47
926 msgid "SSE AC3 downmix module"
927 msgstr "modu³ SSE AC3 downmix"
928
929 #: plugins/dsp/dsp.c:82
930 msgid "OSS dsp device"
931 msgstr "urz±dzenie OSS dsp"
932
933 #: plugins/dsp/dsp.c:86
934 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
935 msgstr "modu³ linux OSS /dev/dsp"
936
937 #. ****************************************************************************
938 #. * Build configuration tree.
939 #. ****************************************************************************
940 #: plugins/dummy/dummy.c:44
941 msgid "dummy image chroma format"
942 msgstr "format chroma fikcyjnych obrazów"
943
944 #: plugins/dummy/dummy.c:46
945 msgid ""
946 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
947 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
948 msgstr ""
949 "Wymusza format fikcyjny wyj¶cia obrazów przy tworzeniu okre¶lonego formatu "
950 "chroma zamiast próby zwiêkszania wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej "
951 "wydajnego formatu."
952
953 #: plugins/dummy/dummy.c:57
954 msgid "dummy functions module"
955 msgstr "modu³ fikcyjnych funkcji"
956
957 #: plugins/dummy/null.c:52
958 msgid "the Null module that does nothing"
959 msgstr "pusty modu³ nie robi nic"
960
961 #: plugins/dvd/dvd.c:66
962 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
963 msgstr "[dvd:][urz±dzenie][@surowe_urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
964
965 #: plugins/dvd/dvd.c:72
966 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if present"
967 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss je¶li obecna"
968
969 #: plugins/dvd/dvd.c:75
970 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
971 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss"
972
973 #: plugins/dvdread/dvdread.c:42
974 msgid "[dvdread:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
975 msgstr "[dvdread:][urzadzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
976
977 #: plugins/dvdread/dvdread.c:46
978 msgid "DVDRead input module"
979 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVDRead"
980
981 #: plugins/esd/esd.c:67
982 msgid "EsounD audio module"
983 msgstr "modu³ d¼wiêku EsounD"
984
985 #: plugins/fb/fb.c:71
986 msgid "framebuffer device"
987 msgstr "urz±dzenie bufora ramek"
988
989 #: plugins/fb/fb.c:75
990 msgid "Linux console framebuffer module"
991 msgstr "modu³ bufora ramek konsoli linuksowej"
992
993 #: plugins/filter/deinterlace.c:51
994 #, fuzzy
995 msgid "Deinterlace mode"
996 msgstr "modu³ interfejsu"
997
998 #: plugins/filter/deinterlace.c:52
999 msgid "one of 'bob' and 'blend'"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: plugins/filter/deinterlace.c:56
1003 msgid "deinterlacing module"
1004 msgstr "modu³ przeplotu"
1005
1006 #: plugins/filter/distort.c:51
1007 #, fuzzy
1008 msgid "distort mode"
1009 msgstr "Tryb sieci"
1010
1011 #: plugins/filter/distort.c:52
1012 msgid "one of \"wave\" and \"ripple\""
1013 msgstr ""
1014
1015 #: plugins/filter/distort.c:56
1016 msgid "miscellaneous video effects module"
1017 msgstr "ró¿ne modu³y efektów obrazu"
1018
1019 #: plugins/filter/invert.c:48
1020 msgid "invert video module"
1021 msgstr "modu³ odwracania obrazu"
1022
1023 #: plugins/filter/transform.c:52
1024 msgid "Transform type"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: plugins/filter/transform.c:53
1028 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: plugins/filter/transform.c:57
1032 msgid "image transformation module"
1033 msgstr "modu³ transformacji obrazu"
1034
1035 #: plugins/filter/wall.c:46
1036 msgid "Number of columns"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: plugins/filter/wall.c:47
1040 msgid ""
1041 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: plugins/filter/wall.c:49
1045 msgid "Number of rows"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: plugins/filter/wall.c:50
1049 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: plugins/filter/wall.c:52
1053 msgid "Active windows"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: plugins/filter/wall.c:53
1057 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: plugins/filter/wall.c:57
1061 msgid "image wall video module"
1062 msgstr "modu³ ¶ciany obrazu (image wall)"
1063
1064 #: plugins/fx/scope.c:72
1065 msgid "scope effect module"
1066 msgstr "modu³ efektu zasiêgu"
1067
1068 #. ****************************************************************************
1069 #. * Building configuration tree
1070 #. ****************************************************************************
1071 #: plugins/ggi/ggi.c:58 plugins/mga/xmga.c:100 plugins/x11/x11.c:49
1072 #: plugins/x11/xvideo.c:54
1073 msgid "X11 display name"
1074 msgstr "nazwa ekranu X11"
1075
1076 #: plugins/ggi/ggi.c:59
1077 msgid ""
1078 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
1079 "By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
1080 msgstr ""
1081 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1082 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1083
1084 #: plugins/glide/glide.c:69
1085 msgid "3dfx Glide module"
1086 msgstr "modu³ 3dfx Glide"
1087
1088 #. ****************************************************************************
1089 #. * Building configuration tree
1090 #. ****************************************************************************
1091 #: plugins/gtk/gnome.c:61 plugins/gtk/gtk.c:62
1092 #, fuzzy
1093 msgid "show tooltips"
1094 msgstr "ukrywanie podpowiedzi"
1095
1096 #: plugins/gtk/gnome.c:62 plugins/gtk/gtk.c:63
1097 #, fuzzy
1098 msgid "Show tooltips for configuration options."
1099 msgstr "Podpowiedzi dla opcji konfiguracji nie maj± byæ wy¶wietlane."
1100
1101 #: plugins/gtk/gnome.c:67 plugins/gtk/gtk.c:65
1102 msgid "maximum height for the configuration windows"
1103 msgstr "maksymalna wysoko¶æ okien konfiguracji"
1104
1105 #: plugins/gtk/gnome.c:69 plugins/gtk/gtk.c:67
1106 msgid ""
1107 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1108 "preferences menu will occupy."
