l10n: Kannada update
[vlc.git] / po / kn.po
1 # Kannada translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # chaitra <chaitra.kulkarni2@gmail.com>, 2013
7 # Lavakara <hjlava@gmail.com>, 2013
8 # Karthik C <ckarthik91@gmail.com>, 2013
9 # karthiknatesh <karthik_natesh@live.com>, 2013
10 # msj2, 2013
11 # yogi <yogesh@karnatakaeducation.org.in>, 2013
12 # yogi <yogesh@karnatakaeducation.org.in>, 2013
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
17 "POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
18 "PO-Revision-Date: 2013-12-15 12:48+0000\n"
19 "Last-Translator: Lavakara <hjlava@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: Kannada (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
21 "language/kn/)\n"
22 "Language: kn\n"
23 "MIME-Version: 1.0\n"
24 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
27
28 #: include/vlc_common.h:922
29 msgid ""
30 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
31 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
32 "see the file named COPYING for details.\n"
33 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
34 msgstr ""
35 "ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿ ಇರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.\n"
36 "ನೀವು GNU ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಗ್ರಮನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ "
37 "ಮಾಡಬಹುದು;\n"
38 "ವಿವರಗಳಿಗೆ  COPYING ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ.\n"
39 "ಬರೆದವರು:VideoLAN ತಂಡ AUTHORS ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ.\n"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:33
42 msgid "VLC preferences"
43 msgstr "VLCಯ ಆದ್ಯತೆ"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:35
46 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
47 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು \"ಸುಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು\" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
48
49 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
50 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
51 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
52 msgid "Interface"
53 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನ"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:39
56 msgid "Settings for VLC's interfaces"
57 msgstr "VLC ಯ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:41
60 msgid "Main interfaces settings"
61 msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:43
64 msgid "Main interfaces"
65 msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳು"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:44
68 msgid "Settings for the main interface"
69 msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
72 msgid "Control interfaces"
73 msgstr "ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳು"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:47
76 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
77 msgstr "VLC ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
80 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
81 msgid "Hotkeys settings"
82 msgstr "ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
85 #: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
86 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
87 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
88 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
89 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
90 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
91 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
92 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
93 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
94 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
95 msgid "Audio"
96 msgstr "ಧ್ವನಿ"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:54
99 msgid "Audio settings"
100 msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:56
103 msgid "General audio settings"
104 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಧ್ವನಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
107 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
108 msgid "Filters"
109 msgstr "ಶೋಧಕಗಳು"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:59
112 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
113 msgstr "ಧ್ವನಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
116 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
117 msgid "Visualizations"
118 msgstr "ದೃಶ್ಯೀಕರಣಗಳು"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
121 #: src/libvlc-module.c:197
122 msgid "Audio visualizations"
123 msgstr "ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಗಳು"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
126 msgid "Output modules"
127 msgstr "Output ಘಟಕಗಳು"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:65
130 msgid "General settings for audio output modules."
131 msgstr "ಧ್ವನಿ output ಘಟಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು "
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
134 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
135 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
136 msgid "Miscellaneous"
137 msgstr "ನಾನಾ ಬಗೆಯ"
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:68
140 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
141 msgstr "ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಧ್ವನಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಘಟಕಗಳು"
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
144 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
145 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
146 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
147 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
148 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
149 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
150 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
151 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
152 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
153 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
154 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
155 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
156 msgid "Video"
157 msgstr "ದೃಶ್ಯ"
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:72
160 msgid "Video settings"
161 msgstr "ದೃಶ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:74
164 msgid "General video settings"
165 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:78
168 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
169 msgstr ""
170 "ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೊ Output ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಚಿಸಬಹುದು."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:82
173 msgid "Video filters are used to process the video stream."
174 msgstr "ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ದೃಶ್ಯ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:84
177 msgid "Subtitles / OSD"
178 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ/OSD"
179
180 #: include/vlc_config_cat.h:85
181 msgid ""
182 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
183 msgstr ""
184 "ತೆರೆಯ-ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು  \"overlay "
185 "ಉಪಚಿತ್ರಗಳು \" "
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:93
188 msgid "Input / Codecs"
189 msgstr "Input / ಸಂಕೇತಕಗಳು"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:94
192 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
193 msgstr ""
194 "demultiplexing,ವಿಸಂಕೇತಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Input ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:97
197 msgid "Access modules"
198 msgstr "ಪ್ರವೇಶ ಘಟಕಗಳು"
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:99
201 msgid ""
202 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
203 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
204 msgstr ""
205 "ವಿವಿಧ ಪ್ರವೇಶ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು.HTTP Proxy ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳು "
206 "ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು."
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:103
209 msgid "Stream filters"
210 msgstr "ಪ್ರವಾಹಕ ಶೋಧಕಗಳು"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:105
213 msgid ""
214 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
215 "input side of VLC. Use with care..."
216 msgstr ""
217 "ಪ್ರವಾಹಕ ಶೋಧಕಗಳು VLC ಯ Input  ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ "
218 "ವಿಶೇಷ ಘಟಕ .ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ ..."
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:108
221 msgid "Demuxers"
222 msgstr "ಡಿಮಕ್ಸರ್ಸ್"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:109
225 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
226 msgstr "ಡಿಮಕ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಹಕಗಳನ್ನುಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:111
229 msgid "Video codecs"
230 msgstr "ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತಕಗಳು"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:112
233 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
234 msgstr ""
235 "ಧ್ವನಿ,ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಥವಾ  ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "
236 "ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಕಗಳು"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:114
239 msgid "Audio codecs"
240 msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಕಗಳು"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:115
243 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
244 msgstr "ಕೇವಲ ಧ್ವನಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಕಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:117
247 msgid "Subtitle codecs"
248 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಂಕೇತಕಗಳು"
249
250 #: include/vlc_config_cat.h:118
251 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
252 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಟೆಲಿಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು CC  ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಕಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು."
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:120
255 msgid "General input settings. Use with care..."
256 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ Input ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ ..."
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
259 msgid "Stream output"
260 msgstr "Output ಅನ್ನು ಪ್ರವಾಹಿಸಿ"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:125
263 msgid ""
264 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
265 "saving incoming streams.\n"
266 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
267 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
268 "RTSP).\n"
269 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
270 "duplicating...)."
271 msgstr ""
272 "ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಳಬರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಳಿಸುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ "
273 "ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.\n"
274 "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲು ಮಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ  \"ಪ್ರವೇಶ ಔಟ್ಪುಟ್ \"  ಮೂಲಕ "
275 "ಕಳುಹಿಸಿಲಾಗುತ್ತದೆ ಘಟಕವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಅನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು(UDP, "
276 "HTTP, RTP/RTSP).\n"
277 "Sout ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ(ನಕಲು, ಕ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥೆ...) ."
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:133
280 msgid "General stream output settings"
281 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹಕ Output ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:135
284 msgid "Muxers"
285 msgstr "ಮಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳು"
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:137
288 msgid ""
289 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
290 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
291 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
292 "You can also set default parameters for each muxer."
293 msgstr ""
294 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
295 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
296 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
297 "You can also set default parameters for each muxer."
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:143
300 msgid "Access output"
301 msgstr "ಪ್ರವೇಶ output"
302
303 #: include/vlc_config_cat.h:145
304 msgid ""
305 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
306 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
307 "should probably not do that.\n"
308 "You can also set default parameters for each access output."
309 msgstr ""
310 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
311 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
312 "should probably not do that.\n"
313 "You can also set default parameters for each access output."
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:150
316 msgid "Packetizers"
317 msgstr "ವಿಭಜಕಗಳು "
318
319 #: include/vlc_config_cat.h:152
320 msgid ""
321 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
322 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
323 "not do that.\n"
324 "You can also set default parameters for each packetizer."
325 msgstr ""
326 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
327 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
328 "should probably not do that.\n"
329 "You can also set default parameters for each access output."
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:158
332 msgid "Sout stream"
333 msgstr "Sout  ಪ್ರವಾಹಕ"
334
335 #: include/vlc_config_cat.h:159
336 msgid ""
337 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
338 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
339 "for each sout stream module here."
340 msgstr ""
341 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
342 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
343 "for each sout stream module here."
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:164
346 msgid "VOD"
347 msgstr "ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯ"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:165
350 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
351 msgstr "VLC ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನ"
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
354 #: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
355 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
356 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
357 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
358 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
359 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
360 msgid "Playlist"
361 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:170
364 msgid ""
365 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
366 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
367 msgstr ""
368 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
369 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:174
372 msgid "General playlist behaviour"
373 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ವರ್ತನೆ"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:175
376 msgid "Services discovery"
377 msgstr "ಸೇವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರ"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:176
380 msgid ""
381 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
382 "playlist."
383 msgstr ""
384 "ಸೇವೆಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಘಟಕಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ "
385 "ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿವೆ."
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
388 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
389 msgid "Advanced"
390 msgstr "ಮುಂದುವರೆದ"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:181
393 msgid "Advanced settings. Use with care..."
394 msgstr "ಮುಂದುವರೆದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ..."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:183
397 msgid "Advanced settings"
398 msgstr "ಮುಂದುವರೆದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
401 #: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
402 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
403 msgid "Network"
404 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ"
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:189
407 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
408 msgstr "ಈ ಘಟಕಗಳು VLC ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜಾಲಬಂಧದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ."
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:196
411 msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
412 msgstr "ಇವು ವೀಡಿಯೋ/ಧ್ವನಿ/ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಂಕೇತೀಕರಣದ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ."
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:199
415 msgid "Dialog providers can be configured here."
416 msgstr "ಸಂವಾದ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಚಿಸಬಹುದು."
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:202
419 msgid ""
420 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
421 "example by setting the subtitle type or file name."
422 msgstr ""
423 "ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಡಿಮಕ್ಸರ್‍ಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸಬಹುದು,ಉದಾಹರಣೆಗೆ "
424 "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ."
425
426 #: include/vlc_interface.h:134
427 msgid ""
428 "\n"
429 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
430 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
431 msgstr ""
432 "\n"
433 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
434 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
435
436 #: include/vlc_intf_strings.h:46
437 msgid "&Open File..."
438 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ..."
439
440 #: include/vlc_intf_strings.h:47
441 msgid "&Advanced Open..."
442 msgstr "&amp;ಸುಧಾರಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಿರಿ ..."
443
444 #: include/vlc_intf_strings.h:48
445 msgid "Open D&irectory..."
446 msgstr "ತೆರೆಯಿರಿ D&amp;irectory..."
447
448 #: include/vlc_intf_strings.h:49
449 msgid "Open &Folder..."
450 msgstr "ತೆರೆಯಿರಿ &amp;ಕಡತಕೋಶವನ್ನು..."
451
452 #: include/vlc_intf_strings.h:50
453 msgid "Select one or more files to open"
454 msgstr "ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿರಿ"
455
456 #: include/vlc_intf_strings.h:51
457 msgid "Select Directory"
458 msgstr "ಕೋಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
459
460 #: include/vlc_intf_strings.h:51
461 msgid "Select Folder"
462 msgstr "ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
463
464 #: include/vlc_intf_strings.h:55
465 msgid "Media &Information"
466 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ"
467
468 #: include/vlc_intf_strings.h:56
469 msgid "&Codec Information"
470 msgstr "&amp;ಸಂಕೇತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ"
471
472 #: include/vlc_intf_strings.h:57
473 msgid "&Messages"
474 msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು"
475
476 #: include/vlc_intf_strings.h:58
477 msgid "Jump to Specific &Time"
478 msgstr "ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು &amp;ಸಮಯ"
479
480 #: include/vlc_intf_strings.h:59
481 msgid "Custom &Bookmarks"
482 msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ &amp;ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು"
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:60
485 msgid "&VLM Configuration"
486 msgstr "&amp;VLMಸಂರಚನೆ"
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:62
489 msgid "&About"
490 msgstr "ಕುರಿತು"
491
492 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
493 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
494 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
495 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
496 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
497 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
498 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
499 msgid "Play"
500 msgstr "ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ"
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:66
503 msgid "Remove Selected"
504 msgstr "ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ"
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:67
507 msgid "Information..."
508 msgstr "ಮಾಹಿತಿ..."
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:68
511 msgid "Create Directory..."
512 msgstr "ಕೈಪಿಡಿಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ..."
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:69
515 msgid "Create Folder..."
516 msgstr "ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಿ .."
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:70
519 msgid "Show Containing Directory..."
520 msgstr "ಹೊ೦ದಿರುವ ಕೋಶವನ್ನು ತೋರಿಸು"
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:71
523 msgid "Show Containing Folder..."
524 msgstr "ಹೊ೦ದಿರುವ  ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ತೋರಿಸು"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:72
527 msgid "Stream..."
528 msgstr "ಪ್ರಾವಹಕ..."
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:73
531 msgid "Save..."
532 msgstr "ಉಳಿಸು..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
535 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
536 msgid "Repeat All"
537 msgstr "ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸು"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
540 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
541 msgid "Repeat One"
542 msgstr "ಒಂದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸು"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
545 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
546 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
547 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
548 msgid "Random"
549 msgstr "ಮನಬಂದಂತೆ"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
552 msgid "Random Off"
553 msgstr "ಮನಬಂದಂತೆಯನ್ನು ಅಫ಼್ ಮಾಡಿ "
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:81
556 msgid "Add to Playlist"
557 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸು"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:83
560 msgid "Add File..."
561 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಸೇರಿಸು"
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:84
564 msgid "Add Directory..."
565 msgstr "ಕೋಶವನ್ನು ಸೇರಿಸು"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:85
568 msgid "Add Folder..."
569 msgstr "ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ..."
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:87
572 msgid "Save Playlist to &File..."
573 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ"
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
576 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
577 msgid "Search"
578 msgstr "ಹುಡುಕು"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
581 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
582 msgid "Waves"
583 msgstr "ತರಂಗಗಳು"
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:98
586 msgid ""
587 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
588 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
589 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
590 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
591 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
592 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
593 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
594 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
595 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
596 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
597 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
598 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
599 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
600 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
601 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
602 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
603 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
604 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
605 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
606 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
607 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
608 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
609 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
610 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
611 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
612 msgstr ""
613 "&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/"
614 "html; charset=utf-8\" /&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;h2&gt;Welcome to VLC "
615 "media player Help&lt;/h2&gt;&lt;h3&gt;Documentation&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;You "
616 "can find VLC documentation on VideoLAN's &lt;a href=\"http://wiki.videolan."
617 "org\"&gt;wiki&lt;/a&gt; website.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you are a newcomer to "
618 "VLC media player, please read the&lt;br&gt;&lt;a href=\"http://wiki.videolan."
619 "org/Documentation:VLC_for_dummies\"&gt;&lt;em&gt;Introduction to VLC media "
620 "player&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;You will find some "
621 "information on how to use the player in the &lt;br&gt;\"&lt;a href=\"http://"
622 "wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"&gt;&lt;em&gt;How to play files "
623 "with VLC media player&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;\" document.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For "
624 "all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and streaming "
625 "tasks, you should find useful information in the &lt;a href=\"http://wiki."
