macosx: add module specific option to declare a default SPU scale factor
[vlc.git] / po / hy.po
1 # Armenian translation
2 # Copyright (C) 2017 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Eduard <edo248@gmail.com>, 2010
7 # Վահե Գրիգորյան <vahe@keemail.me>, 2017
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2017-12-06 02:55+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2017-09-20 03:43+0000\n"
14 "Last-Translator: Yaron Shahrabani <sh.yaron@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
16 "hy/)\n"
17 "Language: hy\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:1040
24 msgid ""
25 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
26 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
27 "see the file named COPYING for details.\n"
28 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
29 msgstr ""
30
31 #: include/vlc_config_cat.h:33
32 msgid "VLC preferences"
33 msgstr "VLC նախընտրանքներ"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:35
36 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
37 msgstr ""
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:38
40 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
41 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
42 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1090
43 msgid "Interface"
44 msgstr "Ինտերֆեյս"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:39
47 msgid "Settings for VLC's interfaces"
48 msgstr ""
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:41
51 msgid "Main interfaces settings"
52 msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսների կարգավորումներ"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:43
55 msgid "Main interfaces"
56 msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսներ"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:44
59 msgid "Settings for the main interface"
60 msgstr ""
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
63 msgid "Control interfaces"
64 msgstr "Ղեկավարման ինտերֆեյսներ"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:47
67 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
68 msgstr ""
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
71 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
72 msgid "Hotkeys settings"
73 msgstr "Կոճակների կարգավորումներ"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3085 src/libvlc-module.c:1486
76 #: modules/access/imem.c:64
77 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
78 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
79 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
80 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
81 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
82 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
83 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
84 #: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
85 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
86 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
87 msgid "Audio"
88 msgstr "Ձայն"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:54
91 msgid "Audio settings"
92 msgstr "Ձայնի կարգավորումներ"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:56
95 msgid "General audio settings"
96 msgstr "Ընդհանուր ձայնային կարգավորումներ"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
99 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
100 msgid "Filters"
101 msgstr "Զտիչներ"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:59
104 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
105 msgstr ""
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
108 msgid "Audio resampler"
109 msgstr ""
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
112 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
113 msgid "Visualizations"
114 msgstr "Վիզուալիզացումներ"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
117 #: src/libvlc-module.c:206
118 msgid "Audio visualizations"
119 msgstr "Ձայնային Վիզուալիզացիա"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
122 msgid "Output modules"
123 msgstr "Ելքային մոդուլներ"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:67
126 msgid "General settings for audio output modules."
127 msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
130 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
131 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
132 msgid "Miscellaneous"
133 msgstr "Տարբեր"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:70
136 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
137 msgstr "Տարբեր ձայնային կարգավորումներ եւ մոդուլներ"
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3129 src/libvlc-module.c:142
140 #: src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
141 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
142 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
143 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
144 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
145 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
146 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
147 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
148 #: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
149 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:106 modules/stream_out/es.c:102
150 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
151 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
152 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
153 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:324
154 msgid "Video"
155 msgstr "Վիդեո"
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:74
158 msgid "Video settings"
159 msgstr "Վիդեոյի կարգավորումներ"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:76
162 msgid "General video settings"
163 msgstr "Ընդհանուր վիդեո կարգավորումներ"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:79
166 msgid "General settings for video output modules."
167 msgstr ""
168
169 #: include/vlc_config_cat.h:82
170 msgid "Video filters are used to process the video stream."
171 msgstr ""
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:84
174 msgid "Subtitles / OSD"
175 msgstr ""
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:85
178 msgid ""
179 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
180 msgstr ""
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:88
183 #, fuzzy
184 msgid "Splitters"
185 msgstr "Բաժանիչ"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:89
188 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
189 msgstr ""
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:97
192 msgid "Input / Codecs"
193 msgstr "Մուտք / Կոդեկներ"
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:98
196 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
197 msgstr ""
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:101
200 msgid "Access modules"
201 msgstr "Միանալու մոդուլներ"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:103
204 msgid ""
205 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
206 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
207 msgstr ""
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:107
210 msgid "Stream filters"
211 msgstr "Հոսքի զտիչներ"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:109
214 msgid ""
215 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
216 "input side of VLC. Use with care..."
217 msgstr ""
218 "Հոսք զտիչները հատուկ մոդուլներ են, որոնք թույլ են տալիս բարդ "
219 "գործողություններ VLC-ի մուտքում: Օգտագործել զգուշությամբ..."
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:112
222 msgid "Demuxers"
223 msgstr "Դեմուլտիպլեքսորներ"
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:113
226 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
227 msgstr ""
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:115
230 msgid "Video codecs"
231 msgstr "Վիդեոյի կոդեկներ"
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:116
234 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
235 msgstr ""
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:118
238 msgid "Audio codecs"
239 msgstr "Ձայնային կոդեկներ"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:119
242 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
243 msgstr ""
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:121
246 msgid "Subtitle codecs"
247 msgstr ""
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:122
250 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
251 msgstr ""
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:124
254 msgid "General input settings. Use with care..."
255 msgstr "Մուտքի կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
258 #: modules/access/avio.h:50
259 msgid "Stream output"
260 msgstr "Ելքի Հոսք"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:129
263 msgid ""
264 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
265 "saving incoming streams.\n"
266 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
267 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
268 "RTSP).\n"
269 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
270 "duplicating...)."
271 msgstr ""
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:137
274 msgid "General stream output settings"
275 msgstr "Հոսքային ելքի ղեկավարում"
276
277 #: include/vlc_config_cat.h:139
278 msgid "Muxers"
279 msgstr "Մուլտիպլեքսորներ"
280
281 #: include/vlc_config_cat.h:141
282 msgid ""
283 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
284 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
285 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
286 "You can also set default parameters for each muxer."
287 msgstr ""
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:147
290 msgid "Access output"
291 msgstr "Կառավարել ելքը"
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:149
294 msgid ""
295 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
296 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
297 "should probably not do that.\n"
298 "You can also set default parameters for each access output."
299 msgstr ""
300
301 #: include/vlc_config_cat.h:154
302 msgid "Packetizers"
303 msgstr "Փաթեթավորիչներ"
304
305 #: include/vlc_config_cat.h:156
306 msgid ""
307 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
308 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
309 "not do that.\n"
310 "You can also set default parameters for each packetizer."
311 msgstr ""
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:162
314 msgid "Sout stream"
315 msgstr "Sout հոսք"
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:163
318 msgid ""
319 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
320 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
321 "for each sout stream module here."
322 msgstr ""
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:168
325 msgid "VOD"
326 msgstr "VOD"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:169
329 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
330 msgstr ""
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
333 #: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
334 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
335 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
336 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
337 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
338 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
339 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
340 #: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1117
341 msgid "Playlist"
342 msgstr "Երգացանկ"
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:174
345 msgid ""
346 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
347 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
348 msgstr ""
349
350 #: include/vlc_config_cat.h:178
351 msgid "General playlist behaviour"
352 msgstr "Երգացանկի վարքը"
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:179
355 msgid "Services discovery"
356 msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերում"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:180
359 msgid ""
360 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
361 "playlist."
362 msgstr ""
363 "Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլները ավտոմատ կերպով ավելացնում են տարրե "
364 "երգացանկում."
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
367 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
368 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
369 msgid "Advanced"
370 msgstr "Ընդլայնված "
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:185
373 msgid "Advanced settings. Use with care..."
374 msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."
375
376 #: include/vlc_config_cat.h:187
377 msgid "Advanced settings"
378 msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ"
379
380 #: include/vlc_intf_strings.h:46
381 msgid "&Open File..."
382 msgstr "&Բացել Ֆայլ..."
383
384 #: include/vlc_intf_strings.h:47
385 msgid "&Advanced Open..."
386 msgstr "&Ընդլայնված Բացում..."
387
388 #: include/vlc_intf_strings.h:48
389 msgid "Open D&irectory..."
390 msgstr "Բացել Պ&անակ..."
391
392 #: include/vlc_intf_strings.h:49
393 msgid "Open &Folder..."
394 msgstr "Բացել &Պանակ..."
395
396 #: include/vlc_intf_strings.h:50
397 msgid "Select one or more files to open"
398 msgstr "Ընտրել մեկ կամ ավելի ֆայլեր բացելու համար"
399
400 #: include/vlc_intf_strings.h:51
401 msgid "Select Directory"
402 msgstr "Ընտրել Պանակ"
403
404 #: include/vlc_intf_strings.h:51
405 msgid "Select Folder"
406 msgstr "Ընտրել Պանակ"
407
408 #: include/vlc_intf_strings.h:55
409 msgid "Media &Information"
410 msgstr "Ֆայլի Տեղեկություններ"
411
412 #: include/vlc_intf_strings.h:56
413 msgid "&Codec Information"
414 msgstr "&Կոդեկի տվյալներ"
415
416 #: include/vlc_intf_strings.h:57
417 msgid "&Messages"
418 msgstr "&Հաղորդագրություններ"
419
420 #: include/vlc_intf_strings.h:58
421 msgid "Jump to Specific &Time"
422 msgstr "Անցնել կոնկրետ &պահի"
423
424 #: include/vlc_intf_strings.h:59
425 msgid "Custom &Bookmarks"
426 msgstr ""
427
428 #: include/vlc_intf_strings.h:60
429 msgid "&VLM Configuration"
430 msgstr "&VLM Լարում"
431
432 #: include/vlc_intf_strings.h:62
433 msgid "&About"
434 msgstr "&Ծրագրի Մասին"
435
436 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
437 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
438 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
439 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
440 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
441 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
442 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
443 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
444 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
445 msgid "Play"
446 msgstr "Միացնել"
447
448 #: include/vlc_intf_strings.h:66
449 msgid "Remove Selected"
450 msgstr "Հեռացնել Ընտրվածը"
451
452 #: include/vlc_intf_strings.h:67
453 msgid "Information..."
454 msgstr "Տեղեկություն..."
455
456 #: include/vlc_intf_strings.h:68
457 msgid "Create Directory..."
458 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
459
460 #: include/vlc_intf_strings.h:69
461 msgid "Create Folder..."
462 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
463
464 #: include/vlc_intf_strings.h:70
465 msgid "Rename Directory..."
466 msgstr ""
467
468 #: include/vlc_intf_strings.h:71
469 msgid "Rename Folder..."
470 msgstr ""
471
472 #: include/vlc_intf_strings.h:72
473 msgid "Show Containing Directory..."
474 msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
475
476 #: include/vlc_intf_strings.h:73
477 msgid "Show Containing Folder..."
478 msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
479
480 #: include/vlc_intf_strings.h:74
481 msgid "Stream..."
482 msgstr "Հոսք..."
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:75
485 msgid "Save..."
486 msgstr "Պահել..."
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
489 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
490 msgid "Repeat All"
491 msgstr "Կրկնել բոլորը"
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
494 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
495 msgid "Repeat One"
496 msgstr "Կրկնել Մեկը"
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
499 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
500 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
501 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
502 msgid "Random"
503 msgstr "Պատահական"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
506 msgid "Random Off"
507 msgstr "Պատահականը Անջատել"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:83
510 msgid "Add to Playlist"
511 msgstr "Ավելացնել երգացանկում"
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
514 msgid "Add File..."
515 msgstr "Ավելացնել Ֆայլ..."
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:86
518 msgid "Add Directory..."
519 msgstr "Ավելացնել Պանակ..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:87
522 msgid "Add Folder..."
523 msgstr "Ավելացնել պանակ..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:89
526 msgid "Save Playlist to &File..."
527 msgstr "Պահել երգացանկը &Ֆայլում..."
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
530 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
531 msgid "Search"
532 msgstr "Որոնել"
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:99
535 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
536 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
537 msgid "Waves"
538 msgstr "Ալիքներ"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:100
541 msgid ""
542 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
543 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
544 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
545 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
546 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
547 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
548 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
549 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
550 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
551 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
552 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
553 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
554 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
555 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
556 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
557 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
558 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
559 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
560 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
561 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
562 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
563 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
564 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
565 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
566 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
567 msgstr ""
568
569 #: src/audio_output/filters.c:267
570 msgid "Audio filtering failed"
571 msgstr ""
572
573 #: src/audio_output/filters.c:268
574 #, c-format
575 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
576 msgstr ""
577
578 #: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
579 #: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
580 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:999 modules/video_filter/postproc.c:235
581 msgid "Disable"
582 msgstr "Անջատել"
583
584 #: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
585 msgid "Spectrometer"
586 msgstr "Սպեկտրաչափ"
587
588 #: src/audio_output/output.c:267
589 msgid "Scope"
590 msgstr "Գրաֆիկ"
591
592 #: src/audio_output/output.c:270
593 msgid "Spectrum"
594 msgstr "Սպեկտր"
595
596 #: src/audio_output/output.c:273
597 #, fuzzy
598 msgid "VU meter"
599 msgstr "Vu Չափիչ"
600
601 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
602 msgid "Audio filters"
603 msgstr "Ձայնի զտիչներ"
604
605 #: src/audio_output/output.c:325
606 msgid "Replay gain"
607 msgstr ""
608
609 #: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
610 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
611 msgid "Stereo audio mode"
612 msgstr ""
613
614 #: src/audio_output/output.c:419
615 #, fuzzy
616 msgid "Original"
617 msgstr "1:1 Օրիգինալ"
618
619 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
620 msgid "Dolby Surround"
621 msgstr "Dolby Surround"
622
623 #: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
624 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
625 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
626 #: modules/codec/twolame.c:70
627 msgid "Stereo"
628 msgstr "Ստերեո"
629
630 #: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3226
631 #: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
632 #: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
633 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
634 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
635 #: modules/control/gestures.c:85
636 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
637 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
638 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
639 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
640 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
641 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
642 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
643 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
644 msgid "Left"
645 msgstr "Ձախ"
646
647 #: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
648 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
649 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
650 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
651 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
652 #: modules/control/gestures.c:85
653 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
654 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
655 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
656 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
657 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
658 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
659 msgid "Right"
660 msgstr "Աջ"
661
662 #: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
663 msgid "Reverse stereo"
664 msgstr "Տեղերով փոխել ստերեոն"
665
666 #: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
667 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
668 msgid "Headphones"
669 msgstr "Ականջակալներ"
670
671 #: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
672 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
673 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
674 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
675 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:971
676 msgid "Automatic"
677 msgstr "Ավտոմատ"
678
679 #: src/config/file.c:452
680 msgid "boolean"
681 msgstr "բուլյան"
682
683 #: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
684 msgid "integer"
685 msgstr "ամբողջ թիվ"
686
687 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
688 msgid "float"
689 msgstr "սահող"
690
691 #: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
692 msgid "string"
693 msgstr "տող"
694
695 #: src/config/help.c:164
696 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
697 msgstr ""
698
699 #: src/config/help.c:168
700 #, c-format
701 msgid ""
702 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
703 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
704 "They will be enqueued in the playlist.\n"
705 "The first item specified will be played first.\n"
706 "\n"
707 "Options-styles:\n"
708 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
709 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
710 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
711 "            and that overrides previous settings.\n"
712 "\n"
713 "Stream MRL syntax:\n"
714 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
715 "  [:option=value ...]\n"
716 "\n"
717 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
718 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
719 "\n"
720 "URL syntax:\n"
721 "  file:///path/file              Plain media file\n"
722 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
723 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
724 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
725 "  screen://                      Screen capture\n"
726 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
727 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
728 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
729 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
730 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
731 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
732 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
733 "\n"
734 msgstr ""
735
736 #: src/config/help.c:490
737 #, fuzzy
738 msgid "(default enabled)"
739 msgstr " (լռությամբ թույլտրված)"
740
741 #: src/config/help.c:491
742 #, fuzzy
743 msgid "(default disabled)"
744 msgstr " (լռությամբ չթույլտրված)"
745
746 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
747 msgid "Note:"
748 msgstr "Նշում."