1109 msgstr ""
1110 "Mo¿na ustawiæ maksymalny rozmiar, jaki bêd± mog³y mieæ okna konfiguracji w "
1111 "menu preferencji."
1112
1113 #: plugins/gtk/gtk.c:78
1114 msgid "Gtk+ interface module"
1115 msgstr "Modu³ interfejsu Gtk+"
1116
1117 #: plugins/gtk/gnome.c:64
1118 #, fuzzy
1119 msgid "show text on toolbar buttons"
1120 msgstr "ukrywanie tekstu na przyciskach"
1121
1122 #: plugins/gtk/gnome.c:65
1123 #, fuzzy
1124 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1125 msgstr "Ukrywanie tekstu pod ikonami paska narzêdziowego."
1126
1127 #: plugins/gtk/gnome.c:84
1128 msgid "Gnome interface module"
1129 msgstr "modu³ interfejsu Gnome"
1130
1131 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:202 plugins/gtk/gtk_interface.c:109
1132 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1337
1133 msgid "VideoLAN Client"
1134 msgstr "Klient VideoLAN"
1135
1136 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:135 plugins/gtk/gtk_interface.c:1137
1137 msgid "_File"
1138 msgstr "_Plik"
1139
1140 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:19 plugins/gtk/gnome_interface.c:800
1141 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:153 plugins/gtk/gtk_interface.c:1155
1142 msgid "_Open File..."
1143 msgstr "_Otwórz plik..."
1144
1145 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:20 plugins/gtk/gnome_interface.c:367
1146 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:801 plugins/gtk/gtk_interface.c:161
1147 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:483 plugins/gtk/gtk_interface.c:1163
1148 msgid "Open a File"
1149 msgstr "Otwiera plik"
1150
1151 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:26 plugins/gtk/gnome_interface.c:807
1152 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:168 plugins/gtk/gtk_interface.c:1167
1153 msgid "Open _Disc..."
1154 msgstr "Otwórz _p³ytê..."
1155
1156 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:27 plugins/gtk/gnome_interface.c:379
1157 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:808 plugins/gtk/gtk_interface.c:176
1158 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:1175
1159 msgid "Open a DVD or VCD"
1160 msgstr "Otwiera DVD lub VCD"
1161
1162 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:33 plugins/gtk/gnome_interface.c:814
1163 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:183 plugins/gtk/gtk_interface.c:1179
1164 msgid "_Network Stream..."
1165 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
1166
1167 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:34 plugins/gtk/gnome_interface.c:391
1168 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:815 plugins/gtk/gtk_interface.c:191
1169 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:505 plugins/gtk/gtk_interface.c:1187
1170 msgid "Select a Network Stream"
1171 msgstr "Wybiera strumieñ sieciowy"
1172
1173 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:41 plugins/gtk/gtk_interface.c:206
1174 msgid "_Eject Disc"
1175 msgstr "_Wysuñ p³ytê"
1176
1177 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:42 plugins/gtk/gnome_interface.c:442
1178 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:214
1179 msgid "Eject disc"
1180 msgstr "Wysuwa p³ytê"
1181
1182 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:226 plugins/gtk/gtk_interface.c:1236
1183 msgid "E_xit"
1184 msgstr "W_yjd¼"
1185
1186 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:234
1187 msgid "Exit the program"
1188 msgstr "Wychodzi z programu"
1189
1190 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:241
1191 msgid "_View"
1192 msgstr "_Widok"
1193
1194 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:55 plugins/gtk/gtk_interface.c:259
1195 msgid "_Hide interface"
1196 msgstr "U_kryj interfejs"
1197
1198 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:267
1199 msgid "Hide the main interface window"
1200 msgstr "Ukrywa g³ówne okno interfejsu"
1201
1202 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:62 plugins/gtk/gnome_interface.c:878
1203 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:271 plugins/gtk/gtk_interface.c:1049
1204 msgid "_Fullscreen"
1205 msgstr "Pe³_ny ekran"
1206
1207 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:70 plugins/gtk/gtk_interface.c:290
1208 msgid "Progr_am"
1209 msgstr "Progr_am"
1210
1211 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:71 plugins/gtk/gtk_interface.c:299
1212 msgid "Choose the program"
1213 msgstr "Wybiera program"
1214
1215 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:77 plugins/gtk/gtk_interface.c:303
1216 msgid "_Title"
1217 msgstr "_Tytu³"
1218
1219 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:312
1220 msgid "Navigate through the stream"
1221 msgstr "Nawigacja w strumieniu"
1222
1223 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:84 plugins/gtk/gtk_interface.c:316
1224 msgid "_Chapter"
1225 msgstr "_Rozdzia³"
1226
1227 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:92 plugins/gtk/gtk_interface.c:336
1228 msgid "_Playlist..."
1229 msgstr "_Lista odtwarzania..."
1230
1231 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:93 plugins/gtk/gtk_interface.c:344
1232 msgid "Open the playlist window"
1233 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
1234
1235 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:99 plugins/gtk/gtk_interface.c:348
1236 msgid "_Modules..."
1237 msgstr "_Modu³y..."
1238
1239 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:100 plugins/gtk/gtk_interface.c:357
1240 msgid "Open the module manager"
1241 msgstr "Otwiera mened¿era modu³ów"
1242
1243 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:106 plugins/gtk/gtk_interface.c:359
1244 msgid "Messages..."
1245 msgstr "Komunikaty..."
