Refresh PO files with new vlc.pot
[vlc.git] / po / ne.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Vlc Nepali Interface\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-11 23:45+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: \n"
7 "Last-Translator: Animesh Swar <animesh_swar@hotmail.co.uk>\n"
8 "Language-Team: \n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
13 #: include/vlc_common.h:916
14 msgid ""
15 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
16 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
17 "see the file named COPYING for details.\n"
18 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
19 msgstr ""
20 "यो कार्यक्रम कानुनद्वारा विस्तार आज्ञापत्रसँग, कुनै वारेन्टिबिना नै आउछ । \n"
21 "तपाईँले GNU साधारण सार्वजनिक इजाजतपत्रको शर्तमा रहेर यसलाई पुन: वितरण गर्न सक्नुहुन्छ;\n"
22 "विस्तारका लागि COPYING नाम गरेको फाइल हेर्नुहोस् ।\n"
23 "VideoLAN समूहद्वारा लेखिएको; लेखक फाइल हेर्नुहोस् ।\n"
24
25 #: include/vlc_config_cat.h:32
26 msgid "VLC preferences"
27 msgstr "VLC प्राथमिकता"
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:34
30 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
31 msgstr "सबै विकल्प हेर्नका लागि \"उन्नत विकल्प\" चयन गर्नुहोस् ।"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
34 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
35 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
36 msgid "Interface"
37 msgstr "इन्टरफेस"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:38
40 msgid "Settings for VLC's interfaces"
41 msgstr "VLC को इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:40
44 msgid "Main interfaces settings"
45 msgstr "मुख्य इन्टरफेस सेटिङ"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:42
48 msgid "Main interfaces"
49 msgstr "मुख्य इन्टरफेस"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:43
52 msgid "Settings for the main interface"
53 msgstr "मुख्य इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
56 msgid "Control interfaces"
57 msgstr "नियन्त्रण इन्टरफेस"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:46
60 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
61 msgstr "VLC को नियन्त्रण इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
64 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "हटकुञ्जी सेटिङ"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
69 #: src/libvlc-module.c:1567 modules/gui/macosx/intf.m:667
70 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114
71 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184 modules/gui/macosx/wizard.m:380
72 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
73 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
74 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
75 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
76 msgid "Audio"
77 msgstr "अडियो"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:53
80 msgid "Audio settings"
81 msgstr "अडियो सेटिङ"
82
83 #: include/vlc_config_cat.h:55
84 msgid "General audio settings"
85 msgstr "साधारण अडियो सेटिङ"
86
87 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
88 #: src/video_output/video_output.c:482
89 msgid "Filters"
90 msgstr "फिल्टर"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:58
93 #, fuzzy
94 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
95 msgstr "अडियो प्रवाह पश्चातको प्रक्रियामा अडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
98 #: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
99 msgid "Visualizations"
100 msgstr "भिज्युलाइजेसन"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
103 msgid "Audio visualizations"
104 msgstr "अडियो भिज्युलाइजेसन"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
107 msgid "Output modules"
108 msgstr "निर्गत मोड्युल"
109
110 #: include/vlc_config_cat.h:64
111 #, fuzzy
112 msgid "General settings for audio output modules."
113 msgstr "अडियो निर्गत मोड्युका लागि ति साधारण सेटिङ हुन्"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
116 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
117 msgid "Miscellaneous"
118 msgstr "विविध"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:67
121 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
122 msgstr "विविध अडियो सेटिङ र मोड्युल"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
125 #: src/libvlc-module.c:1620 modules/gui/macosx/intf.m:680
126 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103
127 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188 modules/gui/macosx/wizard.m:381
128 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
129 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
130 #: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
131 #: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
132 msgid "Video"
133 msgstr "भिडियो"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:71
136 msgid "Video settings"
137 msgstr "भिडियो सेटिङ"
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:73
140 msgid "General video settings"
141 msgstr "साधारण भिडियो सेटिङ"
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:77
144 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
145 msgstr "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:81
148 #, fuzzy
149 msgid "Video filters are used to process the video stream."
150 msgstr "भिडियो प्रवाह पश्चात प्रक्रिया भिडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:83
153 msgid "Subtitles/OSD"
154 msgstr "उपशीर्षक/OSD"
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:84
157 #, fuzzy
158 msgid ""
159 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
160 msgstr "स्क्रिन-प्रर्दशन, उपशीर्षक र \"ओभरले सहायक तस्विर\" सँग सम्बन्धित विविध सेटिङ"
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:93
163 msgid "Input / Codecs"
164 msgstr "आगत / कोडेक"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:94
167 #, fuzzy
168 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
169 msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:97
172 msgid "Access modules"
173 msgstr "पहुँच मोड्युल"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:99
176 #, fuzzy
177 msgid ""
178 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
179 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
180 msgstr ""
181 "VLC द्वारा प्रयोग गर्ने विविध पहुँच विधिसँग सम्बन्धित सेटिङ । तपाईँले एकान्तर गर्न चाहनु "
182 "भएको साझा सेटिङहरू HTTP प्रोक्सी वा क्यासिङ सेटिङ हुन् ।"
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:103
185 #, fuzzy
186 msgid "Stream filters"
187 msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:105
190 #, fuzzy
191 msgid ""
192 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
193 "input side of VLC. Use with care..."
194 msgstr ""
195 "पहुँच फिल्टरहरू विशेष हुन्छन् जसले VLC को आगतमा उन्नत सञ्चालनलाई अनुमति दिन्छ । तपाईँलाई के "
196 "गर्दै छु भन्ने थाहाँ छैन भने तपाईँले यहाँ केहि छुन हुदैन ।"
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:108
199 msgid "Demuxers"
200 msgstr "डेमुक्सर"
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:109
203 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
204 msgstr "डेमुक्सरलाई अडियो र भिडियो प्रवाह विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।"
205
206 #: include/vlc_config_cat.h:111
207 msgid "Video codecs"
208 msgstr "भिडियो कोडेक"
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:112
211 #, fuzzy
212 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
213 msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:114
216 msgid "Audio codecs"
217 msgstr "अडियो कोडेक"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:115
220 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
221 msgstr "अडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:117
224 #, fuzzy
225 msgid "Subtitles codecs"
226 msgstr "उपशीर्षक कोडेक"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:118
229 #, fuzzy
230 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
231 msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:120
234 #, fuzzy
235 msgid "General Input"
236 msgstr "साधारण"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:121
239 #, fuzzy
240 msgid "General input settings. Use with care..."
241 msgstr "साधारण आगत सेटिङ । राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् ।"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
244 msgid "Stream output"
245 msgstr "प्रवाह निर्गत"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:126
248 #, fuzzy
249 msgid ""
250 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
251 "saving incoming streams.\n"
252 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
253 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
254 "RTSP).\n"
255 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
256 "duplicating...)."
257 msgstr ""
258 "प्रवाह निर्गत भनेको VLC लाई प्रवाहित सर्भर वा आगमन प्रवाह बचत गर्न अनुमति दिने हो ।\n"
259 "प्रवाहहरूलाई पहिले मुक्स गरिन्छ र त्यसपछि \"पहुँच निर्गत\" मोड्युल हुदै पढाइन्छ जसलाई प्रवाह "
260 "फाइलमा बचत गरिन्छ वा त्यसलाई प्रवाह गर्न सकिन्छ ।(UDP, HTTP, RTP/RTSP)\n"
261 "साउट प्रवाह मोड्युलले उन्नत प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ (ट्रान्सकोडिङ, डुब्लिकेटिङ...)."
262
263 #: include/vlc_config_cat.h:134
264 msgid "General stream output settings"
265 msgstr "साधारण प्रवाह निर्गत सेटिङ"
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:136
268 msgid "Muxers"
269 msgstr "मुक्सर"
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:138
272 msgid ""
273 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
274 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
275 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
276 "You can also set default parameters for each muxer."
277 msgstr ""
278 "मुक्सरले सबै तत्व प्रवाहलाई (भिडियो, अडियो, ...)कै स्थानमा राख्न प्रयोग गरिने "
279 "इनक्याप्सुलेसन ढाँचा सिर्जना गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँलाई निर्दिष्ट मुक्सर बल गर्न अनुमति "
280 "दिन्छ । तपाईँले सम्भवत यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
281 "तपाईँले प्रत्येक मुक्सरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:144
284 msgid "Access output"
285 msgstr "पहुँच निर्गत"
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:146
288 msgid ""
289 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
290 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
291 "should probably not do that.\n"
292 "You can also set default parameters for each access output."
293 msgstr ""
294 "पहुँच निर्गत मोड्युलले मुक्स प्रवाहहरू पठाउने तरिका नियन्त्रण गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँले "
295 "निर्दिष्ट पहुँच निर्गत विधि बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्न नपर्ला ।\n"
296 "तपाईँले प्रत्यके पहँच निर्गतका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:151
299 msgid "Packetizers"
300 msgstr "प्याकेटराइजर"
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:153
303 msgid ""
304 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
305 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
306 "not do that.\n"
307 "You can also set default parameters for each packetizer."
308 msgstr ""
309 "प्याकेटराइजरहरू मुक्सिङ गर्नु पूर्व तत्व प्रवाह \"पूर्व प्रक्रिया\" गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो "
310 "सेटिङले तपाईँलाई प्याकेटराइजर बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
311 "तपाईँले प्रत्येक प्याकेटराइजरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:159
314 msgid "Sout stream"
315 msgstr "साउट प्रवाह"
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:160
318 msgid ""
319 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
320 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
321 "for each sout stream module here."
322 msgstr ""
323 "साउट प्रवाह मोड्युले साउट प्रक्रिया श्रृङ्खला निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ । कृपया विस्तृत "
324 "जानकारीका लागि प्रवाहमा सन्दर्भ गर्नुहोस् । तपाईँले यहाँ प्रत्येक प्रवाह मोड्युलका लागि "
325 "पूर्वनिर्धारित विकल्प कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ।"
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
328 msgid "SAP"
329 msgstr "SAP"
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:167
332 msgid ""
333 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
334 "multicast UDP or RTP."
335 msgstr ""
336 "मल्टिकास्ट UDP वा RTP प्रयोग गर्दै पठाइदै रहेको प्रवाहलाई सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने "
337 "विधि नै SAP हो ।"
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:170
340 msgid "VOD"
341 msgstr "VOD"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:171
344 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
345 msgstr "माग भएको बेलामा भिडियोको VLC कार्यान्वयन"
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
348 #: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
349 #: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
350 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
351 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
352 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
353 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
354 msgid "Playlist"
355 msgstr "बजाउने सूची"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:176
358 msgid ""
359 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
360 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
361 msgstr ""
362 "बजाउने सूची व्यवहारसँग सम्बन्धित (उदाहरणका लागि प्लेब्याक मोड) र बजाउने सूचीमा वस्तु "
363 "स्वचालित रूपमा थप्ने मोड्युल सम्बन्धित सेटिङ (\"सेवा अनुसन्धान\" मोड्युल)"
364
365 #: include/vlc_config_cat.h:180
366 msgid "General playlist behaviour"
367 msgstr "साधारण बजाउने सूची व्यवहार"
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
370 #: modules/gui/macosx/playlist.m:477
371 msgid "Services discovery"
372 msgstr "सेवा अनुसन्धान"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:182
375 msgid ""
376 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
377 "playlist."
378 msgstr "सेवा अनुसन्धान मोड्युलमा वस्तु बजाउने सूचीमा स्वचालित रूपमा थप्ने सुविधा हुन्छ ।"
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
381 msgid "Advanced"
382 msgstr "उन्नत"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:187
385 #, fuzzy
386 msgid "Advanced settings. Use with care..."
387 msgstr "उन्नत सेटिङ, राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्"
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:189
390 msgid "CPU features"
391 msgstr "CPU सुविधा"
392
393 #: include/vlc_config_cat.h:190
394 #, fuzzy
395 msgid ""
396 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
397 msgstr ""
398 "तपाईँले यहाँ CPU गतिवर्धन अक्षम पार्न छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँले सम्भवत यि सेटिङ "
399 "परिवर्तन गर्नु नपर्ला ।"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:193
402 msgid "Advanced settings"
403 msgstr "उन्नत सेटिङ"
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
406 #: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
407 msgid "Network"
408 msgstr "सञ्जाल"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:199
411 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
412 msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:202
415 msgid "Chroma modules settings"
416 msgstr "क्रोमा मोड्युल सेटिङ"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:203
419 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
420 msgstr "ति सेटिङले क्रोमा प्रसारण मोड्युललाई प्रभाव पार्दछ ।"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:205
423 msgid "Packetizer modules settings"
424 msgstr "प्याकेटाइजर मोड्युल सेटिङ"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:209
427 msgid "Encoders settings"
428 msgstr "सङ्केतक सेटिङ"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:211
431 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
432 msgstr "ति भिडियो/अडियो/उपशीर्षक सङ्केतन मोड्युलका लागि साधारण सेटिङ हुन् ।"
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:214
435 msgid "Dialog providers settings"
436 msgstr "संवाद प्रदायक सेटिङ"
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:216
439 msgid "Dialog providers can be configured here."
440 msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:218
443 msgid "Subtitle demuxer settings"
444 msgstr "उपशीर्षक डुमुक्सर सेटिङ"
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:220
447 msgid ""
448 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
449 "example by setting the subtitles type or file name."
450 msgstr ""
451 "यो भागमा तपाईँले उपशीर्षक डुमुक्सरको व्यवहार बल गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि उपशीर्षक "
452 "प्रकार वा फाइलनामको सेटिङ"
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:227
455 msgid "No help available"
456 msgstr "मद्दत उपलब्ध छैन"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:228
459 msgid "There is no help available for these modules."
460 msgstr "ति मोड्युलका लागि मद्दत उपलब्ध छैन"
461
462 #: include/vlc_interface.h:126
463 #, fuzzy
464 msgid ""
465 "\n"
466 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
467 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
468 msgstr ""
469 "\n"
470 "चेतावनी: यदि तपाईँले अब GUI मा पहुँच गर्न सक्नुभएन भने, आदेशरेखा सञ्झ्याल खोल्नुहोस् र तपाईँले "
471 "VLC स्थापना गर्नु भएको र \"vlc -I wx\" चलाउनु भएको डाइरेक्टरीमा जानुहोस् ।\n"
472
473 #: include/vlc_intf_strings.h:46
474 msgid "Quick &Open File..."
475 msgstr "फाइल छिटो खोल्नुहोस्..."
476
477 #: include/vlc_intf_strings.h:47
478 #, fuzzy
479 msgid "&Advanced Open..."
480 msgstr "सेटिङ्ग्स..."
481
482 #: include/vlc_intf_strings.h:48
483 msgid "Open D&irectory..."
484 msgstr "डाइरेक्टरी खोल्नुहोस्..."
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:49
487 #, fuzzy
488 msgid "Open &Folder..."
489 msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:50
492 msgid "Select one or more files to open"
493 msgstr "एउटा या धेरै फाइल खोल्नुहोस् "
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:51
496 #, fuzzy
497 msgid "Select Directory"
498 msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:51
501 #, fuzzy
502 msgid "Select Folder"
503 msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:55
506 #, fuzzy
507 msgid "Media &Information"
508 msgstr "मेटा सूचना"
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:56
511 #, fuzzy
512 msgid "&Codec Information"
513 msgstr "बढि जानकारी"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:57
516 #, fuzzy
517 msgid "&Messages"
518 msgstr "सन्देश"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:58
521 #, fuzzy
522 msgid "Jump to Specific &Time"
523 msgstr "शीर्षकमा जानुहोस्"
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
526 #, fuzzy
527 msgid "&Bookmarks"
528 msgstr "पुस्तकचिनो"
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:60
531 #, fuzzy
532 msgid "&VLM Configuration"
533 msgstr "कन्फिगरेसन लोड गर्नुहोस्"
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:62
536 #, fuzzy
537 msgid "&About"
538 msgstr "बारेमा"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
541 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
542 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
543 #: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
544 #: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
545 #: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
546 #: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
547 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
548 msgid "Play"
549 msgstr "बजाउनुहोस्"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:66
552 #, fuzzy
553 msgid "Fetch Information"
554 msgstr "सूचना"
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:67
557 #, fuzzy
558 msgid "Remove Selected"
559 msgstr "फाइल चयन गरिएको छैन"
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:68
562 msgid "Information..."
563 msgstr "सूचना "
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:69
566 msgid "Sort"
567 msgstr "क्रम मा मिलौनुहोस् "
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:70
570 #, fuzzy
571 msgid "Create Directory..."
572 msgstr "खोलौ &निर्देशिक... "
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:71
575 #, fuzzy
576 msgid "Create Folder..."
577 msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:72
580 #, fuzzy
581 msgid "Show Containing Directory..."
582 msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:73
585 msgid "Show Containing Folder..."
586 msgstr ""
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:74
589 msgid "Stream..."
590 msgstr "स्रोत..."
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:75
593 msgid "Save..."
594 msgstr "बाचात गर्नुहोस् "
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
597 #: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
598 #: modules/gui/macosx/intf.m:655
599 msgid "Repeat All"
600 msgstr "सबै दोहर्याउनुहोस्"
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
603 #: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
604 #: modules/gui/macosx/intf.m:654
605 msgid "Repeat One"
606 msgstr "दोहर्याउने सुरु गर्नुहोस्"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:82
609 #, fuzzy
610 msgid "No Repeat"
611 msgstr "न दोर्हौनुहोस् "
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
614 #: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
615 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
616 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
617 msgid "Random"
618 msgstr "अनियमित"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
621 #, fuzzy
622 msgid "Random Off"
623 msgstr "अनियमित अन्त्य गर्नुहोस्"
624
625 #: include/vlc_intf_strings.h:87
626 msgid "Add to Playlist"
627 msgstr "बजाउने सूचीमा थप्नुहोस्"
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:88
630 #, fuzzy
631 msgid "Add to Media Library"
632 msgstr "मिडिया को पुस्तकालय म जोधौ "
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:90
635 #, fuzzy
636 msgid "Add File..."
637 msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:91
640 #, fuzzy
641 msgid "Advanced Open..."
642 msgstr "सेटिङ्ग्स..."
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:92
645 #, fuzzy
646 msgid "Add Directory..."
647 msgstr "डाइरेक्टरी थप्नुहोस्..."
648
649 #: include/vlc_intf_strings.h:93
650 #, fuzzy
651 msgid "Add Folder..."
652 msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:95
655 #, fuzzy
656 msgid "Save Playlist to &File..."
657 msgstr "बजाउने सूची बचत गर्नुहोस्..."
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:96
660 #, fuzzy
661 msgid "Open Play&list..."
662 msgstr "बजाउने सूची खोल्नुहोस्..."
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:98
665 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
666 msgid "Search"
667 msgstr "खोजी गर्नुहोस्"
668
669 #: include/vlc_intf_strings.h:99
670 #, fuzzy
671 msgid "Search Filter"
672 msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"
673
674 #: include/vlc_intf_strings.h:101
675 #, fuzzy
676 msgid "&Services Discovery"
677 msgstr "सेवा आविष्कार"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:105
680 msgid ""
681 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
682 "them."
683 msgstr ""
684 "केहि विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर लुकाइएका छन् । तिनिहरूलाई हेर्न \"उन्नत विकल्प\" चेक गर्नुहोस् ।"
685
686 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
687 msgid "Image clone"
688 msgstr "छवि क्लोन"
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:111
691 msgid "Clone the image"
692 msgstr "छवी छाप्नुहोस् "
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:113
695 msgid "Magnification"
696 msgstr "बढाउनुहोस् "
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:114
699 msgid ""
700 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
701 "be magnified."
702 msgstr "द्रिश्य को कुन भाग बढाउने हो चुन्नु होस्। "
703
704 #: include/vlc_intf_strings.h:117
705 msgid "Waves"
706 msgstr "लहर "
707
708 #: include/vlc_intf_strings.h:118
709 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
710 msgstr "\"लहर\" विरूपण प्रभाव"
711
712 #: include/vlc_intf_strings.h:120
713 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
714 msgstr "\"जल सतह \" द्रिश्य विरूपण प्रभाव"
715
716 #: include/vlc_intf_strings.h:122
717 msgid "Image colors inversion"
718 msgstr "उल्तो छवी रङ  "
719
720 #: include/vlc_intf_strings.h:124
721 msgid "Split the image to make an image wall"
722 msgstr "विभाजित छवी को एउटा छवी वित्ता बनाउनुहोस् "
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:126
725 msgid ""
726 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
727 "The video gets split in parts that you must sort."