749
750 #: src/config/help.c:651
751 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
752 msgstr ""
753
754 #: src/config/help.c:656
755 #, c-format
756 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
757 msgid_plural ""
758 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
759 msgstr[0] ""
760 msgstr[1] ""
761
762 #: src/config/help.c:663
763 msgid ""
764 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
765 "modules."
766 msgstr ""
767
768 #: src/config/help.c:721
769 #, c-format
770 msgid "VLC version %s (%s)\n"
771 msgstr "VLCի տարբերակ %s (%s) \n"
772
773 #: src/config/help.c:722
774 #, c-format
775 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
776 msgstr "Կոմպիլացված է %s-ի կողմից %s (%s) -ի վրա\n"
777
778 #: src/config/help.c:724
779 #, c-format
780 msgid "Compiler: %s\n"
781 msgstr "Կոմպիլյատոր` %s \n"
782
783 #: src/config/help.c:753
784 #, c-format
785 msgid ""
786 "\n"
787 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
788 msgstr ""
789
790 #: src/config/help.c:768
791 msgid ""
792 "\n"
793 "Press the RETURN key to continue...\n"
794 msgstr ""
795
796 #: src/darwin/error.c:37
797 msgid "Unknown error"
798 msgstr ""
799
800 #: src/input/control.c:204
801 #, c-format
802 msgid "Bookmark %i"
803 msgstr "Էջանիշել %i"
804
805 #: src/input/decoder.c:1875
806 msgid "No description for this codec"
807 msgstr ""
808
809 #: src/input/decoder.c:1877
810 msgid "Codec not supported"
811 msgstr ""
812
813 #: src/input/decoder.c:1878
814 #, c-format
815 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
816 msgstr ""
817
818 #: src/input/decoder.c:1882
819 msgid "Unidentified codec"
820 msgstr ""
821
822 #: src/input/decoder.c:1883
823 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
824 msgstr ""
825
826 #: src/input/decoder.c:1894
827 msgid "packetizer"
828 msgstr "փաթեթավորիչ"
829
830 #: src/input/decoder.c:1894
831 msgid "decoder"
832 msgstr "դեկոդեր"
833
834 #: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
835 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
836 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
837 msgid "Streaming / Transcoding failed"
838 msgstr ""
839
840 #: src/input/decoder.c:1903
841 #, c-format
842 msgid "VLC could not open the %s module."
843 msgstr ""
844
845 #: src/input/decoder.c:2184
846 msgid "VLC could not open the decoder module."
847 msgstr "VLCն չի կարող բացել  ապակոդավորիչ մոդուլը"
848
849 #: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
850 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:544
851 msgid "Track"
852 msgstr "Գործ"
853
854 #: src/input/es_out.c:1185
855 #, c-format
856 msgid "%s [%s %d]"
857 msgstr "%s [%s %d]"
858
859 #: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
860 #: src/input/var.c:160 src/libvlc-module.c:568
861 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
862 msgid "Program"
863 msgstr "Ծրագիր"
864
865 #: src/input/es_out.c:1216
866 #, c-format
867 msgid "Stream %d"
868 msgstr "Հոսք%d"
869
870 #: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
871 msgid "Scrambled"
872 msgstr ""
873
874 #: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
875 #: modules/lua/extension.c:1184
876 msgid "Yes"
877 msgstr "Այո"
878
879 #: src/input/es_out.c:2132
880 #, c-format
881 msgid "DTVCC Closed captions %u"
882 msgstr ""
883
884 #: src/input/es_out.c:2134
885 #, c-format
886 msgid "Closed captions %u"
887 msgstr ""
888
889 #: src/input/es_out.c:3061
890 msgid "Original ID"
891 msgstr ""
892
893 #: src/input/es_out.c:3069 src/input/es_out.c:3072 modules/access/imem.c:67
894 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
895 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
896 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
897 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
898 msgid "Codec"
899 msgstr "Կոդեկ"
900
901 #: src/input/es_out.c:3076 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
902 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
903 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
904 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
905 msgid "Language"
906 msgstr "Լեզու"
907
908 #: src/input/es_out.c:3079 src/input/meta.c:61
909 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
910 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
911 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
912 msgid "Description"
913 msgstr "Նկարագրություն"
914
915 #: src/input/es_out.c:3085 src/input/es_out.c:3129 src/input/es_out.c:3318
916 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
917 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
918 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
919 msgid "Type"
920 msgstr "Տեսակ"
921
922 #: src/input/es_out.c:3088
923 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
924 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
925 msgid "Channels"
926 msgstr "Կանալներ"
927
928 #: src/input/es_out.c:3093 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
929 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
930 msgid "Sample rate"
931 msgstr "Դիսկրետացման հաճախություն"
932
933 #: src/input/es_out.c:3093
934 #, c-format
935 msgid "%u Hz"
936 msgstr "%u Հց"
937
938 #: src/input/es_out.c:3103
939 msgid "Bits per sample"
940 msgstr "Բիթ/կտորում"
941
942 #: src/input/es_out.c:3108 modules/access_output/shout.c:92
943 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
944 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
945 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
946 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
947 msgid "Bitrate"
948 msgstr "Բիթրեյթ"
949
950 #: src/input/es_out.c:3108
951 #, c-format
952 msgid "%u kb/s"
953 msgstr "%u կբ/վ"
954
955 #: src/input/es_out.c:3120
956 msgid "Track replay gain"
957 msgstr ""
958
959 #: src/input/es_out.c:3122
960 msgid "Album replay gain"
961 msgstr ""
962
963 #: src/input/es_out.c:3123
964 #, c-format
965 msgid "%.2f dB"
966 msgstr "%.2f դբ"
967
968 #: src/input/es_out.c:3133
969 #, fuzzy
970 msgid "Video resolution"
971 msgstr "Թույլատվություն"
972
973 #: src/input/es_out.c:3138
974 msgid "Buffer dimensions"
975 msgstr ""
976
977 #: src/input/es_out.c:3148 src/input/es_out.c:3151 modules/access/imem.c:93
978 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
979 #: modules/access/screen/wayland.c:452 modules/access/screen/xcb.c:39
980 #: modules/access/shm.c:42 modules/access/timecode.c:34
981 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:70 modules/access/vdr.c:78
982 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
983 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:164
984 #: modules/video_filter/fps.c:42
985 msgid "Frame rate"
986 msgstr "Կադրերի արագութուն"
987
988 #: src/input/es_out.c:3159
989 msgid "Decoded format"
990 msgstr ""
991
992 #: src/input/es_out.c:3164
993 #, fuzzy
994 msgid "Top left"
995 msgstr "ձախ"
996
997 #: src/input/es_out.c:3164
998 #, fuzzy
999 msgid "Left top"
1000 msgstr "Ձախ"
1001
1002 #: src/input/es_out.c:3165
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Right bottom"
1005 msgstr "Ներքեւի"
1006
1007 #: src/input/es_out.c:3165
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Top right"
1010 msgstr "Հեղինակային իրավունք"
1011
1012 #: src/input/es_out.c:3166
1013 #, fuzzy
1014 msgid "Bottom left"
1015 msgstr "Ներքեւի-Ձախ"
1016
1017 #: src/input/es_out.c:3166
1018 #, fuzzy
1019 msgid "Bottom right"
1020 msgstr "Ներքեւի-Աջ"
1021
1022 #: src/input/es_out.c:3167
1023 #, fuzzy
1024 msgid "Left bottom"
1025 msgstr "Ներքեւի"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:3167
1028 #, fuzzy
1029 msgid "Right top"
1030 msgstr "Աջ"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:3169
1033 #, fuzzy
1034 msgid "Orientation"
1035 msgstr "Հայելու դիրք"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:3175 src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211
1038 #: src/input/es_out.c:3225 src/playlist/tree.c:67
1039 #: modules/access/dtv/access.c:75 modules/access/v4l2/v4l2.c:242
1040 msgid "Undefined"
1041 msgstr "Չսահմանված"
1042
1043 #: src/input/es_out.c:3177
1044 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: src/input/es_out.c:3179
1048 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: src/input/es_out.c:3187
1052 #, fuzzy
1053 msgid "Color primaries"
1054 msgstr "Գունավորել հաղորդագրությունները"
1055
1056 #: src/input/es_out.c:3194 src/libvlc-module.c:362
1057 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
1058 msgid "Linear"
1059 msgstr "Գծային"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:3201
1062 msgid "Hybrid Log-Gamma"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: src/input/es_out.c:3205
1066 #, fuzzy
1067 msgid "Color transfer function"
1068 msgstr "Գունաբաժանում"
1069
1070 #: src/input/es_out.c:3218
1071 #, fuzzy
1072 msgid "Color space"
1073 msgstr "Գունավորել հաղորդագրությունները"
1074
1075 #: src/input/es_out.c:3218
1076 #, c-format
1077 msgid "%s Range"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: src/input/es_out.c:3220
1081 msgid "Full"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: src/input/es_out.c:3227 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
1085 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
1086 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1087 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
1088 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:275
1089 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:297
1090 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1091 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1092 msgid "Center"
1093 msgstr "Կենտրոն"
1094
1095 #: src/input/es_out.c:3228
1096 #, fuzzy
1097 msgid "Top Left"
1098 msgstr "Վերևի-Ձախ"
1099
1100 #: src/input/es_out.c:3229
1101 #, fuzzy
1102 msgid "Top Center"
1103 msgstr "Կենտրոն"
1104
1105 #: src/input/es_out.c:3230
1106 #, fuzzy
1107 msgid "Bottom Left"
1108 msgstr "Ներքեւի-Ձախ"
1109
1110 #: src/input/es_out.c:3231
1111 #, fuzzy
1112 msgid "Bottom Center"
1113 msgstr "Ներքեւի-Ձախ"
1114
1115 #: src/input/es_out.c:3235
1116 #, fuzzy
1117 msgid "Chroma location"
1118 msgstr "Սկավառակի ընտրություն"
1119
1120 #: src/input/es_out.c:3244
1121 #, fuzzy
1122 msgid "Rectangular"
1123 msgstr "ուղղանկյուն Գծային փուլ`"
1124
1125 #: src/input/es_out.c:3247
1126 msgid "Equirectangular"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: src/input/es_out.c:3250
1130 #, fuzzy
1131 msgid "Cubemap"
1132 msgstr "Cube"
1133
1134 #: src/input/es_out.c:3256
1135 #, fuzzy
1136 msgid "Projection"
1137 msgstr "Ուղղություն"
1138
1139 #: src/input/es_out.c:3258
1140 msgid "Yaw"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: src/input/es_out.c:3260 modules/video_output/vmem.c:48
1144 msgid "Pitch"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: src/input/es_out.c:3262
1148 msgid "Roll"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: src/input/es_out.c:3264
1152 msgid "Field of view"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: src/input/es_out.c:3269
1156 #, fuzzy
1157 msgid "Max. luminance"
1158 msgstr "Կապույտի բալանս"
1159
1160 #: src/input/es_out.c:3274
1161 #, fuzzy
1162 msgid "Min. luminance"
1163 msgstr "Կապույտի բալանս"
1164
1165 #: src/input/es_out.c:3282
1166 msgid "Primary R"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: src/input/es_out.c:3289
1170 msgid "Primary G"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: src/input/es_out.c:3296
1174 msgid "Primary B"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: src/input/es_out.c:3303
1178 #, fuzzy
1179 msgid "White point"
1180 msgstr "Սպիտակ"
1181
1182 #: src/input/es_out.c:3318 modules/access/imem.c:64
1183 msgid "Subtitle"
1184 msgstr "Ենթագիր"
1185
1186 #: src/input/input.c:2657
1187 msgid "Your input can't be opened"
1188 msgstr "Ձեր գրածը չի կարող բացվել"
1189
1190 #: src/input/input.c:2658
1191 #, c-format
1192 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
1196 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
1197 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
1198 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
1199 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
1200 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:504
1201 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:518
1202 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
1203 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:309
1204 msgid "Title"
1205 msgstr "Վերնագիր"
1206
1207 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:64
1208 #: modules/mux/avi.c:49
1209 msgid "Artist"
1210 msgstr "Արտիստ"
1211
1212 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/meta.c:87
1213 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:110 modules/mux/avi.c:51
1214 msgid "Genre"
1215 msgstr "Ոճ"
1216
1217 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:52
1218 msgid "Copyright"
1219 msgstr "Հեղինակային իրավունք"
1220
1221 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:239
1222 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:111
1223 msgid "Album"
1224 msgstr "Ալբոմ"
1225
1226 #: src/input/meta.c:60
1227 msgid "Track number"
1228 msgstr "Հերթական համար"
1229
1230 #: src/input/meta.c:62 modules/demux/mp4/meta.c:433 modules/mux/asf.c:64
1231 msgid "Rating"
1232 msgstr "Վարկանիշ"
1233
1234 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:113
1235 #: modules/mux/avi.c:50
1236 msgid "Date"
1237 msgstr "Ամսաթիվ"
1238
1239 #: src/input/meta.c:64
1240 msgid "Setting"
1241 msgstr "Կարգավորումը"
1242
1243 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:188
1244 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:102
1245 msgid "URL"
1246 msgstr "URL"
1247
1248 #: src/input/meta.c:67 src/input/meta.c:68 modules/notify/notify.c:314
1249 msgid "Now Playing"
1250 msgstr "Ընթացիկ"
1251
1252 #: src/input/meta.c:69 modules/demux/mp4/meta.c:96
1253 msgid "Publisher"
1254 msgstr "Հրատարակիչ"
1255
1256 #: src/input/meta.c:70
1257 msgid "Encoded by"
1258 msgstr "Կոդավորել է՝"
1259
1260 #: src/input/meta.c:71
1261 msgid "Artwork URL"
1262 msgstr "Պատկերի URL"
1263
1264 #: src/input/meta.c:72
1265 msgid "Track ID"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: src/input/meta.c:73
1269 msgid "Number of Tracks"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: src/input/meta.c:74
1273 msgid "Director"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: src/input/meta.c:75
1277 msgid "Season"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: src/input/meta.c:76
1281 msgid "Episode"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: src/input/meta.c:77
1285 msgid "Show Name"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: src/input/meta.c:78
1289 msgid "Actors"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: src/input/meta.c:79 modules/demux/mp4/meta.c:101
1293 #, fuzzy
1294 msgid "Album Artist"
1295 msgstr "Արտիստ"
1296
1297 #: src/input/meta.c:80
1298 #, fuzzy
1299 msgid "Disc number"
1300 msgstr "Հերթական համար"
1301
1302 #: src/input/var.c:152
1303 msgid "Bookmark"
1304 msgstr "Էջանիշ"
1305
1306 #: src/input/var.c:165 src/libvlc-module.c:574
1307 msgid "Programs"
1308 msgstr "Ծրագրեր"
1309
1310 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:401
1311 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:402
1312 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:179
1313 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:181
1314 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:310
1315 msgid "Chapter"
1316 msgstr "Բաժին"
1317
1318 #: src/input/var.c:188 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
1319 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
1320 msgid "Video Track"
1321 msgstr ""
1322
1323 #: src/input/var.c:194 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:408
1324 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
1325 msgid "Audio Track"
1326 msgstr "Ձայնային Գիծ"
1327
1328 #: src/input/var.c:200