1246
1247 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:107 plugins/gtk/gtk_interface.c:365
1248 msgid "Open the messages window"
1249 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
1250
1251 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:369
1252 msgid "_Settings"
1253 msgstr "U_stawienia"
1254
1255 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:387
1256 msgid "A_udio"
1257 msgstr "A_udio"
1258
1259 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:119 plugins/gtk/gnome_interface.c:922
1260 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:396
1261 msgid "Select audio channel"
1262 msgstr "Wybiera kana³ d¼wiêkowy"
1263
1264 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:125 plugins/gtk/gnome_interface.c:928
1265 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:400 plugins/gtk/gtk_interface.c:1125
1266 msgid "_Subtitles"
1267 msgstr "_Podtytu³y"
1268
1269 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:126 plugins/gtk/gnome_interface.c:929
1270 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:409
1271 msgid "Select subtitles channel"
1272 msgstr "Wybiera kana³ podtytu³ów"
1273
1274 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:421 plugins/gtk/gtk_interface.c:1217
1275 msgid "_Preferences..."
1276 msgstr "_Preferencje..."
1277
1278 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:429
1279 msgid "Configure the application"
1280 msgstr "Konfiguruje t± aplikacjê"
1281
1282 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:433
1283 msgid "_Help"
1284 msgstr "_Pomoc"
1285
1286 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1199
1287 msgid "_About..."
1288 msgstr "_Informacje o..."
1289
1290 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:459
1291 msgid "About this application"
1292 msgstr "Informacje dotycz±ce tej aplikacji"
1293
1294 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:366 plugins/gtk/gnome_interface.c:1714
1295 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:482 plugins/gtk/gtk_interface.c:2141
1296 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2258
1297 msgid "File"
1298 msgstr "Plik"
1299
1300 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:378 plugins/gtk/gnome_interface.c:581
1301 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1707 plugins/gtk/gnome_interface.c:2321
1302 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:493 plugins/gtk/gtk_interface.c:680
1303 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2134
1304 msgid "Disc"
1305 msgstr "Dysk"
1306
1307 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:390 plugins/gtk/gtk_interface.c:504
1308 msgid "Net"
1309 msgstr "Sieæ"
1310
1311 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:402 plugins/gtk/gtk_interface.c:515
1312 msgid "Sat"
1313 msgstr "Satelita"
1314
1315 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:403 plugins/gtk/gtk_interface.c:516
1316 msgid "Open a Satellite Card"
1317 msgstr "Otwiera kartê satelitarn±"
1318
1319 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:416 plugins/gtk/gnome_interface.c:849
1320 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:528 plugins/gtk/gtk_interface.c:1004
1321 msgid "Back"
1322 msgstr "Wstecz"
1323
1324 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:417 plugins/gtk/gtk_interface.c:529
1325 msgid "Go Backward"
1326 msgstr "Przechodzi wstecz"
1327
1328 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:429 plugins/gtk/gnome_interface.c:842
1329 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:540 plugins/gtk/gtk_interface.c:997
1330 msgid "Stop"
1331 msgstr "Zatrzymaj"
1332
1333 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:430 plugins/gtk/gtk_interface.c:541
1334 msgid "Stop Stream"
1335 msgstr "Zatrzymuje strumieñ"
1336
1337 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:441 plugins/gtk/gtk_interface.c:551
1338 msgid "Eject"
1339 msgstr "Wysuñ"
1340
1341 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:453 plugins/gtk/gnome_interface.c:828
1342 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:562
1343 msgid "Play"
1344 msgstr "Odtwórz"
1345
1346 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:454 plugins/gtk/gtk_interface.c:563
1347 msgid "Play Stream"
1348 msgstr "Odtwarza strumieñ"
1349
1350 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:465 plugins/gtk/gnome_interface.c:835
1351 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:573 plugins/gtk/gtk_interface.c:989
1352 msgid "Pause"
1353 msgstr "Wstrzymaj"
1354
1355 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:466 plugins/gtk/gtk_interface.c:574
1356 msgid "Pause Stream"
1357 msgstr "Wstrzymuje strumieñ"
1358
1359 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:480 plugins/gtk/gnome_interface.c:856
1360 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:587 plugins/gtk/gtk_interface.c:1012
1361 msgid "Slow"
1362 msgstr "Zwolnij"
1363
1364 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:481 plugins/gtk/gtk_interface.c:588
1365 msgid "Play Slower"
1366 msgstr "Zwalnia odtwarzanie"
1367
1368 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:493 plugins/gtk/gnome_interface.c:863
1369 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:599 plugins/gtk/gtk_interface.c:1020
1370 msgid "Fast"
1371 msgstr "Przyspiesz"
1372
1373 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:600
1374 msgid "Play Faster"
1375 msgstr "Przyspiesza odtwarzanie"
1376
1377 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:507 plugins/gtk/gtk_interface.c:612
1378 msgid "Open Playlist"
1379 msgstr "Otwórz listê"
1380
1381 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:518 plugins/gtk/gnome_interface.c:893
1382 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:622 plugins/gtk/gtk_interface.c:708
1383 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:752 plugins/gtk/gtk_interface.c:1073
1384 msgid "Prev"
1385 msgstr "Poprz"
1386
1387 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:519 plugins/gtk/gtk_interface.c:623
1388 msgid "Previous File"
1389 msgstr "Poprzedni plik"
1390
1391 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:530 plugins/gtk/gnome_interface.c:886
1392 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:633 plugins/gtk/gtk_interface.c:716
1393 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:760 plugins/gtk/gtk_interface.c:1066
1394 msgid "Next"
1395 msgstr "Nast"
1396
1397 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:531 plugins/gtk/gtk_interface.c:634
1398 msgid "Next File"
1399 msgstr "Nastêpny plik"
1400
1401 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:595 plugins/gtk/gtk_interface.c:694
1402 msgid "Title:"
1403 msgstr "Tytu³:"
1404
1405 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:638 plugins/gtk/gtk_interface.c:738
1406 msgid "Chapter:"
1407 msgstr "Rozdzia³:"
1408
1409 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:674 plugins/gtk/gtk_interface.c:775
1410 msgid "No server"
1411 msgstr "Brak serwera"
1412
1413 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:789
1414 msgid "Channel:"
1415 msgstr "Kana³:"
1416
1417 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:703 plugins/gtk/gtk_interface.c:804
1418 msgid "Go!"