728 msgstr ""
729 "एउटा खेल पहिला बनाउ द्रिश्य को साथ \n"
730 " द्रिश्यहरु केही भाग मा हुन्छ जुन हाम्ले मिलाउनुपर्ने हुन्छ "
731
732 #: include/vlc_intf_strings.h:129
733 msgid ""
734 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
735 "Try changing the various settings for different effects"
736 msgstr ""
737
738 #: include/vlc_intf_strings.h:132
739 msgid ""
740 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
741 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
742 "settings."
743 msgstr ""
744
745 #: include/vlc_intf_strings.h:136
746 msgid ""
747 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
748 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
749 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
750 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
751 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
752 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
753 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
754 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
755 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
756 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
757 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
758 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
759 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
760 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
761 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
762 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
763 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
764 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
765 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
766 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
767 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
768 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
769 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
770 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
771 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
772 msgstr ""
773 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
774 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>VLC मिडिया पेलयर मददमा तपाईंलाई स्वागत छ।</"
775 "h2><h3>दस्तावेज़ीकरण</h3><p>तपाईं VLC को दस्तावेज़ीकरण VideoLAN's <a href=\"http://"
776 "wiki.videolan.org\">विकी</a>वेबसाईट।</p><p>यदि तपाईं VLC मीडिया प्लेयर मा "
777 "नवागंतुक , हुनुहुन्छ भने कृपया यो पढ्नुहोस्<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
778 "Documentation:VLC_for_dummies\"><em>VLC मिडिया पेलएर को परिचय</em></a>।</"
779 "p><p>यो पेलएर कसरु चलाऊने भन्ने जानकारी तपाईं<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan."
780 "org/Documentation:Play_HowTo\"><em>पेलएर मा फाइल कसरी खोल्ने</em></a>\"दस्तावेज़।</"
781 "p><p>बाचाउने, परिवर्तन, त्रन्स्कोदिङ, कूटबन्धन, मिश्रण अनी स्त्रेअंिङ कार्य को लागि तपाईंले "
782 "उपयोगी जानकारी यता पाउन सक्नुहुनेछ<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
783 "Documentation:Streaming_HowTo\">स्त्रेअंिङ दस्तावेज़ीकरण</a>।</p><p>यदी तपाईं कुनै "
784 "शब्दवली को बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया सलाह को लागि<a href=\"http://wiki."
785 "videolan.org/Knowledge_Base\">ज्ञान भन्दार </a>।</p><p>केय्बोर्ड को मुख्य शॉर्टकट "
786 "सम्झना को लागि, यो पढ्नुस्<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">शॉर्टकट</"
787 "a> पाना।</p><h3>सहायता</h3><p>कुनै पनि प्रश्न गर्नु भन्दा अगाडि, कृपया आँफै ले एस्मा "
788 "उल्लेख गर्नुहोस् <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">सामान्य प्रश्न "
789 "हरु </a>।</p><p>तपाईं मद्दद पाउन (अनी दिन ) यता दिन सक्नु हुनेछ <a href=\"http://"
790 "forum.videolan.org\">फोरुम</a>, यो <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
791 "lists.html\">मैलिङ सुची </a>य हाम्रो IRC च्यानल (<em>#videolan</em> on irc."
792 "freenode.net)। </p><h3>यो पारीयोजना मा योउदान दिन को लागि </h3><p>तपाईं "
793 "परियोजना समुदाय मा मदद गर्न को लागि, खाल डिजाईन गर्न को लागि, यो दस्तावेज़ को "
794 "अनुवाद गर्न को लागि, र परीक्षण गर्न को लागि, कोदे को लागि आफ्नो समय दिन मदद गर्न "
795 "सक्न्हुने छ। तपाईं हामीलाई चन्दा य सामाग्री दिएर पनि हामीलाई मदद गर्न सक्नुहुनेछ। अनी "
796 "साची तपाईं हामीलाई <b>बढ़ावा</b>VLC मिडिया पेलएर। </p></body></html>"
797
798 #: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
799 #: src/audio_output/filters.c:236
800 msgid "Audio filtering failed"
801 msgstr "अडियो छान्न असफल "
802
803 #: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
804 #: src/audio_output/filters.c:237
805 #, c-format
806 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
807 msgstr "छान्ने को अधिक्तम संख्या (%d) मा पुगिसकेको थियो "
808
809 #: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
810 #: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
811 #: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
812 msgid "Disable"
813 msgstr "अक्षम पार्नुहोस्"
814
815 #: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
816 msgid "Spectrometer"
817 msgstr "स्पेकट्रोमिटर"
818
819 #: src/audio_output/input.c:114
820 msgid "Scope"
821 msgstr "क्षेत्र"
822
823 #: src/audio_output/input.c:116
824 msgid "Spectrum"
825 msgstr "स्पेकट्रम"
826
827 #: src/audio_output/input.c:118
828 #, fuzzy
829 msgid "Vu meter"
830 msgstr "भिडियो फिल्टर"
831
832 #: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
833 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
834 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
835 msgid "Equalizer"
836 msgstr "समकारी"
837
838 #: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
839 msgid "Audio filters"
840 msgstr "अडियो फिल्टर"
841
842 #: src/audio_output/input.c:197
843 #, fuzzy
844 msgid "Replay gain"
845 msgstr "पुन: बजाउन मिल्ने प्रकार"
846
847 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
848 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
849 #: modules/gui/macosx/intf.m:674
850 msgid "Audio Channels"
851 msgstr "अडियो च्यानल"
852
853 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
854 #: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
855 #: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
856 #: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
857 #: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
858 #: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
859 #: modules/codec/twolame.c:71
860 msgid "Stereo"
861 msgstr "स्टेरियो"
862
863 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
864 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
865 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
866 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
867 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
868 #: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
869 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
870 #: modules/video_filter/rss.c:174
871 msgid "Left"
872 msgstr "बायाँ"
873
874 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
875 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
876 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
877 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
878 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
879 #: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
880 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
881 #: modules/video_filter/rss.c:174
882 msgid "Right"
883 msgstr "दायाँ"
884
885 #: src/audio_output/output.c:134
886 msgid "Dolby Surround"
887 msgstr "डल्बी सराउन्ड"
888
889 #: src/audio_output/output.c:146
890 msgid "Reverse stereo"
891 msgstr "स्ट्रेरियो उल्टाउनुहोस्"
892
893 #: src/config/file.c:621
894 msgid "key"
895 msgstr "कुञ्जी"
896
897 #: src/config/file.c:630
898 msgid "boolean"
899 msgstr "बुलियन"
900
901 #: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1581
902 msgid "integer"
903 msgstr "इन्टिजर"
904
905 #: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1611
906 msgid "float"
907 msgstr "फ्लोट"
908
909 #: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1559
910 msgid "string"
911 msgstr "स्ट्रिङ"
912
913 #: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
914 #: src/playlist/loadsave.c:162
915 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
916 msgid "Media Library"
917 msgstr "मिडिया पुस्तकालय "
918
919 #: src/input/control.c:217
920 #, c-format
921 msgid "Bookmark %i"
922 msgstr "पुस्तकचिनो %i"
923
924 #: src/input/decoder.c:270
925 #, fuzzy
926 msgid "packetizer"
927 msgstr "प्याकेटराइजर"
928
929 #: src/input/decoder.c:270
930 #, fuzzy
931 msgid "decoder"
932 msgstr "असङ्केतक"
933
934 #: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
935 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
936 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:650
937 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:659 modules/stream_out/es.c:363
938 #: modules/stream_out/es.c:378
939 msgid "Streaming / Transcoding failed"
940 msgstr "स्ट्रीमिंग / त्रन्स्कोदिङ असफल"
941
942 #: src/input/decoder.c:279
943 #, fuzzy, c-format
944 msgid "VLC could not open the %s module."
945 msgstr "VLC को कुत्वचक मोदुले खोल्न सकिएन "
946
947 #: src/input/decoder.c:431
948 msgid "VLC could not open the decoder module."
949 msgstr "VLC को कुत्वचक मोदुले खोल्न सकिएन "
950
951 #: src/input/decoder.c:682
952 #, fuzzy
953 msgid "No suitable decoder module"
954 msgstr "टार्किन असङ्केतन मोड्युल"
955
956 #: src/input/decoder.c:683
957 #, c-format
958 msgid ""
959 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
960 "there is no way for you to fix this."
961 msgstr ""
962
963 #: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
964 #: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
965 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
966 msgid "Track"
967 msgstr "ट्रयाक"
968
969 #: src/input/es_out.c:1156
970 #, c-format
971 msgid "%s [%s %d]"
972 msgstr "%s [%s %d]"
973
974 #: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
975 #: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
976 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
977 msgid "Program"
978 msgstr "कार्यक्रम"
979
980 #: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
981 #, fuzzy
982 msgid "Scrambled"
983 msgstr "मापन गर्नुहोस्"
984
985 #: src/input/es_out.c:1355
986 msgid "Yes"
987 msgstr "हो"
988
989 #: src/input/es_out.c:2002
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "Closed captions %u"
992 msgstr "CMML एनोटेसन असङ्केतक"
993
994 #: src/input/es_out.c:2830
995 #, c-format
996 msgid "Stream %d"
997 msgstr "प्रवाह %d"
998
999 #: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954
1000 msgid "Subtitle"
1001 msgstr "उपशीर्षक"
1002
1003 #: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
1004 #: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
1005 msgid "Type"
1006 msgstr "प्रकार"
1007
1008 #: src/input/es_out.c:2857
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Original ID"
1011 msgstr "अडियो सक्षम पार्नुहोस्"
1012
1013 #: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867
1014 #: modules/gui/macosx/wizard.m:385
1015 msgid "Codec"
1016 msgstr "कोडेक"
1017
1018 #: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
1019 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
1020 msgid "Language"
1021 msgstr "भाषा"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
1024 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
1025 msgid "Description"
1026 msgstr "वर्णन"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
1029 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1030 msgid "Channels"
1031 msgstr "च्यानल"
1032
1033 #: src/input/es_out.c:2891
1034 msgid "Sample rate"
1035 msgstr "नमूना दर"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:2891
1038 #, fuzzy, c-format
1039 msgid "%u Hz"
1040 msgstr "%d Hz"
1041
1042 #: src/input/es_out.c:2901
1043 msgid "Bits per sample"
1044 msgstr "प्रति नमूना बिट"
1045
1046 #: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
1047 #: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
1048 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
1049 msgid "Bitrate"
1050 msgstr "बिटदर"
1051
1052 #: src/input/es_out.c:2906
1053 #, fuzzy, c-format
1054 msgid "%u kb/s"
1055 msgstr "%d kb/s"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:2918
1058 #, fuzzy
1059 msgid "Track replay gain"
1060 msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रवाह"
1061
1062 #: src/input/es_out.c:2920
1063 #, fuzzy
1064 msgid "Album replay gain"
1065 msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रवाह"
1066
1067 #: src/input/es_out.c:2921
1068 #, c-format
1069 msgid "%.2f dB"
1070 msgstr "%.2f dB"
1071
1072 #: src/input/es_out.c:2930
1073 msgid "Resolution"
1074 msgstr "रिज्योलुसन"
1075
1076 #: src/input/es_out.c:2935
1077 msgid "Display resolution"
1078 msgstr "रिज्योलुसन प्रर्दशन गर्नुहोस्"
1079
1080 #: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948
1081 #: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
1082 msgid "Frame rate"
1083 msgstr "फ्रेम दर"
1084
1085 #: src/input/input.c:2473
1086 msgid "Your input can't be opened"
1087 msgstr "तपाईंको ईनपुट खोल्न सकिदैन "
1088
1089 #: src/input/input.c:2474
1090 #, c-format
1091 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1092 msgstr "VLC को MRL '%s' खोल्न असमर्थ छौ। विवरण को लागि प्रवेश को जाँच गरौ। "
1093
1094 #: src/input/input.c:2593
1095 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1096 msgstr "VLC को ईनपुट को प्रारूप लाई चिन्न सकिएन"
1097
1098 #: src/input/input.c:2594
1099 #, c-format
1100 msgid ""
1101 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1102 msgstr "'%s' को प्ररूप पहचान गर्न सकिएन। विवरण को लागि लॉग इन म हेर्नुहोस्। "
1103
1104 #: src/input/meta.c:51 src/input/var.c:187 modules/gui/macosx/intf.m:662
1105 #: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/open.m:190
1106 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1107 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:372 modules/mux/asf.c:56
1108 msgid "Title"
1109 msgstr "शीर्षक"
1110
1111 #: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/playlist.m:1283
1112 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
1113 msgid "Artist"
1114 msgstr "कलाकार"
1115
1116 #: src/input/meta.c:53
1117 msgid "Genre"
1118 msgstr "विधा"
1119
1120 #: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:60
1121 msgid "Copyright"
1122 msgstr "प्रतिलिपि अधिकार"
1123
1124 #: src/input/meta.c:55 src/libvlc-module.c:356 modules/access/vcdx/info.c:63
1125 msgid "Album"
1126 msgstr "एल्बम"
1127
1128 #: src/input/meta.c:56
1129 #, fuzzy
1130 msgid "Track number"
1131 msgstr "ट्रयाक नम्बर"
1132
1133 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:64
1134 msgid "Rating"
1135 msgstr "दर"
1136
1137 #: src/input/meta.c:59
1138 msgid "Date"
1139 msgstr "मिति"
1140
1141 #: src/input/meta.c:60
1142 msgid "Setting"
1143 msgstr "सेटिङ"
1144
1145 #: src/input/meta.c:61 modules/gui/macosx/open.m:203
1146 msgid "URL"
1147 msgstr "URL"
1148
1149 #: src/input/meta.c:63 modules/misc/notify/notify.c:305
1150 msgid "Now Playing"
1151 msgstr "अहिले बजिरहेको"
1152
1153 #: src/input/meta.c:64 modules/access/vcdx/info.c:70
1154 msgid "Publisher"
1155 msgstr "प्रकाशक"
1156
1157 #: src/input/meta.c:65
1158 msgid "Encoded by"
1159 msgstr "द्वारा कोडित"
1160
1161 #: src/input/meta.c:66
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Artwork URL"
1164 msgstr "सञ्जाल: "
1165
1166 #: src/input/meta.c:67
1167 #, fuzzy
1168 msgid "Track ID"
1169 msgstr "ट्रयाक"
1170
1171 #: src/input/var.c:168
1172 msgid "Bookmark"
1173 msgstr "पुस्तकचिनो"
1174
1175 #: src/input/var.c:182 src/libvlc-module.c:692
1176 msgid "Programs"
1177 msgstr "कार्यक्रम"
1178
1179 #: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:664
1180 #: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/open.m:191
1181 msgid "Chapter"
1182 msgstr "अध्याय"
1183
1184 #: src/input/var.c:197 modules/access/vcdx/info.c:238
1185 msgid "Navigation"
1186 msgstr "नेभिगेसन"
1187
1188 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/intf.m:688
1189 #: modules/gui/macosx/intf.m:689
1190 msgid "Video Track"
1191 msgstr "भिडियो ट्रयाक"
1192
1193 #: src/input/var.c:215 modules/gui/macosx/intf.m:671
1194 #: modules/gui/macosx/intf.m:672
1195 msgid "Audio Track"
1196 msgstr "अडियो ट्रयाक"
1197
1198 #: src/input/var.c:220 modules/gui/macosx/controls.m:822
1199 #: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:696
1200 #: modules/gui/macosx/intf.m:697
1201 msgid "Subtitles Track"
1202 msgstr "उपशीर्षक ट्रयाक"
1203
1204 #: src/input/var.c:285
1205 msgid "Next title"
1206 msgstr "पछिल्लो शीर्षक"
1207
1208 #: src/input/var.c:290
1209 msgid "Previous title"
1210 msgstr "अघिल्लो शीर्षक"
1211
1212 #: src/input/var.c:316
1213 #, c-format
1214 msgid "Title %i"
1215 msgstr "शीर्षक %i"
1216
1217 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1218 #, c-format
1219 msgid "Chapter %i"
1220 msgstr "अध्याय %i"
1221
1222 #: src/input/var.c:378
1223 msgid "Next chapter"
1224 msgstr "पछिल्लो अध्याय"
1225
1226 #: src/input/var.c:383
1227 msgid "Previous chapter"
1228 msgstr "अघिल्लो अध्याय"
1229
1230 #: src/input/vlm.c:590 src/input/vlm.c:959
1231 #, c-format
1232 msgid "Media: %s"
1233 msgstr "मिडिया: %s"
1234
1235 #: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:620
1236 #: modules/gui/macosx/intf.m:621
1237 msgid "Add Interface"
1238 msgstr "इन्टरफेस थप्नुहोस्"
1239
1240 #: src/interface/interface.c:92
1241 msgid "Console"
1242 msgstr "कन्सोल"
1243
1244 #: src/interface/interface.c:95
1245 msgid "Telnet Interface"
1246 msgstr "टेलनेट इन्टरफेस"
1247
1248 #: src/interface/interface.c:98
1249 msgid "Web Interface"
1250 msgstr "वेब इन्टरफेस"
1251
1252 #: src/interface/interface.c:101
1253 msgid "Debug logging"
1254 msgstr "डिबग लगइन"
1255
1256 #: src/interface/interface.c:104
1257 msgid "Mouse Gestures"
1258 msgstr "माउस सङ्केत"
1259
1260 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1261 #: src/libvlc.c:337 src/libvlc.c:441
1262 msgid "C"
1263 msgstr "ne"
1264
1265 #: src/libvlc.c:1109
1266 msgid ""
1267 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1268 "interface."
1269 msgstr ""
1270 "VLC चुक अंतरफलक सँग चली रहेको छ। अंतरफलकको बिना VLC उपयोग गर्न को लागि 'clvc' "
1271 "प्रयोग गरौ।"
1272
1273 #: src/libvlc.c:1233
1274 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1275 msgstr "सम्पूर्ण मद्दद पाउन को लागि '-H' हेर्नुहोस्।"
1276
1277 #: src/libvlc.c:1237 src/libvlc-module.c:1515
1278 #, fuzzy, c-format
1279 msgid ""
1280 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
1281 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
1282 "in the playlist.\n"
1283 "The first item specified will be played first.\n"
1284 "\n"
1285 "Options-styles:\n"
1286 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
1287 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
1288 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
1289 "            and that overrides previous settings.\n"
1290 "\n"
1291 "Stream MRL syntax:\n"
1292 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
1293 "option=value ...]\n"
1294 "\n"
1295 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
1296 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
1297 "\n"
1298 "URL syntax:\n"
1299 "  [file://]filename              Plain media file\n"
1300 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
1301 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
1302 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
1303 "  screen://                      Screen capture\n"
1304 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
1305 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
1306 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
1307 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1308 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
1309 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
1310 "certain time\n"
1311 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
1312 msgstr ""
1313 "उपयोग: %s [options] [stream] ...\n"
1314 "तपाईँले आदेशरेखामा बहुविध प्रवाह निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । तिनिहरूलाई यो बजाउने सूचीमा लाम "
1315 "लगाइएको छ ।\n"
1316 "पहिले निर्दिष्ट गरिएको वस्तु पहिले बजाइन्छ ।\n"
1317 "\n"
1318 "विकल्प-शैली:\n"
1319 "  --option  कार्यक्रमको अवधिका लागि सेट गरिने विश्वव्यापि विकल्प\n"
1320 "   -option  विश्वव्यापि --विकल्पको एकल अक्षरको संस्करण\n"
1321 "   :option  यसको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाहमा लागू गर्ने\n"
1322 "            र अघिल्लो सेटिङलाई अधिलेखण गर्ने विल्प मात्र लागू गर्दछ ।\n"
1323 "\n"
1324 "प्रवाह MRL वाक्यसंरचना:\n"
1325 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
1326 "option=value ...]\n"
1327 "\n"
1328 "  विश्वव्यापी --विकल्पको धेरैलाई MRL निर्दिष्ट :विकल्पको रूपमा पनि प्रयो गर्न सकिन्छ\n"
1329 "  बहुविध :विकल्प=मान जोडिलाई निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ ।\n"
1330 "\n"
1331 "URL वाक्यसंरचना:\n"
1332 "  [file://]फाइलनाम              सादा मिडिया फाइल\n"
1333 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
1334 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
1335 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
1336 "  screen://                      स्क्रिन क्याप्चर\n"
1337 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD यन्त्र\n"
1338 "  [vcd://][device]               VCD यन्त्र\n"
1339 "  [cdda://][device]              अडियो CD यन्त्र\n"
1340 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1341 "                                 प्रवाहित सर्भरद्वारा पठाइएको UDP प्रवाह\n"
1342 "  vlc:pause:<seconds>            निश्चित समयका लागि बजाउने सूची पग गर्ने विशेष "
1343 "वस्तु\n"
1344 "  vlc:quit                       VLC अन्त्य गर्ने विशेष वस्तु\n"
1345
1346 #: src/libvlc.c:1627
1347 msgid " (default enabled)"
1348 msgstr " (पूर्वनिर्धारित सक्षम पारिएको छ)"
1349
1350 #: src/libvlc.c:1628
1351 msgid " (default disabled)"
1352 msgstr " (पूर्वनिर्धारित अक्षम पारिएको छ)"
1353
1354 #: src/libvlc.c:1791 src/libvlc.c:1794 src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1807
1355 #, fuzzy
1356 msgid "Note:"
1357 msgstr "कुनै होइन"
1358
1359 #: src/libvlc.c:1792 src/libvlc.c:1795
1360 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1361 msgstr ""
1362
1363 #: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1808
1364 #, c-format
1365 msgid ""
1366 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: src/libvlc.c:1815 src/libvlc.c:1819
1370 msgid ""
1371 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1372 "modules."