1329 msgid "Subtitle Track"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: src/input/var.c:264
1333 msgid "Next title"
1334 msgstr "Հաջորդ վերնագիր"
1335
1336 #: src/input/var.c:271
1337 msgid "Previous title"
1338 msgstr "Նախորդ վերնագիր"
1339
1340 #: src/input/var.c:278
1341 #, fuzzy
1342 msgid "Menu title"
1343 msgstr "Մենյուների առավելագույն սպասում"
1344
1345 #: src/input/var.c:285
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Menu popup"
1348 msgstr "Մենյուների առավելագույն սպասում"
1349
1350 #: src/input/var.c:319
1351 #, c-format
1352 msgid "Title %i%s"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: src/input/var.c:344 src/input/var.c:401
1356 #, c-format
1357 msgid "Chapter %i"
1358 msgstr "Բաժին %i"
1359
1360 #: src/input/var.c:380 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:505
1361 msgid "Next chapter"
1362 msgstr "Հաջորդ բաժին"
1363
1364 #: src/input/var.c:385 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:495
1365 msgid "Previous chapter"
1366 msgstr "Նախորդ բաժին"
1367
1368 #: src/input/vlm.c:621 src/input/vlm.c:997
1369 #, c-format
1370 msgid "Media: %s"
1371 msgstr "Մեդիա:%s"
1372
1373 #: src/interface/interface.c:82 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:337
1374 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:338
1375 msgid "Add Interface"
1376 msgstr "Ավելացնել ինտերֆեյս"
1377
1378 #: src/interface/interface.c:89
1379 msgid "Console"
1380 msgstr "Կոնսոլ"
1381
1382 #: src/interface/interface.c:93
1383 msgid "Telnet"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: src/interface/interface.c:96
1387 msgid "Web"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: src/interface/interface.c:99
1391 msgid "Debug logging"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: src/interface/interface.c:102
1395 msgid "Mouse Gestures"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: src/interface/interface.c:225
1399 msgid ""
1400 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1401 "interface."
1402 msgstr ""
1403
1404 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1405 #: src/libvlc.c:174
1406 msgid "C"
1407 msgstr "hy"
1408
1409 #: src/libvlc.h:164 src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
1410 #: src/libvlc-module.c:2642 src/video_output/vout_intf.c:176
1411 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:465
1412 msgid "Zoom"
1413 msgstr "Խոշորացում"
1414
1415 #: src/libvlc.h:165 src/libvlc-module.c:1340 src/video_output/vout_intf.c:87
1416 msgid "1:4 Quarter"
1417 msgstr "1:4 Քառորդ"
1418
1419 #: src/libvlc.h:166 src/libvlc-module.c:1341 src/video_output/vout_intf.c:88
1420 msgid "1:2 Half"
1421 msgstr "1:2 Կեսը"
1422
1423 #: src/libvlc.h:167 src/libvlc-module.c:1342 src/video_output/vout_intf.c:89
1424 msgid "1:1 Original"
1425 msgstr "1:1 Օրիգինալ"
1426
1427 #: src/libvlc.h:168 src/libvlc-module.c:1343 src/video_output/vout_intf.c:90
1428 msgid "2:1 Double"
1429 msgstr "2:1 Կրկնակի"
1430
1431 #: src/libvlc-module.c:64
1432 msgid ""
1433 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1434 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1435 "related options."
1436 msgstr ""
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:68
1439 msgid "Interface module"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:70
1443 msgid ""
1444 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1445 "automatically select the best module available."
1446 msgstr ""
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:59
1449 msgid "Extra interface modules"
1450 msgstr ""
1451
1452 #: src/libvlc-module.c:76
1453 msgid ""
1454 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1455 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1456 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1457 "\", \"gestures\" ...)"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:83
1461 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1462 msgstr ""
1463
1464 #: src/libvlc-module.c:85
1465 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1466 msgstr "Մանրամասնեցում (0,1,2)"
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:87
1469 msgid ""
1470 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1471 "1=warnings, 2=debug)."
1472 msgstr ""
1473
1474 #: src/libvlc-module.c:90
1475 msgid "Default stream"
1476 msgstr "Հիմնական հոսք"
1477
1478 #: src/libvlc-module.c:92
1479 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1480 msgstr ""
1481
1482 #: src/libvlc-module.c:94
1483 msgid "Color messages"
1484 msgstr "Գունավորել հաղորդագրությունները"
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:96
1487 msgid ""
1488 "This enables colorization of the messages sent to the console. Your terminal "
1489 "needs Linux color support for this to work."
1490 msgstr ""
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:99
1493 msgid "Show advanced options"
1494 msgstr "Ցույց տալ ընդլայնված ընտրանքներ"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:101
1497 msgid ""
1498 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1499 "available options, including those that most users should never touch."
1500 msgstr ""
1501
1502 #: src/libvlc-module.c:105
1503 msgid "Interface interaction"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: src/libvlc-module.c:107
1507 msgid ""
1508 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1509 "user input is required."
1510 msgstr ""
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:117
1513 msgid ""
1514 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1515 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1516 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1517 "the \"audio filters\" modules section."
1518 msgstr ""
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:123
1521 msgid "Audio output module"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:125
1525 msgid ""
1526 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1527 "automatically select the best method available."
1528 msgstr ""
1529
1530 #: src/libvlc-module.c:129
1531 #, fuzzy
1532 msgid "Media role"
1533 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:130
1536 msgid "Media (player) role for operating system policy."
1537 msgstr ""
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
1540 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
1541 msgid "Enable audio"
1542 msgstr "Միացնել ձայնը"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:134
1545 msgid ""
1546 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1547 "not take place, thus saving some processing power."
1548 msgstr ""
1549
1550 #: src/libvlc-module.c:142
1551 #, fuzzy
1552 msgid "Music"
1553 msgstr "Musical"
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:142
1556 #, fuzzy
1557 msgid "Communication"
1558 msgstr "Hasce"
1559
1560 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
1561 msgid "Game"
1562 msgstr "Game"
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:143
1565 #, fuzzy
1566 msgid "Notification"
1567 msgstr "Ուժեղացում"
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:143
1570 #, fuzzy
1571 msgid "Animation"
1572 msgstr "Հասցե"
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:143
1575 #, fuzzy
1576 msgid "Production"
1577 msgstr "Դիրք"
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:144
1580 #, fuzzy
1581 msgid "Accessibility"
1582 msgstr "Միանալու մոդուլներ"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:144
1585 msgid "Test"
1586 msgstr ""
1587
1588 #: src/libvlc-module.c:147
1589 msgid "Audio gain"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:149
1593 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1594 msgstr ""
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:151
1597 msgid "Audio output volume step"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: src/libvlc-module.c:153
1601 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1602 msgstr ""
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:156
1605 msgid "Remember the audio volume"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:158
1609 msgid ""
1610 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1611 msgstr ""
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:161
1614 msgid "Audio desynchronization compensation"
1615 msgstr ""
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:163
1618 msgid ""
1619 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1620 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1621 msgstr ""
1622
1623 #: src/libvlc-module.c:168
1624 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1625 msgstr ""
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:171
1628 msgid ""
1629 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
1630 "hardware and the audio stream are compatible."
1631 msgstr ""
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:174
1634 msgid "Force S/PDIF support"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:176
1638 msgid ""
1639 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
1640 "support."
1641 msgstr ""
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
1644 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1645 msgstr ""
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:180
1648 msgid ""
1649 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1650 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1651 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1652 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1653 msgstr ""
1654
1655 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:873
1656 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
1657 #: modules/demux/mpeg/ts.c:120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
1658 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:65
1659 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
1660 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
1661 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:821 modules/gui/qt/ui/profiles.h:744
1662 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:747
1663 msgid "Auto"
1664 msgstr "Ավտոմատ"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1667 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:405
1668 msgid "On"
1669 msgstr "Միացնել"
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1672 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1673 #: modules/control/hotkeys.c:383 modules/control/hotkeys.c:405
1674 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1675 msgid "Off"
1676 msgstr "Անջատել"
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:189
1679 msgid "Stereo audio output mode"
1680 msgstr ""
1681
1682 #: src/libvlc-module.c:195 src/misc/actions.c:112
1683 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1429
1684 #: modules/gui/qt/util/customwidgets.cpp:314
1685 msgid "Unset"
1686 msgstr "Ընտրված չէ"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:203
1689 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1690 msgstr ""
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:208
1693 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1694 msgstr ""
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:212
1697 msgid "Replay gain mode"
1698 msgstr ""
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:214
1701 msgid "Select the replay gain mode"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:216
1705 msgid "Replay preamp"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:218
1709 msgid ""
1710 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1711 "replay gain information"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:221
1715 msgid "Default replay gain"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:223
1719 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:225
1723 msgid "Peak protection"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:227
1727 msgid "Protect against sound clipping"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:230
1731 msgid "Enable time stretching audio"
1732 msgstr ""
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:232
1735 msgid ""
1736 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1737 "audio pitch"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
1741 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2081 modules/access/dtv/access.c:107
1742 #: modules/access/dtv/access.c:141 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1743 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
1744 #: modules/codec/kate.c:199 modules/codec/x264.c:435 modules/codec/x264.c:440
1745 #: modules/demux/mp4/meta.c:430
1746 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:191
1747 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:243
1748 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:272
1749 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:273
1750 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
1751 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1752 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1753 msgid "None"
1754 msgstr "Ոչ մի"
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:247
1757 msgid ""
1758 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1759 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1760 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1761 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1762 "options."
1763 msgstr ""
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:253
1766 msgid "Video output module"
1767 msgstr "Վիդեո ելքի մոդուլը"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:255
1770 msgid ""
1771 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1772 "automatically select the best method available."
1773 msgstr ""
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:346
1776 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:312
1777 msgid "Enable video"
1778 msgstr "Միացնել վիդեոն"
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:260
1781 msgid ""
1782 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1783 "not take place, thus saving some processing power."
1784 msgstr ""
1785
1786 #: src/libvlc-module.c:263 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
1787 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1788 #: modules/visualization/glspectrum.c:55 modules/visualization/projectm.cpp:65
1789 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:52
1790 msgid "Video width"
1791 msgstr "Վիդեոյի լայնությունը"
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:265
1794 msgid ""
1795 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1796 "characteristics."
1797 msgstr ""
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:268 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108
1800 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1801 #: modules/visualization/glspectrum.c:58 modules/visualization/projectm.cpp:68
1802 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1803 msgid "Video height"
1804 msgstr "Վիդեոյի բարձրություն"
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:270
1807 msgid ""
1808 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1809 "video characteristics."
1810 msgstr ""
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:273
1813 msgid "Video X coordinate"
1814 msgstr "Վիդեոյի X կորդինատ"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:275
1817 msgid ""
1818 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1819 "coordinate)."
1820 msgstr ""
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:278
1823 msgid "Video Y coordinate"
1824 msgstr "Վիդեոյի Y կորդինատ"
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:280
1827 msgid ""
1828 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1829 "coordinate)."
1830 msgstr ""
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:283
1833 msgid "Video title"
1834 msgstr "Վիդեոյի վերնագիր"
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:285
1837 msgid ""
1838 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1839 "interface)."
1840 msgstr "Վիդեո պատուհանի անուն (եթե վիդեոն չկա)."