1419 msgstr "Naprzód!"
1420
1421 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:980
1422 msgid "_Play"
1423 msgstr "_Odtwarzaj"
1424
1425 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:871 plugins/gtk/gtk_interface.c:1038
1426 msgid "Toggle _Interface"
1427 msgstr "Prze³±cz _Interfejs"
1428
1429 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:900 plugins/gtk/gtk_interface.c:1082
1430 msgid "_Jump..."
1431 msgstr "_Skocz..."
1432
1433 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:907 plugins/gtk/gtk_interface.c:1091
1434 msgid "Program"
1435 msgstr "Program"
1436
1437 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:914 plugins/gtk/gtk_interface.c:1101
1438 msgid "_Navigation"
1439 msgstr "_Nawigacja"
1440
1441 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:118 plugins/gtk/gnome_interface.c:921
1442 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1113
1443 msgid "_Audio"
1444 msgstr "_D¼wiêk"
1445
1446 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:937 plugins/gtk/gtk_interface.c:1208
1447 msgid "Playlist..."
1448 msgstr "Lista odtwarzania..."
1449
1450 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1322
1451 msgid "About"
1452 msgstr "Informacje o..."
1453
1454 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1118 plugins/gtk/gtk_interface.c:1345
1455 msgid "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - the VideoLAN Team"
1456 msgstr "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - Zespó³ VideoLAN"
1457
1458 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1354
1459 msgid "Authors"
1460 msgstr "Autorzy"
1461
1462 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1361
1463 msgid ""
1464 "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
1465 "http://www.videolan.org/"
1466 msgstr ""
1467 "Zespó³ VideoLAN <videolan@videolan.org>\n"
1468 "http://www.videolan.org/"
1469
1470 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1120 plugins/gtk/gtk_interface.c:1371
1471 msgid ""
1472 "This is the VideoLAN client, a DVD and MPEG player. It can play MPEG and "
1473 "MPEG 2 files from a file or from a network source."
1474 msgstr ""
1475 "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD i MPEG. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i "
1476 "MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
1477
1478 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1386 plugins/gtk/gtk_interface.c:1609
1479 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1915 plugins/gtk/gtk_interface.c:2046
1480 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2277 plugins/gtk/gtk_interface.c:2383
1481 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2589 plugins/gtk/gtk_preferences.c:526
1482 msgid "OK"
1483 msgstr "OK"
1484
1485 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1409
1486 msgid "Select File"
1487 msgstr "Wybierz plik"
1488
1489 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1245 plugins/gtk/gtk_interface.c:1464
1490 msgid "Open Disc"
1491 msgstr "Otwóz p³ytê"
1492
1493 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1261 plugins/gtk/gnome_interface.c:2211
1494 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1488
1495 msgid "Disc type"
1496 msgstr "Typ p³yty"
1497
1498 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1275 plugins/gtk/gnome_interface.c:2226
1499 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1502
1500 msgid "DVD"
1501 msgstr "DVD"
1502
1503 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1283 plugins/gtk/gnome_interface.c:2234
1504 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1510
1505 msgid "VCD"
1506 msgstr "VCD"
1507
1508 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1291 plugins/gtk/gnome_interface.c:2242
1509 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1518
1510 msgid "Starting position"
1511 msgstr "Pozycja pocz±tkowa"
1512
1513 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1318 plugins/gtk/gnome_interface.c:2269
1514 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1555 plugins/gtk/gtk_menu.c:787
1515 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:922
1516 msgid "Chapter"
1517 msgstr "Rozdzia³"
1518
1519 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1308 plugins/gtk/gnome_interface.c:2259
1520 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1565 plugins/gtk/gtk_menu.c:892
1521 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:913
1522 msgid "Title"
1523 msgstr "Tytu³"
1524
1525 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1582
1526 msgid "Device name"
1527 msgstr "Nazwa urz±dzenia"
1528
1529 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1616 plugins/gtk/gtk_interface.c:1922
1530 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2053 plugins/gtk/gtk_interface.c:2284
1531 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2596 plugins/gtk/gtk_preferences.c:538
1532 msgid "Cancel"
1533 msgstr "Anuluj"
1534
1535 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1677
1536 msgid "Open Network"
1537 msgstr "Otwórz sieæ"
1538
1539 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1694
1540 msgid "Network mode"
1541 msgstr "Tryb sieci"
1542
1543 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1467 plugins/gtk/gtk_interface.c:1710
1544 msgid "UDP"
1545 msgstr "UDP"
1546
1547 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1477 plugins/gtk/gtk_interface.c:1720
1548 msgid "UDP Multicast"
1549 msgstr "UDP Multicast"
1550
1551 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1487 plugins/gtk/gtk_interface.c:1730
1552 msgid "Channel server "
1553 msgstr "Serwer kana³u "
1554
1555 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1497 plugins/gtk/gnome_interface.c:2366
1556 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1740
1557 msgid "HTTP"
1558 msgstr "HTTP"
1559
1560 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1507 plugins/gtk/gnome_interface.c:1593
1561 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1605 plugins/gtk/gnome_interface.c:2416
1562 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2521 plugins/gtk/gtk_interface.c:1750
1563 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1836 plugins/gtk/gtk_interface.c:1848
1564 msgid "Port"
1565 msgstr "Port"
1566
1567 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1517 plugins/gtk/gnome_interface.c:1529
1568 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2406 plugins/gtk/gtk_interface.c:1760
1569 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1772
1570 msgid "Address"
1571 msgstr "Adres"
1572
1573 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1539 plugins/gtk/gtk_interface.c:1782
1574 msgid "URL"
1575 msgstr "URL"
1576
1577 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1973
1578 msgid "Jump"
1579 msgstr "Skocz"
1580
1581 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1980
1582 msgid "Go to:"
1583 msgstr "Przejd¼ do:"
1584
1585 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2043 plugins/gtk/gtk_interface.c:1996
1586 msgid "s."
1587 msgstr "s."