1373 msgstr ""
1374
1375 #: src/libvlc.c:1909
1376 #, fuzzy, c-format
1377 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1378 msgstr "VLC संस्करण %s\n"
1379
1380 #: src/libvlc.c:1911
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1383 msgstr "%s@%s.%s द्वारा कम्पाइल गरिएको\n"
1384
1385 #: src/libvlc.c:1913
1386 #, c-format
1387 msgid "Compiler: %s\n"
1388 msgstr "कम्पाइल गर्ने व्यक्ति: %s\n"
1389
1390 #: src/libvlc.c:1948
1391 msgid ""
1392 "\n"
1393 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1394 msgstr ""
1395 "\n"
1396 "vlc-help.txt फाइलमा राखीएको सामग्री\n"
1397
1398 #: src/libvlc.c:1968
1399 msgid ""
1400 "\n"
1401 "Press the RETURN key to continue...\n"
1402 msgstr ""
1403 "\n"
1404 "जारी राख्नका लागि RETURN कुञ्जी थिच्नुहोस्...\n"
1405
1406 #: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
1407 #: src/libvlc-module.c:2635 src/video_output/vout_intf.c:195
1408 msgid "Zoom"
1409 msgstr "जुम गर्नुहोस्"
1410
1411 #: src/libvlc.h:174 src/libvlc-module.c:1382 src/video_output/vout_intf.c:88
1412 msgid "1:4 Quarter"
1413 msgstr "१:४ चौडाइ"
1414
1415 #: src/libvlc.h:175 src/libvlc-module.c:1383 src/video_output/vout_intf.c:89
1416 msgid "1:2 Half"
1417 msgstr "१:२ आधा"
1418
1419 #: src/libvlc.h:176 src/libvlc-module.c:1384 src/video_output/vout_intf.c:90
1420 msgid "1:1 Original"
1421 msgstr "१:१ वास्तविक"
1422
1423 #: src/libvlc.h:177 src/libvlc-module.c:1385 src/video_output/vout_intf.c:91
1424 msgid "2:1 Double"
1425 msgstr "२:१ दोब्बर"
1426
1427 #: src/libvlc-module.c:101 src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
1428 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
1429 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
1430 msgid "Auto"
1431 msgstr "स्वत:"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:168
1434 msgid ""
1435 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1436 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1437 "related options."
1438 msgstr ""
1439 "ति विकल्पले तपाईँलाई VLC द्वारा प्रयोग गरिएको इन्टरफेस कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ । "
1440 "तपाईँले मुख्य इन्टरफेस, थप इन्टरफेस मोड्युल र विविध सम्बन्धित विकल्प परिभाषा चयन गर्न "
1441 "सक्नुहुन्छ ।"
1442
1443 #: src/libvlc-module.c:172
1444 msgid "Interface module"
1445 msgstr "इन्टरफेस मोड्युल"
1446
1447 #: src/libvlc-module.c:174
1448 msgid ""
1449 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1450 "automatically select the best module available."
1451 msgstr ""
1452 "यो VLC द्वारा प्रयोग गर्ने मुख्य इन्टरफेस हो । उपलब्ध उपयुक्त मोड्युल स्वचालित रूपमा चयन "
1453 "गर्ने व्यवहार पूर्वनिर्धारित हो ।"
1454
1455 #: src/libvlc-module.c:178 modules/control/ntservice.c:57
1456 msgid "Extra interface modules"
1457 msgstr "अतिरिक्त इन्टरफेस मोड्युल"
1458
1459 #: src/libvlc-module.c:180
1460 msgid ""
1461 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1462 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1463 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1464 "\", \"gestures\" ...)"
1465 msgstr ""
1466 "तपाईँले VLC का लागि \"थप इन्टरफेस\" चयन गर्न सक्नुहुन्छ । तिनिहरूलाई पूर्वनिर्धारित "
1467 "इन्टरफेसमा अतिरिक्तको रूपमा पृष्ठभुमिमा सुरुआत गर्न सकिन्छ । अल्पविरामले छुट्टाएको इन्टरफेस "
1468 "मोड्युलको सूचीको प्रयोग गर्नुहोस् । (अल्पविरामको मान \"rc\" (दुर नियन्त्रण), \"http\", "
1469 "\"gestures\" ...)"
1470
1471 #: src/libvlc-module.c:187
1472 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1473 msgstr "तपाईँले VLC का लागि नियन्त्रण इन्टरफेस चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।"
1474
1475 #: src/libvlc-module.c:189
1476 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1477 msgstr "भर्बोसिटि (0,1,2)"
1478
1479 #: src/libvlc-module.c:191
1480 msgid ""
1481 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1482 "1=warnings, 2=debug)."
1483 msgstr "यो भर्बोसिटि स्तर हो (0=केबल त्रुटि र मानक सन्देश, 1=चेतावनी, 2=डिबग)"
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:194
1486 msgid "Choose which objects should print debug message"
1487 msgstr "डिबग सन्देश प्रिन्ट गर्ने बस्तु चुन्नुहोस्। "
1488
1489 #: src/libvlc-module.c:197
1490 msgid ""
1491 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1492 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1493 "objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
1494 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1495 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1496 "message."
1497 msgstr ""
1498
1499 #: src/libvlc-module.c:204
1500 msgid "Be quiet"
1501 msgstr "शान्त रहनुहोस्"
1502
1503 #: src/libvlc-module.c:206
1504 msgid "Turn off all warning and information messages."
1505 msgstr "सबै चेतावनी र सूचना सन्देश बन्द गर्नुहोस्"
1506
1507 #: src/libvlc-module.c:208
1508 msgid "Default stream"
1509 msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रवाह"
1510
1511 #: src/libvlc-module.c:210
1512 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1513 msgstr "यो प्रवाह सधै VLC स्टार्टअपमा खोलिन्छ ।"
1514
1515 #: src/libvlc-module.c:213
1516 msgid ""
1517 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1518 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1519 msgstr ""
1520 "तपाईँले इन्टरफेसका लागि म्यानुअली भाषा चयन गर्न सक्नुहुन्छ । यदि \"स्वत:\" लाई यहाँ "
1521 "निर्दिष्ट गरिएमा प्रणाली भाषा स्वत: पत्ता लाग्छ ।"
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:217
1524 msgid "Color messages"
1525 msgstr "रङ सन्देश"
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:219
1528 msgid ""
1529 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1530 "needs Linux color support for this to work."
1531 msgstr ""
1532 "यसले कन्सोलमा पठाएको सन्देशको रङ सक्षम पार्दछ, तपाईँको टर्मिनललाई यो कामका लागि "
1533 "लिनक्स रङ समर्थन आवश्यक पर्दछ ।"
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:222
1536 msgid "Show advanced options"
1537 msgstr "उन्नत विकल्प देखाउनुहोस्"
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:224
1540 msgid ""
1541 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1542 "available options, including those that most users should never touch."
1543 msgstr ""
1544 "यो सक्षम पारिएमा, प्राथमिकता र/वा इन्टरफेसले सबै उपलब्ध विकल्पहरू जुन धेरै प्रयोगकर्ताले "
1545 "कहिल्यै छुन नहुने समेत देखाउदछ ।"
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:228
1548 msgid "Interface interaction"
1549 msgstr "इन्टरफेस अन्तरक्रिया"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:230
1552 msgid ""
1553 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1554 "user input is required."
1555 msgstr ""
1556 "यो सक्षम पारिएमा, इन्टरफेसले संवाद बाकस प्रत्येक पटक देखाउदा केहि प्रयोगकर्ता आगत आवश्यक "
1557 "पर्दछ ।"
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:240
1560 msgid ""
1561 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1562 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1563 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1564 "the \"audio filters\" modules section."
1565 msgstr ""
1566 "ति विकल्पले तपाईँलाई अडियो उपप्रणालीको व्यवहार परिमार्जन गर्न र भिनुअल प्रभाव (स्पेकट्रम "
1567 "विश्लेषक, इत्यादि) वा प्रक्रिया पश्चालका लागि प्रयोग गरिने अडियो फिल्टर थप्न अनुमति "
1568 "दिन्छ। ति फिल्टरलाई यहाँ सक्षम पार्नुहोस् र तिनिहरूलाई \"अडियो फिल्टर\" मोड्युल भागमा "
1569 "कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:246
1572 msgid "Audio output module"
1573 msgstr "अडियो निर्गत मोड्युल"
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:248
1576 msgid ""
1577 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1578 "automatically select the best method available."
1579 msgstr ""
1580 "यो VLC द्वारा प्रयोग गरिने अडियो निर्गत विधि हो । पूर्वनिर्धारित व्यवहार भनेको उपलब्ध "
1581 "उपयुक्त विधि स्वचालित रूपमा चयन गर्नु हो ।"
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/display.c:41
1584 msgid "Enable audio"
1585 msgstr "अडियो सक्षम पार्नुहोस्"
1586
1587 #: src/libvlc-module.c:254
1588 msgid ""
1589 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1590 "not take place, thus saving some processing power."
1591 msgstr ""
1592 "तपाईँले अडियो निर्गत सम्पूर्ण रूपमा अक्षम पार्न सक्नुहुन्छ । अडियो असङ्केतन चरणले कुनै स्थान "
1593 "लिदैन त्यसैले केहि प्रक्रिया शक्ति बचत गर्दैछ ।"
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:258
1596 msgid "Force mono audio"
1597 msgstr "मोनो अडियो बल गर्नुहोस्"
1598
1599 #: src/libvlc-module.c:259
1600 msgid "This will force a mono audio output."
1601 msgstr "यसले मोनो अडियो निर्गत बल गर्दछ ।"
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:262
1604 msgid "Default audio volume"
1605 msgstr "पूर्वनिर्धारित अडियो भोल्युम"
1606
1607 #: src/libvlc-module.c:264
1608 msgid ""
1609 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1610 msgstr ""
1611 "तपाईँले यहाँ २ देखि १०२४ को दायरामा पूर्वनिर्धारित अडियो निर्गत भोल्युम सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:267
1614 msgid "Audio output saved volume"
1615 msgstr "अडियो निर्गत बचत गरिएको भोल्युम"
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:269
1618 msgid ""
1619 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1620 "should not change this option manually."
1621 msgstr ""
1622 "तपाईँले मौन प्रकार्य प्रयोग गरेको बेलामा यसले अडियो निर्गत भोल्युम बचत गर्दछ । तपाईँले "
1623 "यसलाई म्यानुअलि परिवर्तन गर्नु पर्दैन ।"
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:272
1626 msgid "Audio output volume step"
1627 msgstr "अडियो निर्गत भोल्युम चरण"
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:274
1630 msgid ""
1631 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1632 "0 to 1024."
1633 msgstr ""
1634 "यो विकल्प प्रयोग गर्दा ० देखि १०२४ को दायरामा भोल्युमको चरण साइज समायोजन योग्य हुन्छ ।"
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:277
1637 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1638 msgstr "अडियो निर्गत आवृत्ति (Hz)"
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:279
1641 msgid ""
1642 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1643 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1644 msgstr ""
1645 "तपाईँले यहाँ अडियो निर्गत बल गर्न सक्नुहुन्छ । साझा मानहरू -1 (पूर्वनिर्धारित), 48000, "
1646 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000 हुन् ।"
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:283
1649 msgid "High quality audio resampling"
1650 msgstr "उच्च गुणस्तरको अडियो रिस्याम्पिङ"
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:285
1653 msgid ""
1654 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1655 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1656 "resampling algorithm will be used instead."
1657 msgstr ""
1658 "यसले उच्च गुणस्तरको अडियो रिस्याम्पिङ एलगोरिदम प्रयोग गर्दछ । उच्च गुणस्तर अडियो "
1659 "रिस्याम्पिङ प्रोसेसर इन्टेसिफ हुन सक्दछ जसले तपाईँले यसलाई अक्षम पार्न सक्नुहुन्छ र सट्टामा "
1660 "स्तो रिस्याम्पिङ एलगोरिदम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।"
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:290
1663 msgid "Audio desynchronization compensation"
1664 msgstr "अडियो असमक्रमण क्षतिपूर्ति"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:292
1667 msgid ""
1668 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1669 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1670 msgstr ""
1671 "यसले अडियो निर्गत विलम्ब गर्दछ । विलम्ब मिलिसेकेन्डमा दिनु पर्दछ । यदि तपाईँले अडियो र "
1672 "भिडियो बिचमा ल्याग सूचना गर्नु भएमा यो सजिलो हुन सक्दछ ।"
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:295
1675 msgid "Audio output channels mode"
1676 msgstr "अडियो निर्गत च्यानल मोड"
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:297
1679 msgid ""
1680 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1681 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1682 "played)."
1683 msgstr ""
1684 "यसले सम्भव भएको बेलामा पूर्वनिर्धारितद्वारा प्रयोग गरेको अडियो निर्गत च्यानल मोड सेट "
1685 "गर्दछ (उदाहरणका लागि यदि तपाईँको हार्डवयरले बजिरहेको अडियो प्रवाह र यसलाई समर्थन "
1686 "गर्दछ भने) ।"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
1689 msgid "Use S/PDIF when available"
1690 msgstr "उपलब्ध हुदाँ S/PDIF प्रयोग गर्नुहोस्"
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:303
1693 msgid ""
1694 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1695 "audio stream being played."
1696 msgstr ""
1697 "बजिरहेको अडियो प्रवाह र यसलाई यदि तपाईँको हार्डवयरले समर्थन गरेको बेलामा पूर्वनिर्धारित "
1698 "रूपमा S/PDIF प्रयोग गर्न सकिन्छ ।"
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:306 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
1701 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1702 msgstr "डल्बि सराउन्डको पत्ता लगाउन बल गर्नुहोस्"
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:308
1705 msgid ""
1706 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1707 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1708 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1709 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1710 msgstr ""
1711 "तपाईँको प्रवाहले डल्बि सराउन्डसँग सङ्केतन गरिएको रूपमा थाहा पाएको (वा नपाएको) तर यस "
1712 "रूपमा पत्ता लगाउन असफल भएको बेलामा यसको प्रयोग गर्नुहोस् । यदि प्रवाह वास्तविक रूपमा "
1713 "डल्बि सराउन्डसँग सङ्केतन छैन भने, यो विकल्प खोल्दा तपाईँको अनुभवलाई खासगरि हेडफोन च्यानल "
1714 "मिक्सरसँग संयोजित भएको बेला बढाउन सक्दछ ।"
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
1717 msgid "On"
1718 msgstr "खुला"
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:68
1721 msgid "Off"
1722 msgstr "बन्द"
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:320
1725 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1726 msgstr "यसले ध्वनी रेन्डरिङ परिमार्जन गर्न प्रक्रिया पश्चातको अडियो फिल्टर थप्दछ ।"
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:323
1729 msgid "Audio visualizations "
1730 msgstr "अडियो भिज्युलाइजेसन "
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:325
1733 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1734 msgstr "यसले भिज्युलाइजेसन मोड्युल थप्दछ (स्पेकट्रम विश्लेषक, इत्यादि)"
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:329
1737 #, fuzzy
1738 msgid "Replay gain mode"
1739 msgstr "पुन: बजाउन मिल्ने प्रकार"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:331
1742 #, fuzzy
1743 msgid "Select the replay gain mode"
1744 msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:333
1747 #, fuzzy
1748 msgid "Replay preamp"
1749 msgstr "पुन: बजाउन मिल्ने प्रकार"
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:335
1752 #, fuzzy
1753 msgid ""
1754 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1755 "replay gain information"
1756 msgstr ""
1757 "यसले तपाईँलाई RTP प्रवाहका लागि पूर्वनिर्धारित अडियो पोर्ट निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:338
1760 #, fuzzy
1761 msgid "Default replay gain"
1762 msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रवाह"
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:340
1765 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:342
1769 #, fuzzy
1770 msgid "Peak protection"
1771 msgstr "हल्ला घटाइ"
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:344
1774 msgid "Protect against sound clipping"
1775 msgstr "रक्षा ध्वनि क्लिप को बिरुद्ध"
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:347
1778 #, fuzzy
1779 msgid "Enable time streching audio"
1780 msgstr "अडियो सक्षम पार्नुहोस्"
1781
1782 #: src/libvlc-module.c:349
1783 msgid ""
1784 "This allows to play audio at lower or higher speed without affecting the "
1785 "audio pitch"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:356 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
1789 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
1790 #: modules/codec/kate.c:203
1791 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:383
1792 msgid "None"
1793 msgstr "कुनै होइन"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:364
1796 msgid ""
1797 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1798 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1799 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1800 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1801 "options."
1802 msgstr ""
1803 "यि विकल्पले तपाईँलाई भिडियो निर्गत उपप्रणालीको व्यवहार परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । "
1804 "उदाहरणका लागि तपाईँले भिडियो फिल्टर सक्षम पार्न सक्नुहुन्छ (डिइन्टरलेसिङ, छवि समायोजन् "
1805 "इत्यादि) । ति फिल्टरलाई यहाँ सक्षम पार्नुहोस् र \"भिडियो फिल्टर\" मोड्युल भागमा यसलाई "
1806 "कन्फिगर गर्नुहोस् । तपाईँले धेरै विविध भिडियो विकल्प सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:370
1809 msgid "Video output module"
1810 msgstr "भिडियो निर्गत मोड्युल"
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:372
1813 msgid ""
1814 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1815 "automatically select the best method available."
1816 msgstr ""
1817 "यो VLC द्वारा प्रयोग गरिएको भिडियो निर्गत विधि हो । पूर्वनिर्धारित व्यवहारले उपलब्ध "
1818 "उपयुक्त विधि स्वचालित रूपमा चयन गर्दछ ।"
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:375 modules/stream_out/display.c:43
1821 msgid "Enable video"
1822 msgstr "भिडियो सक्षम पार्नुहोस्"
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:377
1825 msgid ""
1826 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1827 "not take place, thus saving some processing power."
1828 msgstr ""
1829 "तपाईँले भिडियो निर्गत सम्पूर्ण रूपमा अक्षम पार्न सक्नुहुन्छ । भिडियो असङ्केतन चरणले स्थान "
1830 "लिदैन, त्यसैले केहि प्रक्रिया शक्तिलाई बचत गर्दैछ ।"
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:58
1833 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1834 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1835 #: modules/visualization/projectm.cpp:60
1836 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1837 msgid "Video width"
1838 msgstr "भिडियो चौडाइ"
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:382
1841 msgid ""
1842 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1843 "characteristics."
1844 msgstr ""
1845 "तपाईँले भिडियो चौडाइ बल गर्न सक्नुहुन्छ । पूर्वनिर्धारित रूपमा (-1) VLC ले भिडियो "
1846 "क्यारकेटरहरू समायोजन गर्दछ ।"
1847
1848 #: src/libvlc-module.c:385 modules/codec/fake.c:61
1849 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1850 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1851 #: modules/visualization/projectm.cpp:63
1852 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1853 msgid "Video height"
1854 msgstr "भिडियो उचाइ"
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:387
1857 msgid ""
1858 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1859 "video characteristics."