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:288
1843 msgid "Video alignment"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:290
1847 msgid ""
1848 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1849 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1850 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1851 msgstr ""
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1854 #: modules/codec/zvbi.c:83
1855 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:203
1856 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
1857 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:303
1858 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1859 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1860 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1229
1861 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1271
1862 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1282
1863 msgid "Top"
1864 msgstr "Վերեւի"
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1867 #: modules/codec/zvbi.c:83
1868 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:206
1869 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:283
1870 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:305
1871 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1872 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1873 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1233
1874 msgid "Bottom"
1875 msgstr "Ներքեւի"
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1878 #: modules/codec/zvbi.c:84
1879 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:285
1880 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:307
1881 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1882 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1883 msgid "Top-Left"
1884 msgstr "Վերևի-Ձախ"
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1887 #: modules/codec/zvbi.c:84
1888 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:287
1889 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:309
1890 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1891 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1892 msgid "Top-Right"
1893 msgstr "Վերևի-աջ"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1896 #: modules/codec/zvbi.c:84
1897 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:289
1898 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:311
1899 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1900 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1901 msgid "Bottom-Left"
1902 msgstr "Ներքեւի-Ձախ"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1905 #: modules/codec/zvbi.c:84
1906 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:291
1907 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:313
1908 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1909 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1910 msgid "Bottom-Right"
1911 msgstr "Ներքեւի-Աջ"
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:298
1914 msgid "Zoom video"
1915 msgstr "Խոշորացնել վիդեոն"
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:300
1918 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1919 msgstr ""
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:302
1922 msgid "Grayscale video output"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:304
1926 msgid ""
1927 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1928 "save some processing power."
1929 msgstr ""
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:307
1932 msgid "Embedded video"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:309
1936 msgid "Embed the video output in the main interface."
1937 msgstr ""
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:311
1940 msgid "Fullscreen video output"
1941 msgstr "Ողջ էկրանով վիդեո ելք"
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:313
1944 msgid "Start video in fullscreen mode"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
1948 msgid "Always on top"
1949 msgstr "Միշտ երևացող"
1950
1951 #: src/libvlc-module.c:317
1952 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1953 msgstr ""
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:319
1956 #, fuzzy
1957 msgid "Enable wallpaper mode"
1958 msgstr "Պաստառ"
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:321
1961 msgid ""
1962 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
1963 msgstr ""
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:324
1966 msgid "Show media title on video"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:326
1970 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
1971 msgstr ""
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:328
1974 msgid "Show video title for x milliseconds"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:330
1978 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:332
1982 msgid "Position of video title"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:334
1986 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:336
1990 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/libvlc-module.c:339
1994 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
1995 msgstr ""
1996
1997 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:344
1998 #: src/video_output/interlacing.c:112 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:433
1999 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434
2000 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:365
2001 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:119 modules/hw/vdpau/chroma.c:884
2002 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:300
2003 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2004 msgid "Deinterlace"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:352 src/video_output/interlacing.c:128
2008 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:435 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:436
2009 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:366
2010 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:256
2011 msgid "Deinterlace mode"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:354
2015 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2016 msgstr ""
2017
2018 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2019 msgid "Discard"
2020 msgstr "Դեն նետել"
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2023 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2024 msgid "Blend"
2025 msgstr "Խառնել"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2028 msgid "Mean"
2029 msgstr "Միջին"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:361 modules/hw/vdpau/chroma.c:871
2032 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2033 msgid "Bob"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:362 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2037 msgid "Phosphor"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:363 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2041 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:371
2045 msgid "Disable screensaver"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:372
2049 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2050 msgstr ""
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:374
2053 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:375
2057 msgid ""
2058 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2059 "computer being suspended because of inactivity."
2060 msgstr ""
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:351
2063 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:317
2064 msgid "Window decorations"
2065 msgstr "Պատուհանի արտաքին դեսք"
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:380
2068 msgid ""
2069 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2070 "giving a \"minimal\" window."
2071 msgstr ""
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:383
2074 msgid "Video splitter module"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:385
2078 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:387
2082 msgid "Video filter module"
2083 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:389
2086 msgid ""
2087 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2088 "instance deinterlacing, or distort the video."
2089 msgstr ""
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:393
2092 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2093 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի պանակ (կամ ֆայլի անուն)"
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:395
2096 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2097 msgstr ""
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
2100 msgid "Video snapshot file prefix"
2101 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի ֆայլի նախածանցը"
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:401
2104 msgid "Video snapshot format"
2105 msgstr "Վիդեոյից արված արված նկարի ֆորմատը"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:403
2108 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2109 msgstr ""
2110 "Պատկերի ֆորմատը, որը կօգտագործվի վիդեոյից արված նկարները պահելու ժամանակ"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:405
2113 msgid "Display video snapshot preview"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:407
2117 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2118 msgstr ""
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:409
2121 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2122 msgstr "Օգտագործել հաջորդական թվերի ամսաթվի փոխարեն"
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:411
2125 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2126 msgstr ""
2127 "Օգտագործել հաջորդական թվերի ամսաթվի փոխարեն նկարների համարակալման համար"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:413
2130 msgid "Video snapshot width"
2131 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի բարձրություն"
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:415
2134 msgid ""
2135 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2136 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2137 msgstr ""
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:419
2140 msgid "Video snapshot height"
2141 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի բարձրություն"
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:421
2144 msgid ""
2145 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2146 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2147 "ratio."
2148 msgstr ""
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:425
2151 msgid "Video cropping"
2152 msgstr "Վիդեոյի եզրերից կտրում"
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:427
2155 msgid ""
2156 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2157 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2158 msgstr ""
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:431
2161 msgid "Source aspect ratio"
2162 msgstr "Օրիգինալ չափերի հարաբերություն"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:433
2165 msgid ""
2166 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2167 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2168 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2169 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2170 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2171 msgstr ""
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:440
2174 msgid "Video Auto Scaling"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: src/libvlc-module.c:442
2178 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:444
2182 msgid "Video scaling factor"
2183 msgstr "Վիդեո ձգման գործակից"
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:446
2186 msgid ""
2187 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2188 "Default value is 1.0 (original video size)."
2189 msgstr ""
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:449
2192 msgid "Custom crop ratios list"
2193 msgstr "Հնարավոր եզրերից կտրման գործակիցների ցուցակ"
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:451
2196 msgid ""
2197 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2198 "crop ratios list."
2199 msgstr ""
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:454
2202 msgid "Custom aspect ratios list"
2203 msgstr "Հնարավոր չափերի հարաբերության ցուցակ"
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:456
2206 msgid ""
2207 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2208 "aspect ratio list."
2209 msgstr ""
2210
2211 #: src/libvlc-module.c:459
2212 msgid "Fix HDTV height"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:461
2216 msgid ""
2217 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2218 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2219 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2220 msgstr ""
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:466
2223 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:468
2227 msgid ""
2228 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2229 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2230 "order to keep proportions."
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
2234 msgid "Skip frames"
2235 msgstr "Շրջանցել կադրերը"
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:474
2238 msgid ""
2239 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2240 "computer is not powerful enough"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:477
2244 msgid "Drop late frames"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:479
2248 msgid ""
2249 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2250 "intended display date)."
2251 msgstr ""
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:482
2254 msgid "Quiet synchro"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:484
2258 msgid ""
2259 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2260 "synchronization mechanism."
2261 msgstr ""
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:487
2264 msgid "Key press events"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:489
2268 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2269 msgstr ""
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:491 modules/spu/remoteosd.c:91
2272 msgid "Mouse events"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:493
2276 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2277 msgstr ""
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:501
2280 msgid ""
2281 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2282 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2283 "channel."
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:505
2287 msgid "File caching (ms)"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:507
2291 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2292 msgstr ""
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:509
2295 msgid "Live capture caching (ms)"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:511
2299 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2300 msgstr ""
2301
2302 #: src/libvlc-module.c:513
2303 msgid "Disc caching (ms)"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:515
2307 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2308 msgstr ""
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:517
2311 msgid "Network caching (ms)"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:519
2315 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:521
2319 msgid "Clock reference average counter"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:523
2323 msgid ""
2324 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2325 "to 10000."
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:526
2329 msgid "Clock synchronisation"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:528
2333 msgid ""
2334 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2335 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2336 msgstr ""
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:532
2339 msgid "Clock jitter"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:534
2343 msgid ""
2344 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2345 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2346 msgstr ""
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:537
2349 msgid "Network synchronisation"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:538
2353 msgid ""
2354 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2355 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2356 msgstr ""
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
2359 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2360 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2361 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2079 modules/audio_output/alsa.c:767
2362 #: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
2363 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
2364 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:85
2365 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:592
2366 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:649
2367 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:51
2368 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1217
2369 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1274
2370 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:546
2371 #: modules/logger/file.c:203 modules/spu/marq.c:61 modules/spu/rss.c:69
2372 #: modules/spu/rss.c:182 modules/video_output/win32/directdraw.c:1495
2373 msgid "Default"
2374 msgstr "Հիմնական"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:544
2377 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:223
2378 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:997
2379 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:928
2380 #: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt/ui/vlm.h:289
2381 msgid "Enable"
2382 msgstr "Միացնել"
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:546
2385 msgid "MTU of the network interface"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:548
2389 msgid ""
2390 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2391 "over the network (in bytes)."
2392 msgstr ""
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:553 modules/stream_out/rtp.c:124
2395 msgid "Hop limit (TTL)"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:126
2399 msgid ""
2400 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2401 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2402 "in default)."
2403 msgstr ""
2404
2405 #: src/libvlc-module.c:559
2406 msgid "Multicast output interface"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:561
2410 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2411 msgstr ""
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:563
2414 msgid "DiffServ Code Point"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:564
2418 msgid ""
2419 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2420 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2421 msgstr ""
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:570
2424 msgid ""
2425 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2426 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2427 msgstr ""
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:576
2430 msgid ""
2431 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2432 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2433 "(like DVB streams for example)."
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
2437 msgid "Audio track"
2438 msgstr "Ձայնային գիծ"
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:584
2441 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2442 msgstr ""
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:587 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:313
2445 msgid "Subtitle track"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:589
2449 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2450 msgstr ""
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:592 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2453 msgid "Audio language"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:594
2457 msgid ""
2458 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2459 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2460 "language)."
2461 msgstr ""
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:597
2464 msgid "Subtitle language"
2465 msgstr "Ենթագրի լեզուն"
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:599
2468 msgid ""
2469 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2470 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:602
2474 msgid "Menu language"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:604
2478 msgid ""
2479 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2480 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2481 msgstr ""
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:608
2484 msgid "Audio track ID"
2485 msgstr "Ձայնային գծի ID-ն"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:610
2488 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2489 msgstr ""
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:612
2492 msgid "Subtitle track ID"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:614
2496 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2497 msgstr ""
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:616
2500 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:620
2504 msgid "Preferred video resolution"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:622
2508 msgid ""
2509 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2510 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2511 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2512 "higher resolutions."
2513 msgstr ""
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:628
2516 msgid "Best available"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:628
2520 msgid "Full HD (1080p)"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:628
2524 msgid "HD (720p)"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:629
2528 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: src/libvlc-module.c:630
2532 msgid "Low Definition (360 lines)"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:631
2536 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:634
2540 msgid "Input repetitions"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:636
2544 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
2548 msgid "Start time"
2549 msgstr ""
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:640
2552 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:642 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:161
2556 msgid "Stop time"
2557 msgstr ""
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:644
2560 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:646
2564 msgid "Run time"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:648
2568 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:650
2572 msgid "Fast seek"
2573 msgstr "Արագ որոնում"
2574
2575 #: src/libvlc-module.c:652
2576 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:654
2580 msgid "Playback speed"
2581 msgstr "Ընթացքի արագություն"
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:656
2584 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2585 msgstr ""
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:658
2588 msgid "Input list"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: src/libvlc-module.c:660
2592 msgid ""
2593 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2594 "together after the normal one."
2595 msgstr ""
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:663
2598 msgid "Input slave (experimental)"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:665
2602 msgid ""
2603 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2604 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2605 "inputs."
2606 msgstr ""
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:669
2609 msgid "Bookmarks list for a stream"
2610 msgstr "Էջանիշ ցուցակը հոսքի համար "
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:671
2613 msgid ""
2614 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2615 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2616 "{...}\""
2617 msgstr ""
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:675
2620 #, fuzzy
2621 msgid "Record directory"
2622 msgstr "Աղբյուր պանակ"
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:677
2625 msgid "Directory where the records will be stored"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:679
2629 msgid "Prefer native stream recording"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:681
2633 msgid ""
2634 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2635 "output module"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:684
2639 msgid "Timeshift directory"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:686
2643 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2644 msgstr ""
2645
2646 #: src/libvlc-module.c:688
2647 msgid "Timeshift granularity"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: src/libvlc-module.c:690
2651 msgid ""
2652 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2653 "to store the timeshifted streams."
2654 msgstr ""
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:693
2657 msgid "Change title according to current media"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:694
2661 msgid ""
2662 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2663 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2664 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2665 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:699
2669 msgid "Disable all lua plugins"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:703
2673 msgid ""
2674 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2675 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2676 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2677 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2678 msgstr ""
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:709 modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:305
2681 msgid "Force subtitle position"
2682 msgstr "Պարտադրել ենթագրի դիրքը"
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:711
2685 msgid ""
2686 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2687 "over the movie. Try several positions."
2688 msgstr ""
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:714
2691 #, fuzzy
2692 msgid "Subtitles text scaling factor"
2693 msgstr "Վիդեո ձգման գործակից"
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:715
2696 msgid "Changes the subtitles size where possible"
2697 msgstr ""
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:717
2700 msgid "Enable sub-pictures"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:719
2704 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
2708 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
2709 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:290
2710 msgid "On Screen Display"
2711 msgstr "On Screen Display"
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:723
2714 msgid ""
2715 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2716 "Display)."
2717 msgstr ""
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:726
2720 msgid "Text rendering module"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:728
2724 msgid ""
2725 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2726 "instance."
2727 msgstr ""
2728 "VLC սովորաբար օգտագործում է Freetype, բայց սա թույլ է տալիս օգտագործել "
2729 "օրինակ svg:"
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:730
2732 msgid "Subpictures source module"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:732
2736 msgid ""
2737 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2738 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2739 msgstr ""
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:735
2742 msgid "Subpictures filter module"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:737
2746 msgid ""
2747 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2748 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2749 msgstr ""
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:740
2752 msgid "Autodetect subtitle files"
2753 msgstr "Autodetect ենթագրերի ֆայլեր"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:742
2756 msgid ""
2757 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2758 "(based on the filename of the movie)."
2759 msgstr ""
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:745
2762 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2763 msgstr "Ենթագրի ավտոմատ հայտնաբերման անճշտություն"
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:747
2766 msgid ""
2767 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2768 "Options are:\n"
2769 "0 = no subtitles autodetected\n"
2770 "1 = any subtitle file\n"
2771 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2772 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2773 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:755
2777 msgid "Subtitle autodetection paths"
2778 msgstr "Ենթագրի ավտոմատ հայտնաբերման հասցեներ"
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:757
2781 msgid ""
2782 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2783 "found in the current directory."