1588
1589 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2058 plugins/gtk/gtk_interface.c:2011
1590 msgid "m:"
1591 msgstr "m:"
1592
1593 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2073 plugins/gtk/gtk_interface.c:2026
1594 msgid "h:"
1595 msgstr "h:"
1596
1597 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1785 plugins/gtk/gtk_interface.c:2120
1598 msgid "Add"
1599 msgstr "Dodaj"
1600
1601 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1721 plugins/gtk/gnome_interface.c:2536
1602 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2148
1603 msgid "Network"
1604 msgstr "Sieæ"
1605
1606 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1728 plugins/gtk/gnome_interface.c:1867
1607 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2155
1608 msgid "Url"
1609 msgstr "Url"
1610
1611 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1792 plugins/gtk/gtk_interface.c:2162
1612 msgid "Delete"
1613 msgstr "Usuñ"
1614
1615 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2176
1616 msgid "All"
1617 msgstr "Wszysko"
1618
1619 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2183
1620 msgid "Selected"
1621 msgstr "Zaznaczone"
1622
1623 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1799 plugins/gtk/gtk_interface.c:2190
1624 msgid "Selection"
1625 msgstr "Wybór"
1626
1627 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2206
1628 msgid "_Crop"
1629 msgstr "_Usuñ"
1630
1631 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2217
1632 msgid "_Invert"
1633 msgstr "_Odwróæ"
1634
1635 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2228
1636 msgid "_Select"
1637 msgstr "_Wybierz"
1638
1639 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1874 plugins/gtk/gtk_interface.c:2265
1640 msgid "Duration"
1641 msgstr "Czas trwania"
1642
1643 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2578 plugins/gtk/gtk_interface.c:2355
1644 msgid "Messages"
1645 msgstr "Komunikaty"
1646
1647 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2656 plugins/gtk/gtk_interface.c:2432
1648 msgid "Open Satellite Card"
1649 msgstr "Otwórz kartê satelitarn±"
1650
1651 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2672 plugins/gtk/gtk_interface.c:2456
1652 msgid "Transponder settings"
1653 msgstr "Ustawienia transpondera"
1654
1655 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2493
1656 msgid "Symbol Rate"
1657 msgstr "Szybko¶æ symboliczna"
1658
1659 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2689 plugins/gtk/gtk_interface.c:2503
1660 msgid "Frequency"
1661 msgstr "Czêstotliwo¶æ"
1662
1663 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2709 plugins/gtk/gtk_interface.c:2513
1664 msgid "Polarization"
1665 msgstr "Polaryzacja"
1666
1667 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2729 plugins/gtk/gtk_interface.c:2523
1668 msgid "Vertical"
1669 msgstr "Pionowa"
1670
1671 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2719 plugins/gtk/gtk_interface.c:2533
1672 msgid "Horizontal"
1673 msgstr "Pozioma"
1674
1675 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2760 plugins/gtk/gtk_interface.c:2543
1676 msgid "FEC"
1677 msgstr "FEC"
1678
1679 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:78
1680 msgid "Choose title"
1681 msgstr "Wybierz tytu³"
1682
1683 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:85
1684 msgid "Choose chapter"
1685 msgstr "Wybierz rozdzia³"
1686
1687 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:615
1688 msgid "Select previous title"
1689 msgstr "Wybierz poprzedni tytu³"
1690
1691 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:658
1692 msgid "Select previous chapter"
1693 msgstr "Wybierz poprzedni rozdzia³"
1694
1695 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:666
1696 msgid "Select next chapter"
1697 msgstr "Wybierz nastêpny rozdzia³"
1698
1699 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:688
1700 msgid "Network Channel:"
1701 msgstr "Kana³ sieciowy:"
1702
1703 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:879
1704 msgid "Toggle fullscreen mode"
1705 msgstr "Prze³±cz tryb pe³noekranowy"
1706
1707 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:901
1708 msgid "Got directly so specified point"
1709 msgstr "Pobierz bezpo¶rednio wybrany punkt"
1710
1711 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:908
1712 msgid "Switch program"
1713 msgstr "Prze³±cz program"
1714
1715 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:915
1716 msgid "Navigate through titles and chapters"
1717 msgstr "Nawigacja przez tytu³y i rozdzia³y"
1718
1719 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1134
1720 msgid "Open File"
1721 msgstr "Otwórz plik"
1722
1723 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1171
1724 msgid "Modules"
1725 msgstr "Modu³y"
1726
1727 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1179
1728 msgid ""
1729 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
1730 "version."
1731 msgstr ""
1732 "Przepraszamy, mened¿er modu³ów jeszcze nie jest funkcjonalny. Spróbuj u¿yæ "
1733 "funkcji pó¼niejszej wersji programu."