1860 msgstr ""
1861 "तपाईँले भिडियो उचाइ बल गर्न सक्नुहुन्छ । पूर्वनिर्धारित रूपमा (-1) VLC ले भिडियो "
1862 "क्यारकेटरहरू समायोजन गर्दछ ।"
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:390
1865 msgid "Video X coordinate"
1866 msgstr "भिडियो X समन्वय"
1867
1868 #: src/libvlc-module.c:392
1869 msgid ""
1870 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1871 "coordinate)."
1872 msgstr ""
1873 "तपाईँले भिडियो सञ्झ्यालको माथि तिरको बायाँ कुनामा स्थान बल गर्न सक्नुहुन्छ (X समन्वय)"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:395
1876 msgid "Video Y coordinate"
1877 msgstr "भिडियो Y समन्वय"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:397
1880 msgid ""
1881 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1882 "coordinate)."
1883 msgstr ""
1884 "तपाईँले भिडियो सञ्झ्यालको माथि तिरको बायाँ कुनामा स्थान बल गर्न सक्नुहुन्छ (Y समन्वय)"
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:400
1887 msgid "Video title"
1888 msgstr "भिडियो शीर्षक"
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:402
1891 msgid ""
1892 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1893 "interface)."
1894 msgstr ""
1895 "भिडियो सञ्झ्यालका लागि शीर्षक अनुकूलन गर्नुहोस् (इन्टरफेसमा भिडियो सम्मिलित नगरिएको "
1896 "अवस्थामा)"
1897
1898 #: src/libvlc-module.c:405
1899 msgid "Video alignment"
1900 msgstr "भिडियो पङ्क्तिबद्धता"
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:407
1903 msgid ""
1904 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1905 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1906 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1907 msgstr ""
1908 "यसको सञ्झ्यालमा भिडियोको पङ्क्तिबद्धतालाई बल गर्नुहोस् । पूर्वनिर्धारित रूपमा (०) यसलाई "
1909 "केन्द्रित गरिन्छ  (०=केन्द्र, १=बायाँ, २=दायाँ, ४=माथि, ८=तल, तपाईँले ति मानको संयोजन "
1910 "पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै ६=४+२ को अर्थ माथि-दायाँ हुन्छ)।"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
1913 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1914 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
1915 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:79
1916 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1917 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1918 msgid "Center"
1919 msgstr "केन्द्र"
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1922 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1923 #: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
1924 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
1925 #: modules/video_filter/rss.c:174
1926 msgid "Top"
1927 msgstr "माथि"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1930 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1931 #: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
1932 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
1933 #: modules/video_filter/rss.c:174
1934 msgid "Bottom"
1935 msgstr "तल"
1936
1937 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1938 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1939 #: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
1940 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1941 #: modules/video_filter/rss.c:175
1942 msgid "Top-Left"
1943 msgstr "माथि-बायाँ"
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1946 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1947 #: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
1948 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1949 #: modules/video_filter/rss.c:175
1950 msgid "Top-Right"
1951 msgstr "माथि-दायाँ"
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1954 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1955 #: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
1956 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1957 #: modules/video_filter/rss.c:175
1958 msgid "Bottom-Left"
1959 msgstr "तल-बायाँ"
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1962 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1963 #: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
1964 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1965 #: modules/video_filter/rss.c:175
1966 msgid "Bottom-Right"
1967 msgstr "तल-दायाँ"
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:415
1970 msgid "Zoom video"
1971 msgstr "भिडियो जुम गर्नुहोस्"
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:417
1974 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1975 msgstr "तपाईँले तत्व निर्दिष्ट गरेर भिडियो जुम गर्न सक्नुहुन्छ"
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:419
1978 msgid "Grayscale video output"
1979 msgstr "ग्रेस्केल भिडियो निर्गत"
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:421
1982 msgid ""
1983 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1984 "save some processing power."
1985 msgstr ""
1986 "ग्रेस्केलमा भिडियो निर्गत । रङ सूचना असङ्केतन नगरेको रूपमा, यसले केहि प्रक्रिया शक्ति बचत "
1987 "सक्नुहुन्छ ।"
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:424
1990 msgid "Embedded video"
1991 msgstr "एम्बेद्देद भिडियो "
1992
1993 #: src/libvlc-module.c:426
1994 msgid "Embed the video output in the main interface."
1995 msgstr "मुख्य अंतरफलक मा वीडियो आउटपुट एंबेड। "
1996
1997 #: src/libvlc-module.c:428 modules/video_output/ggi.c:57
1998 msgid "X11 display"
1999 msgstr "X11 प्रर्दशन"
2000
2001 #: src/libvlc-module.c:430
2002 msgid ""
2003 "X11 hardware display to use. By default VLC will use the value of the "
2004 "DISPLAY environment variable."
2005 msgstr ""
2006 "प्रयोग गर्नलाई X11 हार्डवयर प्रर्दशन । पूर्वनिर्धारित अनुसार VLC ले DISPLAY परिवेश "
2007 "चलकोमान प्रयोग गर्दछ ।"
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:433
2010 msgid "Fullscreen video output"
2011 msgstr "पूरापर्दा भिडियो निर्गत"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:435
2014 msgid "Start video in fullscreen mode"
2015 msgstr "पूरापर्दा मोडमा भिडियो सुरु गर्नुहोस्"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:437
2018 msgid "Overlay video output"
2019 msgstr "ओभरले भिडियो निर्गत"
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:439
2022 msgid ""
2023 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2024 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2025 msgstr ""
2026 "ओभरले भनेको तपाईँको भिडियो कार्डको हार्डवयर गतिवर्धन क्षमता हो । (भिडियो प्रत्यक्ष "
2027 "रूपमा रेन्डर गर्ने क्षमता) । VLC ले यसलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा प्रयोग  गर्न प्रयास गर्दछ ।"
2028
2029 #: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:344
2030 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295
2031 msgid "Always on top"
2032 msgstr "सधै माथितिर"
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:444
2035 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2036 msgstr "भिडियो सञ्झ्याललाई सधै अन्य सञ्झ्यालको माथि राख्नुहोस्"
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:446
2039 msgid "Enable wallpaper mode "
2040 msgstr "वालपेपर मोड सक्षम पार्नुहोस् "
2041
2042 #: src/libvlc-module.c:448
2043 #, fuzzy
2044 msgid ""
2045 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2046 msgstr ""
2047 "यो वालपेपर मोडले तपाईँलाई डेक्सटप पृष्ठभूमिको रूपमा भिडियो प्रर्दशन गर्न अनुमति दिन्छ । "
2048 "डेस्कटपसँग पहिल्यै वालपेपर नहुन पनि सक्दछ र ओभरले मोडमा मात्र यो सुविधाले काम गर्दछ भन्ने "
2049 "याद राख्नुहोस् ।"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:451
2052 #, fuzzy
2053 msgid "Show media title on video"
2054 msgstr "ओभरले/उपशीर्षक"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:453
2057 #, fuzzy
2058 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2059 msgstr "भिडियो सञ्झ्याललाई सधै अन्य सञ्झ्यालको माथि राख्नुहोस्"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:455
2062 #, fuzzy
2063 msgid "Show video title for x milliseconds"
2064 msgstr "ओभरले/उपशीर्षक"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:457
2067 #, fuzzy
2068 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2069 msgstr "ओभरले/उपशीर्षक"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:459
2072 #, fuzzy
2073 msgid "Position of video title"
2074 msgstr "चाल पत्ता भिडियो फिल्टर"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:461
2077 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2078 msgstr ""
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:463
2081 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:466
2085 msgid ""
2086 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
2087 "3000 ms (3 sec.)"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:469 src/libvlc-module.c:471
2091 #: src/video_output/video_output.c:1963 modules/gui/macosx/intf.m:699
2092 #: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2093 #: modules/video_filter/deinterlace.c:133
2094 msgid "Deinterlace"
2095 msgstr "डिइन्टरलेस"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:479 src/video_output/video_output.c:1979
2098 #: modules/video_filter/deinterlace.c:118
2099 msgid "Deinterlace mode"
2100 msgstr "डिइन्टरलेस मोड"
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:481
2103 #, fuzzy
2104 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2105 msgstr "प्रवाहका लागि प्रयोग गर्ने डिइन्टरलेस विधि"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2108 msgid "Discard"
2109 msgstr "छोड्नुहोस्"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2112 msgid "Blend"
2113 msgstr "मिलाउनुहोस्"
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2116 msgid "Mean"
2117 msgstr "माध्यम"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2120 msgid "Bob"
2121 msgstr "बोब"
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2124 msgid "Linear"
2125 msgstr "रेखात्मक"
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:496
2128 msgid "Disable screensaver"
2129 msgstr "स्क्रिनसेभर अक्षम पार्नुहोस्"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:497
2132 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2133 msgstr "भिडियो प्लेब्याक गर्दा स्क्रिनसेभर अक्षम पार्नुहोस्"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:499
2136 #, fuzzy
2137 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2138 msgstr "भिडियो प्लेब्याक गर्दा स्क्रिनसेभर अक्षम पार्नुहोस्"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:500
2141 #, fuzzy
2142 msgid ""
2143 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2144 "computer being suspended because of inactivity."
2145 msgstr "भिडियो प्लेब्याक गर्दा स्क्रिनसेभर अक्षम पार्नुहोस्"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:503
2148 msgid "Window decorations"
2149 msgstr "सञ्झ्याल सजावट"
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:505
2152 msgid ""
2153 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2154 "giving a \"minimal\" window."
2155 msgstr ""
2156 "VLC ले सञ्झ्याल शीर्षक, फ्रेम इत्यादि भिडियोको वरिपरि सिर्जना उपेक्षा गर्न सक्दछ... , "
2157 "\"न्यूनतम\" सञ्झ्याल छोड्दैछ ।"
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:508
2160 msgid "Video output filter module"
2161 msgstr "वीडियो आउटपुट फिल्टर मॉड्यूल"
2162
2163 #: src/libvlc-module.c:510
2164 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: src/libvlc-module.c:512
2168 msgid "Video filter module"
2169 msgstr "भिडियो फिल्टर मोड्युल"
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:514
2172 msgid ""
2173 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2174 "instance deinterlacing, or distort the video."
2175 msgstr ""
2176
2177 #: src/libvlc-module.c:518
2178 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2179 msgstr "भिडियो स्न्यापशट डाइरेक्टरी (वा फाइलनाम)"
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:520
2182 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2183 msgstr "भिडियो स्न्यापशट सङ्ग्रह गरिने डाइरेक्टरी"
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2186 msgid "Video snapshot file prefix"
2187 msgstr "भिडियो स्न्यापशट फाइल प्रत्यय"
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:526
2190 msgid "Video snapshot format"
2191 msgstr "भिडियो स्न्यापशट ढाँचा"
2192
2193 #: src/libvlc-module.c:528
2194 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2195 msgstr "भिडियो स्न्यापशट सङ्ग्रह गर्न प्रयोग गरिने छवि ढाँचा"
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:530
2198 msgid "Display video snapshot preview"
2199 msgstr "भिडियो स्न्यापशट पूर्वावलोकन प्रर्दशन गर्नुहोस्"
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:532
2202 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2203 msgstr "स्क्रिनको माथि-बायाँ कुनामा स्न्यापशट पूर्वावलोकन प्रर्दशन गर्नुहोस् ।"
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:534
2206 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2207 msgstr "टाइमस्ट्याम्पको सट्टामा श्रृङ्खला नम्बर प्रयोग गर्नुहोस्"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:536
2210 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2211 msgstr "स्न्यापशट नम्बरिङका लागि टाइमस्ट्याम्पको सट्टामा श्रृङ्खला नम्बर प्रयोग गर्नुहोस्"
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:538
2214 #, fuzzy
2215 msgid "Video snapshot width"
2216 msgstr "भिडियो स्न्यापशट ढाँचा"
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:540
2219 #, fuzzy
2220 msgid ""
2221 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2222 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2223 msgstr ""
2224 "तपाईँले भिडियो उचाइ बल गर्न सक्नुहुन्छ । पूर्वनिर्धारित रूपमा (-1) VLC ले भिडियो "
2225 "क्यारकेटरहरू समायोजन गर्दछ ।"
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:544
2228 #, fuzzy
2229 msgid "Video snapshot height"
2230 msgstr "भिडियो क्यानभास उचाइ"
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:546
2233 #, fuzzy
2234 msgid ""
2235 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2236 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2237 "ratio."
2238 msgstr ""
2239 "तपाईँले भिडियो उचाइ बल गर्न सक्नुहुन्छ । पूर्वनिर्धारित रूपमा (-1) VLC ले भिडियो "
2240 "क्यारकेटरहरू समायोजन गर्दछ ।"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:550
2243 msgid "Video cropping"
2244 msgstr "भिडियो काँटछाँट"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:552
2247 msgid ""
2248 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2249 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2250 msgstr ""
2251 "यसले स्रोत भिडियोको काँटछाँट गर्न बल गर्दछ । विश्वव्यापि छवि आकार स्विकार्य ढाँचाहरू x:y "
2252 "(4:3, 16:9, इत्यादि) हुन् ।"
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:556
2255 msgid "Source aspect ratio"
2256 msgstr "स्रोत आकार अनुपात"
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:558
2259 msgid ""
2260 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2261 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2262 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2263 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2264 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2265 msgstr ""
2266 "यसले स्रोत आकार अनुपात बल गर्दछ । दृष्टान्तका लागि, तिनिहरू वास्तविक रूपमा ४:३ भएको "
2267 "बेलामा केहि DVD ले १६:९ दावा गर्दछ । चलचित्रसँग आकार अनुपात सन्देश नरहेको बेलामा VLC का "
2268 "लागि सङ्केतको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापि छवि आकार अभिव्यक्ति x:y "
2269 "(4:3, 16:9, इत्यादि ) वा पिक्सेल अनुक्रम अभिव्यक्ति (1.25, 1.3333, इत्यादि) फ्लोट मान "
2270 "स्विकार्य ढाँचा हुन् ।"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:565
2273 #, fuzzy
2274 msgid "Video Auto Scaling"
2275 msgstr "भिडियो मापन"
2276
2277 #: src/libvlc-module.c:567
2278 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:569
2282 #, fuzzy
2283 msgid "Video scaling factor"
2284 msgstr "भिडियो मापन फिल्टर"
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:571
2287 msgid ""
2288 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2289 "Default value is 1.0 (original video size)."
2290 msgstr ""
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:574
2293 msgid "Custom crop ratios list"
2294 msgstr "अनुकूल काँटछाँट अनुपात सूची"
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:576
2297 #, fuzzy
2298 msgid ""
2299 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2300 "crop ratios list."
2301 msgstr ""
2302 "इन्टरफेसको काँटछाँट अनुपात सूचीमा थपिने काँटछाँटको सूचीको अल्पविरामद्वारा छुट्टाइएको सूची"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:579
2305 msgid "Custom aspect ratios list"
2306 msgstr "अनुकूल आकार अनुपात सूची"
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:581
2309 #, fuzzy
2310 msgid ""
2311 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2312 "aspect ratio list."
2313 msgstr "इन्टरफेसको अनुपात सूचीमा थपिने आकार अनुपातको अल्प विरामद्वारा छुट्टाइएको सूची"
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:584
2316 msgid "Fix HDTV height"
2317 msgstr "स्थिर HDTV उचाइ"
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:586
2320 msgid ""
2321 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2322 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2323 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2324 msgstr ""
2325 "यसले यदि बिग्रेको सङ्केतकले उचाइलाई १०८८ रेखामा सेट गरेमा पनि HDTV-१०८० भिडियो ढाँचाको "
2326 "उपयुक्त ह्यान्डेलिङ गर्न अनुमति दिन्छ । यदि तपाईँको भिडियोसँग आवश्यक १०८८ रेखा मानक "
2327 "बिहिन ढाँचामा छ भने तपाईँले सो विकल्प अक्षम पार्नु पर्दछ ।"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:591
2330 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2331 msgstr "मोनिटर पिक्सेल आकार अनुपात"
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:593
2334 msgid ""
2335 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2336 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2337 "order to keep proportions."
2338 msgstr ""
2339 "यसले मोनिटर आकार अनुपात बल गर्दछ । धेरै मोनिटरसँग वर्ग पिक्सेल (१:१) हुन्छ । यदि तपाईँसँग "
2340 "१६:९ स्क्रिन छ भने, तपाईँले अनुपात राख्न क्रममा ४:३ मा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ ।"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
2343 msgid "Skip frames"
2344 msgstr "फ्रेम फड्काउनुहोस्"
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:599
2347 #, fuzzy
2348 msgid ""
2349 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2350 "computer is not powerful enough"
2351 msgstr ""
2352 "यो विकल्पले MPEG2 प्रवाहमा फ्रेमड्रोपिङ सक्षम पार्दछ । तपाईँको कम्प्युटर उपयुक्त मात्रामा "
2353 "बलवान नभएको बेलामा फ्रेमड्रपिङ हुन्छ"
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:602
2356 msgid "Drop late frames"
2357 msgstr "ढिलो फ्रेम छोड्नुहोस्"
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:604
2360 msgid ""
2361 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2362 "intended display date)."
2363 msgstr ""
2364 "यसले ढिलो फ्रेमहरू छोड्दछ (तिनिहरूले चाहेको प्रर्दशन मिति पछि भिडियो निर्तगतमा पुग्नुहोस् ) "
2365 "।"
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:607
2368 msgid "Quiet synchro"
2369 msgstr "अचल समक्रमण"
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:609
2372 msgid ""
2373 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2374 "synchronization mechanism."
2375 msgstr ""
2376 "यसले भिडियो निर्गत समक्रमण यान्त्रिक प्रणालीबाट डिबग निर्गतसँग सन्देश लग फ्लोडिङलाई "
2377 "अस्विकार गर्दछ ।"
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:612
2380 msgid "Key press events"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:614
2384 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2385 msgstr ""
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:94
2388 #, fuzzy
2389 msgid "Mouse events"
2390 msgstr "माउस सङ्केत"
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:618
2393 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2394 msgstr ""
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:626
2397 msgid ""
2398 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2399 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2400 "channel."
2401 msgstr ""
2402 "ति विकल्पले आगत उपप्रणालीको व्यवहार परिमार्जन गर्न तपाईँलाई अनुमति दिन्छ, जस्तै DVD वा "
2403 "VCD यन्त्रको रूपमा सञ्जाल इन्टरफेस सेटिङ वा उपशीर्षक च्यानल"
2404
2405 #: src/libvlc-module.c:630
2406 msgid "Clock reference average counter"
2407 msgstr "घडि सन्दर्भ औसत विपरित"
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:632
2410 msgid ""
2411 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2412 "to 10000."
2413 msgstr ""
2414 "PVR आगत प्रयोग गर्दा (वा धेरै अनियमित स्रोत), तपाईँले यसलाई १००० मा सेट गर्नु पर्दछ ।"
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:635
2417 msgid "Clock synchronisation"
2418 msgstr "घडि समक्रमण"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:637
2421 msgid ""
2422 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2423 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2424 msgstr ""
2425 "वास्तविक समय स्रोतका लागि आगत घडि समक्रमण घडि अक्षम पार्न सम्भव छ । यदि तपाईँ सञ्जाल "
2426 "प्रवाहको जर्की प्लेब्याकसँग अनुभवी हुनुहुन्छ भने यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।"
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:641
2429 #, fuzzy
2430 msgid "Clock jitter"
2431 msgstr "श्रेणीबद्ध"
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:643
2434 msgid ""
2435 "It tells the clock algorithms what is the maximal input jitter that is "
2436 "considered valid and can be compensated (in milliseconds)"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:646 modules/control/netsync.c:72
2440 msgid "Network synchronisation"
2441 msgstr "सञ्जाल समक्रमण"
2442
2443 #: src/libvlc-module.c:647
2444 msgid ""
2445 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2446 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2447 msgstr ""
2448 "यसले तपाईँलाई सर्भर वा ग्राहकका लागि टाढाबाट घडिलाई समक्रमण गर्न अनुमति दिन्छ । "
2449 "सेटिङको विस्तार उन्नत / सञ्जाल समक्रमणमा उपलब्ध छ ।"
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:653 src/video_output/vout_intf.c:99
2452 #: src/video_output/vout_intf.c:117 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
2453 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2454 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:232
2455 #: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/gui/fbosd.c:171
2456 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
2457 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:536
2458 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:770 modules/gui/macosx/vout.m:212
2459 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:612
2460 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
2461 #: modules/video_filter/rss.c:185 modules/video_output/msw/directx.c:91
2462 msgid "Default"
2463 msgstr "पूर्वनिर्धारित"
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:653 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
2466 #: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
2467 msgid "Enable"
2468 msgstr "सक्षम पार्नुहोस्"
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:655 modules/misc/notify/growl_udp.c:75
2471 msgid "UDP port"
2472 msgstr "UDP पोर्ट"
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:657
2475 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2476 msgstr "यो UDP प्रवाहका लागि पूर्वनिर्धारित पोर्ट हो । पूर्वनिर्धारित १२३४ छ ।"
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:659
2479 msgid "MTU of the network interface"
2480 msgstr "सञ्जाल इन्टरफेसको MTU"
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:661
2483 #, fuzzy
2484 msgid ""
2485 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2486 "over the network (in bytes)."