2784 msgstr ""
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:760
2787 msgid "Use subtitle file"
2788 msgstr "Օգտագործել ենթագրերով ֆայլ"
2789
2790 #: src/libvlc-module.c:762
2791 msgid ""
2792 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2793 "subtitle file."
2794 msgstr ""
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:766
2797 msgid "DVD device"
2798 msgstr "DVD սարք"
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:767
2801 msgid "VCD device"
2802 msgstr "VCD սարք"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:768 modules/access/cdda.c:701
2805 msgid "Audio CD device"
2806 msgstr "Աուդիո CD սարքի"
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:772
2809 msgid ""
2810 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2811 "the drive letter (e.g. D:)"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:775
2815 msgid ""
2816 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2817 "the drive letter (e.g. D:)"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
2821 msgid ""
2822 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2823 "after the drive letter (e.g. D:)"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:785
2827 msgid "This is the default DVD device to use."
2828 msgstr ""
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:787
2831 msgid "This is the default VCD device to use."
2832 msgstr ""
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
2835 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2836 msgstr ""
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:803
2839 msgid "TCP connection timeout"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:805
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
2845 msgstr "Փոխել հիմնական քեշացման արժեքը (in միլիվարկյաններով)"
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:807
2848 msgid "HTTP server address"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:809
2852 msgid ""
2853 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2854 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2855 "them to a specific network interface."
2856 msgstr ""
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:813
2859 msgid "RTSP server address"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:815
2863 msgid ""
2864 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2865 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2866 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2867 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2868 "network interface."
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:821
2872 msgid "HTTP server port"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:823
2876 msgid ""
2877 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2878 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2879 "by the operating system."
2880 msgstr ""
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:828
2883 msgid "HTTPS server port"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:830
2887 msgid ""
2888 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2889 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2890 "restricted by the operating system."
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:835
2894 msgid "RTSP server port"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:837
2898 msgid ""
2899 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
2900 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2901 "by the operating system."
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:842
2905 msgid "HTTP/TLS server certificate"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:844
2909 msgid ""
2910 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
2911 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:847
2915 msgid "HTTP/TLS server private key"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:849
2919 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
2920 msgstr ""
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:851
2923 msgid "SOCKS server"
2924 msgstr "SOCKS սերվեր"
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:853
2927 msgid ""
2928 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2929 "used for all TCP connections"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:856
2933 msgid "SOCKS user name"
2934 msgstr "SOCKS օգտանուն"
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:858
2937 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2938 msgstr "Ոգտագործող անուն, որ կօգտագործվի SOCKS պրոքսիի հետ կապի համար "
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:860
2941 msgid "SOCKS password"
2942 msgstr "SOCKS գաղտնաբառ"
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:862
2945 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:864
2949 msgid "Title metadata"
2950 msgstr "Վերնագրի մետատվյալներ"
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:866
2953 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2954 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"վերնագիր\" մետատվյալը մուտքի համար."
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:868
2957 msgid "Author metadata"
2958 msgstr "Հեղինակը մետատվյալները"
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:870
2961 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2962 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"հեղինակ\" մետատվյալը մուտքի համար."
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:872
2965 msgid "Artist metadata"
2966 msgstr "ՀԵղինակի մետատվյալները"
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:874
2969 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2970 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"կատարող\" մետատվյալը մուտքի համար."
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:876
2973 msgid "Genre metadata"
2974 msgstr "Ոճի մետատվյալներ"
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:878
2977 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2978 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"ոճ\" մետատվյալը մուտքի համար."
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:880
2981 msgid "Copyright metadata"
2982 msgstr "Հեղինակային իրավունքի մետատվյալները"
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:882
2985 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2986 msgstr ""
2987 "Թույլ է տալիս ներմուծել \"հեղինակային իրավունք\" մետատվյալը մուտքի համար."
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:884
2990 msgid "Description metadata"
2991 msgstr "Նկարագրության մետատվյալներ"
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:886
2994 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2995 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"նկարագրություն\" մետատվյալը մուտքի համար."
2996
2997 #: src/libvlc-module.c:888
2998 msgid "Date metadata"
2999 msgstr ""
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:890
3002 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3003 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"ամսաթիվ\" մետատվյալը մուտքի համար."
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:892
3006 msgid "URL metadata"
3007 msgstr "URL մետատվյալներ"
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:894
3010 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3011 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"url\" մետատվյալը մուտքի համար."
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:898
3014 msgid ""
3015 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3016 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3017 "can break playback of all your streams."
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:902
3021 msgid "Preferred decoders list"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:904
3025 msgid ""
3026 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3027 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3028 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3029 msgstr ""
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:909
3032 msgid "Preferred encoders list"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:911
3036 msgid ""
3037 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3038 msgstr ""
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:920
3041 msgid ""
3042 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3043 "subsystem."
3044 msgstr ""
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:923
3047 msgid "Default stream output chain"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:925
3051 msgid ""
3052 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3053 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3054 "all streams."
3055 msgstr ""
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:929
3058 msgid "Enable streaming of all ES"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:931
3062 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:933
3066 msgid "Display while streaming"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:935
3070 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3071 msgstr ""
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:937
3074 msgid "Enable video stream output"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:939
3078 msgid ""
3079 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3080 "facility when this last one is enabled."
3081 msgstr ""
3082
3083 #: src/libvlc-module.c:942
3084 msgid "Enable audio stream output"
3085 msgstr ""
3086
3087 #: src/libvlc-module.c:944
3088 msgid ""
3089 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3090 "facility when this last one is enabled."
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:947
3094 msgid "Enable SPU stream output"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:949
3098 msgid ""
3099 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3100 "facility when this last one is enabled."
3101 msgstr ""
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:952
3104 msgid "Keep stream output open"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:954
3108 msgid ""
3109 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3110 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3111 "specified)"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: src/libvlc-module.c:958
3115 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:960
3119 msgid ""
3120 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3121 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:963
3125 msgid "Preferred packetizer list"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:965
3129 msgid ""
3130 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3131 msgstr ""
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:968
3134 msgid "Mux module"
3135 msgstr "Մուլտիպլեքսոր մոդուլը"
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:970
3138 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:972
3142 msgid "Access output module"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:974
3146 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:977
3150 msgid ""
3151 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3152 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3153 msgstr ""
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:981
3156 msgid "SAP announcement interval"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:983
3160 msgid ""
3161 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3162 "between SAP announcements."
3163 msgstr ""
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:992
3166 msgid ""
3167 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3168 "you really know what you are doing."
3169 msgstr ""
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:995
3172 msgid "Access module"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:997
3176 msgid ""
3177 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3178 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3179 "option unless you really know what you are doing."
3180 msgstr ""
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:1001
3183 msgid "Stream filter module"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:1003
3187 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:1005
3191 #, fuzzy
3192 msgid "Demux filter module"
3193 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:1007
3196 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
3197 msgstr ""
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:1009
3200 msgid "Demux module"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:1011
3204 msgid ""
3205 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3206 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3207 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3208 "you really know what you are doing."
3209 msgstr ""
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:1016
3212 msgid "VoD server module"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:1018
3216 msgid ""
3217 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3218 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:1021
3222 msgid "Allow real-time priority"
3223 msgstr "Թուլատրել real-time առաջնահերթություն"
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:1023
3226 msgid ""
3227 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3228 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3229 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3230 "only activate this if you know what you're doing."
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:1029
3234 msgid "Adjust VLC priority"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:1031
3238 msgid ""
3239 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3240 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3241 "VLC instances."
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:1036
3245 msgid ""
3246 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:1039
3250 msgid "VLM configuration file"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:1041
3254 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3255 msgstr ""
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:1043
3258 msgid "Use a plugins cache"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:1045
3262 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3263 msgstr ""
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:1047
3266 msgid "Scan for new plugins"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:1049
3270 msgid ""
3271 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
3272 "startup time of VLC."
3273 msgstr ""
3274
3275 #: src/libvlc-module.c:1052
3276 msgid "Preferred keystore list"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:1054
3280 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
3281 msgstr ""
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:1056
3284 msgid "Locally collect statistics"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:1058
3288 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3289 msgstr "Հավաքում է տարատեսակ վիճակագրությունն աշխատող մեդիայի մասին."
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:1060
3292 msgid "Run as daemon process"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:1062
3296 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3297 msgstr ""
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:1064
3300 msgid "Write process id to file"
3301 msgstr ""
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:1066
3304 msgid "Writes process id into specified file."
3305 msgstr ""
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:1068
3308 msgid "Allow only one running instance"
3309 msgstr "Թույլ տալ միայն մեկ աշխատող օրինակ"
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:1070
3312 msgid ""
3313 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3314 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3315 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3316 "This option will allow you to play the file with the already running "
3317 "instance or enqueue it."
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:1076
3321 msgid "VLC is started from file association"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:1078
3325 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
3329 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:1083
3333 msgid "Increase the priority of the process"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:1085
3337 msgid ""
3338 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3339 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3340 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3341 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3342 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3343 "machine."
3344 msgstr ""
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1093 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:554
3347 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1095
3351 msgid ""
3352 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3353 "playing current item."
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:1098
3357 #, fuzzy
3358 msgid "Expose media player via D-Bus"
3359 msgstr "VLC-ի թարմացումները"
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:1099
3362 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
3363 msgstr ""
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:1108
3366 msgid ""
3367 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3368 "overridden in the playlist dialog box."
3369 msgstr ""
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:1111
3372 #, fuzzy
3373 msgid "Automatically preparse items"
3374 msgstr "Ավտոմատ ստուգել թարմացումները"
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:1113
3377 msgid ""
3378 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
3379 "metadata)."
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1116
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Preparsing timeout"
3385 msgstr "Մենյուների առավելագույն սպասում"
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1118
3388 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
3392 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
3393 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:564
3394 msgid "Allow metadata network access"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1125
3398 msgid "Collapse"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1125
3402 msgid "Expand"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1127
3406 msgid "Subdirectory behavior"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1129
3410 msgid ""
3411 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
3412 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
3413 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
3414 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1134
3418 msgid "Ignored extensions"
3419 msgstr "Անտեսել ընդլայնումները"
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1136
3422 msgid ""
3423 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
3424 "directory.\n"
3425 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
3426 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
3427 msgstr ""
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:1141
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Show hidden files"
3432 msgstr "Ցույց տալ մանրամսները"
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1143
3435 msgid "Ignore files starting with '.'"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:1145
3439 msgid "Services discovery modules"
3440 msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլներ"
3441
3442 #: src/libvlc-module.c:1147
3443 msgid ""
3444 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3445 "Typical value is \"sap\"."
3446 msgstr ""
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1150
3449 msgid "Play files randomly forever"
3450 msgstr "Աշխատացնել ֆայլեր պատահական ձևով՝ անընդհատ"
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1152
3453 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3454 msgstr ""
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1154
3457 msgid "Repeat all"
3458 msgstr "Կրկնել բոլորը"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1156
3461 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3462 msgstr ""
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1158
3465 msgid "Repeat current item"
3466 msgstr "Կրկնել ընթացիկը"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1160
3469 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3470 msgstr ""
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1162
3473 msgid "Play and stop"
3474 msgstr "Աշխատացնել և կանգնել"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1164
3477 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3478 msgstr ""
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1166
3481 msgid "Play and exit"
3482 msgstr "Աշխատացնել և անջատվել"
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1168
3485 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3486 msgstr ""
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:1170
3489 msgid "Play and pause"
3490 msgstr "Աշխատացնել և ընդմիջել"
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1172
3493 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3494 msgstr ""
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1174
3497 #, fuzzy
3498 msgid "Start paused"
3499 msgstr "Սկսելու Ժամանակ"
3500
3501 #: src/libvlc-module.c:1176
3502 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
3503 msgstr ""
3504
3505 #: src/libvlc-module.c:1178
3506 msgid "Auto start"
3507 msgstr "Ավտոմեկնարկ"
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1179
3510 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3511 msgstr ""
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1182
3514 msgid "Pause on audio communication"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1184
3518 msgid ""
3519 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3520 "automatically."
3521 msgstr ""
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1187
3524 msgid "Use media library"
3525 msgstr "Օգտագործել մեդիա գրադարան"
3526
3527 #: src/libvlc-module.c:1189
3528 msgid ""
3529 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3530 "VLC."
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1192 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:552
3534 msgid "Display playlist tree"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1194
3538 msgid ""
3539 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3540 "directory."
3541 msgstr ""
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1203
3544 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1208 modules/gui/macosx/VLCMain+OldPrefs.m:103
3548 msgid "Ignore"
3549 msgstr "Անտեսել"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1208
3552 #, fuzzy
3553 msgid "Volume control"
3554 msgstr "Ձայնի վերահսկում"
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1209
3557 #, fuzzy
3558 msgid "Position control"
3559 msgstr "Դիրքի Վերահսկում"
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1209
3562 #, fuzzy
3563 msgid "Position control reversed"
3564 msgstr "Դիրքի Վերահսկում"
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1212
3567 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1214
3571 msgid ""
3572 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
3573 "ignored."
3574 msgstr ""
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1216
3577 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1218
3581 msgid ""
3582 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
3583 "be ignored."
3584 msgstr ""
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
3587 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
3588 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:501
3589 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3590 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:314
3591 msgid "Fullscreen"
3592 msgstr "Ողջ էկրանով"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1221
3595 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3596 msgstr ""
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1222
3599 msgid "Exit fullscreen"
3600 msgstr "Դուրս ողջ էկրանից"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1223
3603 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3604 msgstr ""
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:109
3607 msgid "Play/Pause"
3608 msgstr "Միացնել / Ընդմիջել"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1225
3611 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3612 msgstr ""
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1226
3615 msgid "Pause only"
3616 msgstr "Միայն Ընդմիջել"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1227
3619 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3620 msgstr ""
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1228
3623 msgid "Play only"
3624 msgstr "Միայն միացնել"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1229
3627 msgid "Select the hotkey to use to play."