626 "videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\"&gt;Streaming Documentation&lt;/"
627 "a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you are unsure about terminology, please consult "
628 "the &lt;a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\"&gt;knowledge "
629 "base&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To understand the main keyboard shortcuts, "
630 "read the &lt;a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\"&gt;shortcuts&lt;/"
631 "a&gt; page.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Help&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Before asking any "
632 "question, please refer yourself to the &lt;a href=\"http://www.videolan.org/"
633 "support/faq.html\"&gt;FAQ&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;You might then get "
634 "(and give) help on the &lt;a href=\"http://forum.videolan.org\"&gt;"
635 "Forums&lt;/a&gt;, the &lt;a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
636 "\"&gt;mailing-lists&lt;/a&gt; or our IRC channel (&lt;em&gt;#videolan&lt;/"
637 "em&gt; on irc.freenode.net).&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Contribute to the "
638 "project&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;You can help the VideoLAN project giving some of "
639 "your time to help the community, to design skins, to translate the "
640 "documentation, to test and to code. You can also give funds and material to "
641 "help us. And of course, you can &lt;b&gt;promote&lt;/b&gt; VLC media player."
642 "&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;"
643
644 #: src/audio_output/filters.c:247
645 msgid "Audio filtering failed"
646 msgstr "ಧ್ವನಿ ಶೋಧಿಸುವಿಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
647
648 #: src/audio_output/filters.c:248
649 #, c-format
650 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
651 msgstr "ಶೋಧಕಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ (%u) ತಲುಪಿತು."
652
653 #: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
654 #: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
655 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
656 msgid "Disable"
657 msgstr "ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
658
659 #: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
660 msgid "Spectrometer"
661 msgstr "ವರ್ಣಪಟಲ ಮಾಪಕ"
662
663 #: src/audio_output/output.c:226
664 msgid "Scope"
665 msgstr "ಉದ್ದೇಶ"
666
667 #: src/audio_output/output.c:229
668 msgid "Spectrum"
669 msgstr "ವರ್ಣಪಟಲ"
670
671 #: src/audio_output/output.c:232
672 msgid "Vu meter"
673 msgstr "Vu ಮಾಪಕ"
674
675 #: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
676 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
677 msgid "Equalizer"
678 msgstr "ಸಮಾನಕಾರಿ"
679
680 #: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
681 msgid "Audio filters"
682 msgstr "ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳು"
683
684 #: src/audio_output/output.c:290
685 msgid "Replay gain"
686 msgstr "ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ"
687
688 #: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
689 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
690 msgid "Stereo audio mode"
691 msgstr "ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ"
692
693 #: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
694 msgid "Dolby Surround"
695 msgstr "Dolby ಆವರಣ ಧ್ವನಿ"
696
697 #: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
698 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
699 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
700 #: modules/codec/twolame.c:70
701 msgid "Stereo"
702 msgstr "ಸ್ಟೀರಿಯೋ"
703
704 #: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
705 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
706 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
707 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
708 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
709 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
710 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
711 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
712 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
713 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
714 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
715 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
716 msgid "Left"
717 msgstr "ಎಡ"
718
719 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
720 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
721 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
722 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
723 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
724 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
725 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
726 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
727 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
728 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
729 msgid "Right"
730 msgstr "ಬಲ"
731
732 #: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
733 msgid "Reverse stereo"
734 msgstr "ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ"
735
736 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
737 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
738 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
739 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
740 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
741 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
742 msgid "Automatic"
743 msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ"
744
745 #: src/config/file.c:458
746 msgid "boolean"
747 msgstr "ಬೂಲಿಯನ್"
748
749 #: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
750 msgid "integer"
751 msgstr "ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ"
752
753 #: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
754 msgid "float"
755 msgstr "float"
756
757 #: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
758 msgid "string"
759 msgstr "ವಾಕ್ಯ"
760
761 #: src/config/help.c:127
762 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
763 msgstr "ಸಮಗ್ರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು.'-H ಬಳಸಿ."
764
765 #: src/config/help.c:131
766 #, c-format
767 msgid ""
768 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
769 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
770 "They will be enqueued in the playlist.\n"
771 "The first item specified will be played first.\n"
772 "\n"
773 "Options-styles:\n"
774 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
775 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
776 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
777 "            and that overrides previous settings.\n"
778 "\n"
779 "Stream MRL syntax:\n"
780 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
781 "  [:option=value ...]\n"
782 "\n"
783 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
784 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
785 "\n"
786 "URL syntax:\n"
787 "  file:///path/file              Plain media file\n"
788 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
789 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
790 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
791 "  screen://                      Screen capture\n"
792 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
793 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
794 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
795 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
796 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
797 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
798 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
799 "\n"
800 msgstr ""
801 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
802 "ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಸಬಹುದು.\n"
803 "They will be enqueued in the playlist.\n"
804 "The first item specified will be played first.\n"
805 "\n"
806 "Options-styles:\n"
807 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
808 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
809 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
810 "            and that overrides previous settings.\n"
811 "\n"
812 "Stream MRL syntax:\n"
813 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
814 "  [:option=value ...]\n"
815 "\n"
816 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
817 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
818 "\n"
819 "URL syntax:\n"
820 "  file:///path/file              Plain media file\n"
821 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
822 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
823 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
824 "  screen://                      Screen capture\n"
825 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
826 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
827 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
828 "  udp://[[&lt;source address&gt;]@[&lt;bind address&gt;][:&lt;bind "
829 "port&gt;]]\n"
830 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
831 "  vlc://pause:&lt;seconds&gt;          Pause the playlist for a certain "
832 "time\n"
833 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
834 "\n"
835
836 #: src/config/help.c:514
837 msgid " (default enabled)"
838 msgstr "(ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)"
839
840 #: src/config/help.c:515
841 msgid " (default disabled)"
842 msgstr "(ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)"
843
844 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
845 #: src/config/help.c:692
846 msgid "Note:"
847 msgstr "ಸೂಚನೆ"
848
849 #: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
850 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
851 msgstr "add --ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸುಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ."
852
853 #: src/config/help.c:694
854 #, c-format
855 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
856 msgid_plural ""
857 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
858 msgstr[0] "%u ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಕೇವಲ ಮುಂದುವರೆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.\n"
859
860 #: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
861 msgid ""
862 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
863 "modules."
864 msgstr ""
865 "ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಘಟಕ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು --list or --"
866 "list-verbose ಬಳಸಿ."
867
868 #: src/config/help.c:790
869 #, c-format
870 msgid "VLC version %s (%s)\n"
871 msgstr ""
872 "VLCಯ ಆವೃತ್ತಿ %s (%s)\n"
873 "\n"
874
875 #: src/config/help.c:792
876 #, c-format
877 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
878 msgstr "ಸಂಕಲಿಸಿದವರು %s ರಂದು %s (%s)\n"
879
880 #: src/config/help.c:794
881 #, c-format
882 msgid "Compiler: %s\n"
883 msgstr "ಸಂಕಲಕ: %s\n"
884
885 #: src/config/help.c:827
886 msgid ""
887 "\n"
888 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
889 msgstr ""
890 "\n"
891 " vlc-help.txt ಕಡತಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.\n"
892
893 #: src/config/help.c:841
894 msgid ""
895 "\n"
896 "Press the RETURN key to continue...\n"
897 msgstr ""
898 "\n"
899 "ಮುಂದುವರೆಯಲು RETURN ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ... \n"
900
901 #: src/config/keys.c:56
902 msgid "Backspace"
903 msgstr "Backspace"
904
905 #: src/config/keys.c:57
906 msgid "Brightness Down"
907 msgstr "ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
908
909 #: src/config/keys.c:58
910 msgid "Brightness Up"
911 msgstr "ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿ"
912
913 #: src/config/keys.c:59
914 msgid "Browser Back"
915 msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ"
916
917 #: src/config/keys.c:60
918 msgid "Browser Favorites"
919 msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು"
920
921 #: src/config/keys.c:61
922 msgid "Browser Forward"
923 msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ"
924
925 #: src/config/keys.c:62
926 msgid "Browser Home"
927 msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಮುಖಪುಟ"
928
929 #: src/config/keys.c:63
930 msgid "Browser Refresh"
931 msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ತಾಜಾ ಗೊಳಿಸು"
932
933 #: src/config/keys.c:64
934 msgid "Browser Search"
935 msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ"
936
937 #: src/config/keys.c:65
938 msgid "Browser Stop"
939 msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ"
940
941 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
942 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
943 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
944 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
945 msgid "Delete"
946 msgstr " ಅಳಿಸಿ"
947
948 #: src/config/keys.c:67
949 msgid "Down"
950 msgstr "ಕೆಳಗೆ"
951
952 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
953 msgid "End"
954 msgstr "ಕೊನೆ"
955
956 #: src/config/keys.c:69
957 msgid "Enter"
958 msgstr "Enter"
959
960 #: src/config/keys.c:70
961 msgid "Esc"
962 msgstr "Esc"
963
964 #: src/config/keys.c:71
965 msgid "F1"
966 msgstr "F1"
967
968 #: src/config/keys.c:72
969 msgid "F10"
970 msgstr "F10"
971
972 #: src/config/keys.c:73
973 msgid "F11"
974 msgstr "F11"
975
976 #: src/config/keys.c:74
977 msgid "F12"
978 msgstr "F12"
979
980 #: src/config/keys.c:75
981 msgid "F2"
982 msgstr "F2"
983
984 #: src/config/keys.c:76
985 msgid "F3"
986 msgstr "F3"
987
988 #: src/config/keys.c:77
989 msgid "F4"
990 msgstr "F4"
991
992 #: src/config/keys.c:78
993 msgid "F5"
994 msgstr "F5"
995
996 #: src/config/keys.c:79
997 msgid "F6"
998 msgstr "F6"
999
1000 #: src/config/keys.c:80
1001 msgid "F7"
1002 msgstr "F7"
1003
1004 #: src/config/keys.c:81
1005 msgid "F8"
1006 msgstr "F8"
1007
1008 #: src/config/keys.c:82
1009 msgid "F9"
1010 msgstr "F9"
1011
1012 #: src/config/keys.c:83
1013 msgid "Home"
1014 msgstr "Home"
1015
1016 #: src/config/keys.c:84
1017 msgid "Insert"
1018 msgstr "Insert"
1019
1020 #: src/config/keys.c:86
1021 msgid "Media Angle"
1022 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೋನ"
1023
1024 #: src/config/keys.c:87
1025 msgid "Media Audio Track"
1026 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾಡುಗಳು"
1027
1028 #: src/config/keys.c:88
1029 msgid "Media Forward"
1030 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ"
1031
1032 #: src/config/keys.c:89
1033 msgid "Media Menu"
1034 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೆನು"
1035
1036 #: src/config/keys.c:90
1037 msgid "Media Next Frame"
1038 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದಿನ ಚೌಕಟ್ಟು"
1039
1040 #: src/config/keys.c:91
1041 msgid "Media Next Track"
1042 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್"
1043
1044 #: src/config/keys.c:92
1045 msgid "Media Play Pause"
1046 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮ ವಿರಾಮ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ"
1047
1048 #: src/config/keys.c:93
1049 msgid "Media Prev Frame"
1050 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿಂದಿನ ಚೌಕಟ್ಟು"
1051
1052 #: src/config/keys.c:94
1053 msgid "Media Prev Track"
1054 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್"
1055
1056 #: src/config/keys.c:95
1057 msgid "Media Record"
1058 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
1059
1060 #: src/config/keys.c:96
1061 msgid "Media Repeat"
1062 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ"
1063
1064 #: src/config/keys.c:97
1065 msgid "Media Rewind"
1066 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹಿಂಚಲಿಸಿ"
1067
1068 #: src/config/keys.c:98
1069 msgid "Media Select"
1070 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
1071
1072 #: src/config/keys.c:99
1073 msgid "Media Shuffle"
1074 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಲಸಿ"
1075
1076 #: src/config/keys.c:100
1077 msgid "Media Stop"
1078 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ"
1079
1080 #: src/config/keys.c:101
1081 msgid "Media Subtitle"
1082 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ"
1083
1084 #: src/config/keys.c:102
1085 msgid "Media Time"
1086 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಮಯ"
1087
1088 #: src/config/keys.c:103
1089 msgid "Media View"
1090 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ"
1091
1092 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
1093 msgid "Menu"
1094 msgstr "ಮೆನು"
1095
1096 #: src/config/keys.c:105
1097 msgid "Mouse Wheel Down"
1098 msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಕೆಳಗೆ"
1099
1100 #: src/config/keys.c:106
1101 msgid "Mouse Wheel Left"
1102 msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಎಡಕ್ಕೆ"
1103
1104 #: src/config/keys.c:107
1105 msgid "Mouse Wheel Right"
1106 msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಬಲಕ್ಕೆ"
1107
1108 #: src/config/keys.c:108
1109 msgid "Mouse Wheel Up"
1110 msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ"
1111
1112 #: src/config/keys.c:109
1113 msgid "Page Down"
1114 msgstr "ಪುಟವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ"
1115
1116 #: src/config/keys.c:110
1117 msgid "Page Up"
1118 msgstr "ಹೆಚ್ಚು"
1119
1120 #: src/config/keys.c:112 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1121 msgid "Space"
1122 msgstr "ಜಾಗ"
1123
1124 #: src/config/keys.c:113
1125 msgid "Tab"
1126 msgstr "ಟ್ಯಾಬ್"
1127
1128 #: src/config/keys.c:114 src/libvlc-module.c:187
1129 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
1130 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:294
1131 msgid "Unset"
1132 msgstr "ಹೊಂದಿಸಿಲ್ಲದ"
1133
1134 #: src/config/keys.c:115
1135 msgid "Up"
1136 msgstr "ಮೇಲೆ"
1137
1138 #: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
1139 msgid "Volume Down"
1140 msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ "
1141
1142 #: src/config/keys.c:117
1143 msgid "Volume Mute"
1144 msgstr "ನಿಶ್ಯಬ್ಧಗೊಳಿಸಿ"
1145
1146 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
1147 msgid "Volume Up"
1148 msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ "
1149
1150 #: src/config/keys.c:119
1151 msgid "Zoom In"
1152 msgstr "ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ"
1153
1154 #: src/config/keys.c:120
1155 msgid "Zoom Out"
1156 msgstr "ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ"
1157
1158 #: src/config/keys.c:248
1159 msgid "Ctrl+"
1160 msgstr "Ctrl+"
1161
1162 #: src/config/keys.c:249
1163 msgid "Alt+"
1164 msgstr "Alt+"
1165
1166 #: src/config/keys.c:250
1167 msgid "Shift+"
1168 msgstr "Shift+"
1169
1170 #: src/config/keys.c:251
1171 msgid "Meta+"
1172 msgstr "Meta+"
1173
1174 #: src/config/keys.c:252
1175 msgid "Command+"
1176 msgstr "Command+"
1177
1178 #: src/input/control.c:226
1179 #, c-format
1180 msgid "Bookmark %i"
1181 msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು %i"
1182
1183 #: src/input/decoder.c:267
1184 msgid "packetizer"
1185 msgstr "ವಿಭಜಕಗ"
1186
1187 #: src/input/decoder.c:267
1188 msgid "decoder"
1189 msgstr "ವಿಸಂಕೇತಕ"
1190
1191 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1192 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
1193 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
1194 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
1195 #: modules/stream_out/es.c:377
1196 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1197 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ / ಕ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
1198
1199 #: src/input/decoder.c:277
1200 #, c-format
1201 msgid "VLC could not open the %s module."