1734
1735 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1355 plugins/gtk/gnome_interface.c:2306
1736 msgid "Device name:"
1737 msgstr "Nazwa urz±dzenia:"
1738
1739 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1442
1740 msgid "Network Stream"
1741 msgstr "Strumieñ sieciowy"
1742
1743 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1747
1744 msgid "Item"
1745 msgstr "Obiekt"
1746
1747 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1759
1748 msgid "Crop"
1749 msgstr "Usuñ"
1750
1751 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1766
1752 msgid "Invert"
1753 msgstr "Odwróæ"
1754
1755 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1773 plugins/gtk/gtk_preferences.c:364
1756 msgid "Select"
1757 msgstr "Wybierz"
1758
1759 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2026
1760 msgid "Jump to: "
1761 msgstr "Skocz do:"
1762
1763 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2180
1764 msgid "Open Stream"
1765 msgstr "Otwórz strumieñ"
1766
1767 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2343
1768 msgid "Protocol"
1769 msgstr "Protokó³"
1770
1771 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2358
1772 msgid "UDP stream"
1773 msgstr "strumieñ UDP"
1774
1775 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2374
1776 msgid "RTP"
1777 msgstr "RPT"
1778
1779 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2382
1780 msgid "Server"
1781 msgstr "Serwer"
1782
1783 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2451 plugins/gtk/gnome_interface.c:2466
1784 msgid "Broadcast"
1785 msgstr "Rozg³aszanie"
1786
1787 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2486
1788 msgid "Channels"
1789 msgstr "Kana³y"
1790
1791 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2501
1792 msgid "Channel server"
1793 msgstr "Serwer kana³ów"
1794
1795 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:310
1796 msgid "Name"
1797 msgstr "Nazwa"
1798
1799 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:310
1800 msgid "Description"
1801 msgstr "Opis"
1802
1803 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:353
1804 msgid "Configure"
1805 msgstr "Skonfiguruj"
1806
1807 #. add new label
1808 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:376
1809 msgid "Selected:"
1810 msgstr "Wybrano:"
1811
1812 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:517 plugins/gtk/gtk_preferences.c:534
1813 msgid "Save"
1814 msgstr "Zapisz"
1815
1816 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:530
1817 msgid "Apply"
1818 msgstr "Zastosuj"
1819
1820 #. special case for "off" item
1821 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:513
1822 msgid "None"
1823 msgstr "Nic"
1824
1825 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:672
1826 #, c-format
1827 msgid "Title %d (%d)"
1828 msgstr "Tytu³ %d (%d)"
1829
1830 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:735
1831 #, c-format
1832 msgid "Chapter %d"
1833 msgstr "Rozdzia³ %d"
1834
1835 #. ****************************************************************************
1836 #. * Build configuration tree.
1837 #. ****************************************************************************
1838 #: plugins/idct/idct.c:47 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:71
1839 msgid "IDCT module"
1840 msgstr "modu³ IDCT"
1841
1842 #: plugins/idct/idctaltivec.c:51
1843 #, fuzzy
1844 msgid "AltiVec IDCT module"
1845 msgstr "modu³ Altivec IDCT"
1846
1847 #: plugins/idct/idctclassic.c:47
1848 msgid "classic IDCT module"
1849 msgstr "klasyczny modu³ IDCT"
1850
1851 #: plugins/idct/idctmmx.c:53
1852 msgid "MMX IDCT module"
1853 msgstr "modu³ MMX IDCT"
1854
1855 #: plugins/idct/idctmmxext.c:53
1856 msgid "MMX EXT IDCT module"
1857 msgstr "modu³ MMX EXT IDCT"
1858
1859 #: plugins/imdct/imdct3dn.c:47
1860 msgid "3D Now! AC3 IMDCT module"
1861 msgstr "modu³ #D Now! A3 IMDCT"
1862
1863 #: plugins/imdct/imdctsse.c:47
1864 msgid "SSE AC3 IMDCT module"
1865 msgstr "modu³ SSE AC3 IMDCT"
1866
1867 #: plugins/kde/kde.cpp:54
1868 msgid "KDE interface module"
1869 msgstr "modu³ interfejsu KDE"
1870
1871 #: plugins/lirc/lirc.c:64
1872 msgid "infrared remote control module"
1873 msgstr "modu³ zdalnego sterowania w podczerwieni"
1874
1875 #: plugins/lpcm_adec/lpcm_adec.c:67
1876 msgid "linear PCM audio decoder"
1877 msgstr "dekoder liniowy PCM d¼wiêku"
1878
1879 #: plugins/macosx/macosx.m:49
1880 msgid "MacOS X interface, sound and video module"
1881 msgstr "modu³ interfejsu MacOS X, d¼wiêku i obrazu"
1882
1883 #. ****************************************************************************
1884 #. * Build configuration tree.
1885 #. ****************************************************************************
1886 #: plugins/mad/mad_adec.c:60
1887 msgid "Mad audio downscale routine (fast,mp321)"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: plugins/mad/mad_adec.c:62
1891 #, fuzzy
1892 msgid ""
1893 "Specify the mad audio downscale routine you want to use. By default the mad "
1894 "plugin will use the fastest routine."
1895 msgstr ""
1896 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1897 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1898
1899 #: plugins/mad/mad_adec.c:71
1900 msgid "libmad MPEG 1/2/3 audio decoder library"
1901 msgstr "biblioteka dekodera d¼wiêku libmad MPEG 1/2/3"
1902
1903 #: plugins/memcpy/memcpy.c:66
1904 msgid "libc memcpy module"
1905 msgstr "modu³ libc memcpy"
1906
1907 #: plugins/memcpy/memcpy.c:71
1908 msgid "3D Now! memcpy module"
1909 msgstr "modu³ 3D Now! memcpy"
1910
1911 #: plugins/memcpy/memcpy.c:79
1912 msgid "MMX memcpy module"
1913 msgstr "modu³ MMX memcpy"
1914
1915 #: plugins/memcpy/memcpy.c:85
1916 msgid "MMX EXT memcpy module"
1917 msgstr "modu³ MMX EXT memcpy"
1918
1919 #: plugins/memcpy/memcpyaltivec.c:47
1920 msgid "AltiVec memcpy module"
1921 msgstr "modu³ AltiVec memcpy"
1922
1923 #: plugins/mga/mga.c:65
1924 msgid "Matrox Graphic Array video module"
1925 msgstr "modu³ obrazu Matrox Graphic Array"
1926
1927 #. ****************************************************************************
1928 #. * Building configuration tree
1929 #. ****************************************************************************
1930 #: plugins/mga/xmga.c:91 plugins/x11/x11.c:40 plugins/x11/xvideo.c:45
1931 msgid "alternate fullscreen method"
1932 msgstr "alternatywna metoda pe³noekranowa"
1933
1934 #: plugins/mga/xmga.c:93 plugins/x11/x11.c:42 plugins/x11/xvideo.c:47
1935 msgid ""
1936 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
1937 "its drawbacks.\n"
1938 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
1939 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
1940 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
1941 "show on top of the video."