3628 msgstr ""
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385
3631 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3632 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3633 msgid "Faster"
3634 msgstr "Ավելի արագ "
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1231 src/libvlc-module.c:1237
3637 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3638 msgstr ""
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:383
3641 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3642 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3643 msgid "Slower"
3644 msgstr "Ավելի դանդաղ"
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1239
3647 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3648 msgstr ""
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1234
3651 msgid "Normal rate"
3652 msgstr "Նորմալ արագություն"
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1235
3655 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3656 msgstr ""
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/qt/menus.cpp:880
3659 msgid "Faster (fine)"
3660 msgstr "Ավելի արագ (չնչին)"
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/qt/menus.cpp:888
3663 msgid "Slower (fine)"
3664 msgstr "Ավելի դանդաղ (չնչին)"
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/control/hotkeys.c:410
3667 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:163
3668 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:112
3669 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:388 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:489
3670 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
3671 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
3672 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:93 modules/notify/notify.c:335
3673 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:181
3674 msgid "Next"
3675 msgstr "Հաջորդ"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1241
3678 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3679 msgstr ""
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
3682 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
3683 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:115
3684 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:387 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:490
3685 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:496
3686 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112 modules/notify/notify.c:333
3687 msgid "Previous"
3688 msgstr "Նախորդ"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1243
3691 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3692 msgstr ""
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
3695 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
3696 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:61
3697 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
3698 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:545 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:180
3699 msgid "Stop"
3700 msgstr "Կանգնեցնել"
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1245
3703 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3704 msgstr ""
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1246 modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:75
3707 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:130
3708 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:273
3709 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:295
3710 #: modules/spu/marq.c:151 modules/spu/rss.c:198
3711 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:293
3712 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1279
3713 msgid "Position"
3714 msgstr "Դիրք"
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1247
3717 msgid "Select the hotkey to display the position."
3718 msgstr ""
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1249
3721 msgid "Very short backwards jump"
3722 msgstr "Շատ քիչ ետ գնալ"
3723
3724 #: src/libvlc-module.c:1251
3725 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3726 msgstr ""
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1252
3729 msgid "Short backwards jump"
3730 msgstr "Մի փոքր ետ գնալ"
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1254
3733 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3734 msgstr ""
3735
3736 #: src/libvlc-module.c:1255
3737 msgid "Medium backwards jump"
3738 msgstr "Միջին չափով ետ տալ"
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1257
3741 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3742 msgstr ""
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1258
3745 msgid "Long backwards jump"
3746 msgstr "Շատ ետ տալ"
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1260
3749 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3750 msgstr ""
3751
3752 #: src/libvlc-module.c:1262
3753 msgid "Very short forward jump"
3754 msgstr "Շատ քիչ առաջ տալ"
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1264
3757 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3758 msgstr ""
3759
3760 #: src/libvlc-module.c:1265
3761 msgid "Short forward jump"
3762 msgstr "Մի փոքր առաջ տալ"
3763
3764 #: src/libvlc-module.c:1267
3765 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3766 msgstr ""
3767
3768 #: src/libvlc-module.c:1268
3769 msgid "Medium forward jump"
3770 msgstr "Միջին չափով առաջ տալ"
3771
3772 #: src/libvlc-module.c:1270
3773 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3774 msgstr ""
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1271
3777 msgid "Long forward jump"
3778 msgstr "Շատ առաջ տալ"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1273
3781 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3782 msgstr ""
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:599
3785 msgid "Next frame"
3786 msgstr "Հաջորդ կադր"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1276
3789 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3790 msgstr ""
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1278
3793 msgid "Very short jump length"
3794 msgstr "ՇատՇատ քիչ առաջ տալու չափ"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1279
3797 msgid "Very short jump length, in seconds."
3798 msgstr "Շատ քիչ առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1280
3801 msgid "Short jump length"
3802 msgstr "Մի փոքր առաջ գնալու չափ"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1281
3805 msgid "Short jump length, in seconds."
3806 msgstr "Մի փոքր առաջ գնալու չափ, վայրկյաններով"
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1282
3809 msgid "Medium jump length"
3810 msgstr "Միջին չափով առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1283
3813 msgid "Medium jump length, in seconds."
3814 msgstr "Միջին չափով առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1284
3817 msgid "Long jump length"
3818 msgstr "Շատ առաջ տալու չափ"
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1285
3821 msgid "Long jump length, in seconds."
3822 msgstr "Շատ առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:361
3825 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:116
3826 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
3827 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:123 modules/gui/qt/menus.cpp:951
3828 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1137 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3829 msgid "Quit"
3830 msgstr "Անջատել"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1288
3833 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1289
3837 msgid "Navigate up"
3838 msgstr "Գնալ վերև"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1290
3841 msgid ""
3842 "Select the key to move the selector up in DVD menus / Move viewpoint to up "
3843 "(pitch)."
3844 msgstr ""
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1291
3847 msgid "Navigate down"
3848 msgstr "Գնալ ներքեւ"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1292
3851 msgid ""
3852 "Select the key to move the selector down in DVD menus / Move viewpoint to "
3853 "down (pitch)."
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1293
3857 msgid "Navigate left"
3858 msgstr "Գնալ ձախ"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1294
3861 msgid ""
3862 "Select the key to move the selector left in DVD menus / Move viewpoint to "
3863 "left (yaw)."
3864 msgstr ""
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1295
3867 msgid "Navigate right"
3868 msgstr "Գնալ աջ"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1296
3871 msgid ""
3872 "Select the key to move the selector right in DVD menus / Move viewpoint to "
3873 "right (yaw)."
3874 msgstr ""
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1297
3877 msgid "Activate"
3878 msgstr "Ակտիվացնել"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1298
3881 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3882 msgstr ""
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1299 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:500
3885 msgid "Go to the DVD menu"
3886 msgstr "Գնալ դեպի DVDի ցանկ"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1300
3889 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1301
3893 msgid "Select previous DVD title"
3894 msgstr "Ընտրել DVDի նախորդ վերնագիրը"
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1302
3897 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1303
3901 msgid "Select next DVD title"
3902 msgstr "ԸԸնտրել DVDի հաջորդ վերնագիրը"
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1304
3905 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1305
3909 msgid "Select prev DVD chapter"
3910 msgstr "Ընտրել DVDի նախորդ բաժինը"
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1306
3913 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1307
3917 msgid "Select next DVD chapter"
3918 msgstr "Ընտրել DVDի հաջորդ բաժինը"
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1308
3921 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1309
3925 msgid "Volume up"
3926 msgstr "Ձայնը բարձրացնել"
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1310
3929 msgid "Select the key to increase audio volume."
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1311
3933 msgid "Volume down"
3934 msgstr "Ձայնը իջացնել"
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1312
3937 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3938 msgstr ""
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1313 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
3941 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:407 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:491
3942 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:500
3943 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:78
3944 msgid "Mute"
3945 msgstr "Անջատել ձայնը"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1314
3948 msgid "Select the key to mute audio."
3949 msgstr ""
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1315
3952 msgid "Subtitle delay up"
3953 msgstr "Ենթագրի հապաղումը մեծացնել"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1316
3956 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3957 msgstr ""
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1317
3960 msgid "Subtitle delay down"
3961 msgstr "Ենթագրի հապաղումը փոքրացնել"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1318
3964 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1319
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Reset subtitles text scale"
3970 msgstr "Տելետեքստ ենթագրերով"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1320
3973 #, fuzzy
3974 msgid "Scale up subtitles text"
3975 msgstr "Տելետեքստ ենթագրերով"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1321
3978 #, fuzzy
3979 msgid "Scale down subtitles text"
3980 msgstr "Օգտագործել ենթագրերով ֆայլ"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1322
3983 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1323
3987 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1324
3991 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
3992 msgstr ""
3993
3994 #: src/libvlc-module.c:1325
3995 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1326
3999 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4000 msgstr ""
4001
4002 #: src/libvlc-module.c:1327
4003 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4004 msgstr ""
4005
4006 #: src/libvlc-module.c:1328
4007 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4008 msgstr ""
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1329
4011 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1330
4015 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4016 msgstr ""
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1331
4019 msgid "Subtitle position up"
4020 msgstr "Ենթագիրը բարձրացնել"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1332
4023 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4024 msgstr ""
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1333
4027 msgid "Subtitle position down"
4028 msgstr "Ենթագիրը իջացնել"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1334
4031 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4032 msgstr ""
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1335
4035 msgid "Audio delay up"
4036 msgstr "Ձայնի հապաղումը մեծացնել"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1336
4039 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4040 msgstr ""
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1337
4043 msgid "Audio delay down"
4044 msgstr "Ձայնի հապաղումը փոքրացնել"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1338
4047 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4048 msgstr ""
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1345
4051 msgid "Play playlist bookmark 1"
4052 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 1-ը"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1346
4055 msgid "Play playlist bookmark 2"
4056 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 2-ը"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1347
4059 msgid "Play playlist bookmark 3"
4060 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 3-ը"
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1348
4063 msgid "Play playlist bookmark 4"
4064 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 4-ը"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1349
4067 msgid "Play playlist bookmark 5"
4068 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 5-ը"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1350
4071 msgid "Play playlist bookmark 6"
4072 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 6-ը"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1351
4075 msgid "Play playlist bookmark 7"
4076 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 7-ը"
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1352
4079 msgid "Play playlist bookmark 8"
4080 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 8-ը"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1353
4083 msgid "Play playlist bookmark 9"
4084 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 9-ը"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1354
4087 msgid "Play playlist bookmark 10"
4088 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 10-ը"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1355
4091 msgid "Select the key to play this bookmark."
4092 msgstr ""
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1356
4095 msgid "Set playlist bookmark 1"
4096 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 1"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1357
4099 msgid "Set playlist bookmark 2"
4100 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 2"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1358
4103 msgid "Set playlist bookmark 3"
4104 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 3"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1359
4107 msgid "Set playlist bookmark 4"
4108 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 4"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1360
4111 msgid "Set playlist bookmark 5"
4112 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 5"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1361
4115 msgid "Set playlist bookmark 6"
4116 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 6"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1362
4119 msgid "Set playlist bookmark 7"
4120 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 7"
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1363
4123 msgid "Set playlist bookmark 8"
4124 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 8"
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1364
4127 msgid "Set playlist bookmark 9"
4128 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 9"
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1365
4131 msgid "Set playlist bookmark 10"
4132 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 10"
4133
4134 #: src/libvlc-module.c:1366
4135 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4136 msgstr ""
4137
4138 #: src/libvlc-module.c:1367
4139 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:246
4140 msgid "Clear the playlist"
4141 msgstr "Մաքրել երգացանկը"
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1368
4144 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4145 msgstr ""
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1370
4148 msgid "Playlist bookmark 1"
4149 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 1"
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1371
4152 msgid "Playlist bookmark 2"
4153 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 2"
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1372
4156 msgid "Playlist bookmark 3"
4157 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 3"
4158
4159 #: src/libvlc-module.c:1373
4160 msgid "Playlist bookmark 4"
4161 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 4"
4162
4163 #: src/libvlc-module.c:1374
4164 msgid "Playlist bookmark 5"
4165 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 5"
4166
4167 #: src/libvlc-module.c:1375
4168 msgid "Playlist bookmark 6"
4169 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 6"
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1376
4172 msgid "Playlist bookmark 7"
4173 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 7"
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1377
4176 msgid "Playlist bookmark 8"
4177 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 8"
4178
4179 #: src/libvlc-module.c:1378
4180 msgid "Playlist bookmark 9"
4181 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 9"
4182
4183 #: src/libvlc-module.c:1379
4184 msgid "Playlist bookmark 10"
4185 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 10"
4186
4187 #: src/libvlc-module.c:1381
4188 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4189 msgstr ""
4190
4191 #: src/libvlc-module.c:1383
4192 msgid "Cycle audio track"
4193 msgstr "Հերթով անցնել ձայնային գծերով"
4194
4195 #: src/libvlc-module.c:1384
4196 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4197 msgstr "Հերթով անցնել առկա ձայնի գծերով (լեզուներով)."
4198
4199 #: src/libvlc-module.c:1385
4200 #, fuzzy
4201 msgid "Cycle subtitle track in reverse order"
4202 msgstr "Հերթով անցնել ենթագրերի գծերով"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1386
4205 #, fuzzy
4206 msgid "Cycle through the available subtitle tracks in reverse order."
4207 msgstr "Հերթով անցնել առկա ենթագրերի գծերով"
4208
4209 #: src/libvlc-module.c:1387
4210 msgid "Cycle subtitle track"
4211 msgstr "Հերթով անցնել ենթագրերի գծերով"
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1388
4214 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4215 msgstr "Հերթով անցնել առկա ենթագրերի գծերով"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1389
4218 #, fuzzy
4219 msgid "Toggle subtitles"
4220 msgstr "Տելետեքստ ենթագրերով"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1390
4223 #, fuzzy
4224 msgid "Toggle subtitle track visibility."
4225 msgstr "Հերթով անցնել ենթագրերի գծերով"
4226
4227 #: src/libvlc-module.c:1391
4228 msgid "Cycle next program Service ID"
4229 msgstr ""
4230
4231 #: src/libvlc-module.c:1392
4232 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4233 msgstr ""
4234
4235 #: src/libvlc-module.c:1393
4236 msgid "Cycle previous program Service ID"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: src/libvlc-module.c:1394
4240 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4241 msgstr ""
4242
4243 #: src/libvlc-module.c:1395
4244 msgid "Cycle source aspect ratio"
4245 msgstr "Փորձել աղբյուրի չափերի հարաբերությունները"
4246
4247 #: src/libvlc-module.c:1396
4248 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4249 msgstr "Հերթով անցնել աղբյուրում եղած պատկերի չափերի հարաբերություններով"
4250
4251 #: src/libvlc-module.c:1397
4252 msgid "Cycle video crop"
4253 msgstr "Հերթով փորձել վիդեոյի կտրման ձևերը"
4254
4255 #: src/libvlc-module.c:1398
4256 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4257 msgstr "Հերթով անցնել եղած եզրերից կտրման ձևերով"
4258
4259 #: src/libvlc-module.c:1399
4260 msgid "Toggle autoscaling"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1400
4264 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4265 msgstr ""
4266
4267 #: src/libvlc-module.c:1401
4268 msgid "Increase scale factor"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: src/libvlc-module.c:1403
4272 msgid "Decrease scale factor"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: src/libvlc-module.c:1405
4276 msgid "Toggle deinterlacing"
4277 msgstr ""
4278
4279 #: src/libvlc-module.c:1406
4280 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4281 msgstr ""
4282
4283 #: src/libvlc-module.c:1407
4284 msgid "Cycle deinterlace modes"
4285 msgstr "Հերթով անցնել deinterlace ռեժիմներով"
4286
4287 #: src/libvlc-module.c:1408
4288 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4289 msgstr ""
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1409
4292 msgid "Show controller in fullscreen"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1410
4296 msgid "Boss key"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1411
4300 msgid "Hide the interface and pause playback."