1202 msgstr "VLC ಗೆ %s ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. "
1203
1204 #: src/input/decoder.c:468
1205 msgid "VLC could not open the decoder module."
1206 msgstr "VLC ಗೆ ವಿಸಂಕೇತಕ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ."
1207
1208 #: src/input/decoder.c:723
1209 msgid "No suitable decoder module"
1210 msgstr "ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ವಿಸಂಕೇತಕ ಘಟಕ ಇಲ್ಲ"
1211
1212 #: src/input/decoder.c:724
1213 #, c-format
1214 msgid ""
1215 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1216 "there is no way for you to fix this."
1217 msgstr ""
1218 "VLC ಯು ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ  \"%4.4s\".ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ "
1219 "ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ."
1220
1221 #: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
1222 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1223 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
1224 msgid "Track"
1225 msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್"
1226
1227 #: src/input/es_out.c:1133
1228 #, c-format
1229 msgid "%s [%s %d]"
1230 msgstr "%s [%s %d]"
1231
1232 #: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
1233 #: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
1234 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
1235 msgid "Program"
1236 msgstr "ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ"
1237
1238 #: src/input/es_out.c:1336 src/input/es_out.c:1338
1239 msgid "Scrambled"
1240 msgstr "ಸಂಕೇತಿಕರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ"
1241
1242 #: src/input/es_out.c:1336
1243 msgid "Yes"
1244 msgstr "ಹೌದು"
1245
1246 #: src/input/es_out.c:1989
1247 #, c-format
1248 msgid "Closed captions %u"
1249 msgstr "ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು %u"
1250
1251 #: src/input/es_out.c:2840
1252 #, c-format
1253 msgid "Stream %d"
1254 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ %d"
1255
1256 #: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
1257 msgid "Subtitle"
1258 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ"
1259
1260 #: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
1261 #: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
1262 #: modules/gui/macosx/output.m:144
1263 msgid "Type"
1264 msgstr "ಪ್ರಕಾರ"
1265
1266 #: src/input/es_out.c:2867
1267 msgid "Original ID"
1268 msgstr "ಮೂಲ ಗುರುತು"
1269
1270 #: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
1271 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
1272 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1273 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1274 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1275 msgid "Codec"
1276 msgstr "ಸಂಕೇತಕ"
1277
1278 #: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1279 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
1280 msgid "Language"
1281 msgstr "ಭಾಷೆ"
1282
1283 #: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
1284 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
1285 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
1286 msgid "Description"
1287 msgstr "ವಿವರಣೆ"
1288
1289 #: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
1290 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1291 msgid "Channels"
1292 msgstr "ಚಾನಲ್ಗಳು"
1293
1294 #: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1295 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
1296 msgid "Sample rate"
1297 msgstr "ಮಾದರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ದರ"
1298
1299 #: src/input/es_out.c:2899
1300 #, c-format
1301 msgid "%u Hz"
1302 msgstr "%u Hz"
1303
1304 #: src/input/es_out.c:2909
1305 msgid "Bits per sample"
1306 msgstr "ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು"
1307
1308 #: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
1309 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
1310 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1311 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1312 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1313 msgid "Bitrate"
1314 msgstr "ಬಿಟ್ಸ್ ನ ದರ"
1315
1316 #: src/input/es_out.c:2914
1317 #, c-format
1318 msgid "%u kb/s"
1319 msgstr "%u kb/s"
1320
1321 #: src/input/es_out.c:2926
1322 msgid "Track replay gain"
1323 msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿಪ್ಲೇಯ ಗಳಿಕೆ"
1324
1325 #: src/input/es_out.c:2928
1326 msgid "Album replay gain"
1327 msgstr "ಆಲ್ಬಮ್ ರಿಪ್ಲೇಯ ಗಳಿಕೆ"
1328
1329 #: src/input/es_out.c:2929
1330 #, c-format
1331 msgid "%.2f dB"
1332 msgstr "%.2f dB"
1333
1334 #: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1335 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1336 msgid "Resolution"
1337 msgstr "ದೃಶ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ"
1338
1339 #: src/input/es_out.c:2943
1340 msgid "Display resolution"
1341 msgstr "ಪರದೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ"
1342
1343 #: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
1344 #: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
1345 #: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
1346 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
1347 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1348 msgid "Frame rate"
1349 msgstr "ಚೌಕಟ್ಟಿನ ದರ"
1350
1351 #: src/input/es_out.c:2964
1352 msgid "Decoded format"
1353 msgstr "ವಿಸಂಕೇತಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪ"
1354
1355 #: src/input/input.c:2426
1356 msgid "Your input can't be opened"
1357 msgstr "ನಿಮ್ಮ Input ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"
1358
1359 #: src/input/input.c:2427
1360 #, c-format
1361 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1362 msgstr ""
1363 "VLC ಗೆ MRL '% s' ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆ(log file) "
1364 "ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
1365
1366 #: src/input/input.c:2548
1367 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1368 msgstr "VLC ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ  Input ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
1369
1370 #: src/input/input.c:2549
1371 #, c-format
1372 msgid ""
1373 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1374 msgstr ""
1375 "'%s' ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆ(log file)ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ "
1376 "ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
1377
1378 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
1379 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
1380 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
1381 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1382 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
1383 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
1384 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1385 msgid "Title"
1386 msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆ"
1387
1388 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
1389 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
1390 msgid "Artist"
1391 msgstr "ಕಲೆಗಾರ"
1392
1393 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
1394 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1395 msgid "Genre"
1396 msgstr "ಶೈಲಿ"
1397
1398 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60
1399 msgid "Copyright"
1400 msgstr "ಹಕ್ಕುಗಳು"
1401
1402 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:230 modules/access/vcdx/info.c:63
1403 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:73
1404 msgid "Album"
1405 msgstr "ಆಲ್ಬಮ್"
1406
1407 #: src/input/meta.c:60
1408 msgid "Track number"
1409 msgstr "ಸಂಖ್ಯೆನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್"
1410
1411 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1412 msgid "Rating"
1413 msgstr "ಶ್ರೇಯಾಂಕ"
1414
1415 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:75
1416 msgid "Date"
1417 msgstr "ದಿನಾಂಕ"
1418
1419 #: src/input/meta.c:64
1420 msgid "Setting"
1421 msgstr "ಸಿದ್ಧತೆ"
1422
1423 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
1424 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1425 msgid "URL"
1426 msgstr "URL"
1427
1428 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1429 msgid "Now Playing"
1430 msgstr "ಈಗ  ನುಡಿಸುತಿರುವುದು"
1431
1432 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1433 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
1434 msgid "Publisher"
1435 msgstr "ಪ್ರಕಾಶಕರು"
1436
1437 #: src/input/meta.c:69
1438 msgid "Encoded by"
1439 msgstr "ಸಂಕೇತೀಕರಿಸಿದವರು"
1440
1441 #: src/input/meta.c:70
1442 msgid "Artwork URL"
1443 msgstr "ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯ URL"
1444
1445 #: src/input/meta.c:71
1446 msgid "Track ID"
1447 msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಗುರುತು"
1448
1449 #: src/input/var.c:158
1450 msgid "Bookmark"
1451 msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು"
1452
1453 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:570
1454 msgid "Programs"
1455 msgstr "ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು"
1456
1457 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
1458 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
1459 #: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1460 msgid "Chapter"
1461 msgstr "ಅಧ್ಯಾಯ"
1462
1463 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1464 msgid "Navigation"
1465 msgstr "ಸಂಚರಣೆ"
1466
1467 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
1468 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
1469 msgid "Video Track"
1470 msgstr "ದೃಶ್ಯಾವಳಿ"
1471
1472 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
1473 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1474 msgid "Audio Track"
1475 msgstr "ಹಾಡುಗಳು"
1476
1477 #: src/input/var.c:210
1478 msgid "Subtitle Track"
1479 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು"
1480
1481 #: src/input/var.c:273
1482 msgid "Next title"
1483 msgstr "ಮುಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ"
1484
1485 #: src/input/var.c:278
1486 msgid "Previous title"
1487 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ"
1488
1489 #: src/input/var.c:312
1490 #, c-format
1491 msgid "Title %i%s"
1492 msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆ %i%s"
1493
1494 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1495 #, c-format
1496 msgid "Chapter %i"
1497 msgstr "ಅಧ್ಯಾಯ %i"
1498
1499 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
1500 msgid "Next chapter"
1501 msgstr "ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ"
1502
1503 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
1504 msgid "Previous chapter"
1505 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ"
1506
1507 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1508 #, c-format
1509 msgid "Media: %s"
1510 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮ: %s"
1511
1512 #: src/interface/interface.c:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:312
1513 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:313
1514 msgid "Add Interface"
1515 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ"
1516
1517 #: src/interface/interface.c:88
1518 msgid "Console"
1519 msgstr "ಕನ್ಸೊಲ್"
1520
1521 #: src/interface/interface.c:92
1522 msgid "Telnet"
1523 msgstr "ಟೆಲ್ ನೆಟ್"
1524
1525 #: src/interface/interface.c:95
1526 msgid "Web"
1527 msgstr "ಅಂತರ್ಜಾಲ"
1528
1529 #: src/interface/interface.c:98
1530 msgid "Debug logging"
1531 msgstr "ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಕುವ ಪ್ರವೇಶ"
1532
1533 #: src/interface/interface.c:101
1534 msgid "Mouse Gestures"
1535 msgstr "ಮೌಸನ ಸನ್ನೆಗಳು"
1536
1537 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1538 #: src/libvlc.c:191
1539 msgid "C"
1540 msgstr "kn"
1541
1542 #: src/libvlc.c:611
1543 msgid ""
1544 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1545 "interface."
1546 msgstr ""
1547 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ VLC ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮೇಲ್ಮೈಇಲ್ಲದೆಯೇ VLC "
1548 "ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ 'cvlc' ಬಳಸಿ."
1549
1550 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
1551 #: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
1552 msgid "Zoom"
1553 msgstr "ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸು"
1554
1555 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1319 src/video_output/vout_intf.c:85
1556 msgid "1:4 Quarter"
1557 msgstr "1:4 ಚತುರ್ಥಾಂಶ"
1558
1559 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:86
1560 msgid "1:2 Half"
1561 msgstr "1:2 ಅರ್ಧ"
1562
1563 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:87
1564 msgid "1:1 Original"
1565 msgstr "1:1 ಮೂಲ"
1566
1567 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:88
1568 msgid "2:1 Double"
1569 msgstr "2:1 ಎರಡರಷ್ಟು"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:64
1572 msgid ""
1573 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1574 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1575 "related options."
1576 msgstr ""
1577 "ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೀವು VLC ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ."
1578 "ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ, ,ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಮೈಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು "
1579 "ರೂಪಿಸಬಹುದು."
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:68
1582 msgid "Interface module"
1583 msgstr "ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕ"
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:70
1586 msgid ""
1587 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1588 "automatically select the best module available."
1589 msgstr ""
1590 "ಇದು VLC ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ವರ್ತನೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ "
1591 "ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಘಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು."
1592
1593 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:58
1594 msgid "Extra interface modules"
1595 msgstr "ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕಗಳು"
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:76
1598 msgid ""
1599 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1600 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1601 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1602 "\", \"gestures\" ...)"
1603 msgstr ""
1604 "ನೀವು \"ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳು \" VLC ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ "
1605 "ಮೇಲ್ಮೈಜೊತೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
1606 "ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು \"rc\" (ರಿಮೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ), "
1607 "\"http \",  \"ಭಾವಸೂಚಕಗಳು \" ...)"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:83
1610 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1611 msgstr "ನೀವು VLC ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು."
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:85
1614 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1615 msgstr "ಶಬ್ದ ಬಾಹುಳ್ಯ (0,1,2)"
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:87
1618 msgid ""
1619 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1620 "1=warnings, 2=debug)."
1621 msgstr ""
1622 "ಇದು ಶಬ್ದ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳು (0 = ದೋಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂದೇಶಗಳು,1= "
1623 "ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, 2 = ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ)."
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:90
1626 msgid "Be quiet"
1627 msgstr "ಸುಮ್ಮನಿರು"
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:92
1630 msgid "Turn off all warning and information messages."
1631 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ."
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:94
1634 msgid "Default stream"
1635 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರವಾಹಕ"
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:96
1638 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1639 msgstr "ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ VLC ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತೆರೆಯಾಲಾಗುತ್ತದೆ."
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:98
1642 msgid "Color messages"
1643 msgstr "ವರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳು"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:100
1646 msgid ""
1647 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1648 "needs Linux color support for this to work."
1649 msgstr ""
1650 "ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈ ಕೆಲಸ "
1651 "ಮಾಡಲು ಲಿನಕ್ಸ್ ಬಣ್ಣದ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ."
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:103
1654 msgid "Show advanced options"
1655 msgstr "ಮುಂದುವರೆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:105
1658 msgid ""
1659 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1660 "available options, including those that most users should never touch."
1661 msgstr ""
1662 "ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ "
1663 "ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗದಿರುವಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:109
1666 msgid "Interface interaction"
1667 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ"
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:111
1670 msgid ""
1671 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1672 "user input is required."
1673 msgstr ""
1674 "ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ,ಮೇಲ್ಮೈ Input  ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು "
1675 "ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:121
1678 msgid ""
1679 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1680 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1681 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1682 "the \"audio filters\" modules section."
1683 msgstr ""
1684 "ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧ್ವನಿಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ "
1685 "ಬಳಸುವ ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ವರ್ಣಪಟಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೇರಿಸಲು "
1686 "ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಶೋಧಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತು \" ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳು \"ಘಟಕಗ "
1687 "ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಿ."
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:127
1690 msgid "Audio output module"
1691 msgstr "ಧ್ವನಿ Ouput ಘಟಕ"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:129
1694 msgid ""
1695 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1696 "automatically select the best method available."
1697 msgstr ""
1698 "ಇದು VLC ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ವರ್ತನೆಯು "
1699 "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು."
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
1702 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
1703 msgid "Enable audio"
1704 msgstr "ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:135
1707 msgid ""
1708 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1709 "not take place, thus saving some processing power."
1710 msgstr ""
1711 "ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.ಧ್ವನಿ ವಿಸಂಕೇತಿಕರಣ ಹಂತ  "
1712 "ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ."
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:138
1715 msgid "Audio gain"
1716 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಗಳಿಕೆ"
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:140
1719 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1720 msgstr "ಈ ರೇಖೀಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಸಿದ ಧ್ವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:142
1723 msgid "Audio output volume step"
1724 msgstr "ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಾತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆ"
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:144
1727 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1728 msgstr ""
1729 "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ "
1730 "ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು."
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:147
1733 msgid "Remember the audio volume"
1734 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಅನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ"
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:149
1737 msgid ""
1738 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1739 msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:152
1742 msgid "Audio desynchronization compensation"
1743 msgstr "ಧ್ವನಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆಯ ಸರಿದೂಗಿಸುವಿಕೆ "
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:154
1746 msgid ""
1747 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1748 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1749 msgstr ""
1750 "ಇದು ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು."
1751 "ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ನಡುವೆ ಮಂದಗತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ."