2487 msgstr ""
2488 "सञ्जाल इन्टरफेस माथि प्रसारण गर्न सकिने यो अधिकतम प्याकेट साइज हो । इथरनेटमा सामान्यत "
2489 "१५०० बाइट प्रयोग गरिन्छ ।"
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:666 modules/stream_out/rtp.c:122
2492 msgid "Hop limit (TTL)"
2493 msgstr "हप सिमा (TTL)"
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:668 modules/stream_out/rtp.c:124
2496 msgid ""
2497 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2498 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2499 "in default)."
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:672
2503 msgid "Multicast output interface"
2504 msgstr "बहुस्त्र्पीय उत्पादन इंटरफ़ेस"
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:674
2507 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2508 msgstr "डिफ़ॉल्ट बहुस्त्र्पीय इंटरफ़ेस। एस्ले अनुमार्गणले तालिका ओवेऋदेस। "
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:676
2511 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2512 msgstr "IPv4 मल्टिकास्ट निर्गत इन्टरफेस ठेगाना"
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:678
2515 #, fuzzy
2516 msgid ""
2517 "IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
2518 "table."
2519 msgstr ""
2520 "पूर्वनिर्धारित मल्टिकास्ट इन्टरफेसका लागि IPv4 ठेगाना । यसले नियमित तालिका अधिलेखन "
2521 "गर्दछ ।"
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:681
2524 msgid "DiffServ Code Point"
2525 msgstr "DiffServ कोड प्वाइंट"
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:682
2528 msgid ""
2529 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2530 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2531 msgstr ""
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:688
2534 msgid ""
2535 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2536 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2537 msgstr ""
2538 "यसको सेवा ID दिएर चयन गर्न कार्यक्रम छनोट गर्नुहोस् । यदि तपाईँले बहुविध कार्यक्रम प्रवाह "
2539 "चाहनुहुन् छभने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् । (उदाहरणका लागि DVB प्रवाह)"
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:694
2542 msgid ""
2543 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2544 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2545 "(like DVB streams for example)."
2546 msgstr ""
2547 "सेवा ID को (SIDs) अल्पविरामद्वारा विभाजित दिएर चयन गर्न कार्यक्रम छनोट गर्नुहोस् । "
2548 "यदि तपाईँले बहुविध कार्यक्रम प्रवाह (उदाहरणका लागि DVB प्रवाह) पढ्न चाहनुहुन्छ भने मात्र "
2549 "यो विकल्प  प्रयोग गर्नुहोस् ।"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:700
2552 msgid "Audio track"
2553 msgstr "अडियो ट्रयाक"
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:702
2556 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2557 msgstr "प्रयोग गर्नका लागि अडियो ट्रयाकको प्रवाह नम्बर (0 बाट n सम्म)"
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:705
2560 msgid "Subtitles track"
2561 msgstr "उपशीर्षक ट्रयाक"
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:707
2564 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2565 msgstr "प्रयोग गर्नका लागि उपशीर्षक ट्रयाकको प्रवाह नम्बर (0 बाट n सम्म)"
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:710
2568 msgid "Audio language"
2569 msgstr "अडियो भाषा"
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:712
2572 #, fuzzy
2573 msgid ""
2574 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2575 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2576 "language)."
2577 msgstr ""
2578 "तपाईँले प्रयोग गर्न चाहनुभएको अडियो ट्रयाकको भाषा (अल्पविरामद्वारा विभाजित, दुई वा "
2579 "तिन अक्षरको राष्ट कोड)"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:715
2582 msgid "Subtitle language"
2583 msgstr "उपशीर्षक भाषा"
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:717
2586 #, fuzzy
2587 msgid ""
2588 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2589 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2590 msgstr ""
2591 "तपाईँले प्रयोग गर्न चाहनु भएको उपशीर्षक ट्रयाकको भाषा (अल्पविराम विभाजित, दुई वा तिन "
2592 "अक्षरको राष्ट कोड)"
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:721
2595 msgid "Audio track ID"
2596 msgstr "अडियो ट्रयाक ID"
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:723
2599 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2600 msgstr "प्रयोग गर्न अडियो ट्रयाकको प्रवाह ID"
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:725
2603 msgid "Subtitles track ID"
2604 msgstr "प्रवाह ट्रयाक ID"
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:727
2607 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2608 msgstr "प्रयोग गर्न उपशीर्षक ट्रयाकको प्रवाह ID"
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:729
2611 msgid "Input repetitions"
2612 msgstr "आगत पुरनावृत्ति"
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:731
2615 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2616 msgstr "उहि आगत दोहर्याउने समय"
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:733
2619 msgid "Start time"
2620 msgstr "सुरु समय"
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:735
2623 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2624 msgstr "यो स्थानमा सुरु हुने प्रवाह (सेकेन्डमा)"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:737
2627 msgid "Stop time"
2628 msgstr "रोक्ने समय"
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:739
2631 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2632 msgstr "यो स्थानमा रोकिने प्रवाह (सेकेन्डमा )"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:741
2635 #, fuzzy
2636 msgid "Run time"
2637 msgstr "रून्डी"
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:743
2640 #, fuzzy
2641 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2642 msgstr "यो स्थानमा सुरु हुने प्रवाह (सेकेन्डमा)"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:745
2645 #, fuzzy
2646 msgid "Fast seek"
2647 msgstr "छिटो"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:747
2650 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:749
2654 #, fuzzy
2655 msgid "Playback speed"
2656 msgstr "प्लेब्याक"
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:751
2659 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2660 msgstr ""
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:753
2663 msgid "Input list"
2664 msgstr "आगत सूची"
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:755
2667 msgid ""
2668 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2669 "together after the normal one."
2670 msgstr ""
2671 "तपाईँले एउटा सामान्य पछि जोडिने अल्पविरामद्वारा विभाजित आगतको सूची दिन सक्नुहुन्छ ।"
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:758
2674 msgid "Input slave (experimental)"
2675 msgstr "आगत स्लेभ (प्रयोगात्मक)"
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:760
2678 msgid ""
2679 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2680 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2681 "inputs."
2682 msgstr ""
2683 "यसले तपाईँले एकै समयमा धेरै आगत बजाउन अनुमति दिन्छ । यो सुविधा प्रयोगात्मक छ, सबै ढाँचाहरू "
2684 "समर्थन गर्दैन । आगतको '#' विभाजित सूची प्रयोग गर्नुहोस् ।"
2685
2686 #: src/libvlc-module.c:764
2687 msgid "Bookmarks list for a stream"
2688 msgstr "प्रवाहका लागि पुस्तकचिनो सूची"
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:766
2691 msgid ""
2692 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2693 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2694 "{...}\""
2695 msgstr ""
2696 "तपाईँले\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-"
2697 "offset},{...}\" ढाँचामा प्रवाहका लागि पुस्तकचिनोको सूची म्यानुअलि दिन सक्नुहुन्छ ।"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:770
2700 #, fuzzy
2701 msgid "Record directory or filename"
2702 msgstr "भिडियो स्न्यापशट डाइरेक्टरी (वा फाइलनाम)"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:772
2705 #, fuzzy
2706 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2707 msgstr "रेकर्ड सङ्ग्रह हुने डाइरेक्टरी"
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:774
2710 #, fuzzy
2711 msgid "Prefer native stream recording"
2712 msgstr "साधारण प्रवाह निर्गत सेटिङ"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:776
2715 msgid ""
2716 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2717 "output module"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:779
2721 msgid "Timeshift directory"
2722 msgstr "समय परिवर्तन डाइरेक्टरी"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:781
2725 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2726 msgstr "समय परिवर्तन फाइल सङ्ग्रह गर्न प्रयोग गर्ने डाइरेक्टरी"
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:783
2729 msgid "Timeshift granularity"
2730 msgstr "समय परिवर्तन ग्रानुलारिटी"
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:785
2733 #, fuzzy
2734 msgid ""
2735 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2736 "to store the timeshifted streams."
2737 msgstr ""
2738 "यो समय परिवर्तन गरिएको प्रवाह सङ्ग्रह गर्न प्रयोग गरिने अस्थायी फाइलको साइज हो ।"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:790
2741 msgid ""
2742 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2743 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2744 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2745 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2746 msgstr ""
2747 "ति विकल्पले तपाईँलाई सहायक तस्विर उपप्रणालीको व्यवहार परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ "
2748 "।तपाईँले उदाहरणका लागि सहायक तस्विर फिल्टर (लोगो, इत्यादि) सक्षम पार्न सक्नुहुन्छ । ति "
2749 "फिल्टरलाई यहाँ सक्षम पार्नुहोस् र \"सहायक तस्विर फिल्टर\" मोड्युल भागमा तिनिहरूलाई "
2750 "कन्फिगर गर्नुहोस् । तपाईँले विविध सहायक तस्विर विकल्प सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:796
2753 msgid "Force subtitle position"
2754 msgstr "उपशीर्षक स्थान बल गर्नुहोस्"
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:798
2757 msgid ""
2758 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2759 "over the movie. Try several positions."
2760 msgstr ""
2761 "तपाईँले यो विकल्पलाई चलचित्रको माथिको सट्टा मुनितरि उपशीर्षक राख्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ "
2762 "। धेरै स्थानमा प्रयास गर्नुहोस् ।"
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:801
2765 msgid "Enable sub-pictures"
2766 msgstr "सहायक तस्विर सक्षम पार्नुहोस्"
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:803
2769 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2770 msgstr "तपाईँले सहायक तस्विर प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा अक्षम पार्न सक्नुहुन्छ ।"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:805 src/libvlc-module.c:1758
2773 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
2774 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:222
2775 msgid "On Screen Display"
2776 msgstr "स्क्रिन प्रर्दशनमा"
2777
2778 #: src/libvlc-module.c:807
2779 msgid ""
2780 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2781 "Display)."
2782 msgstr ""
2783 "VLC ले भिडियोमा सन्देश प्रर्दशन गर्न सक्दछ । त्यसलाई OSD (स्क्रिन प्रर्दशनमा ) भनिन्छ ।"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:810
2786 msgid "Text rendering module"
2787 msgstr "पाठ रेन्डरिङ मोड्युल"
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:812
2790 msgid ""
2791 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2792 "instance."
2793 msgstr ""
2794 "VLC ले सामान्यतया रेन्डरिङका लागि स्वतन्त्रप्रकार प्रयोग गर्दछ, तर दृष्टान्तका लागि यसले "
2795 "svg प्रयोग गर्न सक्षम पार्दछ ।"
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:814
2798 msgid "Subpictures filter module"
2799 msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:816
2802 #, fuzzy
2803 msgid ""
2804 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2805 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2806 msgstr ""
2807 "यसले \"सहायक तस्विर फिल्टर\" थप गर्दछ । ति फिल्टरले भिडियो माथि केहि छवि वा पाठ "
2808 "खप्टाउदछ (जस्तै लोगो, अनियमित पाठ...) ।"
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:819
2811 msgid "Autodetect subtitle files"
2812 msgstr "स्वत: पत्ता उपशीर्षक फाइल"
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:821
2815 msgid ""
2816 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2817 "(based on the filename of the movie)."
2818 msgstr ""
2819 "यदि कुनै उपशीर्षक फाइलनाम निर्दिष्ट नगरिएमा, उपशीर्षक फाइललाई स्वचालित रूपमा पत्ता "
2820 "लगाउदछ ।(चलचित्रको फाइलनाममा आधारित)"
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:824
2823 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2824 msgstr "उपशीर्षक स्वत: पत्ता अनिश्चितता"
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:826
2827 msgid ""
2828 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2829 "Options are:\n"
2830 "0 = no subtitles autodetected\n"
2831 "1 = any subtitle file\n"
2832 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2833 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2834 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2835 msgstr ""
2836 "यसले कति अनिश्चित उपशीर्षक वा चलचित्र फाइलनाम मिल्दछ भनि निर्धारण गर्दछ ।विकल्पहरू:\n"
2837 "० = एउटै पनि उपशीर्षक स्वत: पत्ता नलाउने\n"
2838 "१ = केहि उपशीर्षक फाइल\n"
2839 "२ = चलचित्र नाम समावेश गरिएको कुनै उपशीर्षक फाइल\n"
2840 "३ = थप क्यारेक्टरसँग चलचित्र नाम मिल्दो उपशीर्षक फाइल\n"
2841 "४ = चलचित्र नामसँग ठ्याक्कै मिल्दो उपशीर्षक फाइल"
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:834
2844 msgid "Subtitle autodetection paths"
2845 msgstr "उपशीर्षक स्वत: पत्ता मार्ग"
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:836
2848 msgid ""
2849 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2850 "found in the current directory."
2851 msgstr ""
2852 "यदि हालको डाइरेक्टरिमा कुनै उपशीर्षक फाइल फेला परेन भने ति मार्गहरूमा पनि उपशीर्षक "
2853 "फाइलका लागि हेर्नुहोस् ।"
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:839
2856 msgid "Use subtitle file"
2857 msgstr "उपशीर्षक फाइल प्रयोग गर्नुहोस्"
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:841
2860 msgid ""
2861 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2862 "subtitle file."
2863 msgstr ""
2864 "तपाईँको उपशीर्षक फाइलले स्वत: पत्ता फेला पार्न नसक्दा प्रयोग गरिने यो उपशीर्षक फाइल लोड "
2865 "गर्नुहोस् ।"
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:844
2868 msgid "DVD device"
2869 msgstr "DVD यन्त्र"
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:847
2872 msgid ""
2873 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2874 "the drive letter (eg. D:)"
2875 msgstr ""
2876 "यो प्रयोग गरिने पूर्वनिर्धारित DVD ड्राइभ (वा फाइल) हो । ड्राइभ अक्षर पछिको कोलोनलाई "
2877 "नबिर्सिनुहोस् (उदहारण D:) ।"
2878
2879 #: src/libvlc-module.c:851
2880 msgid "This is the default DVD device to use."
2881 msgstr "यो प्रयोग गरिने पूर्वनिर्धारित DVD यन्त्र हो ।"
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:854
2884 msgid "VCD device"
2885 msgstr "VCD यन्त्र"
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:856
2888 msgid "This is the default VCD device to use."
2889 msgstr "यो प्रयोग गरिने पूर्वनिर्धारित VCD यन्त्र हो ।"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:858
2892 msgid "Audio CD device"
2893 msgstr "अडियो CD यन्त्र"
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:860
2896 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2897 msgstr "यो प्रयोग गर्नका लागि पूर्वनिर्धारित अडियो CD यन्त्र हो ।"
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:862
2900 msgid "Force IPv6"
2901 msgstr "IPv6 बल गर्नुहोस्"
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:864
2904 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2905 msgstr "IPv6 लाई सबै जडानका लागि पूर्वनिर्धारित रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।"
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:866
2908 msgid "Force IPv4"
2909 msgstr "IPv4 बल गर्नुहोस्"
2910
2911 #: src/libvlc-module.c:868
2912 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2913 msgstr "IPv4 लाई सबै जडानका लागि पूर्वनिर्धारित रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।"
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:870
2916 msgid "TCP connection timeout"
2917 msgstr "TCP जडान समय समाप्त"
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:872
2920 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2921 msgstr "पूर्वनिर्धारित TCP जडान समय समाप्त (मिलिसेकेन्डमा) "
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:874
2924 msgid "SOCKS server"
2925 msgstr "SOCKS सर्भर"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:876
2928 msgid ""
2929 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2930 "used for all TCP connections"
2931 msgstr ""
2932 "प्रयोग गर्नलाई SOCKS प्रोक्सी सर्भर । यो ठेगाना:पोर्टबाट हुनुपर्दछ । यो सबै TCP जडानका "
2933 "लागि प्रयोग गरिन्छ ।"
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:879
2936 msgid "SOCKS user name"
2937 msgstr "SOCKS प्रयोगकर्ता नाम"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:881
2940 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2941 msgstr "SOCKS प्रोक्सीमा जडानका लागि प्रयोग गरिने प्रयोगकर्ता नाम"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:883
2944 msgid "SOCKS password"
2945 msgstr "SOCKS पासवर्ड"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:885
2948 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2949 msgstr "SOCKS प्रोक्सीको जडानमा प्रयोग गरिने पासवर्ड"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:887
2952 msgid "Title metadata"
2953 msgstr "शीर्षक मेटाडाटा"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:889
2956 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2957 msgstr "तपाईँलाई आगतका लागि \"शीर्षक\" मेटाफाइल निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:891
2960 msgid "Author metadata"
2961 msgstr "लेखक मेटाफाइल"
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:893
2964 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2965 msgstr "तपाईँलाई आगतका लागि \"लेखक\" मेटाफाइल निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:895
2968 msgid "Artist metadata"
2969 msgstr "कलाकार मेटाफाइल"
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:897
2972 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2973 msgstr "तपाईँलाई आगतका लागि \"कलाकार\" मेटाफाइल निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:899
2976 msgid "Genre metadata"
2977 msgstr "विधा मेटाफाइल"
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:901
2980 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2981 msgstr "तपाईँलाई आगतका लागि \"विधि\" मेटाफाइल निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:903
2984 msgid "Copyright metadata"
2985 msgstr "प्रतिलिपि अधिकार मेटाफाइल"
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:905
2988 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2989 msgstr ""
2990 "तपाईँलाई आगतका लागि \"प्रतिलिपि अधिकार\" मेटाफाइल निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:907
2993 msgid "Description metadata"
2994 msgstr "वर्णन मेटाफाइल"
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:909
2997 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2998 msgstr "तपाईँलाई आगतका लागि \"वर्णन\" मेटाफाइल निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:911
3001 msgid "Date metadata"
3002 msgstr "मिति मेटाफाइल"
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:913
3005 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3006 msgstr "तपाईँलाई आगतका लागि \"मिति\" मेटाफाइल निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
3007
3008 #: src/libvlc-module.c:915
3009 msgid "URL metadata"
3010 msgstr "URL मेटाडाटा"
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:917
3013 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3014 msgstr "तपाईँलाई आगतका लागि \"url\" मेटाडाटा निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ ।"
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:921
3017 msgid ""
3018 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3019 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3020 "can break playback of all your streams."
3021 msgstr ""
3022 "यो विकल्पले VLC ले यसको कोडेक चयन गर्ने विधि एकान्तर गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ(असङ्कुचन "
3023 "विधि) । केबल उन्नत प्रयोगकर्ताले मात्र सबै तपाईँको प्रवाहको प्लेब्याक विच्छेद गर्न यो विकल्प "
3024 "एकान्तर गर्नु पर्दछ ।"
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:925
3027 msgid "Preferred decoders list"
3028 msgstr "रूचाइएको डिकोडर सूची"
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:927
3031 msgid ""
3032 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3033 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3034 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3035 msgstr ""
3036 "VLC ले प्रयोग गर्ने आधारमा कोडेकको प्राथमिकताको सूची । दृष्टान्तका लागि, 'dummy,a52' ले "
3037 "अन्यको सट्टामा डम्मी र a52 कोडेकलाई पहिले प्रयास गर्दछ । केबल उन्नत प्रयोगकर्ताले मात्र "
3038 "सबै तपाईँको प्रवाहको प्लेब्याक विच्छेद गर्न यो विकल्प एकान्तर गर्नु पर्दछ ।"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:932
3041 msgid "Preferred encoders list"
3042 msgstr "रूचाइएको सङ्केतक सूची"
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:934
3045 msgid ""
3046 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3047 msgstr "यसले तपाईँलाई VLC ले प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्ने सूची चयन गर्न अनुमति दिन्छ ।"
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:937
3050 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3051 msgstr "VLC पर Prefer प्रणाली plugins"
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:939
3054 msgid ""
3055 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3056 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3057 msgstr ""
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:948
3060 msgid ""
3061 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3062 "subsystem."