4301 msgstr ""
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1412
4304 msgid "Context menu"
4305 msgstr ""
4306
4307 #: src/libvlc-module.c:1413
4308 msgid "Show the contextual popup menu."
4309 msgstr ""
4310
4311 #: src/libvlc-module.c:1414
4312 msgid "Take video snapshot"
4313 msgstr ""
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1415
4316 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4317 msgstr ""
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1417 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:379
4320 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:110
4321 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:121 modules/gui/qt/menus.cpp:854
4322 #: modules/stream_out/record.c:60
4323 msgid "Record"
4324 msgstr "Գրանցել"
4325
4326 #: src/libvlc-module.c:1418
4327 msgid "Record access filter start/stop."
4328 msgstr "Գրանցել մուտքի զտիչը սկսել/դադարացնել"
4329
4330 #: src/libvlc-module.c:1420
4331 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: src/libvlc-module.c:1421
4335 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: src/libvlc-module.c:1424
4339 msgid "Toggle random playlist playback"
4340 msgstr ""
4341
4342 #: src/libvlc-module.c:1429 src/libvlc-module.c:1430
4343 msgid "Un-Zoom"
4344 msgstr ""
4345
4346 #: src/libvlc-module.c:1432 src/libvlc-module.c:1433
4347 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4348 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի վերևից"
4349
4350 #: src/libvlc-module.c:1434 src/libvlc-module.c:1435
4351 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4352 msgstr ""
4353
4354 #: src/libvlc-module.c:1437 src/libvlc-module.c:1438
4355 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4356 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի ձախից"
4357
4358 #: src/libvlc-module.c:1439 src/libvlc-module.c:1440
4359 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4360 msgstr ""
4361
4362 #: src/libvlc-module.c:1442 src/libvlc-module.c:1443
4363 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4364 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի ներքեւից"
4365
4366 #: src/libvlc-module.c:1444 src/libvlc-module.c:1445
4367 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4368 msgstr ""
4369
4370 #: src/libvlc-module.c:1447 src/libvlc-module.c:1448
4371 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4372 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի աջից"
4373
4374 #: src/libvlc-module.c:1449 src/libvlc-module.c:1450
4375 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: src/libvlc-module.c:1453
4379 msgid "Shrink the viewpoint field of view (360°)"
4380 msgstr ""
4381
4382 #: src/libvlc-module.c:1454
4383 msgid "Expand the viewpoint field of view (360°)"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: src/libvlc-module.c:1455
4387 msgid "Roll the viewpoint clockwise (360°)"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: src/libvlc-module.c:1456
4391 msgid "Roll the viewpoint anti-clockwise (360°)"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1458
4395 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1460
4399 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4400 msgstr ""
4401
4402 #: src/libvlc-module.c:1462
4403 msgid "Cycle through audio devices"
4404 msgstr "Հերթով անցնել ձայնային սարքերով"
4405
4406 #: src/libvlc-module.c:1463
4407 msgid "Cycle through available audio devices"
4408 msgstr "Հերթով անցնել  առկա ձայնային սարքերով"
4409
4410 #: src/libvlc-module.c:1592 src/video_output/vout_intf.c:274
4411 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:424 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:502
4412 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
4413 msgid "Snapshot"
4414 msgstr "Վիդեոյից Նկար"
4415
4416 #: src/libvlc-module.c:1609
4417 msgid "Window properties"
4418 msgstr "Պատուհան հատկությունները"
4419
4420 #: src/libvlc-module.c:1669
4421 msgid "Subpictures"
4422 msgstr "Ենթանկարներ"
4423
4424 #: src/libvlc-module.c:1677 modules/codec/subsdec.c:181
4425 #: modules/demux/subtitle.c:71 modules/demux/xiph_metadata.h:49
4426 #: modules/demux/xiph_metadata.h:62
4427 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:158
4428 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:178
4429 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:440
4430 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4431 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:718 modules/gui/qt/ui/profiles.h:762
4432 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:765
4433 msgid "Subtitles"
4434 msgstr "Ենթագրեր "
4435
4436 #: src/libvlc-module.c:1697 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
4437 msgid "Overlays"
4438 msgstr ""
4439
4440 #: src/libvlc-module.c:1707
4441 msgid "Track settings"
4442 msgstr ""
4443
4444 #: src/libvlc-module.c:1747 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:309
4445 msgid "Playback control"
4446 msgstr "Ընթացքի վերահսկողության"
4447
4448 #: src/libvlc-module.c:1776
4449 msgid "Default devices"
4450 msgstr "Հիմնական սարքեր"
4451
4452 #: src/libvlc-module.c:1783
4453 msgid "Network settings"
4454 msgstr "Ցանցի կարգավորումներ"
4455
4456 #: src/libvlc-module.c:1809
4457 msgid "Socks proxy"
4458 msgstr ""
4459
4460 #: src/libvlc-module.c:1818 modules/demux/xiph_metadata.h:55
4461 msgid "Metadata"
4462 msgstr "Մետատվյալներ"
4463
4464 #: src/libvlc-module.c:1919
4465 msgid "Decoders"
4466 msgstr "Ապակոդավորիչներ"
4467
4468 #: src/libvlc-module.c:1926 modules/access/avio.h:40
4469 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:85
4470 msgid "Input"
4471 msgstr "Մուտք"
4472
4473 #: src/libvlc-module.c:1962
4474 msgid "VLM"
4475 msgstr "VLM"
4476
4477 #: src/libvlc-module.c:2008
4478 msgid "Special modules"
4479 msgstr ""
4480
4481 #: src/libvlc-module.c:2013 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:89
4482 msgid "Plugins"
4483 msgstr "Պլագիններ"
4484
4485 #: src/libvlc-module.c:2025
4486 msgid "Performance options"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: src/libvlc-module.c:2044
4490 msgid "Clock source"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: src/libvlc-module.c:2162
4494 msgid "Hot keys"
4495 msgstr "Կոճակներ"
4496
4497 #: src/libvlc-module.c:2652
4498 msgid "Jump sizes"
4499 msgstr ""
4500
4501 #: src/libvlc-module.c:2737
4502 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4503 msgstr ""
4504
4505 #: src/libvlc-module.c:2740
4506 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: src/libvlc-module.c:2742
4510 msgid ""
4511 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4512 "--help-verbose)"
4513 msgstr ""
4514
4515 #: src/libvlc-module.c:2745
4516 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4517 msgstr ""
4518
4519 #: src/libvlc-module.c:2747
4520 msgid "print a list of available modules"
4521 msgstr ""
4522
4523 #: src/libvlc-module.c:2749
4524 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4525 msgstr ""
4526
4527 #: src/libvlc-module.c:2751
4528 msgid ""
4529 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4530 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4531 msgstr ""
4532
4533 #: src/libvlc-module.c:2755
4534 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4535 msgstr ""
4536
4537 #: src/libvlc-module.c:2757
4538 msgid "reset the current config to the default values"
4539 msgstr ""
4540
4541 #: src/libvlc-module.c:2759
4542 msgid "use alternate config file"
4543 msgstr ""
4544
4545 #: src/libvlc-module.c:2761
4546 msgid "resets the current plugins cache"
4547 msgstr ""
4548
4549 #: src/libvlc-module.c:2763
4550 msgid "print version information"
4551 msgstr ""
4552
4553 #: src/libvlc-module.c:2803
4554 msgid "core program"
4555 msgstr ""
4556
4557 #: src/misc/actions.c:52
4558 msgid "Backspace"
4559 msgstr ""
4560
4561 #: src/misc/actions.c:53
4562 msgid "Brightness Down"
4563 msgstr ""
4564
4565 #: src/misc/actions.c:54
4566 msgid "Brightness Up"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: src/misc/actions.c:55
4570 msgid "Browser Back"
4571 msgstr ""
4572
4573 #: src/misc/actions.c:56
4574 msgid "Browser Favorites"
4575 msgstr ""
4576
4577 #: src/misc/actions.c:57
4578 msgid "Browser Forward"
4579 msgstr ""
4580
4581 #: src/misc/actions.c:58
4582 msgid "Browser Home"
4583 msgstr ""
4584
4585 #: src/misc/actions.c:59
4586 msgid "Browser Refresh"
4587 msgstr ""
4588
4589 #: src/misc/actions.c:60
4590 msgid "Browser Search"
4591 msgstr ""
4592
4593 #: src/misc/actions.c:61
4594 msgid "Browser Stop"
4595 msgstr ""
4596
4597 #: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:361
4598 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
4599 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
4600 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
4601 msgid "Delete"
4602 msgstr "Ջնջել"
4603
4604 #: src/misc/actions.c:63
4605 msgid "Down"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: src/misc/actions.c:64 modules/control/oldrc.c:73
4609 msgid "End"
4610 msgstr "Վերջ"
4611
4612 #: src/misc/actions.c:65
4613 msgid "Enter"
4614 msgstr ""
4615
4616 #: src/misc/actions.c:66
4617 msgid "Esc"
4618 msgstr "Esc"
4619
4620 #: src/misc/actions.c:67
4621 msgid "F1"
4622 msgstr "F1"
4623
4624 #: src/misc/actions.c:68
4625 msgid "F10"
4626 msgstr "F10"
4627
4628 #: src/misc/actions.c:69
4629 msgid "F11"
4630 msgstr "F11"
4631
4632 #: src/misc/actions.c:70
4633 msgid "F12"
4634 msgstr "F12"
4635
4636 #: src/misc/actions.c:71
4637 msgid "F2"
4638 msgstr "F2"
4639
4640 #: src/misc/actions.c:72
4641 msgid "F3"
4642 msgstr "F3"
4643
4644 #: src/misc/actions.c:73
4645 msgid "F4"
4646 msgstr "F4"
4647
4648 #: src/misc/actions.c:74
4649 msgid "F5"
4650 msgstr "F5"
4651
4652 #: src/misc/actions.c:75
4653 msgid "F6"
4654 msgstr "F6"
4655
4656 #: src/misc/actions.c:76
4657 msgid "F7"
4658 msgstr "F7"
4659
4660 #: src/misc/actions.c:77
4661 msgid "F8"
4662 msgstr "F8"
4663
4664 #: src/misc/actions.c:78
4665 msgid "F9"
4666 msgstr "F9"
4667
4668 #: src/misc/actions.c:79
4669 msgid "Home"
4670 msgstr "Տուն"
4671
4672 #: src/misc/actions.c:80
4673 msgid "Insert"
4674 msgstr "Տեղադրել"
4675
4676 #: src/misc/actions.c:82
4677 msgid "Media Angle"
4678 msgstr ""
4679
4680 #: src/misc/actions.c:83
4681 msgid "Media Audio Track"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: src/misc/actions.c:84
4685 msgid "Media Forward"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: src/misc/actions.c:85
4689 msgid "Media Menu"
4690 msgstr ""
4691
4692 #: src/misc/actions.c:86
4693 msgid "Media Next Frame"
4694 msgstr ""
4695
4696 #: src/misc/actions.c:87
4697 msgid "Media Next Track"
4698 msgstr ""
4699
4700 #: src/misc/actions.c:88
4701 msgid "Media Play Pause"
4702 msgstr ""
4703
4704 #: src/misc/actions.c:89
4705 msgid "Media Prev Frame"
4706 msgstr ""
4707
4708 #: src/misc/actions.c:90
4709 msgid "Media Prev Track"
4710 msgstr ""
4711
4712 #: src/misc/actions.c:91
4713 msgid "Media Record"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: src/misc/actions.c:92
4717 msgid "Media Repeat"
4718 msgstr ""
4719
4720 #: src/misc/actions.c:93
4721 msgid "Media Rewind"
4722 msgstr ""
4723
4724 #: src/misc/actions.c:94
4725 msgid "Media Select"
4726 msgstr ""
4727
4728 #: src/misc/actions.c:95
4729 msgid "Media Shuffle"
4730 msgstr ""
4731
4732 #: src/misc/actions.c:96
4733 msgid "Media Stop"
4734 msgstr ""
4735
4736 #: src/misc/actions.c:97
4737 msgid "Media Subtitle"
4738 msgstr ""
4739
4740 #: src/misc/actions.c:98
4741 msgid "Media Time"
4742 msgstr ""
4743
4744 #: src/misc/actions.c:99
4745 msgid "Media View"
4746 msgstr ""
4747
4748 #: src/misc/actions.c:100 modules/gui/qt/components/controller.cpp:568
4749 msgid "Menu"
4750 msgstr "Մենյու"
4751
4752 #: src/misc/actions.c:101
4753 msgid "Mouse Wheel Down"
4754 msgstr ""
4755
4756 #: src/misc/actions.c:102
4757 msgid "Mouse Wheel Left"
4758 msgstr ""
4759
4760 #: src/misc/actions.c:103
4761 msgid "Mouse Wheel Right"
4762 msgstr ""
4763
4764 #: src/misc/actions.c:104
4765 msgid "Mouse Wheel Up"
4766 msgstr ""
4767
4768 #: src/misc/actions.c:105
4769 msgid "Page Down"
4770 msgstr ""
4771
4772 #: src/misc/actions.c:106
4773 msgid "Page Up"
4774 msgstr ""
4775
4776 #: src/misc/actions.c:107 modules/control/oldrc.c:72
4777 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:386
4778 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1331 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1332
4779 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1333
4780 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:196
4781 #: modules/gui/qt/menus.cpp:828
4782 msgid "Pause"
4783 msgstr "Ընդմիջել"
4784
4785 #: src/misc/actions.c:108
4786 msgid "Print"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: src/misc/actions.c:110 modules/meta_engine/ID3Genres.h:77
4790 msgid "Space"
4791 msgstr "Space"
4792
4793 #: src/misc/actions.c:111
4794 msgid "Tab"
4795 msgstr ""
4796
4797 #: src/misc/actions.c:113
4798 msgid "Up"
4799 msgstr ""
4800
4801 #: src/misc/actions.c:114 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:499
4802 msgid "Volume Down"
4803 msgstr "Ձայնը Իջացնել"
4804
4805 #: src/misc/actions.c:115
4806 msgid "Volume Mute"
4807 msgstr ""
4808
4809 #: src/misc/actions.c:116 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:498
4810 msgid "Volume Up"
4811 msgstr "Ձայնը Բարձրացնել"
4812
4813 #: src/misc/actions.c:117
4814 msgid "Zoom In"
4815 msgstr ""
4816
4817 #: src/misc/actions.c:118
4818 msgid "Zoom Out"
4819 msgstr ""
4820
4821 #: src/misc/actions.c:246
4822 msgid "Ctrl+"
4823 msgstr "Ctrl+"
4824
4825 #: src/misc/actions.c:247
4826 msgid "Alt+"
4827 msgstr "Alt+"
4828
4829 #: src/misc/actions.c:248
4830 msgid "Shift+"
4831 msgstr "Shift+"
4832
4833 #: src/misc/actions.c:249
4834 msgid "Meta+"
4835 msgstr "Meta+"
4836
4837 #: src/misc/actions.c:250
4838 msgid "Command+"
4839 msgstr ""
4840
4841 #: src/misc/update.c:482
4842 #, c-format
4843 msgid "%.1f GiB"
4844 msgstr "%.1f ԳԲ"
4845
4846 #: src/misc/update.c:484
4847 #, c-format
4848 msgid "%.1f MiB"
4849 msgstr "%.1f ՄԲ"
4850
4851 #: src/misc/update.c:486 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:148
4852 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:150
4853 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:160
4854 #, c-format
4855 msgid "%.1f KiB"
4856 msgstr "%.1f ԿԲ"
4857
4858 #: src/misc/update.c:488
4859 #, c-format
4860 msgid "%<PRIu64> B"
4861 msgstr ""
4862
4863 #: src/misc/update.c:580
4864 msgid "Saving file failed"
4865 msgstr "Ֆայլի պահպանումը ձախողվեց"
4866
4867 #: src/misc/update.c:581
4868 #, c-format
4869 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4870 msgstr "Չհաջողվեց բացել \"%s\" գրելու համար"
4871
4872 #: src/misc/update.c:596 src/misc/update.c:726 modules/access/dvb/scan.c:826
4873 #: modules/demux/avi/avi.c:2681
4874 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:479
4875 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:533
4876 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:788
4877 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:834
4878 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:89
4879 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:153
4880 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:182
4881 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:339
4882 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:475
4883 #: modules/gui/macosx/VLCCoreDialogProvider.m:193
4884 #: modules/gui/macosx/VLCCoreDialogProvider.m:197
4885 #: modules/gui/macosx/VLCCoreDialogProvider.m:293
4886 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:205
4887 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:211
4888 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:134
4889 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:192
4890 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:274
4891 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:300
4892 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:371
4893 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:813
4894 #: modules/gui/macosx/VLCTimeSelectionPanelController.m:50
4895 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:739
4896 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:807
4897 #: modules/gui/macosx/prefs.m:189
4898 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1361
4899 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1428
4900 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:446
4901 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:92
4902 msgid "Cancel"
4903 msgstr "Ոչինչ չանել"
4904
4905 #: src/misc/update.c:598
4906 #, c-format
4907 msgid ""
4908 "%s\n"
4909 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4910 msgstr ""
4911 "%s\n"
4912 "Բեռնվում է... %s/%s %.1f%%-ը պատրաստ է."