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:157
1754 msgid "Audio resampler"
1755 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಮರುಮಾದರಿ"
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:159
1758 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1759 msgstr "ಇದು ಧ್ವನಿ ಮರುನಮೊನೆ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇದು ಪ್ಲಗಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:162
1762 msgid ""
1763 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1764 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1765 "played)."
1766 msgstr ""
1767 "ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಾಹಿನಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು "
1768 "ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.(ಅಂದರೆ:ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತಿರುವ ಧ್ವನಿ ಇದನ್ನು "
1769 "ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ)."
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
1772 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
1773 msgid "Use S/PDIF when available"
1774 msgstr "S/PDIF ಅನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ  ಬಳಸಿ"
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:168
1777 msgid ""
1778 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1779 "audio stream being played."
1780 msgstr ""
1781 "ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತಿರುವ ಧ್ವನಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ S/PDIF "
1782 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು."
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
1785 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1786 msgstr "Dolby Surround ಅನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಮಾಡಿ"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:173
1789 msgid ""
1790 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1791 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1792 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1793 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1794 msgstr ""
1795 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1796 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1797 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1798 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
1801 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
1802 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
1803 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
1804 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1805 msgid "Auto"
1806 msgstr "ಸ್ವಯಂ"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1809 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1810 msgid "On"
1811 msgstr "On"
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1814 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1815 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1816 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1817 msgid "Off"
1818 msgstr "ಆಫ್ ಮಾಡಿ"
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:182
1821 msgid "Stereo audio output mode"
1822 msgstr "ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ರಮ"
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:194
1825 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1826 msgstr ""
1827 "ಇದು ಧ್ವನಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಧ್ವನಿ ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ."
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:199
1830 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1831 msgstr ""
1832 "ಇದು ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ (ವರ್ಣಪಟಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ, ಇತ್ಯಾದಿ)."
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:203
1835 msgid "Replay gain mode"
1836 msgstr "ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮ"
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:205
1839 msgid "Select the replay gain mode"
1840 msgstr "ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:207
1843 msgid "Replay preamp"
1844 msgstr "ಪ್ರಸಾರಣದ ಪೂರ್ವವರ್ಧನೆ "
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:209
1847 msgid ""
1848 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1849 "replay gain information"
1850 msgstr ""
1851 "ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ರಿಪ್ಲೇ ಗಳಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಗುರಿಯ ಮಟ್ಟ 89 dB ಯನ್ನು "
1852 "ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:212
1855 msgid "Default replay gain"
1856 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆ"
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:214
1859 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1860 msgstr "ಇದು ಗಳಿಕೆಯು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ "
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:216
1863 msgid "Peak protection"
1864 msgstr "ಅತ್ಯುಚ್ಚ ರಕ್ಷಣೆ"
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:218
1867 msgid "Protect against sound clipping"
1868 msgstr "ಧ್ವನಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:221
1871 msgid "Enable time stretching audio"
1872 msgstr "ಸಮಯ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:223
1875 msgid ""
1876 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1877 "audio pitch"
1878 msgstr ""
1879 "ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಪಿಚ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ "
1880 "ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:2034
1883 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1884 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1885 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
1886 #: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
1887 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
1888 #: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
1889 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1890 #: modules/text_renderer/freetype.c:214
1891 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1892 msgid "None"
1893 msgstr "ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:238
1896 msgid ""
1897 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1898 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1899 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1900 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1901 "options."
1902 msgstr ""
1903 "ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ "
1904 "ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ(ಬಿಡಿಸಲು, ಚಿತ್ರ "
1905 "ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ).ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು  "
1906 "\"ವೀಡಿಯೊ ಶೋಧಕಗಳು\" ಘಟಕಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ.ನೀವು ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊ "
1907 "ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು."
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:244
1910 msgid "Video output module"
1911 msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕ"
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:246
1914 msgid ""
1915 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1916 "automatically select the best method available."
1917 msgstr ""
1918 "ಇದು VLC ಬಳಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ವರ್ತನೆಯು "
1919 "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು."
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
1922 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
1923 msgid "Enable video"
1924 msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:251
1927 msgid ""
1928 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1929 "not take place, thus saving some processing power."
1930 msgstr ""
1931 "ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ "
1932 "ವೀಡಿಯೊ ವಿಸಂಕೇತಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1935 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1936 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1937 #: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1938 msgid "Video width"
1939 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಅಗಲ"
1940
1941 #: src/libvlc-module.c:256
1942 msgid ""
1943 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1944 "characteristics."
1945 msgstr ""
1946 "ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಅಗಲವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (-1) VLC ಯು ವಿಡಿಯೋ "
1947 "ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ "
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1950 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1951 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1952 #: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1953 msgid "Video height"
1954 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಎತ್ತರ"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:261
1957 msgid ""
1958 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1959 "video characteristics."
1960 msgstr ""
1961 "ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (-1) VLC ಯು ವಿಡಿಯೋ "
1962 "ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ "
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:264
1965 msgid "Video X coordinate"
1966 msgstr "ವಿಡಿಯೋದ X ಸಹಯೋಜಕ"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:266
1969 msgid ""
1970 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1971 "coordinate)."
1972 msgstr ""
1973 "ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (X ಸಹಯೋಜಕ) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು."
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:269
1976 msgid "Video Y coordinate"
1977 msgstr "ವಿಡಿಯೋದ Y ಸಹಯೋಜಕ"
1978
1979 #: src/libvlc-module.c:271
1980 msgid ""
1981 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1982 "coordinate)."
1983 msgstr ""
1984 "ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (Y ಸಹಯೋಜಕ) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು."
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:274
1987 msgid "Video title"
1988 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಶೀರ್ಷಿಕೆ"
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:276
1991 msgid ""
1992 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1993 "interface)."
1994 msgstr ""
1995 "ವಿಡಿಯೋ ಕಿಟಕಿಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಹುದುಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಾದ "
1996 "ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ)."
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:279
1999 msgid "Video alignment"
2000 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:281
2003 msgid ""
2004 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2005 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2006 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2007 msgstr ""
2008 "ಅದರ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (0) ಇದು "
2009 "ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ (0 = ಮಧ್ಯ, 1 = ಎಡಕ್ಕೆ, 2 = ಬಲಕ್ಕೆ, 4 = ಮೇಲೆ, 8 = "
2010 "ಕೆಳಗೆ, ನೀವು  6 = 4 +2  ರೀತಿಯ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅರ್ಥ ಮೇಲಿನ ಬಲ) ."
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
2013 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
2014 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2015 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
2016 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
2017 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
2018 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
2019 #: modules/video_filter/rss.c:173
2020 msgid "Center"
2021 msgstr "ಮಧ್ಯ"
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
2024 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
2025 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
2026 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
2027 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
2028 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
2029 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
2030 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
2031 msgid "Top"
2032 msgstr "ಮೇಲೆ "
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
2035 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
2036 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:176 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:198
2037 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
2038 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
2039 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
2040 msgid "Bottom"
2041 msgstr "ಕೆಳಗೆ"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
2044 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:178
2045 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:200
2046 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
2047 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2048 #: modules/video_filter/rss.c:174
2049 msgid "Top-Left"
2050 msgstr "ಮೇಲಿನ ಎಡಬದಿ"
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
2053 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:180
2054 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:202
2055 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
2056 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2057 #: modules/video_filter/rss.c:174
2058 msgid "Top-Right"
2059 msgstr "ಮೇಲಿನ ಬಲತುದಿ"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
2062 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:182
2063 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:204
2064 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
2065 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2066 #: modules/video_filter/rss.c:174
2067 msgid "Bottom-Left"
2068 msgstr "ಕೆಳಭಾಗದ ಎಡ"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
2071 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:184
2072 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:206
2073 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
2074 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2075 #: modules/video_filter/rss.c:174
2076 msgid "Bottom-Right"
2077 msgstr "ಕೆಳಭಾಗದ ಬಲ"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:289
2080 msgid "Zoom video"
2081 msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಮೀಪೀಕರಿಸಿ "
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:291
2084 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2085 msgstr "ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಮೀಪೀಕರಿಸಬಹುದು."
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:293
2088 msgid "Grayscale video output"
2089 msgstr "ಬೂದುವರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆ"
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:295
2092 msgid ""
2093 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2094 "save some processing power."
2095 msgstr ""
2096 "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬೂದುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ.ಬಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ವಿಸಂಕೇತಿ ಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು "
2097 "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಬಹುದು."
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:298
2100 msgid "Embedded video"
2101 msgstr "ಆವರಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ"
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:300
2104 msgid "Embed the video output in the main interface."
2105 msgstr "ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿ."
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:302
2108 msgid "Fullscreen video output"
2109 msgstr "ಪೂರ್ಣಪರದೆ ಯ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆ"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:304
2112 msgid "Start video in fullscreen mode"
2113 msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ "
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:306
2116 msgid "Overlay video output"
2117 msgstr "ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದರಮೇಲೊಂದು  ಹೊದಿಸಿ"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:308
2120 msgid ""
2121 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2122 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2123 msgstr ""
2124 "ಹೊದಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಕಾರ್ಡಿನ ಯಂತ್ರಾಂಶ ವೇಗವರ್ಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ನೇರವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ "
2125 "ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)."
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
2128 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
2129 msgid "Always on top"
2130 msgstr "ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ"
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:313
2133 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2134 msgstr "ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ."
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:315
2137 msgid "Enable wallpaper mode "
2138 msgstr "ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:317
2141 msgid ""
2142 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2143 msgstr ""
2144 "ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:320
2147 msgid "Show media title on video"
2148 msgstr "ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ "
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:322
2151 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2152 msgstr "ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ."
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:324
2155 msgid "Show video title for x milliseconds"
2156 msgstr "x ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ"
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:326
2159 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2160 msgstr ""
2161 "n ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ 5000 "
2162 "ms (5 ಸೆಕೆಂಡು.)"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:328
2165 msgid "Position of video title"
2166 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನ"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:330
2169 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2170 msgstr ""
2171 "ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೊ ಅ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ(ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ "
2172 "ಕೆಳಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ)."
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:332
2175 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2176 msgstr "x ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳು ನಂತರ ಕರ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ"
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:335
2179 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2180 msgstr "n ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳು ನಂತರ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
2183 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
2184 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
2185 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2186 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2187 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2188 msgid "Deinterlace"
2189 msgstr "ಬಿಡಿಸಿ"
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
2192 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/MainMenu.m:408
2193 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
2194 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2195 msgid "Deinterlace mode"
2196 msgstr "ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮ"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:350
2199 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2200 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮ."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2203 msgid "Discard"
2204 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2207 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2208 msgid "Blend"
2209 msgstr "ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ"
2210
2211 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2212 msgid "Mean"
2213 msgstr "ಸರಾಸರಿ"
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2216 msgid "Bob"
2217 msgstr "Bob"
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2220 msgid "Linear"
2221 msgstr "ರೇಖಾತ್ಮಕ"
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2224 msgid "Phosphor"
2225 msgstr "Phosphor"
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:359 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2228 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2229 msgstr "NTSC (IVTC) ವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ"
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:367
2232 msgid "Disable screensaver"
2233 msgstr "ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
2234
2235 #: src/libvlc-module.c:368
2236 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2237 msgstr ""
2238 "ವೀಡಿಯೋ/ಧ್ವನಿಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ."
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:370
2241 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2242 msgstr ""
2243 "ವೀಡಿಯೊ/ಧ್ವನಿಯು  ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "
2244 "ತಡೆಯಿರಿ."
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:371
2247 msgid ""
2248 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2249 "computer being suspended because of inactivity."
2250 msgstr ""
2251 "ವೀಡಿಯೊ/ಧ್ವನಿಯು  ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ "
2252 "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಡೆಯುತ್ತದೆ,ಏಕೆಂದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು  ತಪ್ಪಿಸಲು."
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
2255 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
2256 msgid "Window decorations"
2257 msgstr "ಕಿಟಕಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳು"
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:376
2260 msgid ""
2261 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2262 "giving a \"minimal\" window."
2263 msgstr ""
2264 "VLC ಯು ವೀಡಿಯೊ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು "
2265 "ತಪ್ಪಿಸಲು \"minimal\"   ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಬಹುದು."
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:379
2268 msgid "Video splitter module"
2269 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಘಟಕ"
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:381
2272 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2273 msgstr "ಇದು  ವೀಡಿಯೊ ವಿಭಜಕಗಳಿಗೆ ತದ್ರೂಪಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ"
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:383
2276 msgid "Video filter module"
2277 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಶೋಧಕ ಘಟಕ"
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:385
2280 msgid ""
2281 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2282 "instance deinterlacing, or distort the video."
2283 msgstr ""
2284 "ಇದು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ "
2285 "deinterlacing ಗೆ, ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ."
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:389
2288 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2289 msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಕೋಶದ (ಅಥವಾ ಕಡತದ ಹೆಸರು)"
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:391
2292 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2293 msgstr "ಈ ಕೋಶದದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು."
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:393 src/libvlc-module.c:395
2296 msgid "Video snapshot file prefix"
2297 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣದ ಫೈಲ್ ನ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ"
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:397
2300 msgid "Video snapshot format"
2301 msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:399
2304 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2305 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಚಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ"
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:401
2308 msgid "Display video snapshot preview"
2309 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೋರಿಸಿ"
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:403
2312 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2313 msgstr "ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು."
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:405
2316 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2317 msgstr "ಸಮಯಮೊಹರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ"
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:407
2320 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2321 msgstr "ಚಿತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಯಮೊಹರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ"
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:409
2324 msgid "Video snapshot width"
2325 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರದ ಅಗಲ"
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:411
2328 msgid ""
2329 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2330 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2331 msgstr ""
2332 "ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣದ ಅಗಲವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇದು ಮೂಲತಃ ಅಗಲ "
2333 "(-1) ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ."
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:415
2336 msgid "Video snapshot height"
2337 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರದ ಎತ್ತರ"
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:417
2340 msgid ""
2341 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2342 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2343 "ratio."
2344 msgstr ""
2345 "ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ಎತ್ತರ  "
2346 "(-1)  ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.0 ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರ "
2347 "ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ."
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:421
2350 msgid "Video cropping"
2351 msgstr "ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವಿಕೆ"
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:423
2354 msgid ""
2355 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2356 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2357 msgstr ""
2358 "ಇದು ಮೂಲ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪಗಳು x:y "
2359 "(4:3, 16:9, ಇತ್ಯಾದಿ.)ಜಾಗತಿಕ ಚಿತ್ರದ ಅಂಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ."
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:427
2362 msgid "Source aspect ratio"
2363 msgstr "ಮೂಲ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ"
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:429
2366 msgid ""
2367 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2368 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2369 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2370 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2371 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2372 msgstr ""
2373 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2374 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2375 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2376 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2377 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:436
2380 msgid "Video Auto Scaling"
2381 msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು"
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:438
2384 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2385 msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಪರದೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ."
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:440
2388 msgid "Video scaling factor"
2389 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶ"
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:442
2392 msgid ""
2393 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2394 "Default value is 1.0 (original video size)."
2395 msgstr ""
2396 "ಸ್ವಯಂ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲದಾಗ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.\n"
2397 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತಮೌಲ್ಯ 1.0 (ಮೂಲ ವೀಡಿಯೊ ಗಾತ್ರ) ಆಗಿದೆ."