3063 msgstr ""
3064 "ति विकल्पले तपाईँलाई प्रवाह निर्गत उपप्रणालीका लागि पूर्वनिर्धारित विश्वव्यापी विकल्प "
3065 "चयन गर्न दिन्छ ।"
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:951
3068 msgid "Default stream output chain"
3069 msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रवाह निर्तग श्रृङ्खला"
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:953
3072 msgid ""
3073 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3074 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3075 "all streams."
3076 msgstr ""
3077 "तपाईँले यहाँ पूर्वनिर्धारित निर्गत श्रृङ्खला प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । यस्ता श्रृङ्खला बनाउन "
3078 "सिक्नका लागि मिसिलीकरणमा सन्दर्भ गर्नुहोस् । चेतावनी: यो श्रृङ्खला सबै प्रवाहका लागि "
3079 "सक्षम हुन्छ ।"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:957
3082 msgid "Enable streaming of all ES"
3083 msgstr "सबै ES को प्रवाह सक्षम पार्नुहोस्"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:959
3086 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3087 msgstr "सबै तत्व प्रवाह (भिडियो, अडियो र उपशीर्षक) लाई प्रवाहित गर्नुहोस्"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:961
3090 msgid "Display while streaming"
3091 msgstr "प्रवाहित गर्दा प्रर्दशन गर्नुहोस्"
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:963
3094 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3095 msgstr "यसलाई प्रवाहित गर्दा स्थानिय रूपमा प्रवाह बजाउनुहोस् ।"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:965
3098 msgid "Enable video stream output"
3099 msgstr "भिडियो प्रवाह निर्गत सक्षम पार्नुहोस्"
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:967
3102 msgid ""
3103 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3104 "facility when this last one is enabled."
3105 msgstr ""
3106 "अन्तिमको सक्षम पार्दा प्रवाह निर्गत सुविधामा भिडियो प्रवाहलाई पुन: निर्देशित गर्नु पर्दछ "
3107 "कि पर्दैन छनोट गर्नुहोस् ।"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:970
3110 msgid "Enable audio stream output"
3111 msgstr "अडियो प्रवाह निर्गत सक्षम पार्नुहोस्"
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:972
3114 msgid ""
3115 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3116 "facility when this last one is enabled."
3117 msgstr ""
3118 "अन्तिमको सक्षम पार्दा प्रवाह निर्गत सुविधामा अडियो प्रवाहलाई पुन: निर्देशित गर्नु पर्दछ "
3119 "कि पर्दैन छनोट गर्नुहोस् ।"
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:975
3122 msgid "Enable SPU stream output"
3123 msgstr "SPU प्रवाह निर्गत सक्षम पार्नुहोस्"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:977
3126 msgid ""
3127 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3128 "facility when this last one is enabled."
3129 msgstr ""
3130 "अन्तिमको सक्षम पार्दा प्रवाह निर्गत सुविधामा SPU प्रवाहलाई पुन: निर्देशित गर्नु पर्दछ कि "
3131 "पर्दैन छनोट गर्नुहोस् ।"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:980
3134 msgid "Keep stream output open"
3135 msgstr "प्रवाह निर्गत खुला राख्नुहोस्"
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:982
3138 msgid ""
3139 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3140 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3141 "specified)"
3142 msgstr ""
3143 "यसले तपाईँलाई बहुविध बजाउने सूची भरि अद्वितिय प्रवाह निर्गत दृष्टान्त राख्न अनुमति दिन्छ "
3144 "(यदि निर्दिष्ट नगरिएमा जम्मा पारिएको प्रवाह स्वचालित रूपमा घुसाउनुहोस्)"
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:986
3147 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:988
3151 #, fuzzy
3152 msgid ""
3153 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3154 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3155 msgstr ""
3156 "तपाईँलाई RTSP प्रवाहका लागि पूर्वनिर्धारित क्यासिङ मान परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । "
3157 "यो मानलाई मिलि सेकेन्ड एकाइमा सेट गर्नु पर्दछ ।"
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:991
3160 msgid "Preferred packetizer list"
3161 msgstr "रूचाइएको प्याकेटाइजर सूची"
3162
3163 #: src/libvlc-module.c:993
3164 msgid ""
3165 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3166 msgstr "VLCले यसको प्याकेटाइजरको बनाएको क्रममा चयन गर्न अनुमति दिन्छ ।"
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:996
3169 msgid "Mux module"
3170 msgstr "मुक्स मोड्युल"
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:998
3173 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3174 msgstr "यो तपाईँलाई मुक्स मोड्युल कन्फिगर गर्न दिने एउटा लिगासी प्रविष्टि हो ।"
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:1000
3177 msgid "Access output module"
3178 msgstr "पहुँच निर्गत मोड्युल"
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:1002
3181 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3182 msgstr "यो तपाईँलाई पहुँच निर्गत मोड्युल कन्फिगर गर्न दिने एउटा लिगासी प्रविष्टि हो"
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:1004
3185 msgid "Control SAP flow"
3186 msgstr "SAP अधिप्रवाह नियन्त्रण गर्नुहोस्"
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:1006
3189 msgid ""
3190 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3191 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3192 msgstr ""
3193 "यदि यो विकल्प सक्षम पारिएमा, SAP मल्टिकास्ट ठेगानामा अधिप्रवाह नियन्त्रित हुन्छ । यदि "
3194 "तपाईँले MBone मा घोषणा बनाउन चाहनु भएमा यो आवश्यक हुन्छ ।"
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:1010
3197 msgid "SAP announcement interval"
3198 msgstr "SAP घोषणा अन्तराल"
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:1012
3201 msgid ""
3202 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3203 "between SAP announcements."
3204 msgstr ""
3205 "SAP अधिप्रवाह नियन्त्रण अक्षम पारिएको बेलामा, यसले तपाईँले SAP घोषणाहरूको बिचमा स्थिर "
3206 "अन्तराल सेट गर्न दिन्छ ।"
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:1021
3209 msgid ""
3210 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3211 "always leave all these enabled."
3212 msgstr ""
3213 "ति विकल्पले तपाईँलाई विशेष CPU अनुकूलता सक्षम पार्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले ति सबैलाई सक्षम "
3214 "पारेर छोड्नु पर्दछ ।"
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:1024
3217 msgid "Enable CPU MMX support"
3218 msgstr "CPU MMX समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3219
3220 #: src/libvlc-module.c:1026
3221 msgid ""
3222 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3223 "of them."
3224 msgstr ""
3225 "यदि तपाईँको प्रोसेसले MMX निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा लिन "
3226 "सक्दछ ।"
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:1029
3229 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3230 msgstr "CPU 3D अहिले! समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:1031
3233 msgid ""
3234 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3235 "advantage of them."
3236 msgstr ""
3237 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले 3D अहिले! निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइद "
3238 "लिन सक्दछ ।"
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:1034
3241 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3242 msgstr "CPU MMX EXT समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:1036
3245 msgid ""
3246 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3247 "advantage of them."
3248 msgstr ""
3249 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले MMX EXT निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा "
3250 "लिन सक्दछ ।"
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:1039
3253 msgid "Enable CPU SSE support"
3254 msgstr "CPU SSE समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:1041
3257 msgid ""
3258 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3259 "of them."
3260 msgstr ""
3261 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले SSE निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा लिन "
3262 "सक्दछ ।"
3263
3264 #: src/libvlc-module.c:1044
3265 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3266 msgstr "CPU SSE2 समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:1046
3269 msgid ""
3270 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3271 "of them."
3272 msgstr ""
3273 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले SSE2 निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा लिन "
3274 "सक्दछ ।"
3275
3276 #: src/libvlc-module.c:1049
3277 #, fuzzy
3278 msgid "Enable CPU SSE3 support"
3279 msgstr "CPU SSE समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:1051
3282 #, fuzzy
3283 msgid ""
3284 "If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
3285 "of them."
3286 msgstr ""
3287 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले SSE निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा लिन "
3288 "सक्दछ ।"
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:1054
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Enable CPU SSSE3 support"
3293 msgstr "CPU SSE समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:1056
3296 #, fuzzy
3297 msgid ""
3298 "If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
3299 "advantage of them."
3300 msgstr ""
3301 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले SSE निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा लिन "
3302 "सक्दछ ।"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:1059
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
3307 msgstr "CPU SSE समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:1061
3310 #, fuzzy
3311 msgid ""
3312 "If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
3313 "advantage of them."
3314 msgstr ""
3315 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले SSE निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा लिन "
3316 "सक्दछ ।"
3317
3318 #: src/libvlc-module.c:1064
3319 #, fuzzy
3320 msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
3321 msgstr "CPU SSE2 समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:1066
3324 #, fuzzy
3325 msgid ""
3326 "If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
3327 "advantage of them."
3328 msgstr ""
3329 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले SSE2 निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा लिन "
3330 "सक्दछ ।"
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:1069
3333 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3334 msgstr "CPU AltiVec समर्थन सक्षम पार्नुहोस्"
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:1071
3337 msgid ""
3338 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3339 "advantage of them."
3340 msgstr ""
3341 "यदि तपाईँको प्रोसेसरले AltiVec निर्देशीका सेट समर्थन गर्दछ भने, VLC ले तिनिहरूको फाइदा "
3342 "लिन सक्दछ ।"
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:1076
3345 msgid ""
3346 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3347 "you really know what you are doing."
3348 msgstr ""
3349 "ति विकल्पले तपाईँलाई पूर्वनिर्धारित मोड्युल चयन गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ "
3350 "भन्ने थाहा नभएसम्म तिनिहरूलाई त्यसै छोड्नुहोस् ।"
3351
3352 #: src/libvlc-module.c:1079
3353 msgid "Memory copy module"
3354 msgstr "स्मृति प्रतिलिपि मोड्युल"
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:1081
3357 msgid ""
3358 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3359 "select the fastest one supported by your hardware."
3360 msgstr ""
3361 "तपाईँले प्रयोग गर्न चाहनुभएको स्मृति प्रतिलिपि मोड्युल चयन गर्न सक्नुहुन्छ । पूर्वनिर्धारित "
3362 "रूपमा VLC ले तपाईँको हार्डवयरले समर्थन गर्ने छिटो एउटा चयन गर्दछ ।"
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:1084
3365 msgid "Access module"
3366 msgstr "पहुँच मोड्युल"
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1086
3369 msgid ""
3370 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3371 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3372 "option unless you really know what you are doing."
3373 msgstr ""
3374 "यसले तपाईँलाई पहुँच मोड्युल बल गर्न अनुमति दिन्छ । यदि राम्रो पहुँच स्वचालित रूपमा पत्ता "
3375 "लागेन भने यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईँलाई के गर्दै छु भन्ने थाहा छैन भने यो "
3376 "विश्वव्यापि विकल्पको रूपमा सेट गर्नु हुदैन ।"
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1090
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Stream filter module"
3381 msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1092
3384 #, fuzzy
3385 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3386 msgstr ""
3387 "पढ्दै गरिएको प्रवाह परिमार्जन गर्न पहँच फिल्टर प्रयोग गरिन्छ । समय सार्न दृष्टान्तका लागि "
3388 "यसको प्रयोग गरिन्छ ।"
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1094
3391 msgid "Demux module"
3392 msgstr "डेमुक्स मोड्युल"
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1096
3395 msgid ""
3396 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3397 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3398 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3399 "you really know what you are doing."
3400 msgstr ""
3401 "डेमल्टिप्लेक्सर \"तत्व\" प्रवाह (जस्तै अडियो र भिडियो प्रवाह) विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ । "
3402 "यदि राम्रो डेमुस्कर स्वचालित रूपमा पत्ता लागेन भने तपाईँले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यदि "
3403 "तपाईँलाई के गर्दै छु भन्ने थाहा छैन भने यो विश्वव्यापि विकल्पको रूपमा यो सेट गर्नु हुदैन ।"
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1101
3406 msgid "Allow real-time priority"
3407 msgstr "वास्तविक समय प्राथमिकता अनुमति दिनुहोस्"
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1103
3410 msgid ""
3411 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3412 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3413 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3414 "only activate this if you know what you're doing."
3415 msgstr ""
3416 "सामान्यतया सामग्री प्रवाह गर्दा, रियल टाइम प्राथमिकतामा VLC चलाउदा बढि ठिक "
3417 "कार्यतालिका र प्रतिफल हुन्छ । यसले यद्यपि तपाईँको सबै मेशिन बन्द गर्न सक्दछ वा यसलाई धेरै "
3418 "ढिलो बनाउन सक्दछ । यदि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान छ भने मात्र यसलाई सक्रिय "
3419 "पार्नुहोस् ।"
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1109
3422 msgid "Adjust VLC priority"
3423 msgstr "VLC प्राथमिकता समायोजन गर्नुहोस्"
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1111
3426 msgid ""
3427 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3428 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3429 "VLC instances."
3430 msgstr ""
3431 "यो विकल्पले VLC पूर्वनिर्धारित प्राथमिकतामा अफसेट (घनात्मक वा ऋणात्मक) थप गर्दछ । "
3432 "तपाईँले अन्य कार्यक्रमको सट्टामा VLC प्राथमिकता, वा अन्य VLC दृष्टान्तको विपक्षमा ट्युन "
3433 "गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1115
3436 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3437 msgstr ""
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1117
3440 msgid ""
3441 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1120
3445 msgid "Modules search path"
3446 msgstr "मोड्युल खोजी मार्ग"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1122
3449 #, fuzzy
3450 msgid ""
3451 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3452 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3453 msgstr "यसको मोड्युल खोजी गर्न VLC का लागि थप मार्ग"
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1125
3456 #, fuzzy
3457 msgid "Data search path"
3458 msgstr "मोड्युल खोजी मार्ग"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1127
3461 msgid "Override the default data/share search path."
3462 msgstr ""
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1129
3465 msgid "VLM configuration file"
3466 msgstr "VLM कन्फिगरेसन फाइल"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1131
3469 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3470 msgstr "VLM सुरु गर्ने बित्तिकै VLM कन्फिगरेसन फाइल पढ्नुहोस् ।"
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1133
3473 msgid "Use a plugins cache"
3474 msgstr "प्लगइन क्यास प्रयोग गर्नुहोस्"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1135
3477 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3478 msgstr "VLC को सुरुआति समय राम्रोसँग सुधार गर्ने प्लगइन क्यास प्रयोग गर्नुहोस् ।"
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1137
3481 #, fuzzy
3482 msgid "Locally collect statistics"
3483 msgstr "तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहोस्"
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:1139
3486 #, fuzzy
3487 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3488 msgstr "विविध सङ्कलन सङ्कलन गर्नुहोस्"
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1141
3491 msgid "Run as daemon process"
3492 msgstr "डोइमोन प्रक्रियाको रूपमा चलाउनुहोस्"
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1143
3495 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3496 msgstr "पृष्ठभूमि डोइमोन प्रक्रियाको रूपमा VLC चलाउदछ ।"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1145
3499 msgid "Write process id to file"
3500 msgstr "लेखीने को प्रक्रिया को लागि फाइल आईडी"
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1147
3503 msgid "Writes process id into specified file."
3504 msgstr "प्रकृया आईडी निर्दिष्ट फ़ाइलमा लेखिन्छ। "
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1149
3507 msgid "Log to file"
3508 msgstr "फाइलमा लग गर्नुहोस्"
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1151
3511 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3512 msgstr "पाठ फाइलमा सबै VLC सन्देश लग गर्नुहोस् ।"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1153
3515 msgid "Log to syslog"
3516 msgstr "syslog मा लग गर्नुहोस्"
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1155
3519 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3520 msgstr "syslog (युनिक्स प्रणाली) लाई सबै VLC सन्देशमा लग गर्नुहोस्"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1157
3523 msgid "Allow only one running instance"
3524 msgstr "केबल चलिरहेको एउटा मात्र दृष्टान्त अनुमति दिनुहोस्"
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1160
3527 msgid ""
3528 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3529 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3530 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3531 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3532 "running instance or enqueue it."
3533 msgstr ""
3534 "VLC को चलिरहेको एउटा मात्र दृष्टान्तलाई अनुमति दिँदा केहि उपयोगि हुन्छ, उदाहरणका लागि "
3535 "यदि तपाईँले प्रत्येक पटक एक्सप्लोररको फाइलमा डबल क्लिक गर्दा VLC को नयाँ दृष्टान्त खोल्न "
3536 "चाहनुहुन्न र केहि मिडिया प्रकारसँग सम्बन्धित VLC हुनुहुन्छ भने । यो विकल्पले तपाईँलाइ यसलाई "
3537 "लाममा राख?न वा पहिल्यै चलिरहेको दृष्टान्तसँग फाइल बजाउन अनुमति दिन्छ ।"
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1167
3540 #, fuzzy
3541 msgid ""
3542 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3543 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3544 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3545 "This option will allow you to play the file with the already running "
3546 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3547 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3548 msgstr ""
3549 "VLC को चलिरहेको एउटा मात्र दृष्टान्तलाई अनुमति दिँदा केहि उपयोगि हुन्छ, उदाहरणका लागि "
3550 "यदि तपाईँले प्रत्येक पटक एक्सप्लोररको फाइलमा डबल क्लिक गर्दा VLC को नयाँ दृष्टान्त खोल्न "
3551 "चाहनुहुन्न र केहि मिडिया प्रकारसँग सम्बन्धित VLC हुनुहुन्छ भने । यो विकल्पले तपाईँलाइ यसलाई "
3552 "लाममा राख?न वा पहिल्यै चलिरहेको दृष्टान्तसँग फाइल बजाउन अनुमति दिन्छ ।"
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1176
3555 msgid "VLC is started from file association"
3556 msgstr "फाइल संगठनबाट VLC सुरु गरिन्छ"
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1178
3559 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3560 msgstr "OS मा फाइल संगठनका कारणले यसलाई सुरुआत गरिदैछ भनि VLC लाई भन्नुहोस्"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1181
3563 msgid "One instance when started from file"
3564 msgstr "फाइलबाट सुरु गरिएको बेलामा एउटा दृष्टान्त"
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1183
3567 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3568 msgstr "फाइलबाट सुरु गरिएको बेलामा केबल एउटा मात्र चलिरहेको दृष्टान्तलाई अनुमति दिनुहोस्"
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1185
3571 msgid "Increase the priority of the process"
3572 msgstr "प्रक्रियाको प्राथमिकता बढाउनुहोस्"
3573
3574 #: src/libvlc-module.c:1187
3575 msgid ""
3576 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3577 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3578 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3579 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3580 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3581 "machine."
3582 msgstr ""
3583 "प्रक्रियाको प्राथमिकता बढाउदा तपाईँको बजाउने अनुभव बढ्नुको साथै अन्य अनुप्रयोगद्रारा धेरै "
3584 "समय लिने हुदाँ VLC लाई वितरण गर्न अनुमति दिदैन । यद्यपि VLC ले केहि अवस्था (बग) मा सबै "
3585 "प्रोसेसर समय लिन सक्नुका साथै प्रतिक्रिया नगर्ने पनि हुन सक्दछ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले "
3586 "कम्प्युटरलाई पुन: सुरु गर्नु पर्दछ ।"
3587
3588 #: src/libvlc-module.c:1195
3589 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3590 msgstr "दृष्टान्त मोडको बजाउने सूचीमा वस्तुको लाम लगाउनुहोस्"
3591
3592 #: src/libvlc-module.c:1197
3593 msgid ""
3594 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3595 "playing current item."
3596 msgstr ""
3597 "एउटा मात्र दृष्टान्त विकल्प प्रयोग गर्दा, बजाउने सूचीमा वस्तु लाम लगाउनुहोस् र हालको वस्तु "
3598 "बजाइ राख्नुहोस् ।"
3599
3600 #: src/libvlc-module.c:1206
3601 msgid ""
3602 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3603 "overridden in the playlist dialog box."