1942 msgstr ""
1943 "Istniej± dwa sposobu na prze³±czenie okna w tryb pe³noekranowy, ka¿dy "
1944 "niesety ma swoje wady.\n"
1945 "1) Pozwól mened¿erowi okien obs³ugiwaæ oknem pe³noekranowym (domy¶lnie). "
1946 "Lecz elementy takie jak paski stanu bêd± wy¶wietlane na górze obrazu.\n"
1947 "2) Ca³kowite pominiêcie mened¿era okien, lecz wówczas nic nie bêdzie mog³o "
1948 "byæ wy¶wietlane na górze obrazu."
1949
1950 #: plugins/mga/xmga.c:102 plugins/x11/x11.c:51 plugins/x11/xvideo.c:56
1951 #, fuzzy
1952 msgid ""
1953 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default vlc will use "
1954 "the value of the DISPLAY environment variable."
1955 msgstr ""
1956 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1957 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1958
1959 #: plugins/mga/xmga.c:112
1960 msgid "X11 MGA module"
1961 msgstr "modu³ X11 MGA"
1962
1963 #: plugins/motion/motion.c:45 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:77
1964 msgid "motion compensation module"
1965 msgstr "modu³ kompensacji ruchu"
1966
1967 #: plugins/motion/motion3dnow.c:47
1968 msgid "3D Now! motion compensation module"
1969 msgstr "modu³ kompensacji ruchu 3D Now!"
1970
1971 #: plugins/motion/motionaltivec.c:50
1972 msgid "AltiVec motion compensation module"
1973 msgstr "modu³ kompensacji ruchu AltiVec"
1974
1975 #: plugins/motion/motionmmx.c:48
1976 msgid "MMX motion compensation module"
1977 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMX"
1978
1979 #: plugins/motion/motionmmxext.c:47
1980 msgid "MMXEXT motion compensation module"
1981 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMXEXT"
1982
1983 #: plugins/mpeg_adec/mpeg_adec.c:66
1984 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
1985 msgstr "dekoder d¼wiêku MPEG warstwa I/II"
1986
1987 #: plugins/mpeg_system/mpeg_es.c:57
1988 msgid "ISO 13818-2 MPEG Elementary Stream input"
1989 msgstr "Elementarne wej¶cie strumienia ISO 13818-2 MPEG"
1990
1991 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ps.c:56
1992 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1993 msgstr "Programowe wej¶cie strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1994
1995 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:88
1996 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1997 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1998
1999 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:92
2000 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
2001 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG (libdvbpsi)"
2002
2003 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:73
2004 #, fuzzy
2005 msgid ""
2006 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
2007 "The default behavior is to automatically select the best module available."
2008 msgstr ""
2009 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u IDCT u¿ywanego przez ten dekoder obrazu.\n"
2010 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
2011 "najlepszego dostêpnego modu³u."
2012
2013 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:79
2014 #, fuzzy
2015 msgid ""
2016 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
2017 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
2018 "module available."
2019 msgstr ""
2020 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u kompensacji ruchu u¿ywanego przez ten "
2021 "dekoder obrazu.\n"
2022 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
2023 "najlepszego dostêpnego modu³u."
2024
2025 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:83
2026 msgid "use additional processors"
2027 msgstr "u¿ywanie dodatkowych procesorów"
2028
2029 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:85
2030 msgid ""
2031 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
2032 "one, you can specify the number of processors here."
2033 msgstr ""
2034 "Tek dekoder obrazu przynosi korzy¶ci przy komputerze wieloprocesorowym.Je¶li "
2035 "posiadasz taki, mo¿na tutaj okre¶liæ liczbê procesorów."
2036
2037 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:88
2038 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2039 msgstr "wymuszanie algorytmu synchronizacji {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2040
2041 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:90
2042 msgid ""
2043 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
2044 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
2045 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
2046 "anything."
2047 msgstr ""
2048 "Ta opcja umo¿liwia wymuszenie algorytmu synchronizacji, poprzez bezpo¶redni "
2049 "wybór typów dekodowanego obrazu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybranie wiêcej "
2050 "obrazów ni¿ procesor jest zdolny zdekodowaæ nie daje niczego."
2051
2052 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:107
2053 msgid "MPEG I/II video decoder module"
2054 msgstr "modu³ dekodera obrazu MPEG I/II"
2055
2056 #: plugins/network/ipv4.c:77
2057 msgid "IPv4 network abstraction layer"
2058 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv4"
2059
2060 #: plugins/network/ipv6.c:78
2061 msgid "IPv6 network abstraction layer"
2062 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv6"
2063
2064 #: plugins/qnx/qnx.c:44
2065 msgid "QNX RTOS module"
2066 msgstr "modu³ QNX RTOS"
2067
2068 #: plugins/qt/qt.cpp:46
2069 msgid "Qt interface module"
2070 msgstr "modu³ interfejsu Qt"
2071
2072 #. ****************************************************************************
2073 #. * Build configuration tree.
2074 #. ****************************************************************************
2075 #: plugins/satellite/satellite.c:41
2076 msgid "satellite default transponder frequency"
2077 msgstr "czêstotlowo¶æ domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2078
2079 #: plugins/satellite/satellite.c:44
2080 msgid "satellite default transponder polarization"
2081 msgstr "polaryzacja domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2082
2083 #: plugins/satellite/satellite.c:47
2084 msgid "satellite default transponder FEC"
2085 msgstr "FEC domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2086
2087 #: plugins/satellite/satellite.c:50
2088 msgid "satellite default transponder symbol rate"
2089 msgstr "szybko¶æ symboli domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2090
2091 #: plugins/satellite/satellite.c:53
2092 msgid "use diseqc with antenna"
2093 msgstr "u¿ywanie diseqc z anten±"
2094
2095 #: plugins/satellite/satellite.c:56
2096 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
2097 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2098
2099 #: plugins/satellite/satellite.c:59
2100 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
2101 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2102
2103 #: plugins/satellite/satellite.c:62
2104 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
2105 msgstr "antena lnb_slof (kHz)"
2106
2107 #: plugins/satellite/satellite.c:78
2108 msgid "satellite input module"
2109 msgstr "modu³ wej¶cia satelity"
2110
2111 #: plugins/sdl/sdl.c:47
2112 msgid "Simple DirectMedia Layer module"
2113 msgstr "modu³ Simple DirectMedia Layer (SDL)"
2114
2115 #: plugins/spudec/spu_decoder.c:76
2116 msgid "DVD subtitles decoder module"
2117 msgstr "modu³ dekodera podtytu³ów DVD"
2118
2119 #: plugins/text/logger.c:87
2120 msgid "log filename"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: plugins/text/logger.c:87
2124 msgid "Specify the log filename."