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:445
2400 msgid "Custom crop ratios list"
2401 msgstr "ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವ ಅನುಪಾತ ಪಟ್ಟಿ"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:447
2404 msgid ""
2405 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2406 "crop ratios list."
2407 msgstr ""
2408 "ಮೇಲ್ಮೈನ  ಕತ್ತರಿಸುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ  ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು "
2409 "ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:450
2412 msgid "Custom aspect ratios list"
2413 msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಪಟ್ಟಿ"
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:452
2416 msgid ""
2417 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2418 "aspect ratio list."
2419 msgstr ""
2420 "ಮೇಲ್ಮೈನ  ಕಆಕಾರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ  ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು "
2421 "ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:455
2424 msgid "Fix HDTV height"
2425 msgstr "HDTV ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ"
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:457
2428 msgid ""
2429 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2430 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2431 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2432 msgstr ""
2433 "ಇದು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಸಂಕೇತಕ HDTV-1080 ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ 1088 ರೇಖೆಗಳಿಗೆ "
2434 "ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ  ಸಹ  HDTV-1080 ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ "
2435 "ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲಾ 1088 ರೇಖೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ "
2436 "ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು."
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:462
2439 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2440 msgstr "ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:464
2443 msgid ""
2444 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2445 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2446 "order to keep proportions."
2447 msgstr ""
2448 "ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ನ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಬಹುತೇಕ ಮಾನಿಟರ್ ಗಳು (1:1 ) ಚದರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ "
2449 "ಹೊಂದಿವೆ.ನೀವು 16:9 ಪರದೆಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ "
2450 "4:3 ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು."
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
2453 msgid "Skip frames"
2454 msgstr "ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು"
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:470
2457 msgid ""
2458 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2459 "computer is not powerful enough"
2460 msgstr ""
2461 "MPEG2 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು "
2462 "ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಲ್ಲದಾಗ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ"
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:473
2465 msgid "Drop late frames"
2466 msgstr "ಕೊನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ"
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:475
2469 msgid ""
2470 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2471 "intended display date)."
2472 msgstr ""
2473 "ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ (ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕದ "
2474 "ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ouptut ಗೆ ಬಂದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು)."
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:478
2477 msgid "Quiet synchro"
2478 msgstr "ಶಾಂತಿಯುತ ಸಿಂಕ್ರೋ"
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:480
2481 msgid ""
2482 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2483 "synchronization mechanism."
2484 msgstr ""
2485 "ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಡಿಬಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಂದೇಶದ ದಾಖಲೆ "
2486 "ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ."
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:483
2489 msgid "Key press events"
2490 msgstr "ಕೀಲಿ ಒತ್ತಿದ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳು"
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:485
2493 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2494 msgstr "ಇದು ವೀಡಿಯೊ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ VLC ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಗಳನ್ನು(ಅಂತರ್ಗತವಲ್ಲದ) ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ."
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2497 msgid "Mouse events"
2498 msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಘಟನೆಗಳು"
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:489
2501 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2502 msgstr "ಇದು ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲಿನ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ."
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:497
2505 msgid ""
2506 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2507 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2508 "channel."
2509 msgstr ""
2510 "ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ "
2511 "ಇನ್ಪುಟ್ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ, DVD ಅಥವಾ VCD ಸಾಧನ,"
2512 "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚಾನಲ್."
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:501
2515 msgid "File caching (ms)"
2516 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ  (ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
2517
2518 #: src/libvlc-module.c:503
2519 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2520 msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಕಡತಗಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ."
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:505
2523 msgid "Live capture caching (ms)"
2524 msgstr "ನೆರವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:507
2527 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2528 msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ."
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:509
2531 msgid "Disc caching (ms)"
2532 msgstr "ಡಿಸ್ಕ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ  (ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:511
2535 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2536 msgstr "ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ,"
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:513
2539 msgid "Network caching (ms)"
2540 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ  (ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
2541
2542 #: src/libvlc-module.c:515
2543 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2544 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ,"
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:517
2547 msgid "Clock reference average counter"
2548 msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಸರಾಸರಿ ಎಣಿಕೆ"
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:519
2551 msgid ""
2552 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2553 "to 10000."
2554 msgstr ""
2555 "ಪಿವಿಆರ್ input (ಅಥವಾ ಬಹಳ ಅನಿಯಮಿತ ಮೂಲ) ಬಳಸುವಾಗ,ನೀವು ಇದನ್ನು 10000ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:522
2558 msgid "Clock synchronisation"
2559 msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:524
2562 msgid ""
2563 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2564 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2565 msgstr ""
2566 "ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ input ಗಡಿಯಾರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ."
2567 "ಜಾಲಬಂಧದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಲಿಯುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ."
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:528
2570 msgid "Clock jitter"
2571 msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಕಂಪನ"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:530
2574 msgid ""
2575 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2576 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2577 msgstr ""
2578 "ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಗರಿಷ್ಠ input ವಿಳಂಬ "
2579 "ಕಂಪನಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:533
2582 msgid "Network synchronisation"
2583 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:534
2586 msgid ""
2587 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2588 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2589 msgstr ""
2590 "ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ."
2591 "ವಿವರವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸುಧಾರಿತ / ಜಾಲಬಂಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ."
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
2594 #: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2595 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2596 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:771
2597 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:600
2598 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1211
2599 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:527
2600 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:58
2601 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
2602 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2603 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1456
2604 msgid "Default"
2605 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ"
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113
2608 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:994 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2609 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1023
2610 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2611 msgid "Enable"
2612 msgstr "ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:542
2615 msgid "MTU of the network interface"
2616 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಮೇಲ್ಮೈನ MTU"
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:544
2619 msgid ""
2620 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2621 "over the network (in bytes)."
2622 msgstr ""
2623 "ಇದು ಜಾಲಬಂಧದ (ಬೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪದರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ "
2624 "ಗಾತ್ರ."
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2627 msgid "Hop limit (TTL)"
2628 msgstr "ಕುಪ್ಪಳಿಕೆಯ ಮಿತಿ(TTL)"
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:551 modules/stream_out/rtp.c:130
2631 msgid ""
2632 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2633 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2634 "in default)."
2635 msgstr ""
2636 "ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಹು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಕುಪ್ಪಳಿಕೆಯ ಮಿತಿ (\"ಬದುಕುವ ಸಮಯ"
2637 "\" ಅಥವಾ TTL ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) (-1 = ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ "
2638 "ಬಳಕೆಮಾಡಿ)."
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:555
2641 msgid "Multicast output interface"
2642 msgstr "ಬಹು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ಔಟ್ಪುಟ್ "
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:557
2645 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2646 msgstr ""
2647 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಬಹುಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮೈ.ಇದು ನಿರ್ದೇಶನನಾ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತುತ್ತದೆ."
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:559
2650 msgid "DiffServ Code Point"
2651 msgstr "DiffServ ಸಂಕೇತ ಬಿಂದು"
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:560
2654 msgid ""
2655 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2656 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2657 msgstr ""
2658 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2659 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:566
2662 msgid ""
2663 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2664 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2665 msgstr ""
2666 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2667 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:572
2670 msgid ""
2671 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2672 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2673 "(like DVB streams for example)."
2674 msgstr ""
2675 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2676 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2677 "(like DVB streams for example)."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2680 msgid "Audio track"
2681 msgstr "ಹಾಡುಗಳು"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:580
2684 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2685 msgstr "ಬಳಸಲು ಹಾಡುಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ (0 ರಿಂದ n ವರೆಗೆ)."
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2688 msgid "Subtitle track"
2689 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:585
2692 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2693 msgstr "ಬಳಸಲು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ (0 ರಿಂದ n ವರೆಗೆ)."
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:588 modules/stream_out/transcode/transcode.c:96
2696 msgid "Audio language"
2697 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಭಾಷೆ"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:590
2700 msgid ""
2701 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2702 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2703 "language)."
2704 msgstr ""
2705 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2706 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2707 "language)."
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:593
2710 msgid "Subtitle language"
2711 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಾಷೆ"
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:595
2714 msgid ""
2715 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2716 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2717 msgstr ""
2718 "ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಾಷೆ(ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ,ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು "
2719 "ಅಕ್ಷರಗಳ ದೇಶದ ಕೋಡ್,ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು 'any' ಬಳಸಬಹುದು)."
2720
2721 #: src/libvlc-module.c:599
2722 msgid "Audio track ID"
2723 msgstr "ಹಾಡಿನ ಗುರುತು"
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:601
2726 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2727 msgstr "ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಡಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗುರುತು"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:603
2730 msgid "Subtitle track ID"
2731 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗುರುತು"
2732
2733 #: src/libvlc-module.c:605
2734 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2735 msgstr "ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗುರುತು"
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:607
2738 msgid "Preferred video resolution"
2739 msgstr "ಆದ್ಯತೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ"
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:609
2742 msgid ""
2743 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2744 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2745 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2746 "higher resolutions."
2747 msgstr ""
2748 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2749 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2750 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2751 "higher resolutions."
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:615
2754 msgid "Best available"
2755 msgstr "ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ"
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:615
2758 msgid "Full HD (1080p)"
2759 msgstr "ಪೂರ್ಣ HD (1080p)"
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:615
2762 msgid "HD (720p)"
2763 msgstr "HD (720p)"
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:616
2766 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2767 msgstr "ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ (576 or 480 ರೇಖೆಗಳು)"
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:617
2770 msgid "Low Definition (360 lines)"
2771 msgstr "ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ(360 ರೇಖೆಗಳು)"
2772
2773 #: src/libvlc-module.c:618
2774 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2775 msgstr "ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ(240 ರೇಖೆಗಳು)"
2776
2777 #: src/libvlc-module.c:621
2778 msgid "Input repetitions"
2779 msgstr "Input ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು"
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:623
2782 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2783 msgstr "ಸಮಯ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ input ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:148
2786 msgid "Start time"
2787 msgstr "ಆರಂಭದ ಸಮಯ"
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:627
2790 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2791 msgstr "ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:150
2794 msgid "Stop time"
2795 msgstr "ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸಮಯ"
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:631
2798 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2799 msgstr "ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ(ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:633
2802 msgid "Run time"
2803 msgstr "ಸಮಯವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:635
2806 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2807 msgstr "ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ(ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:637
2810 msgid "Fast seek"
2811 msgstr "ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆ"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:639
2814 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2815 msgstr "ಬಯಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಗಿಂತ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೊರಿ"
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:641
2818 msgid "Playback speed"
2819 msgstr "ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೇಗ"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:643
2822 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2823 msgstr "ಇದು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ(ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೇಗ 1.0 ಆಗಿದೆ)."
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:645
2826 msgid "Input list"
2827 msgstr "Input ಪಟ್ಟಿ"
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:647
2830 msgid ""
2831 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2832 "together after the normal one."
2833 msgstr ""
2834 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2835 "together after the normal one."
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:650
2838 msgid "Input slave (experimental)"
2839 msgstr "Input ಗುಲಾಮ(ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ)"
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:652
2842 msgid ""
2843 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2844 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2845 "inputs."
2846 msgstr ""
2847 "ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು input ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ "
2848 "ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ,ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಒಂದು '#' "
2849 "ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ input ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ."
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:656
2852 msgid "Bookmarks list for a stream"
2853 msgstr "ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:658
2856 msgid ""
2857 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2858 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2859 "{...}\""
2860 msgstr ""
2861 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2862 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2863 "{...}\""
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:203
2866 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351
2867 msgid "Record directory or filename"
2868 msgstr "ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಕಡತದ ಹೆಸರು"
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:205
2871 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2872 msgstr "ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕೋಶದ ಅಥವಾ ಕಡತದ ಹೆಸರು"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:666
2875 msgid "Prefer native stream recording"
2876 msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ"
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:668
2879 msgid ""
2880 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2881 "output module"
2882 msgstr ""
2883 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2884 "output module"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:671
2887 msgid "Timeshift directory"
2888 msgstr "ಸಮಯವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೋಶ"
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:673
2891 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2892 msgstr "ಸಮಯವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೋಶ."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:675
2895 msgid "Timeshift granularity"
2896 msgstr "ಸಮಯವರ್ಗಾವಣೆಯ ರಚನೆ"
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:677
2899 msgid ""
2900 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2901 "to store the timeshifted streams."
2902 msgstr ""
2903 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2904 "to store the timeshifted streams."
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:680
2907 msgid "Change title according to current media"
2908 msgstr "ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ"
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:681
2911 msgid ""
2912 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2913 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2914 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2915 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2916 msgstr ""
2917 "This option allows you to set the title according to what's being played&lt;"
2918 "br&gt;$a: Artist&lt;br&gt;$b: Album&lt;br&gt;$c: Copyright&lt;br&gt;$t: "
2919 "Title&lt;br&gt;$g: Genre&lt;br&gt;$n: Track num&lt;br&gt;$p: Now playing&lt;"
2920 "br&gt;$A: Date&lt;br&gt;$D: Duration&lt;br&gt;$Z: \"Now playing\" (Fall back "
2921 "on Title - Artist)"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:688
2924 msgid ""
2925 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2926 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2927 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2928 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2929 msgstr ""
2930 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2931 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2932 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2933 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
2936 msgid "Force subtitle position"
2937 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸು"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:696
2940 msgid ""
2941 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2942 "over the movie. Try several positions."
2943 msgstr ""
2944 "ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನುಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಬದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "
2945 "ಇರಿಸಬಹುದು,ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ."
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:699
2948 msgid "Enable sub-pictures"
2949 msgstr "ಉಪ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:701
2952 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2953 msgstr "ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
2956 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
2957 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2958 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
2959 msgid "On Screen Display"
2960 msgstr "ತೆರೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಲೆ"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:705
2963 msgid ""
2964 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2965 "Display)."
2966 msgstr ""
2967 "VLC ಯು ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು.ಇದನ್ನು OSD ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ(ತೆರೆಯ "
2968 "ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ)"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:708
2971 msgid "Text rendering module"
2972 msgstr "ಪಠ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಘಟಕ"
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:710
2975 msgid ""
2976 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2977 "instance."
2978 msgstr ""
2979 "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ VLC ಯು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ Freetype ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ SVG "
2980 "ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:712
2983 msgid "Subpictures source module"
2984 msgstr "ಉಪ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಘಟಕ"
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:714
2987 msgid ""
2988 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2989 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2990 msgstr ""
2991 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2992 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2993
2994 #: src/libvlc-module.c:717
2995 msgid "Subpictures filter module"
2996 msgstr "ಉಪ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೋಧಕಗಳ ಘಟಕ"
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:719
2999 msgid ""
3000 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3001 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3002 msgstr ""
3003 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3004 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:722
3007 msgid "Autodetect subtitle files"
3008 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಮಾಡು "
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:724
3011 msgid ""
3012 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3013 "(based on the filename of the movie)."
3014 msgstr ""
3015 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3016 "(based on the filename of the movie)."