3604 msgstr ""
3605 "ति विकल्पले बजाउने सूचीको व्यवहार परिभाषित गर्दछ । ति मध्ये केहिलाई बजाउने सूची बाकसमा "
3606 "अधिलेखन गर्न सकिन्छ ।"
3607
3608 #: src/libvlc-module.c:1209
3609 msgid "Automatically preparse files"
3610 msgstr "स्वचालित रूपमा पूर्व पद वर्णक फाइल"
3611
3612 #: src/libvlc-module.c:1211
3613 msgid ""
3614 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3615 "metadata)."
3616 msgstr ""
3617 "बजाउने सूचीमा स्वचालित रूपमा थपिएको पूर्व पदवर्णन फाइल (केहि मेटाडाटा पुन: प्राप्त गर्न)"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1214
3620 msgid "Album art policy"
3621 msgstr "एल्बम कला नीति"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1216
3624 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3625 msgstr "अल्बुम कल कसरी डाउनलोअद गर्ने चुनौ।  "
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1222
3628 msgid "Manual download only"
3629 msgstr "म्यानुअल डाउनलोअद मात्रै "
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1223
3632 msgid "When track starts playing"
3633 msgstr "जब ट्रैक बज्न शुरू"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1224
3636 msgid "As soon as track is added"
3637 msgstr "ट्र्याक जोद्ने बित्तिकै "
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1226
3640 msgid "Services discovery modules"
3641 msgstr "सेवा अनुसन्धान मोड्युल"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1228
3644 msgid ""
3645 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3646 "Typical values are sap, hal, ..."
3647 msgstr ""
3648 "लोड गर्न, अल्पविरामद्वारा विभाजन गर्न सेवा अनुसन्धान मोड्युल निर्दिष्ट गर्दछ । विशेष "
3649 "मानहरू sap, hal, ...हुन् ।"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1231
3652 msgid "Play files randomly forever"
3653 msgstr "सधैका लागि फाइल अनियमित रूपमा बजाउनुहोस्"
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1233
3656 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3657 msgstr "VLC ले अवरोध नभएसम्म फाइलहरूलाई अनियमित रूपमा बजाउदछ ।"
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1235
3660 msgid "Repeat all"
3661 msgstr "सबै दोहर्याउनुहोस्"
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1237
3664 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3665 msgstr "VLC ले बजाउने सूचीबाट अनन्तसम्म बजाइ रहन्छ ।"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1239
3668 msgid "Repeat current item"
3669 msgstr "हालको वस्तु दोहर्याउनुहोस्"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1241
3672 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3673 msgstr "VLC ले हालको बजाउने सूची वस्तुलाई बजाइ रहन्छ ।"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1243
3676 msgid "Play and stop"
3677 msgstr "बजाउनुहोस् र रोक्नुहोस्"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1245
3680 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3681 msgstr "प्रत्येक बजाउने वस्तु बजाए पछि बजाउने सूची रोक्दछ ।"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1247
3684 msgid "Play and exit"
3685 msgstr "चलाऊने अनी बहिर निक्लने "
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1249
3688 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3689 msgstr "प्लय्लिस्त म कुनै इतेम छैन भने बहिर निकल्ने। "
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1251
3692 #, fuzzy
3693 msgid "Play and pause"
3694 msgstr "बजाउनुहोस् र रोक्नुहोस्"
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1253
3697 #, fuzzy
3698 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3699 msgstr "प्रवाहको प्रर्दशनमा विलम्ब परिभाषित गर्दछ"
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1255
3702 msgid "Use media library"
3703 msgstr "मिडिया लैब्ररी चलाऊनुहोस् "
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1257
3706 msgid ""
3707 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3708 "VLC."
3709 msgstr ""
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1260
3712 #, fuzzy
3713 msgid "Display playlist tree"
3714 msgstr "अवस्थित बजाउने सूची वस्तु"
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1262
3717 msgid ""
3718 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3719 "directory."
3720 msgstr ""
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1271
3723 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3724 msgstr "ति सेटिङहरू विश्वव्यापी VLC कुञ्जी बन्धन हुन् जसलाई \"हटकुञ्जी\" को रूपमा चिनिन्छ ।"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:357
3727 #: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:510
3728 #: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/controls.m:1120
3729 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:605
3730 #: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:750
3731 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
3732 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3733 msgid "Fullscreen"
3734 msgstr "पूरापर्दा"
3735
3736 #: src/libvlc-module.c:1275
3737 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3738 msgstr "पूरापर्दा अवस्थामा स्वाप गर्न प्रयोग गरिने हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1276
3741 #, fuzzy
3742 msgid "Leave fullscreen"
3743 msgstr "पूरापर्दा"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1277
3746 #, fuzzy
3747 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3748 msgstr "पूरापर्दा अवस्थामा स्वाप गर्न प्रयोग गरिने हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1278
3751 msgid "Play/Pause"
3752 msgstr "बजाउनुहोस्/पज गर्नुहोस्"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1279
3755 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3756 msgstr "पज गरेको अवस्थामा स्वाप गर्न प्रयोग गरिने हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1280
3759 msgid "Pause only"
3760 msgstr "पज मात्र गर्नुहोस्"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1281
3763 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3764 msgstr "पज गर्न प्रयोग गरिने हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1282
3767 msgid "Play only"
3768 msgstr "केबल बजाउनुहोस्"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1283
3771 msgid "Select the hotkey to use to play."
3772 msgstr "बजाउनका लागि प्रयोग गरिने हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1284 modules/gui/macosx/controls.m:1010
3775 #: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3776 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
3777 msgid "Faster"
3778 msgstr "छिटो"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1291
3781 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3782 msgstr "छिटो अगाडि बढाउने प्लेब्याकका लागि प्रयोग गर्न हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1286 modules/gui/macosx/controls.m:1011
3785 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3786 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
3787 msgid "Slower"
3788 msgstr "ढिलो"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1287 src/libvlc-module.c:1293
3791 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3792 msgstr "ढिलो गतिमा प्लेब्याकका लागि प्रयोग गर्न हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/controls.m:1012
3795 #: modules/gui/macosx/intf.m:650
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Normal rate"
3798 msgstr "साधारण साइज"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1289
3801 #, fuzzy
3802 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3803 msgstr "यो बजाउने सूची पुस्तकचिनो सेट गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:811
3806 #, fuzzy
3807 msgid "Faster (fine)"
3808 msgstr "छिटो"
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:819
3811 #, fuzzy
3812 msgid "Slower (fine)"
3813 msgstr "ढिलो"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1294 modules/control/hotkeys.c:696
3816 #: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1032
3817 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:604
3818 #: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:738
3819 #: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/macosx/wizard.m:309
3820 #: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1623
3821 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3822 #: modules/misc/notify/notify.c:321
3823 msgid "Next"
3824 msgstr "पछिल्लो"
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1295
3827 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3828 msgstr "बजाउने सूचीमा पछिल्लो वस्तुलाई फड्काउन प्रयोग गर्न हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:702
3831 #: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1031
3832 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:599
3833 #: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:739
3834 #: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3835 #: modules/misc/notify/notify.c:319
3836 msgid "Previous"
3837 msgstr "अघिल्लो"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1297
3840 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3841 msgstr "बजाउने सूचीमा अघिल्लो वस्तु फड्काउन प्रयोग गर्न हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1298 modules/gui/macosx/controls.m:1023
3844 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:602
3845 #: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/macosx/intf.m:737
3846 #: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
3847 #: modules/misc/notify/xosd.c:231
3848 msgid "Stop"
3849 msgstr "रोक्नुहोस्"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1299
3852 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3853 msgstr "प्लेब्याक रोक्न हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1300 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
3856 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
3857 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:607
3858 #: modules/video_filter/marq.c:158 modules/video_filter/rss.c:201
3859 msgid "Position"
3860 msgstr "स्थान"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1301
3863 msgid "Select the hotkey to display the position."
3864 msgstr "स्थान प्रर्दशन गर्न हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1303
3867 msgid "Very short backwards jump"
3868 msgstr "धेरै छोटो पछाडितिर जान"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1305
3871 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3872 msgstr "धेरै छोटो पछाडितिर जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1306
3875 msgid "Short backwards jump"
3876 msgstr "छोटो पछाडि जानु"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1308
3879 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3880 msgstr "छोटो पछाडि जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1309
3883 msgid "Medium backwards jump"
3884 msgstr "मध्यम पछाडि जानु"
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1311
3887 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3888 msgstr "मध्यम पछाडि जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1312
3891 msgid "Long backwards jump"
3892 msgstr "लामो पछाडि जानु"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1314
3895 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3896 msgstr "लामो पछाडि जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1316
3899 msgid "Very short forward jump"
3900 msgstr "धेरै छोटो अगाडि जानु"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1318
3903 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3904 msgstr "धेरै छोटो अगाडि जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1319
3907 msgid "Short forward jump"
3908 msgstr "छोटो अगाडि जानु"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1321
3911 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3912 msgstr "छोटो अगाडि जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1322
3915 msgid "Medium forward jump"
3916 msgstr "मध्यम अगाडि जानु"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1324
3919 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3920 msgstr "मध्यम अगाडि जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1325
3923 msgid "Long forward jump"
3924 msgstr "लामो अगाडि जानु"
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1327
3927 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3928 msgstr "लामो अगाडि जाने बनाउनका लागि हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1328 modules/control/hotkeys.c:713
3931 #, fuzzy
3932 msgid "Next frame"
3933 msgstr "पछिल्लो ट्रयाक"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1330
3936 #, fuzzy
3937 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3938 msgstr "DVD बाट पछिल्लो शीर्षक छनोट गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1332
3941 msgid "Very short jump length"
3942 msgstr "धेरै छोट जाने लम्बाइ"
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1333
3945 msgid "Very short jump length, in seconds."
3946 msgstr "धेरै छोटो लाने लम्बाइ, सेकेन्डमा"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1334
3949 msgid "Short jump length"
3950 msgstr "छोटो जाने लम्बाइ"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1335
3953 msgid "Short jump length, in seconds."
3954 msgstr "छोटो जाने लम्बाइ, सेकेन्डमा"
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1336
3957 msgid "Medium jump length"
3958 msgstr "मध्यम जाने लम्बाइ"
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1337
3961 msgid "Medium jump length, in seconds."
3962 msgstr "मध्यम जाने लम्बाइ, सेकेन्डमा"
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1338
3965 msgid "Long jump length"
3966 msgstr "लामो जाने लम्बाइ"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1339
3969 msgid "Long jump length, in seconds."
3970 msgstr "लामो जाने लम्बाइ, सेकेन्डमा"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:179
3973 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
3974 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:886
3975 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
3976 msgid "Quit"
3977 msgstr "अन्त्य गर्नुहोस्"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1342
3980 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3981 msgstr "अनुप्रयोग अन्त्य गर्न हटकुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1343
3984 msgid "Navigate up"
3985 msgstr "माथि नेभिगेट गर्नुहोस्"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1344
3988 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3989 msgstr "DVD मेनुमा चयनकर्ता माथि सार्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1345
3992 msgid "Navigate down"
3993 msgstr "तल नेभिगेट गर्नुहोस्"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1346
3996 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3997 msgstr "DVD मेनुमा चयनकर्ता तल सार्नका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1347
4000 msgid "Navigate left"
4001 msgstr "बायाँ नेभिगेट गर्नुहोस्"
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1348
4004 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4005 msgstr "DVD मेनुमा चयनकर्ता बायाँ सार्नका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1349
4008 msgid "Navigate right"
4009 msgstr "दायाँ नेभिगेट गर्नुहोस्"
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1350
4012 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4013 msgstr "DVD मेनुमा चयनकर्ता दायाँ सार्नका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1351
4016 msgid "Activate"
4017 msgstr "सक्रिय पार्नुहोस्"
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1352
4020 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4021 msgstr "DVD मेनुमा चयनगरिएको वस्तु सक्रिय पार्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1353
4024 msgid "Go to the DVD menu"
4025 msgstr "DVD मेनुमा जानुहोस्"
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1354
4028 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4029 msgstr "DVD मेनुमा तपाईँलाई लाने कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1355
4032 msgid "Select previous DVD title"
4033 msgstr "अघिल्लो DVD शीर्षक चयन गर्नुहोस्"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1356
4036 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4037 msgstr "DVD बाट अधिल्लो शीर्षक छनोट गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1357
4040 msgid "Select next DVD title"
4041 msgstr "पछिल्लो DVD शीर्षक चयन गर्नुहोस्"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1358
4044 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4045 msgstr "DVD बाट पछिल्लो शीर्षक छनोट गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1359
4048 msgid "Select prev DVD chapter"
4049 msgstr "अघिल्लो DVD अध्याय चयन गर्नुहोस्"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1360
4052 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4053 msgstr "DVD बाट अघिल्लो अध्याय छनोट गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1361
4056 msgid "Select next DVD chapter"
4057 msgstr "पछिल्लो DVD अध्याय चयन गर्नुहोस्"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1362
4060 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4061 msgstr "DVD बाट पछिल्लो अध्याय छनोट गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1363
4064 msgid "Volume up"
4065 msgstr "भोल्युम बढाउनुहोस्"
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1364
4068 msgid "Select the key to increase audio volume."
4069 msgstr "अडियो भोल्युम बढाउनका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1365
4072 msgid "Volume down"
4073 msgstr "भोल्युम घटाउनुहोस्"
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1366
4076 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4077 msgstr "अडियो भोल्युम घटाउन कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4078
4079 #: src/libvlc-module.c:1367 modules/access/v4l2.c:169
4080 #: modules/gui/macosx/controls.m:1077 modules/gui/macosx/intf.m:670
4081 #: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:749
4082 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:575
4083 msgid "Mute"
4084 msgstr "मौन"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1368
4087 msgid "Select the key to mute audio."
4088 msgstr "अडियो मौन गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1369
4091 msgid "Subtitle delay up"
4092 msgstr "उपशीर्षक विलम्ब बढाउनुहोस्"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1370
4095 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4096 msgstr "उपशीर्षक विलम्ब बढाउनका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस् ।"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1371
4099 msgid "Subtitle delay down"
4100 msgstr "उपशीर्षक विलम्ब घटाउनुहोस्"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1372
4103 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4104 msgstr "उपशीर्षक विलम्ब घटाउनका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1373
4107 #, fuzzy
4108 msgid "Subtitle position up"
4109 msgstr "उपशीर्षक विकल्प"
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1374
4112 #, fuzzy
4113 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4114 msgstr "अडियो मौन गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1375
4117 #, fuzzy
4118 msgid "Subtitle position down"
4119 msgstr "उपशीर्षक विकल्प"
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1376
4122 #, fuzzy
4123 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4124 msgstr "अडियो मौन गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1377
4127 msgid "Audio delay up"
4128 msgstr "अडियो विलम्ब बढाउनुहोस्"
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1378
4131 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4132 msgstr "अडियो विलम्ब बढाउनका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4133
4134 #: src/libvlc-module.c:1379
4135 msgid "Audio delay down"
4136 msgstr "अडियो विलम्ब घटाउनुहोस्"
4137
4138 #: src/libvlc-module.c:1380
4139 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4140 msgstr "अडियो विलम्ब घटाउनका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4141
4142 #: src/libvlc-module.c:1387
4143 msgid "Play playlist bookmark 1"
4144 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो १ बजाउनुहोस्"
4145
4146 #: src/libvlc-module.c:1388
4147 msgid "Play playlist bookmark 2"
4148 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो २ बजाउनुहोस्"
4149
4150 #: src/libvlc-module.c:1389
4151 msgid "Play playlist bookmark 3"
4152 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ३ बजाउनुहोस्"
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1390
4155 msgid "Play playlist bookmark 4"
4156 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ४ बजाउनुहोस्"
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1391
4159 msgid "Play playlist bookmark 5"
4160 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ५ बजाउनुहोस्"
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1392
4163 msgid "Play playlist bookmark 6"
4164 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ६ बजाउनुहोस्"
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1393
4167 msgid "Play playlist bookmark 7"
4168 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ७ बजाउनुहोस्"
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1394
4171 msgid "Play playlist bookmark 8"
4172 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ८ बजाउनुहोस्"
4173
4174 #: src/libvlc-module.c:1395
4175 msgid "Play playlist bookmark 9"
4176 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ९ बजाउनुहोस्"
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1396
4179 msgid "Play playlist bookmark 10"
4180 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो १० बजाउनुहोस्"
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1397
4183 msgid "Select the key to play this bookmark."
4184 msgstr "यो पुस्तकचिनो बजाउनका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1398
4187 msgid "Set playlist bookmark 1"
4188 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो १ सेट गर्नुहोस्"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1399
4191 msgid "Set playlist bookmark 2"
4192 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो २ सेट गर्नुहोस्"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1400
4195 msgid "Set playlist bookmark 3"
4196 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ३ सेट गर्नुहोस्"
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1401
4199 msgid "Set playlist bookmark 4"
4200 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ४ सेट गर्नुहोस्"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1402
4203 msgid "Set playlist bookmark 5"
4204 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ५ सेट गर्नुहोस्"
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1403
4207 msgid "Set playlist bookmark 6"
4208 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ६ सेट गर्नुहोस्"
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1404
4211 msgid "Set playlist bookmark 7"
4212 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ७ सेट गर्नुहोस्"
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1405
4215 msgid "Set playlist bookmark 8"
4216 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ८ सेट गर्नुहोस्"
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1406
4219 msgid "Set playlist bookmark 9"
4220 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ९ सेट गर्नुहोस्"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1407
4223 msgid "Set playlist bookmark 10"
4224 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो १० सेट गर्नुहोस्"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1408
4227 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4228 msgstr "यो बजाउने सूची पुस्तकचिनो सेट गर्न कुञ्जी चयन गर्नुहोस्"
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1410
4231 msgid "Playlist bookmark 1"
4232 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो १"
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1411
4235 msgid "Playlist bookmark 2"
4236 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो २"
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1412
4239 msgid "Playlist bookmark 3"
4240 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ३"
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1413
4243 msgid "Playlist bookmark 4"
4244 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ४"
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1414
4247 msgid "Playlist bookmark 5"
4248 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ५"
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1415
4251 msgid "Playlist bookmark 6"
4252 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ६"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1416
4255 msgid "Playlist bookmark 7"
4256 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ७"
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1417
4259 msgid "Playlist bookmark 8"
4260 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ८"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1418
4263 msgid "Playlist bookmark 9"
4264 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो ९"
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1419
4267 msgid "Playlist bookmark 10"
4268 msgstr "बजाउने सूची पुस्तकचिनो १०"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1421
4271 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4272 msgstr "यसले तपाईँलाई बजाउने सूची पुस्तकचिनो परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ ।"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1423
4275 msgid "Go back in browsing history"
4276 msgstr "ब्राउजिङ इतिहासमा जानुहोस्"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1424
4279 msgid ""
4280 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4281 "history."
4282 msgstr "ब्राउजिङ इतिहासमा जानका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस् (अघिल्लो मिडिया वस्तुमा)"
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1425
4285 msgid "Go forward in browsing history"
4286 msgstr "ब्राउजिङ इतिहासमा अगाडि जानुहोस्"
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1426
4289 msgid ""
4290 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4291 "history."
4292 msgstr "ब्राउजिङ इतिहासमा जानका लागि कुञ्जी चयन गर्नुहोस् (पछिल्लो मिडिया वस्तुमा)"
4293
4294 #: src/libvlc-module.c:1428
4295 msgid "Cycle audio track"
4296 msgstr "अडियो ट्रयाकको चक्र"
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1429
4299 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4300 msgstr "उपलब्ध अडियो ट्रयाक हुँदै चक्र (भाषा)"
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1430
4303 msgid "Cycle subtitle track"
4304 msgstr "उपशीर्षक ट्रयाक चक्र"
4305
4306 #: src/libvlc-module.c:1431
4307 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4308 msgstr "उपलब्ध उपशीर्षक ट्रयाक हुँदै चक्र"
4309
4310 #: src/libvlc-module.c:1432
4311 msgid "Cycle source aspect ratio"
4312 msgstr "स्रोत आकार अनुपात चक्र"
4313
4314 #: src/libvlc-module.c:1433
4315 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4316 msgstr "स्रोत आकार अनुपातको पूर्वपरिभाषित सूची हुदै चक्र"
4317
4318 #: src/libvlc-module.c:1434
4319 msgid "Cycle video crop"
4320 msgstr "भिडियो काँटछाँटको चक्र"
4321
4322 #: src/libvlc-module.c:1435
4323 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4324 msgstr "काँटछाँट ढाँचाको पूर्वपरिभाषित सूची हुँदै चक्र"
4325
4326 #: src/libvlc-module.c:1436
4327 #, fuzzy
4328 msgid "Toggle autoscaling"
4329 msgstr "टेलनेट इन्टरफेस"
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1437
4332 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4333 msgstr "अटोस्कलिङ सक्रिय या निष्क्रिय। "
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1438
4336 msgid "Increase scale factor"
4337 msgstr "पौमने पहलू ब्रिद्धी "
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1439
4340 msgid "Increase scale factor."