2125 msgstr ""
2126
2127 #: plugins/text/logger.c:88
2128 msgid "log format"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: plugins/text/logger.c:88
2132 msgid ""
2133 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
2134 msgstr ""
2135
2136 #: plugins/text/logger.c:92
2137 msgid "file logging interface module"
2138 msgstr "modu³ interfejsu zapisu do pliku"
2139
2140 #: plugins/text/logger.c:127
2141 msgid ""
2142 "\n"
2143 "Using the logger interface plugin..."
2144 msgstr ""
2145
2146 #: plugins/text/ncurses.c:70
2147 msgid "ncurses interface module"
2148 msgstr "modu³ interfejsu ncurses"
2149
2150 #: plugins/text/rc.c:76
2151 msgid "remote control interface module"
2152 msgstr "modu³ interfejsu sterowania zdalnego"
2153
2154 #: plugins/vcd/vcd.c:44
2155 msgid "VCD input module"
2156 msgstr "modu³ wej¶cia VCD"
2157
2158 #: plugins/win32/waveout.c:60
2159 msgid "Win32 waveOut extension module"
2160 msgstr "modu³ rozszerzenia waveOut Win32"
2161
2162 #. ****************************************************************************
2163 #. * Build configuration tree.
2164 #. ****************************************************************************
2165 #: plugins/win32/win32.cpp:42
2166 msgid "maximum number of lines in the log window"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: plugins/win32/win32.cpp:44
2170 msgid ""
2171 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
2172 "Enter -1 if you want to keep all messages."
2173 msgstr ""
2174
2175 #: plugins/win32/win32.cpp:53
2176 msgid "Win32 interface module"
2177 msgstr "modu³ interfejsu Win32"
2178
2179 #: plugins/x11/x11.c:61
2180 msgid "X11 module"
2181 msgstr "modu³ X11"
2182
2183 #. ****************************************************************************
2184 #. * Building configuration tree
2185 #. ****************************************************************************
2186 #: plugins/x11/xvideo.c:40
2187 msgid "XVideo adaptor number"
2188 msgstr "Numer karty XVideo"
2189
2190 #: plugins/x11/xvideo.c:42
2191 msgid ""
2192 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
2193 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
2194 msgstr ""
2195 "Je¶li karta graficzna obs³uguje kilka kart, ta opcja umo¿liwia wybranie "
2196 "która z nich ma byæ u¿ywana (nie powinno siê tego zmieniaæ)."
2197
2198 #: plugins/x11/xvideo.c:59
2199 msgid "XVimage chroma format"
2200 msgstr "format XVimage chroma"
2201
2202 #: plugins/x11/xvideo.c:61
2203 msgid ""
2204 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
2205 "to improve performances by using the most efficient one."
2206 msgstr ""
2207 "Wymusza renderowanie XVideo w trybie u¿ywaj±cym formatu chroma zamiast "
2208 "próbowania polepszenia wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego "
2209 "formatu. "
2210
2211 #: plugins/x11/xvideo.c:73
2212 msgid "XVideo extension module"
2213 msgstr "modu³ rozszerzenia XVideo"
2214
2215 #~ msgid "disable hardware acceleration for the video output"
2216 #~ msgstr "wy³±czona akceleracja sprzêtowa dla wyj¶cia obrazu"
2217
2218 #~ msgid "-:--:--"
2219 #~ msgstr "-:--:--"
2220
2221 #~ msgid "--"
2222 #~ msgstr "--"
2223
2224 #~ msgid "---"
2225 #~ msgstr "---"
2226
2227 #~ msgid "1/2"
2228 #~ msgstr "1/2"
2229
2230 #~ msgid "2/3"
2231 #~ msgstr "2/3"
2232
2233 #~ msgid "3/4"
2234 #~ msgstr "3/4"
2235
2236 #~ msgid "4/5"
2237 #~ msgstr "4/5"
2238
2239 #~ msgid "5/6"
2240 #~ msgstr "5/6"
2241
2242 #~ msgid "7/8"
2243 #~ msgstr "7/8"
2244
2245 #~ msgid "6/7"
2246 #~ msgstr "6/7"
2247
2248 #~ msgid "warning level (or use -v, -vv, etc...)"
2249 #~ msgstr "poziom ostrzegania (lub u¿yj -v, -vv, itd...)"
2250
2251 #~ msgid ""
2252 #~ "Increasing the warning level will allow you to see more debug messages "
2253 #~ "and can sometimes help you to troubleshoot a problem."
2254 #~ msgstr ""
2255 #~ "Zwiêkszanie poziomu ostrzegania pozwoli na wy¶wietlenie wiêksze ilo¶ci "
2256 #~ "komunikatów o b³êdach oraz mo¿e czasem pomóc rozwi±zaæ problem."
2257
2258 #~ msgid "output statistics"
2259 #~ msgstr "statystyki wyj¶ciowe"
2260
2261 #~ msgid ""
2262 #~ "Enabling the stats mode will flood your log console with various "
2263 #~ "statistics messages."
2264 #~ msgstr ""
2265 #~ "W³±czenie trybu statystyk zape³ni dziennik konsoli ró¿nymi komunikatami "
2266 #~ "statystycznymi."