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:727
3019 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3020 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪತ್ತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು"
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:729
3023 msgid ""
3024 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3025 "Options are:\n"
3026 "0 = no subtitles autodetected\n"
3027 "1 = any subtitle file\n"
3028 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3029 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3030 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3031 msgstr ""
3032 "ಇದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಡತಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. "
3033 "ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ:\n"
3034 "0 = ಯಾವುದೇ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ\n"
3035 "1 = ಯಾವುದೇ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತ\n"
3036 "2 = ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತ \n"
3037 "3 = ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರ ಜೊತೆಗೆ  ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆ \n"
3038 "   4 =ನಿಖರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಸರಿಹೊಂದುವ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತ"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:737
3041 msgid "Subtitle autodetection paths"
3042 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪಥಗಳು"
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:739
3045 msgid ""
3046 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3047 "found in the current directory."
3048 msgstr ""
3049 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3050 "found in the current directory."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:742
3053 msgid "Use subtitle file"
3054 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತವನ್ನು ಬಳಸು"
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:744
3057 msgid ""
3058 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3059 "subtitle file."
3060 msgstr ""
3061 "ಈ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಯಂಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತವನ್ನು "
3062 "ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ."
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:748
3065 msgid "DVD device"
3066 msgstr "DVD ಸಾಧನ"
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:749
3069 msgid "VCD device"
3070 msgstr "VCD ಸಾಧನ"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:750
3073 msgid "Audio CD device"
3074 msgstr "ಧ್ವನಿ CD ಸಾಧನ"
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:754
3077 msgid ""
3078 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3079 "the drive letter (e.g. D:)"
3080 msgstr ""
3081 "ಈ ಬಳಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ DVD ಡ್ರೈವ್ (ಅಥವಾ ಕಡತ) ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಅಕ್ಷರ ನಂತರ ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
3082 "ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ(ಉದಾಹರಣೆ:D:)"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:757
3085 msgid ""
3086 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3087 "the drive letter (e.g. D:)"
3088 msgstr ""
3089 "ಈ ಬಳಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ DVD ಡ್ರೈವ್ (ಅಥವಾ ಕಡತ) ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಅಕ್ಷರ ನಂತರ ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
3090 "ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ(ಉದಾಹರಣೆ:D:)"
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:760
3093 msgid ""
3094 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3095 "after the drive letter (e.g. D:)"
3096 msgstr ""
3097 "ಈ ಬಳಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ CD ಡ್ರೈವ್ (ಅಥವಾ ಕಡತ) ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಅಕ್ಷರ ನಂತರ ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
3098 "ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ(ಉದಾಹರಣೆ:D:)"
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:767
3101 msgid "This is the default DVD device to use."
3102 msgstr "ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ DVD ಸಾಧನವಾಗಿದೆ."
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:769
3105 msgid "This is the default VCD device to use."
3106 msgstr "ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ VCD ಸಾಧನವಾಗಿದೆ."
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:771
3109 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3110 msgstr "ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಧ್ವನಿ CD ಸಾಧನವಾಗಿದೆ."
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:788
3113 msgid "TCP connection timeout"
3114 msgstr "TCP ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಧಿಮೀರಿದೆ"
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:790
3117 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3118 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ TCP ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಧಿಮೀರಿದೆ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:792
3121 msgid "HTTP server address"
3122 msgstr "server ಸರ್ವರ್ ವಿಳಾಸ"
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:794
3125 msgid ""
3126 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3127 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3128 "them to a specific network interface."
3129 msgstr ""
3130 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3131 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3132 "them to a specific network interface."
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:798
3135 msgid "RTSP server address"
3136 msgstr "RTSP ಸರ್ವರ್ ವಿಳಾಸ"
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:800
3139 msgid ""
3140 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3141 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3142 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3143 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3144 "network interface."
3145 msgstr ""
3146 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3147 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3148 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3149 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3150 "network interface."
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:806
3153 msgid "HTTP server port"
3154 msgstr "HTTP ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:808
3157 msgid ""
3158 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3159 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3160 "by the operating system."
3161 msgstr ""
3162 "HTTP ಸರ್ವರ್ ಈ TCP  ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಮಾಣಿತ HTTP ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 80 "
3163 "ಆಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1025 ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "
3164 "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಸುತ್ತದೆ."
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:813
3167 msgid "HTTPS server port"
3168 msgstr "HTTPS ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:815
3171 msgid ""
3172 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3173 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3174 "restricted by the operating system."
3175 msgstr ""
3176 "HTTS ಸರ್ವರ್ ಈ TCP  ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಮಾಣಿತ HTTPS ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 443 "
3177 "ಆಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1025 ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "
3178 "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಸುತ್ತದೆ."
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:820
3181 msgid "RTSP server port"
3182 msgstr "RTSP ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:822
3185 msgid ""
3186 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3187 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3188 "by the operating system."
3189 msgstr ""
3190 "RTSP ಸರ್ವರ್ ಈ TCP  ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಮಾಣಿತ RTSP ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 554 "
3191 "ಆಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1025 ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "
3192 "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಸುತ್ತದೆ."
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:827
3195 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3196 msgstr "HTTP/TLS ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ"
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:829
3199 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3200 msgstr "ಈ X.509 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡತವನ್ನು (PEM ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಸರ್ವರ್ ಪರ TLS ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:831
3203 msgid "HTTP/TLS server private key"
3204 msgstr "HTTP/TLS ಸರ್ವರ್ ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿ"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:833
3207 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3208 msgstr "ಈ ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿ ಕಡತವನ್ನು (PEM ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಸರ್ವರ್ ಪರ TLS ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:835
3211 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3212 msgstr "HTTP/TLS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರ"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:837
3215 msgid ""
3216 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3217 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3218 msgstr ""
3219 "ಈ X.509 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡತವನ್ನು (PEM ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ TLS ಅಧೀವೇಶನದಲ್ಲಿ ದೂರದ "
3220 "ಗ್ರಾಹಕನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು."
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:840
3223 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3224 msgstr "HTTP / TLS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಾಪಾಸಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ"
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:842
3227 #, fuzzy
3228 msgid ""
3229 "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3230 "revoked certificates in TLS sessions."
3231 msgstr ""
3232 "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3233 "revoked certificates in TLS sessions."
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:845
3236 msgid "SOCKS server"
3237 msgstr "SOCKS ಸರ್ವರ್"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:847
3240 msgid ""
3241 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3242 "used for all TCP connections"
3243 msgstr ""
3244 "ಬಳಸುವ ಬದಲಿ SOCKS ಸರ್ವರ್.ಈ ರಚನೆಯ ವಿಳಾಸ ಇರಬೇಕು:ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ.ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ TCP "
3245 "ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ"
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:850
3248 msgid "SOCKS user name"
3249 msgstr "SOCKS ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು"
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:852
3252 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3253 msgstr "ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು SOCKS ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:854
3256 msgid "SOCKS password"
3257 msgstr "SOCKS ಗುಪ್ತಪದ"
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:856
3260 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3261 msgstr "SOCKS ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಗುಪ್ತಪದ."
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:858
3264 msgid "Title metadata"
3265 msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:860
3268 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3269 msgstr ""
3270 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಶೀರ್ಷಿಕೆ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು "
3271 "ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:862
3274 msgid "Author metadata"
3275 msgstr "ಲೇಖಕರ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:864
3278 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3279 msgstr ""
3280 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಲೇಖಕ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:866
3283 msgid "Artist metadata"
3284 msgstr "ಕಲಾವಿದನ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:868
3287 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3288 msgstr ""
3289 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಕಲಾವಿದ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:870
3292 msgid "Genre metadata"
3293 msgstr "ಪ್ರಕಾರದ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:872
3296 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3297 msgstr ""
3298 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಪ್ರಕಾರ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:874
3301 msgid "Copyright metadata"
3302 msgstr "ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:876
3305 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3306 msgstr ""
3307 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು "
3308 "ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:878
3311 msgid "Description metadata"
3312 msgstr "ವಿವರಣೆಯ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3313
3314 #: src/libvlc-module.c:880
3315 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3316 msgstr ""
3317 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ವಿವರಣೆ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:882
3320 msgid "Date metadata"
3321 msgstr "ದಿನಾಂಕದ  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:884
3324 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3325 msgstr ""
3326 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ದಿನಾಂಕ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:886
3329 msgid "URL metadata"
3330 msgstr "URL ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:888
3333 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3334 msgstr ""
3335 "ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"url\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:892
3338 msgid ""
3339 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3340 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3341 "can break playback of all your streams."
3342 msgstr ""
3343 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3344 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3345 "can break playback of all your streams."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:896
3348 msgid "Preferred decoders list"
3349 msgstr "ಇಷ್ಟದ ವಿಸಂಕೇತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:898
3352 msgid ""
3353 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3354 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3355 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3356 msgstr ""
3357 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3358 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3359 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:903
3362 msgid "Preferred encoders list"
3363 msgstr "ಇಷ್ಟದ ಸಂಕೇತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:905
3366 msgid ""
3367 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3368 msgstr "ನೀವು VLC ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲುಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:914
3371 msgid ""
3372 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3373 "subsystem."
3374 msgstr ""
3375 "ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಜಾಗತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು "
3376 "ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:917
3379 msgid "Default stream output chain"
3380 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸರಪಳಿ"
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:919
3383 msgid ""
3384 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3385 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3386 "all streams."
3387 msgstr ""
3388 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3389 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3390 "all streams."
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:923
3393 msgid "Enable streaming of all ES"
3394 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ES ಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
3395
3396 #: src/libvlc-module.c:925
3397 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3398 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ (ವಿಡಿಯೋ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು) ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ"
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:927
3401 msgid "Display while streaming"
3402 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ"
3403
3404 #: src/libvlc-module.c:929
3405 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3406 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ."
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:931
3409 msgid "Enable video stream output"
3410 msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:933
3413 msgid ""
3414 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3415 "facility when this last one is enabled."
3416 msgstr ""
3417 "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್  ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೇ "
3418 "ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:936
3421 msgid "Enable audio stream output"
3422 msgstr "ಧ್ವನಿಯ  ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:938
3425 msgid ""
3426 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3427 "facility when this last one is enabled."
3428 msgstr ""
3429 "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಧ್ವನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್  ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೇ "
3430 "ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:941
3433 msgid "Enable SPU stream output"
3434 msgstr "SPU ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:943
3437 msgid ""
3438 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3439 "facility when this last one is enabled."
3440 msgstr ""
3441 "ಈ ಕೊನೆಯ ಒಂದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ SPU ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೇ "
3442 "ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:946
3445 msgid "Keep stream output open"
3446 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:948
3449 msgid ""
3450 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3451 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3452 "specified)"
3453 msgstr ""
3454 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3455 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3456 "specified)"
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:952
3459 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3460 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ muxer ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:954
3463 msgid ""
3464 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3465 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3466 msgstr ""
3467 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3468 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:957
3471 msgid "Preferred packetizer list"
3472 msgstr "ಇಷ್ಟದ ವಿಭಜಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:959
3475 msgid ""
3476 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3477 msgstr ""
3478 "ಇದು ನಿಮಗೆ VLC ಯು ಅದರ ವಿಭಜಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬಹುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು "
3479 "ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. "
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:962
3482 msgid "Mux module"
3483 msgstr "Mux ಘಟಕ"
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:964
3486 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3487 msgstr "ಇದು ನಿಮಗೆ mux ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಅವಕಾಶ"
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:966
3490 msgid "Access output module"
3491 msgstr "ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:968
3494 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3495 msgstr "ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಅವಕಾಶ"
3496
3497 #: src/libvlc-module.c:971
3498 msgid ""
3499 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3500 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3501 msgstr ""
3502 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3503 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3504
3505 #: src/libvlc-module.c:975
3506 msgid "SAP announcement interval"
3507 msgstr "SAP ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ"
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:977
3510 msgid ""
3511 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3512 "between SAP announcements."
3513 msgstr ""
3514 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3515 "between SAP announcements."
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:986
3518 msgid ""
3519 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3520 "you really know what you are doing."
3521 msgstr ""
3522 "ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಘಟಕಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು "
3523 "ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ."
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:989
3526 msgid "Access module"
3527 msgstr "ಪ್ರವೇಶ ಘಟಕ"
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:991
3530 msgid ""
3531 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3532 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3533 "option unless you really know what you are doing."
3534 msgstr ""
3535 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3536 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3537 "option unless you really know what you are doing."
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:995
3540 msgid "Stream filter module"
3541 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಶೋಧಕದ ಘಟಕ"
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:997
3544 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3545 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಶೋಧಕಗಳು ಓದುತಿರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:999
3548 msgid "Demux module"
3549 msgstr "Demux ಘಟಕ"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1001
3552 msgid ""
3553 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3554 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3555 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3556 "you really know what you are doing."
3557 msgstr ""
3558 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3559 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3560 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3561 "you really know what you are doing."
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1006
3564 msgid "VoD server module"
3565 msgstr "VOD ಸರ್ವರ್ ಘಟಕ"
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1008
3568 msgid ""
3569 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3570 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3571 msgstr ""
3572 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3573 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1011
3576 msgid "Allow real-time priority"
3577 msgstr "ನೈಜ ಸಮಯದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1013
3580 msgid ""
3581 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3582 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3583 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3584 "only activate this if you know what you're doing."
3585 msgstr ""
3586 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3587 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3588 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3589 "only activate this if you know what you're doing."
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1019
3592 msgid "Adjust VLC priority"
3593 msgstr "VLC ಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ"
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1021
3596 msgid ""
3597 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3598 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3599 "VLC instances."
3600 msgstr ""
3601 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3602 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3603 "VLC instances."
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1026
3606 msgid ""
3607 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3608 msgstr "ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸುಪ್ತತೆ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1030
3611 msgid ""
3612 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3613 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3614 msgstr ""
3615 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3616 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1033
3619 msgid "VLM configuration file"
3620 msgstr "VLM ಯ ಸಂರಚನಾ ಕಡತ"
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1035
3623 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3624 msgstr "VLM ಚಾಲನೆಯಾದ ತಕ್ಶಣ VLM ನ ಒಂದು ಸಂರಚನಾ ಕಡತವನ್ನು ಓದಿ."
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1037
3627 msgid "Use a plugins cache"
3628 msgstr "ಒಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿ"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1039
3631 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3632 msgstr ""
3633 "ಪ್ಲುಗ್ ಇನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಸುವುದರಿಂದ VLC ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ "
3634 "ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ."
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1041
3637 msgid "Locally collect statistics"
3638 msgstr "ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ"
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1043
3641 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3642 msgstr "ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ."
3643
3644 #: src/libvlc-module.c:1045
3645 msgid "Run as daemon process"
3646 msgstr "ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ"
3647
3648 #: src/libvlc-module.c:1047
3649 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3650 msgstr "VLC ಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿ."
3651
3652 #: src/libvlc-module.c:1049
3653 msgid "Write process id to file"
3654 msgstr "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ"
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1051
3657 msgid "Writes process id into specified file."
3658 msgstr "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ"
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1053
3661 msgid "Log to file"
3662 msgstr "ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆ"
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1055
3665 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3666 msgstr "VLC ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ."
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1057
3669 msgid "Log to syslog"
3670 msgstr "Syslog ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ"
3671
3672 #: src/libvlc-module.c:1059
3673 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3674 msgstr "VLC ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು syslog (ಯುನಿಕ್ಸ್ ಗಣಕ) ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ."
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:1061
3677 msgid "Allow only one running instance"
3678 msgstr "ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ"
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:1064
3681 msgid ""
3682 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3683 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3684 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3685 "This option will allow you to play the file with the already running "
3686 "instance or enqueue it."