4341 msgstr "पौमने पहलू ब्रिद्धी। "
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1440
4344 msgid "Decrease scale factor"
4345 msgstr "पैमाने पहलू क्म "
4346
4347 #: src/libvlc-module.c:1441
4348 msgid "Decrease scale factor."
4349 msgstr "पैमाने पहलू क्म। "
4350
4351 #: src/libvlc-module.c:1442
4352 msgid "Cycle deinterlace modes"
4353 msgstr "चक्र डिइन्टरलेस मोड"
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1443
4356 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4357 msgstr "डिइन्टरलेस मोड हुँदै चक्र"
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1444
4360 msgid "Show interface"
4361 msgstr "इन्टरफेस देखाउनुहोस्"
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1445
4364 msgid "Raise the interface above all other windows."
4365 msgstr "अन्य सञ्झ्याल भन्दा माथि इन्टरफेस बढाउनुहोस्"
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1446
4368 msgid "Hide interface"
4369 msgstr "इन्टरफेस लुकाउनुहोस्"
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1447
4372 msgid "Lower the interface below all other windows."
4373 msgstr "अन्य सबै सञ्झ्याल भन्दा मुनि इन्टरफेस राख्नुहोस्"
4374
4375 #: src/libvlc-module.c:1448
4376 msgid "Take video snapshot"
4377 msgstr "भिडियो स्न्यापशट खिच्नुहोस्"
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1449
4380 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4381 msgstr "भिडियो स्न्यापशट खिच्दछ र यसलाई डिस्कमा लेख्दछ ।"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1451 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:107
4384 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4385 #: modules/stream_out/record.c:60
4386 msgid "Record"
4387 msgstr "रेकर्ड"
4388
4389 #: src/libvlc-module.c:1452
4390 msgid "Record access filter start/stop."
4391 msgstr "पहुँच फिल्टर सुरु/अन्त्य रेकर्ड गर्नुहोस्"
4392
4393 #: src/libvlc-module.c:1453
4394 #, fuzzy
4395 msgid "Dump"
4396 msgstr "डम्मी"
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1454
4399 #, fuzzy
4400 msgid "Media dump access filter trigger."
4401 msgstr "पहुँच फिल्टर सुरु/अन्त्य रेकर्ड गर्नुहोस्"
4402
4403 #: src/libvlc-module.c:1456
4404 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4405 msgstr "सामान्य/दोहोरौने/ लूप"
4406
4407 #: src/libvlc-module.c:1457
4408 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4409 msgstr ""
4410
4411 #: src/libvlc-module.c:1460
4412 msgid "Toggle random playlist playback"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: src/libvlc-module.c:1465 src/libvlc-module.c:1466
4416 msgid "Un-Zoom"
4417 msgstr "जुम हटाउनुहोस्"
4418
4419 #: src/libvlc-module.c:1468 src/libvlc-module.c:1469
4420 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4421 msgstr "भिडियोको माथिबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट गर्नुहोस्"
4422
4423 #: src/libvlc-module.c:1470 src/libvlc-module.c:1471
4424 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4425 msgstr "भिडियोको माथिबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट हटाउनुहोस्"
4426
4427 #: src/libvlc-module.c:1473 src/libvlc-module.c:1474
4428 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4429 msgstr "भिडियोको बायाँबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट गर्नुहोस्"
4430
4431 #: src/libvlc-module.c:1475 src/libvlc-module.c:1476
4432 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4433 msgstr "भिडियोको बायाँबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट हटाउनुहोस्"
4434
4435 #: src/libvlc-module.c:1478 src/libvlc-module.c:1479
4436 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4437 msgstr "भिडियोको तलबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट गर्नुहोस्"
4438
4439 #: src/libvlc-module.c:1480 src/libvlc-module.c:1481
4440 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4441 msgstr "भिडियोको तलबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट हटाउनुहोस्"
4442
4443 #: src/libvlc-module.c:1483 src/libvlc-module.c:1484
4444 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4445 msgstr "भिडियोको दायाँबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट गर्नुहोस्"
4446
4447 #: src/libvlc-module.c:1485 src/libvlc-module.c:1486
4448 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4449 msgstr "भिडियोको दायाँबाट एउटा पिक्सेल काँटछाँट हटाउनुहोस्"
4450
4451 #: src/libvlc-module.c:1488
4452 #, fuzzy
4453 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4454 msgstr "वालपेपर मोड सक्षम पार्नुहोस् "
4455
4456 #: src/libvlc-module.c:1490
4457 #, fuzzy
4458 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4459 msgstr "वालपेपर मोड सक्षम पार्नुहोस् "
4460
4461 #: src/libvlc-module.c:1492 src/libvlc-module.c:1493
4462 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: src/libvlc-module.c:1494
4466 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: src/libvlc-module.c:1495
4470 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4471 msgstr ""
4472
4473 #: src/libvlc-module.c:1496
4474 msgid "Highlight widget on the right"
4475 msgstr ""
4476
4477 #: src/libvlc-module.c:1498
4478 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4479 msgstr ""
4480
4481 #: src/libvlc-module.c:1499
4482 msgid "Highlight widget on the left"
4483 msgstr ""
4484
4485 #: src/libvlc-module.c:1501
4486 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: src/libvlc-module.c:1502
4490 msgid "Highlight widget on top"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: src/libvlc-module.c:1504
4494 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4495 msgstr ""
4496
4497 #: src/libvlc-module.c:1505
4498 msgid "Highlight widget below"
4499 msgstr ""
4500
4501 #: src/libvlc-module.c:1507
4502 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4503 msgstr ""
4504
4505 #: src/libvlc-module.c:1508
4506 #, fuzzy
4507 msgid "Select current widget"
4508 msgstr "हालको वस्तु दोहर्याउनुहोस्"
4509
4510 #: src/libvlc-module.c:1510
4511 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4512 msgstr ""
4513
4514 #: src/libvlc-module.c:1512
4515 #, fuzzy
4516 msgid "Cycle through audio devices"
4517 msgstr "डिइन्टरलेस मोड हुँदै चक्र"
4518
4519 #: src/libvlc-module.c:1513
4520 #, fuzzy
4521 msgid "Cycle through available audio devices"
4522 msgstr "उपलब्ध अडियो ट्रयाक हुँदै चक्र (भाषा)"
4523
4524 #: src/libvlc-module.c:1683 src/video_output/vout_intf.c:363
4525 #: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:1086
4526 #: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:751
4527 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
4528 #: modules/video_output/snapshot.c:73
4529 msgid "Snapshot"
4530 msgstr "स्न्यापशट"
4531
4532 #: src/libvlc-module.c:1700
4533 msgid "Window properties"
4534 msgstr "सञ्झ्याल गुण"
4535
4536 #: src/libvlc-module.c:1759
4537 msgid "Subpictures"
4538 msgstr "सहायक तस्विर"
4539
4540 #: src/libvlc-module.c:1767 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
4541 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
4542 #: modules/demux/subtitle.c:73
4543 msgid "Subtitles"
4544 msgstr "उपशीर्षक"
4545
4546 #: src/libvlc-module.c:1785 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
4547 msgid "Overlays"
4548 msgstr "ओभरले"
4549
4550 #: src/libvlc-module.c:1793
4551 msgid "Track settings"
4552 msgstr "ट्रयाक सेटिङ"
4553
4554 #: src/libvlc-module.c:1823
4555 msgid "Playback control"
4556 msgstr "प्लेब्याक नियन्त्रण"
4557
4558 #: src/libvlc-module.c:1850
4559 msgid "Default devices"
4560 msgstr "पूर्वनिर्धारित यन्त्र"
4561
4562 #: src/libvlc-module.c:1859
4563 msgid "Network settings"
4564 msgstr "सञ्जाल सेटिङ"
4565
4566 #: src/libvlc-module.c:1871
4567 msgid "Socks proxy"
4568 msgstr "सक्स प्रोक्सी"
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:1880 modules/demux/kate_categories.c:47
4571 msgid "Metadata"
4572 msgstr "मेटाडाटा"
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:1931
4575 msgid "Decoders"
4576 msgstr "असङ्केतक"
4577
4578 #: src/libvlc-module.c:1938 modules/access/v4l2.c:80
4579 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
4580 msgid "Input"
4581 msgstr "आगत"
4582
4583 #: src/libvlc-module.c:1977
4584 msgid "VLM"
4585 msgstr "VLM"
4586
4587 #: src/libvlc-module.c:2009
4588 msgid "CPU"
4589 msgstr "CPU"
4590
4591 #: src/libvlc-module.c:2038
4592 msgid "Special modules"
4593 msgstr "विशेष मोड्युल"
4594
4595 #: src/libvlc-module.c:2044 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:66
4596 msgid "Plugins"
4597 msgstr "प्लगइन"
4598
4599 #: src/libvlc-module.c:2055
4600 msgid "Performance options"
4601 msgstr "कार्यसम्पादन विकल्प"
4602
4603 #: src/libvlc-module.c:2203
4604 msgid "Hot keys"
4605 msgstr "हटकुञ्जी"
4606
4607 #: src/libvlc-module.c:2645
4608 msgid "Jump sizes"
4609 msgstr "जाने साइज"
4610
4611 #: src/libvlc-module.c:2722
4612 #, fuzzy
4613 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4614 msgstr "VLC का लागि मद्दत मुद्रण गर्नुहोस् (--advanced सँग संयोजन गर्न सकिन्छ)"
4615
4616 #: src/libvlc-module.c:2725
4617 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4618 msgstr ""
4619
4620 #: src/libvlc-module.c:2727
4621 #, fuzzy
4622 msgid ""
4623 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4624 "--help-verbose)"
4625 msgstr ""
4626 "VLC र यसका सबै मोड्युलका लागि मद्दत मुद्रण गर्नुहोस् (--advanced सँग संयोजन गर्न सकिन्छ)"
4627
4628 #: src/libvlc-module.c:2730
4629 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4630 msgstr "मद्दत प्रर्दशन गर्दा अतिरिक्त भरबोसिटिका लागि सोध्नुहोस्"
4631
4632 #: src/libvlc-module.c:2732
4633 msgid "print a list of available modules"
4634 msgstr "उपलब्ध मोड्युलको सूची मुद्रण गर्नुहोस्"
4635
4636 #: src/libvlc-module.c:2734
4637 #, fuzzy
4638 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4639 msgstr "उपलब्ध मोड्युलको सूची मुद्रण गर्नुहोस्"
4640
4641 #: src/libvlc-module.c:2736
4642 #, fuzzy
4643 msgid ""
4644 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4645 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4646 msgstr ""
4647 "निर्दिष्ट मोड्युलमा मद्दत मुद्रण गर्नुहोस् (--advanced उन्नत विकल्पसँग संयोजन गर्न सकिन्छ)"
4648
4649 #: src/libvlc-module.c:2740
4650 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4651 msgstr ""
4652
4653 #: src/libvlc-module.c:2742
4654 msgid "reset the current config to the default values"
4655 msgstr "हालको कन्फिगलाई पूर्वनिर्धारित मानमा पुन: सेट गर्नुहोस्"
4656
4657 #: src/libvlc-module.c:2744
4658 msgid "use alternate config file"
4659 msgstr "वैकल्पिक कन्फिग फाइल प्रयोग गर्नुहोस्"
4660
4661 #: src/libvlc-module.c:2746
4662 msgid "resets the current plugins cache"
4663 msgstr "हालको प्लगइन क्यास पुन: सेट गर्दछ"
4664
4665 #: src/libvlc-module.c:2748
4666 msgid "print version information"
4667 msgstr "संस्करण सूचना मुद्रण गर्नुहोस्"
4668
4669 #: src/libvlc-module.c:2788
4670 msgid "main program"
4671 msgstr "मुख्य कार्यक्रम"
4672
4673 #: src/misc/update.c:487
4674 #, fuzzy, c-format
4675 msgid "%.1f GiB"
4676 msgstr "%.1f GB"
4677
4678 #: src/misc/update.c:489
4679 #, fuzzy, c-format
4680 msgid "%.1f MiB"
4681 msgstr "%.1f MB"
4682
4683 #: src/misc/update.c:491
4684 #, fuzzy, c-format
4685 msgid "%.1f KiB"
4686 msgstr "%.1f GB"
4687
4688 #: src/misc/update.c:493
4689 #, fuzzy, c-format
4690 msgid "%ld B"
4691 msgstr "%d Hz"
4692
4693 #: src/misc/update.c:585
4694 #, fuzzy
4695 msgid "Saving file failed"
4696 msgstr "फाइल बचत गर्नुहोस्"
4697
4698 #: src/misc/update.c:586
4699 #, c-format
4700 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4701 msgstr ""
4702
4703 #: src/misc/update.c:602
4704 #, c-format
4705 msgid ""
4706 "%s\n"
4707 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4708 msgstr ""
4709
4710 #: src/misc/update.c:605
4711 #, fuzzy
4712 msgid "Downloading ..."
4713 msgstr "अहिले डाउनलोड गर्नुहोस्"
4714
4715 #: src/misc/update.c:606 src/misc/update.c:736 modules/access/dvb/scan.c:327
4716 #: modules/demux/avi/avi.c:643 modules/demux/avi/avi.c:2337
4717 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:102 modules/gui/macosx/controls.m:60
4718 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:66 modules/gui/macosx/coredialogs.m:68
4719 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:186 modules/gui/macosx/open.m:176
4720 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/prefs.m:204
4721 #: modules/gui/macosx/prefs.m:225 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
4722 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
4723 #: modules/gui/macosx/wizard.m:320
4724 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1265
4725 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1420
4726 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
4727 msgid "Cancel"
4728 msgstr "रद्द गर्नुहोस्"
4729
4730 #: src/misc/update.c:624
4731 #, c-format
4732 msgid ""
4733 "%s\n"
4734 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
4735 msgstr ""
4736
4737 #: src/misc/update.c:641
4738 #, c-format
4739 msgid ""
4740 "%s\n"
4741 "Done %s (100.0%%)"
4742 msgstr ""
4743
4744 #: src/misc/update.c:661
4745 #, fuzzy
4746 msgid "File could not be verified"
4747 msgstr "इन्टरफेस लुकाउनुहोस्"
4748
4749 #: src/misc/update.c:662
4750 #, c-format
4751 msgid ""
4752 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4753 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4754 msgstr ""
4755
4756 #: src/misc/update.c:673 src/misc/update.c:685
4757 #, fuzzy
4758 msgid "Invalid signature"
4759 msgstr "अवैध चयन"
4760
4761 #: src/misc/update.c:674 src/misc/update.c:686
4762 #, c-format
4763 msgid ""
4764 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4765 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4766 msgstr ""
4767
4768 #: src/misc/update.c:698
4769 #, fuzzy
4770 msgid "File not verifiable"
4771 msgstr "इन्टरफेस लुकाउनुहोस्"
4772
4773 #: src/misc/update.c:699
4774 #, c-format
4775 msgid ""
4776 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4777 "was deleted."
4778 msgstr ""
4779
4780 #: src/misc/update.c:710 src/misc/update.c:722
4781 #, fuzzy
4782 msgid "File corrupted"
4783 msgstr "फाइल डम्पर"
4784
4785 #: src/misc/update.c:711 src/misc/update.c:723
4786 #, c-format
4787 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4788 msgstr ""
4789
4790 #: src/misc/update.c:734
4791 #, fuzzy
4792 msgid "Update VLC media player"
4793 msgstr "VLC मिडिया प्लेयर"
4794
4795 #: src/misc/update.c:735
4796 msgid ""
4797 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
4798 "install it now?"
4799 msgstr ""
4800
4801 #: src/misc/update.c:736
4802 #, fuzzy
4803 msgid "Install"
4804 msgstr "औधोगिक"
4805
4806 #: src/playlist/tree.c:67 modules/access/bda/bda.c:68
4807 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:138
4808 #: modules/access/bda/bda.c:145 modules/access/bda/bda.c:151
4809 #: modules/access/bda/bda.c:157 modules/access/bda/bda.c:163
4810 #: modules/access/bda/bda.c:169
4811 msgid "Undefined"
4812 msgstr "अपरिभाषित"
4813
4814 #: src/video_output/video_output.c:1675 modules/gui/macosx/intf.m:701
4815 #: modules/gui/macosx/intf.m:702 modules/video_filter/postproc.c:196
4816 msgid "Post processing"
4817 msgstr "प्रक्रिया पश्चात"
4818
4819 #: src/video_output/vout_intf.c:228 modules/gui/macosx/intf.m:692
4820 #: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/video_filter/crop.c:107
4821 #: modules/video_filter/croppadd.c:86
4822 msgid "Crop"
4823 msgstr "काँटछाँट गर्नुहोस्"
4824
4825 #: src/video_output/vout_intf.c:295 modules/gui/macosx/controls.m:810
4826 #: modules/gui/macosx/intf.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:691
4827 msgid "Aspect-ratio"
4828 msgstr "आकार अनुपात"
4829
4830 #: src/video_output/vout_intf.c:325
4831 #, fuzzy
4832 msgid "Autoscale video"
4833 msgstr "भिडियो सक्षम पार्नुहोस्"
4834
4835 #: src/video_output/vout_intf.c:332
4836 #, fuzzy
4837 msgid "Scale factor"
4838 msgstr "अस्पष्ट तत्व (१-१२७)"
4839
4840 #: modules/3dnow/memcpy.c:46
4841 msgid "3D Now! memcpy"
4842 msgstr "त्रि आयामिक अहिले! memcpy"
4843
4844 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:65
4845 msgid "Capture the audio stream in stereo."
4846 msgstr "स्टेरियोमा अडियो प्रवाह समात्नुहोस्"
4847
4848 #: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
4849 #: modules/access_output/shout.c:94
4850 msgid "Samplerate"
4851 msgstr "स्माम्पलरेट"
4852
4853 #: modules/access/alsa.c:73 modules/access/oss.c:68
4854 #, fuzzy
4855 msgid ""
4856 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
4857 "48000)"
4858 msgstr "समातिएको अडियो प्रवाहको स्माम्पलरेट, Hz मा (उदाहरण: 11025, 22050, 44100)"
4859
4860 #: modules/access/alsa.c:75 modules/access/bd/bd.c:52
4861 #: modules/access/bda/bda.c:46 modules/access/cdda.c:61
4862 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:59
4863 #: modules/access/dvb/access.c:83 modules/access/dvdnav.c:72
4864 #: modules/access/dvdread.c:74 modules/access/eyetv.m:61
4865 #: modules/access/fake.c:44 modules/access/ftp.c:58
4866 #: modules/access/gnomevfs.c:48 modules/access/http.c:81
4867 #: modules/access/jack.c:60 modules/access/mms/mms.c:49
4868 #: modules/access/mtp.c:63 modules/access/oss.c:70 modules/access/pvr.c:59
4869 #: modules/access/rtmp/access.c:43 modules/access/screen/screen.c:40
4870 #: modules/access/screen/xcb.c:33 modules/access/sftp.c:51
4871 #: modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:41 modules/access/udp.c:49
4872 #: modules/access/v4l.c:77 modules/access/v4l2.c:182
4873 #: modules/access/vcd/vcd.c:46
4874 msgid "Caching value in ms"
4875 msgstr "मिलि सेकेन्डमा क्यासिङ मान"
4876
4877 #: modules/access/alsa.c:77
4878 #, fuzzy
4879 msgid ""
4880 "Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
4881 msgstr "V4L समात्नेका लागि क्यासिङ मान । यो मानलाई मिलिसेकेन्डमा सेट गर्नु पर्दछ ।"
4882
4883 #: modules/access/alsa.c:81
4884 msgid ""
4885 "Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
4886 "available, they will be listed in the vlc debug output. To select hw:0,1 , "
4887 "use alsa://hw:0,1 ."
4888 msgstr ""
4889
4890 #: modules/access/alsa.c:89
4891 msgid "Alsa"
4892 msgstr "Alsa"
4893
4894 #: modules/access/alsa.c:90
4895 #, fuzzy