3687 msgstr ""
3688 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3689 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3690 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3691 "This option will allow you to play the file with the already running "
3692 "instance or enqueue it."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1071
3695 msgid ""
3696 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3697 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3698 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3699 "This option will allow you to play the file with the already running "
3700 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3701 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3702 msgstr ""
3703 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3704 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3705 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3706 "This option will allow you to play the file with the already running "
3707 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3708 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1080
3711 msgid "VLC is started from file association"
3712 msgstr "VLCಯು ಕಡತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ"
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1082
3715 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3716 msgstr ""
3717 "ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡತ ಸಂಘದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು VLCಗೆ ಹೇಳಿ"
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
3720 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3721 msgstr "ಕಡತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಳಸಿ"
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1087
3724 msgid "Increase the priority of the process"
3725 msgstr "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1089
3728 msgid ""
3729 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3730 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3731 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3732 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3733 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3734 "machine."
3735 msgstr ""
3736 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3737 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3738 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3739 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3740 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3741 "machine."
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
3744 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3745 msgstr "ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರತಿಯಲ್ಲದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೆರಿಸಿ"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1099
3748 msgid ""
3749 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3750 "playing current item."
3751 msgstr ""
3752 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3753 "playing current item."
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1108
3756 msgid ""
3757 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3758 "overridden in the playlist dialog box."
3759 msgstr ""
3760 "ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ "
3761 "ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ."
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1111
3764 msgid "Automatically preparse files"
3765 msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು preparse  ಮಾಡಿ"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1113
3768 msgid ""
3769 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3770 "metadata)."
3771 msgstr ""
3772 "ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ(ಕೆಲವು "
3773 "ಪರ್ಯಾಯಾಯಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ)."
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1116
3776 msgid "Album art policy"
3777 msgstr "Album art policy"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1118
3780 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3781 msgstr "ಆಲ್ಬಮ್ ಕಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ."
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1124
3784 msgid "Manual download only"
3785 msgstr "ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು  ಮಾತ್ರ"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1125
3788 msgid "When track starts playing"
3789 msgstr "ಹಾದುಗಳು ಪ್ಲೇ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1126
3792 msgid "As soon as track is added"
3793 msgstr "ಹಾದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1128
3796 msgid "Services discovery modules"
3797 msgstr "ಸೇವಾಪತ್ತೆ ಘಟಕಗಳು"
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1130
3800 msgid ""
3801 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3802 "Typical value is \"sap\"."
3803 msgstr ""
3804 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3805 "Typical value is \"sap\"."
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1133
3808 msgid "Play files randomly forever"
3809 msgstr "ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1135
3812 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3813 msgstr "VLC ಯು ಅಡಚಣೆಯಾಗುವರೆಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1137
3816 msgid "Repeat all"
3817 msgstr "ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸು"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1139
3820 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3821 msgstr "VLC ಯು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತಿರುತ್ತದೆ."
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1141
3824 msgid "Repeat current item"
3825 msgstr "ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ"
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1143
3828 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3829 msgstr "VLC ಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತಿರುತ್ತದೆ."
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1145
3832 msgid "Play and stop"
3833 msgstr "ಪ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸು"
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1147
3836 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3837 msgstr "ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ ಐಟಂ ಪ್ಲೇ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ."
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1149
3840 msgid "Play and exit"
3841 msgstr "ಪ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1151
3844 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3845 msgstr "ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ."
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1153
3848 msgid "Play and pause"
3849 msgstr "ಪ್ಲೆ ಮಾಡಿ ವಿರಾಮಿಸಿ"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1155
3852 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3853 msgstr "ಕೊನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಐಟಂಅನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿ."
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1157
3856 msgid "Auto start"
3857 msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆರಂಭ"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1158
3860 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3861 msgstr ""
3862 "ಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಲೋಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರರಂಭಿಸಿ."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1161
3865 msgid "Pause on audio communication"
3866 msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1163
3869 msgid ""
3870 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3871 "automatically."
3872 msgstr ""
3873 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3874 "automatically."
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1166
3877 msgid "Use media library"
3878 msgstr "ಮಾದ್ಯಮ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಬಳಸು"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1168
3881 msgid ""
3882 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3883 "VLC."
3884 msgstr ""
3885 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3886 "VLC."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1171
3889 msgid "Load Media Library"
3890 msgstr "ಮಾದ್ಯಮ ಭಂಡಾರವನ್ನುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1173
3893 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3894 msgstr ""
3895 "VLC ಆರಂಭದಲ್ಲಿ SQL ಆಧಾರಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
3898 msgid "Display playlist tree"
3899 msgstr "ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ "
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1177
3902 msgid ""
3903 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3904 "directory."
3905 msgstr ""
3906 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3907 "directory."
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1186
3910 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3911 msgstr "ಈ ಸಂಯೊಜನೆಗಳು \"ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ\"ಜಾಗತಿಕ VLC ಕೀಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಿವೆ."
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1910
3914 msgid "Ignore"
3915 msgstr "ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1197
3918 msgid "Volume Control"
3919 msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ"
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1197
3922 msgid "Position Control"
3923 msgstr "ಸ್ಥಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1199
3926 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3927 msgstr "ಮೌಸ್ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣ"
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1201
3930 msgid ""
3931 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3932 "mousewheel event can be ignored"
3933 msgstr ""
3934 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3935 "mousewheel event can be ignored"
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
3938 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3939 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1490 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3940 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
3941 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3942 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
3943 msgid "Fullscreen"
3944 msgstr "ಪೂರ್ಣತೆರೆ"
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1204
3947 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3948 msgstr "ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1205
3951 msgid "Exit fullscreen"
3952 msgstr "ಪೂರ್ಣಪರದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ"
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1206
3955 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3956 msgstr "ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
3959 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:410
3960 msgid "Play/Pause"
3961 msgstr "ಆಡಿಸು/ವಿರಾಮಿಸು"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1208
3964 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3965 msgstr "ವಿರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1209
3968 msgid "Pause only"
3969 msgstr "ಕೇವಲ ವಿರಾಮಿಸಿ"
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1210
3972 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3973 msgstr "ವಿರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1211
3976 msgid "Play only"
3977 msgstr "ಕೇವಲ ಆಡಿಸು"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1212
3980 msgid "Select the hotkey to use to play."
3981 msgstr "ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
3984 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3985 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3986 msgid "Faster"
3987 msgstr "ವೇಗವಾಗಿ"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1214 src/libvlc-module.c:1220
3990 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3991 msgstr "ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
3994 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3995 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3996 msgid "Slower"
3997 msgstr "ನಿದಾನವಾಗಿ"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1216 src/libvlc-module.c:1222
4000 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
4001 msgstr "ನಿದಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1217
4004 msgid "Normal rate"
4005 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ದರ"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1218
4008 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
4009 msgstr "ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:864
4012 msgid "Faster (fine)"
4013 msgstr "ವೇಗವಾಗಿ (ಉತ್ತಮ)"
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:872
4016 msgid "Slower (fine)"
4017 msgstr "ನಿಧಾನವಾಗಿ (ಉತ್ತಮ)"
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
4020 #: modules/gui/macosx/about.m:271 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:724
4021 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:725 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
4022 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
4023 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1449
4024 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
4025 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1561
4026 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
4027 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
4028 msgid "Next"
4029 msgstr "ಮುಂದಿನ"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1224
4032 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
4033 msgstr "ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಐಟಂಗೆ ಬದಲಿಸಲು  ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
4036 #: modules/gui/macosx/about.m:272 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:713
4037 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:714 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
4038 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
4039 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1448
4040 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
4041 msgid "Previous"
4042 msgstr "ಹಿಂದಿನ"
4043
4044 #: src/libvlc-module.c:1226
4045 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4046 msgstr "ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ಐಟಂಗೆ ಬದಲಿಸಲು  ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4047
4048 #: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:436
4049 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:350 modules/gui/macosx/MainMenu.m:457
4050 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:464 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1444
4051 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
4052 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
4053 msgid "Stop"
4054 msgstr "ನಿಲ್ಲಿಸಿ"
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1228
4057 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4058 msgstr "ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
4061 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
4062 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:436 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:166
4063 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:188 modules/video_filter/marq.c:161
4064 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
4065 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
4066 msgid "Position"
4067 msgstr "ಸ್ಥಾನ"
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1230
4070 msgid "Select the hotkey to display the position."
4071 msgstr "ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1232
4074 msgid "Very short backwards jump"
4075 msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ "
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1234
4078 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4079 msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4080
4081 #: src/libvlc-module.c:1235
4082 msgid "Short backwards jump"
4083 msgstr "ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1237
4086 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4087 msgstr "ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1238
4090 msgid "Medium backwards jump"
4091 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1240
4094 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4095 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1241
4098 msgid "Long backwards jump"
4099 msgstr "ದೀರ್ಘ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1243
4102 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4103 msgstr "ದೀರ್ಘ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4104
4105 #: src/libvlc-module.c:1245
4106 msgid "Very short forward jump"
4107 msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1247
4110 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4111 msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1248
4114 msgid "Short forward jump"
4115 msgstr "ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:1250
4118 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4119 msgstr "ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1251
4122 msgid "Medium forward jump"
4123 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1253
4126 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4127 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1254
4130 msgid "Long forward jump"
4131 msgstr "ದೀರ್ಘ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1256
4134 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4135 msgstr "ದೀರ್ಘ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:396
4138 msgid "Next frame"
4139 msgstr "ಮುಂದಿನ ಚೌಕಟ್ಟು"
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1259
4142 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4143 msgstr "ಮುಂದಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1261
4146 msgid "Very short jump length"
4147 msgstr "ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1262
4150 msgid "Very short jump length, in seconds."
4151 msgstr "ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ"
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1263
4154 msgid "Short jump length"
4155 msgstr "ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1264
4158 msgid "Short jump length, in seconds."
4159 msgstr "ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1265
4162 msgid "Medium jump length"
4163 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1266
4166 msgid "Medium jump length, in seconds."
4167 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1267
4170 msgid "Long jump length"
4171 msgstr "ದೀರ್ಘ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1268
4174 msgid "Long jump length, in seconds."
4175 msgstr "ದೀರ್ಘ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂದುಗಳಲ್ಲಿ"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
4178 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
4179 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:935
4180 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4181 msgid "Quit"
4182 msgstr "ನಿರ್ಗಮಿಸು"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1271
4185 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4186 msgstr "ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1272
4189 msgid "Navigate up"
4190 msgstr "ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಿಸಿ"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1273
4193 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4194 msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1274
4197 msgid "Navigate down"
4198 msgstr "ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಮಿಸಿ"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1275
4201 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4202 msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1276
4205 msgid "Navigate left"
4206 msgstr "ಎಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿ"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1277
4209 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4210 msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1278
4213 msgid "Navigate right"
4214 msgstr "ಬಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿ"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1279
4217 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4218 msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1280
4221 msgid "Activate"
4222 msgstr "ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1281
4225 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4226 msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:394
4229 msgid "Go to the DVD menu"
4230 msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುವಿಗೆ ಹೋಗಿ"
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1283
4233 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4234 msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೂಗಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1284
4237 msgid "Select previous DVD title"
4238 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಡಿವಿಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1285
4241 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4242 msgstr "ಡಿವಿಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1286
4245 msgid "Select next DVD title"
4246 msgstr "ಮುಂದಿನ ಡಿವಿಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1287
4249 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4250 msgstr "ಡಿವಿಡಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1288
4253 msgid "Select prev DVD chapter"
4254 msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1289
4257 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4258 msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1290
4261 msgid "Select next DVD chapter"
4262 msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1291
4265 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4266 msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1292
4269 msgid "Volume up"
4270 msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚುಮಾಡು"
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1293
4273 msgid "Select the key to increase audio volume."
4274 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1294
4277 msgid "Volume down"
4278 msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆಮಾಡು"
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1295
4281 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4282 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4285 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:455 modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
4286 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:460 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4287 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1481
4288 msgid "Mute"
4289 msgstr "ನಿಶ್ಯಬ್ಧಗೊಳಿಸಿ"
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1297
4292 msgid "Select the key to mute audio."
4293 msgstr "ನಿಶ್ಯಬ್ದಗೊಳಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1298
4296 msgid "Subtitle delay up"
4297 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿ"
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1299
4300 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4301 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1300
4304 msgid "Subtitle delay down"
4305 msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
4306
4307 #: src/libvlc-module.c:1301
4308 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4309 msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4310
4311 #: src/libvlc-module.c:1302
4312 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4313 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಅಚ್ಹು ಮೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಯ ಸಮಯಮುದ್ರೆ"
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1303
4316 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4317 msgstr ""
4318 "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಚ್ಹುಮೆಚ್ಚುಗಳ ಧ್ವನಿ ಸಮಯಮುದ್ರೆಗೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ "
4319 "ಮಾಡಿ."
4320
4321 #: src/libvlc-module.c:1304
4322 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4323 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಅಚ್ಹು ಮೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಯ ಸಮಯಮುದ್ರೆ"
4324
4325 #: src/libvlc-module.c:1305
4326 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4327 msgstr ""
4328 "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಚ್ಹುಮೆಚ್ಚುಗಳ ಧ್ವನಿ ಸಮಯಮುದ್ರೆಗೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ "
4329 "ಮಾಡಿ."
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1306
4332 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4333 msgstr "Subtitle sync / synchronize audio &amp; subtitle timestamps"
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1307
4336 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4337 msgstr ""
4338 "Select the key to synchronize bookmarked audio &amp; subtitle timestamps."
4339
4340 #: src/libvlc-module.c:1308
4341 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4342 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಧ್ವನಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ &amp; ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
4343
4344 #: src/libvlc-module.c:1309
4345 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4346 msgstr ""
4347 "Select the key to reset synchronization of audio &amp; subtitle timestamps."
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1310
4350 msgid "Subtitle position up"
4351 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಲೆಮಾಡಿ"
4352
4353 #: src/libvlc-module.c:1311
4354 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4355 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1312
4358 msgid "Subtitle position down"
4359 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಳಗೆತನ್ನಿ"
4360
4361 #: src/libvlc-module.c:1313
4362 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4363 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4364
4365 #: src/libvlc-module.c:1314
4366 msgid "Audio delay up"
4367 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿ"
4368
4369 #: src/libvlc-module.c:1315
4370 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4371 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4372
4373 #: src/libvlc-module.c:1316
4374 msgid "Audio delay down"
4375 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
4376
4377 #: src/libvlc-module.c:1317
4378 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4379 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4380
4381 #: src/libvlc-module.c:1324
4382 msgid "Play playlist bookmark 1"
4383 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 1 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4384
4385 #: src/libvlc-module.c:1325
4386 msgid "Play playlist bookmark 2"
4387 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 2 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4388
4389 #: src/libvlc-module.c:1326
4390 msgid "Play playlist bookmark 3"
4391 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 3 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4392
4393 #: src/libvlc-module.c:1327
4394 msgid "Play playlist bookmark 4"
4395 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 4 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4396
4397 #: src/libvlc-module.c:1328
4398 msgid "Play playlist bookmark 5"
4399 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 5 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4400
4401 #: src/libvlc-module.c:1329
4402 msgid "Play playlist bookmark 6"
4403 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 6 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4404
4405 #: src/libvlc-module.c:1330
4406 msgid "Play playlist bookmark 7"
4407 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 7 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4408
4409 #: src/libvlc-module.c:1331
4410 msgid "Play playlist bookmark 8"
4411 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 8 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4412
4413 #: src/libvlc-module.c:1332
4414 msgid "Play playlist bookmark 9"
4415 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 9 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4416
4417 #: src/libvlc-module.c:1333
4418 msgid "Play playlist bookmark 10"
4419 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 10 ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಮಾಡಿ"
4420
4421 #: src/libvlc-module.c:1334
4422 msgid "Select the key to play this bookmark."
4423 msgstr "ಈ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4424
4425 #: src/libvlc-module.c:1335
4426 msgid "Set playlist bookmark 1"
4427 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 1 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4428
4429 #: src/libvlc-module.c:1336
4430 msgid "Set playlist bookmark 2"
4431 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 2 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4432
4433 #: src/libvlc-module.c:1337
4434 msgid "Set playlist bookmark 3"
4435 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 3 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4436
4437 #: src/libvlc-module.c:1338
4438 msgid "Set playlist bookmark 4"
4439 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 4 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4440
4441 #: src/libvlc-module.c:1339
4442 msgid "Set playlist bookmark 5"
4443 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 5 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4444
4445 #: src/libvlc-module.c:1340
4446 msgid "Set playlist bookmark 6"
4447 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 6 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4448
4449 #: src/libvlc-module.c:1341
4450 msgid "Set playlist bookmark 7"
4451 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 7 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4452
4453 #: src/libvlc-module.c:1342
4454 msgid "Set playlist bookmark 8"
4455 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 8 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4456
4457 #: src/libvlc-module.c:1343
4458 msgid "Set playlist bookmark 9"
4459 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 9 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4460
4461 #: src/libvlc-module.c:1344
4462 msgid "Set playlist bookmark 10"
4463 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 10 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
4464
4465 #: src/libvlc-module.c:1345
4466 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4467 msgstr "ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
4468
4469 #: src/libvlc-module.c:1346
4470 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4471 msgid "Clear the playlist"
4472 msgstr "ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ"
4473
4474 #: src/libvlc-module.c:1347
4475 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4476 msgstr "ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
4477
4478 #: src/libvlc-module.c:1349
4479 msgid "Playlist bookmark 1"
4480 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 1"
4481
4482 #: src/libvlc-module.c:1350
4483 msgid "Playlist bookmark 2"
4484 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 2"
4485
4486 #: src/libvlc-module.c:1351
4487 msgid "Playlist bookmark 3"
4488 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 3"
4489
4490 #: src/libvlc-module.c:1352
4491 msgid "Playlist bookmark 4"
4492 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 4"
4493
4494 #: src/libvlc-module.c:1353
4495 msgid "Playlist bookmark 5"
4496 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 5"
4497
4498 #: src/libvlc-module.c:1354
4499 msgid "Playlist bookmark 6"
4500 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 6"
4501
4502 #: src/libvlc-module.c:1355
4503 msgid "Playlist bookmark 7"
4504 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 7"
4505
4506 #: src/libvlc-module.c:1356
4507 msgid "Playlist bookmark 8"
4508 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 8"
4509
4510 #: src/libvlc-module.c:1357
4511 msgid "Playlist bookmark 9"
4512 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 9"
4513
4514 #: src/libvlc-module.c:1358
4515 msgid "Playlist bookmark 10"
4516 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು 10"
4517
4518 #: src/libvlc-module.c:1360
4519 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4520 msgstr "ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
4521
4522 #: src/libvlc-module.c:1362
4523 msgid "Cycle audio track"
4524 msgstr "ಹಾಡನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4525
4526 #: src/libvlc-module.c:1363
4527 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4528 msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಡಗಳ(ಭಾಷೆ) ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ."
4529
4530 #: src/libvlc-module.c:1364
4531 msgid "Cycle subtitle track"
4532 msgstr " ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4533
4534 #: src/libvlc-module.c:1365
4535 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4536 msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ  ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ."
4537
4538 #: src/libvlc-module.c:1366
4539 msgid "Cycle next program Service ID"
4540 msgstr "ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇವೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4541
4542 #: src/libvlc-module.c:1367
4543 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4544 msgstr "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4545
4546 #: src/libvlc-module.c:1368
4547 msgid "Cycle previous program Service ID"
4548 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇವೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4549
4550 #: src/libvlc-module.c:1369
4551 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4552 msgstr "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4553
4554 #: src/libvlc-module.c:1370
4555 msgid "Cycle source aspect ratio"
4556 msgstr "ಆಕಾರ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4557
4558 #: src/libvlc-module.c:1371
4559 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4560 msgstr "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4561
4562 #: src/libvlc-module.c:1372
4563 msgid "Cycle video crop"
4564 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4565
4566 #: src/libvlc-module.c:1373
4567 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4568 msgstr "Cycle through a predefined list of crop formats."
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:1374
4571 msgid "Toggle autoscaling"
4572 msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ"
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:1375
4575 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4576 msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ."
4577
4578 #: src/libvlc-module.c:1376
4579 msgid "Increase scale factor"
4580 msgstr "ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ"
4581
4582 #: src/libvlc-module.c:1378
4583 msgid "Decrease scale factor"
4584 msgstr "ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
4585
4586 #: src/libvlc-module.c:1380
4587 msgid "Toggle deinterlacing"
4588 msgstr "deinterlacing ಅನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ"
4589
4590 #: src/libvlc-module.c:1381
4591 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4592 msgstr "deinterlacing ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ."
4593
4594 #: src/libvlc-module.c:1382
4595 msgid "Cycle deinterlace modes"
4596 msgstr "deinterlace  ಕ್ರಮವನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸು"
4597
4598 #: src/libvlc-module.c:1383
4599 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4600 msgstr "Cycle through available deinterlace modes."
4601
4602 #: src/libvlc-module.c:1384
4603 msgid "Show controller in fullscreen"
4604 msgstr "ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ"
4605
4606 #: src/libvlc-module.c:1385
4607 msgid "Boss key"
4608 msgstr "ಬಾಸ್ ಕೀಲಿ"
4609
4610 #: src/libvlc-module.c:1386
4611 msgid "Hide the interface and pause playback."
4612 msgstr "ಅಂತರ್ವರ್ತನವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ಅನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿ."
4613
4614 #: src/libvlc-module.c:1387
4615 msgid "Context menu"
4616 msgstr "ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನು"
4617
4618 #: src/libvlc-module.c:1388
4619 msgid "Show the contextual popup menu."
4620 msgstr "ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಮೆನುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ."
4621
4622 #: src/libvlc-module.c:1389
4623 msgid "Take video snapshot"
4624 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ"
4625
4626 #: src/libvlc-module.c:1390
4627 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4628 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಬರೆದಿಡಿ"
4629
4630 #: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:351
4631 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
4632 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
4633 #: modules/stream_out/record.c:60
4634 msgid "Record"
4635 msgstr "ರೆಕಾರ್ಡ್"
4636
4637 #: src/libvlc-module.c:1393
4638 msgid "Record access filter start/stop."
4639 msgstr "ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಶೋಧಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ/ಆರಂಭಿಸಿ"
4640
4641 #: src/libvlc-module.c:1395
4642 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4643 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ/ಲೂಪ್/ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ"
4644
4645 #: src/libvlc-module.c:1396
4646 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4647 msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಅದಲುಬದಲು/ ಲೂಪ್ / ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ವಿಧಾನಗಳು"
4648
4649 #: src/libvlc-module.c:1399
4650 msgid "Toggle random playlist playback"
4651 msgstr "ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ಅನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿ"
4652
4653 #: src/libvlc-module.c:1404 src/libvlc-module.c:1405
4654 msgid "Un-Zoom"
4655 msgstr "ಸಮೀಪೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ"
4656
4657 #: src/libvlc-module.c:1407 src/libvlc-module.c:1408
4658 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4659 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
4660
4661 #: src/libvlc-module.c:1409 src/libvlc-module.c:1410
4662 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4663 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ"
4664
4665 #: src/libvlc-module.c:1412 src/libvlc-module.c:1413
4666 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4667 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಎಡದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
4668
4669 #: src/libvlc-module.c:1414 src/libvlc-module.c:1415
4670 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4671 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ  "
4672
4673 #: src/libvlc-module.c:1417 src/libvlc-module.c:1418
4674 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4675 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಕೆಳ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
4676
4677 #: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
4678 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4679 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಕೆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೆರಿಸಿ  "
4680
4681 #: src/libvlc-module.c:1422 src/libvlc-module.c:1423
4682 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4683 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಬಲ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
4684
4685 #: src/libvlc-module.c:1424 src/libvlc-module.c:1425
4686 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4687 msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೆರಿಸಿ  "
4688
4689 #: src/libvlc-module.c:1427
4690 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4691 msgstr "ವಿಡಿಯೋ output ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟಾಗಲ್  "
4692
4693 #: src/libvlc-module.c:1429
4694 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4695 msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ  ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ"
4696
4697 #: src/libvlc-module.c:1431
4698 msgid "Cycle through audio devices"
4699 msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4700
4701 #: src/libvlc-module.c:1432
4702 msgid "Cycle through available audio devices"
4703 msgstr "ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಧ್ವನಿ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
4704
4705 #: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
4706 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
4707 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1489
4708 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
4709 msgid "Snapshot"
4710 msgstr "ಚಿತ್ರಣ"
4711
4712 #: src/libvlc-module.c:1577
4713 msgid "Window properties"
4714 msgstr "ಕಿಟಕಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು"
4715
4716 #: src/libvlc-module.c:1635
4717 msgid "Subpictures"
4718 msgstr "ಉಪಚಿತ್ರಗಳು"
4719
4720 #: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181
4721 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:47
4722 #: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
4723 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
4724 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4725 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
4726 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
4727 msgid "Subtitles"
4728 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು"
4729
4730 #: src/libvlc-module.c:1660 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
4731 msgid "Overlays"
4732 msgstr "ಮೇಲ್ಪದರಗಳು"
4733
4734 #: src/libvlc-module.c:1670
4735 msgid "Track settings"
4736 msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
4737
4738 #: src/libvlc-module.c:1702
4739 msgid "Playback control"
4740 msgstr "ಹಿನ್ನಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ"
4741
4742 #: src/libvlc-module.c:1730
4743 msgid "Default devices"
4744 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಾಧನಗಳು"
4745
4746 #: src/libvlc-module.c:1739
4747 msgid "Network settings"
4748 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
4749
4750 #: src/libvlc-module.c:1764
4751 msgid "Socks proxy"
4752 msgstr "ಸಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ"
4753
4754 #: src/libvlc-module.c:1773 modules/demux/xiph_metadata.h:53
4755 msgid "Metadata"
4756 msgstr "ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
4757
4758 #: src/libvlc-module.c:1872
4759 msgid "Decoders"
4760 msgstr "ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು"
4761
4762 #: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/v4l2/v4l2.c:59
4763 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
4764 msgid "Input"
4765 msgstr "Input"
4766
4767 #: src/libvlc-module.c:1915
4768 msgid "VLM"
4769 msgstr "VLM"
4770
4771 #: src/libvlc-module.c:1961
4772 msgid "Special modules"
4773 msgstr "ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳು"
4774
4775 #: src/libvlc-module.c:1966 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
4776 msgid "Plugins"
4777 msgstr "ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳು"
4778
4779 #: src/libvlc-module.c:1972
4780 msgid "Performance options"
4781 msgstr "ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
4782
4783 #: src/libvlc-module.c:1993
4784 msgid "Clock source"
4785 msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಮೂಲ"
4786
4787 #: src/libvlc-module.c:2103
4788 msgid "Hot keys"
4789 msgstr "ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಗಳು"
4790
4791 #: src/libvlc-module.c:2542
4792 msgid "Jump sizes"
4793 msgstr "ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರಗಳು"
4794
4795 #: src/libvlc-module.c:2621
4796 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4797 msgstr ""
4798 "VLC ಯ ಮುದ್ರಣ ಸಹಾಯಗಳು  (--advanced and --help-verbose ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು)"
4799
4800 #: src/libvlc-module.c:2624
4801 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4802 msgstr "VLC ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಹಾಯ"
4803
4804 #: src/libvlc-module.c:2626
4805 msgid ""
4806 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4807 "--help-verbose)"
4808 msgstr ""
4809 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4810 "--help-verbose)"
4811
4812 #: src/libvlc-module.c:2629
4813 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4814 msgstr "ಸಹಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಬ್ದ ಬಾಹುಳ್ಯ ಕೇಳಿ"
4815
4816 #: src/libvlc-module.c:2631
4817 msgid "print a list of available modules"
4818 msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ"
4819
4820 #: src/libvlc-module.c:2633
4821 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4822 msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ"
4823
4824 #: src/libvlc-module.c:2635
4825 msgid ""
4826 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4827 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4828 msgstr ""
4829 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4830 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4831
4832 #: src/libvlc-module.c:2639
4833 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4834 msgstr "ಯಾವುದೇ ಸಂರಚನಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂರಚನಾ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
4835
4836 #: src/libvlc-module.c:2641
4837 msgid "reset the current config to the default values"
4838 msgstr "ಈಗಿನ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ  ಮರುಹೊಂದಿಸಿ"
4839
4840 #: src/libvlc-module.c:2643
4841 msgid "use alternate config file"
4842 msgstr "ಪರ್ಯಾಯ ಸಂರಚನಾ ಕಡತವನ್ನು ಬಳಸಿ"
4843
4844 #: src/libvlc-module.c:2645
4845 msgid "resets the current plugins cache"
4846 msgstr "ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮರುಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ"
4847
4848 #: src/libvlc-module.c:2647
4849 msgid "print version information"
4850 msgstr "ಮುದ್ರಣದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿ "
4851
4852 #: src/libvlc-module.c:2685
4853 msgid "main program"
4854 msgstr "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ"
4855
4856 #: src/misc/update.c:468
4857 #, c-format
4858 msgid "%.1f GiB"
4859 msgstr "%.1f GiB"
4860
4861 #: src/misc/update.c:470
4862 #, c-format
4863 msgid "%.1f MiB"
4864 msgstr "%.1f MiB"
4865
4866 #: src/misc/update.c:472 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
4867 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
4868 #, c-format
4869 msgid "%.1f KiB"
4870 msgstr "%.1f KiB"
4871
4872 #: src/misc/update.c:474
4873 #, c-format
4874 msgid "%ld B"
4875 msgstr "%ld B"
4876
4877 #: src/misc/update.c:566
4878 msgid "Saving file failed"
4879 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
4880
4881 #: src/misc/update.c:567
4882 #, c-format
4883 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4884 msgstr "\"% s \" ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
4885
4886 #: src/misc/update.c:580
4887 #, c-format
4888 msgid ""
4889 "%s\n"
4890 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4891 msgstr ""
4892 "%s\n"
4893 "ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ...%s/%s %.1f%% ಪೂರೈಸಿದೆ"
4894
4895 #: src/misc/update.c:584
4896 msgid "Downloading ..."
4897 msgstr "ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."