4913
4914 #: src/misc/update.c:649
4915 msgid "File could not be verified"
4916 msgstr "Ֆայլը հնարավոր չէ ստուգել"
4917
4918 #: src/misc/update.c:650
4919 #, c-format
4920 msgid ""
4921 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4922 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4923 msgstr ""
4924
4925 #: src/misc/update.c:661 src/misc/update.c:673
4926 msgid "Invalid signature"
4927 msgstr "Անվավեր ստորագրություն"
4928
4929 #: src/misc/update.c:662 src/misc/update.c:674
4930 #, c-format
4931 msgid ""
4932 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4933 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4934 msgstr ""
4935
4936 #: src/misc/update.c:686
4937 msgid "File not verifiable"
4938 msgstr "Ֆայլը չստուգվող է"
4939
4940 #: src/misc/update.c:687
4941 #, c-format
4942 msgid ""
4943 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4944 "was deleted."
4945 msgstr ""
4946
4947 #: src/misc/update.c:698 src/misc/update.c:710
4948 msgid "File corrupted"
4949 msgstr "Ֆայլը վնասված է"
4950
4951 #: src/misc/update.c:699 src/misc/update.c:711
4952 #, c-format
4953 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4954 msgstr "Բեռնված ֆայլը \"%s\" վնասված էր և ջնջվել է:"
4955
4956 #: src/misc/update.c:723
4957 msgid ""
4958 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
4959 "install it now?"
4960 msgstr ""
4961
4962 #: src/misc/update.c:726 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:199
4963 msgid "Install"
4964 msgstr ""
4965
4966 #: src/misc/update.c:727
4967 msgid "Update VLC media player"
4968 msgstr "Թարմացնել VLC-ն"
4969
4970 #: src/playlist/engine.c:237 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:237
4971 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:298
4972 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:865
4973 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:236
4974 msgid "Media Library"
4975 msgstr "Մեդիա գրադարան"
4976
4977 #: src/text/iso-639_def.h:40
4978 msgid "Afar"
4979 msgstr "Աֆար"
4980
4981 #: src/text/iso-639_def.h:41
4982 msgid "Abkhazian"
4983 msgstr "Աբխազերեն"
4984
4985 #: src/text/iso-639_def.h:42
4986 msgid "Afrikaans"
4987 msgstr "Աֆրիկանս"
4988
4989 #: src/text/iso-639_def.h:43
4990 msgid "Albanian"
4991 msgstr "Ալբաներեն"
4992
4993 #: src/text/iso-639_def.h:44
4994 msgid "Amharic"
4995 msgstr "Ամհարերեն"
4996
4997 #: src/text/iso-639_def.h:45
4998 msgid "Arabic"
4999 msgstr "Արաբերեն"
5000
5001 #: src/text/iso-639_def.h:46
5002 msgid "Armenian"
5003 msgstr "Հայերեն"
5004
5005 #: src/text/iso-639_def.h:47
5006 msgid "Assamese"
5007 msgstr "Ասսամեսերեն"
5008
5009 #: src/text/iso-639_def.h:48
5010 msgid "Avestan"
5011 msgstr "Ավեստերեն"
5012
5013 #: src/text/iso-639_def.h:49
5014 msgid "Aymara"
5015 msgstr "Այմարերեն"
5016
5017 #: src/text/iso-639_def.h:50
5018 msgid "Azerbaijani"
5019 msgstr "Ադրբեջաներեն"
5020
5021 #: src/text/iso-639_def.h:51
5022 msgid "Bashkir"
5023 msgstr "Բաշկիրերեն"
5024
5025 #: src/text/iso-639_def.h:52
5026 msgid "Basque"
5027 msgstr "Բասքերեն"
5028
5029 #: src/text/iso-639_def.h:53
5030 msgid "Belarusian"
5031 msgstr "Բելառուսերեն"
5032
5033 #: src/text/iso-639_def.h:54
5034 msgid "Bengali"
5035 msgstr "Բենգալի"
5036
5037 #: src/text/iso-639_def.h:55
5038 msgid "Bihari"
5039 msgstr "Բիհարի"
5040
5041 #: src/text/iso-639_def.h:56
5042 msgid "Bislama"
5043 msgstr "Բիսլամա"
5044
5045 #: src/text/iso-639_def.h:57
5046 msgid "Bosnian"
5047 msgstr "Բոսնիերեն"
5048
5049 #: src/text/iso-639_def.h:58
5050 msgid "Breton"
5051 msgstr "Բրետոներեն"
5052
5053 #: src/text/iso-639_def.h:59
5054 msgid "Bulgarian"
5055 msgstr "Բուլղարերեն"
5056
5057 #: src/text/iso-639_def.h:60
5058 msgid "Burmese"
5059 msgstr "Բուրմեսերեն"
5060
5061 #: src/text/iso-639_def.h:61
5062 msgid "Catalan"
5063 msgstr "Կատալաներեն"
5064
5065 #: src/text/iso-639_def.h:62
5066 msgid "Chamorro"
5067 msgstr "Չամորո"
5068
5069 #: src/text/iso-639_def.h:63
5070 msgid "Chechen"
5071 msgstr "Չեչեներեն"
5072
5073 #: src/text/iso-639_def.h:64
5074 msgid "Chinese"
5075 msgstr "Չիներեն"
5076
5077 #: src/text/iso-639_def.h:65
5078 msgid "Church Slavic"
5079 msgstr "Եկեղեցական Սլավոներեն"
5080
5081 #: src/text/iso-639_def.h:66
5082 msgid "Chuvash"
5083 msgstr "Չուվաշերեն"
5084
5085 #: src/text/iso-639_def.h:67
5086 msgid "Cornish"
5087 msgstr ""
5088
5089 #: src/text/iso-639_def.h:68
5090 msgid "Corsican"
5091 msgstr "Կորսիկերեն"
5092
5093 #: src/text/iso-639_def.h:69
5094 msgid "Czech"
5095 msgstr "Չեխերեն"
5096
5097 #: src/text/iso-639_def.h:70
5098 msgid "Danish"
5099 msgstr "Դանիաերեն"
5100
5101 #: src/text/iso-639_def.h:71
5102 msgid "Dutch"
5103 msgstr "Հոլանդերեն"
5104
5105 #: src/text/iso-639_def.h:72
5106 msgid "Dzongkha"
5107 msgstr "Dzongkha"
5108
5109 #: src/text/iso-639_def.h:73
5110 msgid "English"
5111 msgstr "Անգլերեն"
5112
5113 #: src/text/iso-639_def.h:74
5114 msgid "Esperanto"
5115 msgstr "Էսպերանտո"
5116
5117 #: src/text/iso-639_def.h:75
5118 msgid "Estonian"
5119 msgstr "Էստոներեն"
5120
5121 #: src/text/iso-639_def.h:76
5122 msgid "Faroese"
5123 msgstr "Faroese"
5124
5125 #: src/text/iso-639_def.h:77
5126 msgid "Fijian"
5127 msgstr "Fijian"
5128
5129 #: src/text/iso-639_def.h:78
5130 msgid "Finnish"
5131 msgstr "Ֆիններեն"
5132
5133 #: src/text/iso-639_def.h:79
5134 msgid "French"
5135 msgstr "Ֆրանսերեն"
5136
5137 #: src/text/iso-639_def.h:80
5138 msgid "Frisian"
5139 msgstr "Frisian"
5140
5141 #: src/text/iso-639_def.h:81
5142 msgid "Georgian"
5143 msgstr "Վրացերեն"
5144
5145 #: src/text/iso-639_def.h:82
5146 msgid "German"
5147 msgstr "Գերմաներեն"
5148
5149 #: src/text/iso-639_def.h:83
5150 msgid "Gaelic (Scots)"
5151 msgstr "Գայելերեն (Շոտլանդերեն)"
5152
5153 #: src/text/iso-639_def.h:84
5154 msgid "Irish"
5155 msgstr "Իռլանդերեն"
5156
5157 #: src/text/iso-639_def.h:85
5158 msgid "Gallegan"
5159 msgstr "Gallegan"
5160
5161 #: src/text/iso-639_def.h:86
5162 msgid "Manx"
5163 msgstr "Մանքս"
5164
5165 #: src/text/iso-639_def.h:87
5166 msgid "Greek, Modern"
5167 msgstr ""
5168
5169 #: src/text/iso-639_def.h:88
5170 msgid "Guarani"
5171 msgstr "Guarani"
5172
5173 #: src/text/iso-639_def.h:89
5174 msgid "Gujarati"
5175 msgstr ""
5176
5177 #: src/text/iso-639_def.h:90
5178 msgid "Hebrew"
5179 msgstr "Եբրայերեն"
5180
5181 #: src/text/iso-639_def.h:91
5182 msgid "Herero"
5183 msgstr "Հերերերեն"
5184
5185 #: src/text/iso-639_def.h:92
5186 msgid "Hindi"
5187 msgstr "Հինդի"
5188
5189 #: src/text/iso-639_def.h:93
5190 msgid "Hiri Motu"
5191 msgstr "Hiri Motu"
5192
5193 #: src/text/iso-639_def.h:94
5194 msgid "Hungarian"
5195 msgstr "Հունգարերեն"
5196
5197 #: src/text/iso-639_def.h:95
5198 msgid "Icelandic"
5199 msgstr "Իսլանդերեն"
5200
5201 #: src/text/iso-639_def.h:96
5202 msgid "Inuktitut"
5203 msgstr "Ինուկտիտուտ"
5204
5205 #: src/text/iso-639_def.h:97
5206 msgid "Interlingue"
5207 msgstr ""
5208
5209 #: src/text/iso-639_def.h:98
5210 msgid "Interlingua"
5211 msgstr "Ինտերլինգուա"
5212
5213 #: src/text/iso-639_def.h:99
5214 msgid "Indonesian"
5215 msgstr "Ինդոնեզերեն"
5216
5217 #: src/text/iso-639_def.h:100
5218 msgid "Inupiaq"
5219 msgstr "Ինուպիաք"
5220
5221 #: src/text/iso-639_def.h:101
5222 msgid "Italian"
5223 msgstr "Իտալերեն"
5224
5225 #: src/text/iso-639_def.h:102
5226 msgid "Javanese"
5227 msgstr "Ջավայերեն"
5228
5229 #: src/text/iso-639_def.h:103
5230 msgid "Japanese"
5231 msgstr "Ճապոներեն"
5232
5233 #: src/text/iso-639_def.h:104
5234 msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
5235 msgstr ""
5236
5237 #: src/text/iso-639_def.h:105
5238 msgid "Kannada"
5239 msgstr "Կաննադաերեն"
5240
5241 #: src/text/iso-639_def.h:106
5242 msgid "Kashmiri"
5243 msgstr "Քաշմիրերեն"
5244
5245 #: src/text/iso-639_def.h:107
5246 msgid "Kazakh"
5247 msgstr "Ղազախերեն"
5248
5249 #: src/text/iso-639_def.h:108
5250 msgid "Khmer"
5251 msgstr "Խմեր"
5252
5253 #: src/text/iso-639_def.h:109
5254 msgid "Kikuyu"
5255 msgstr ""
5256
5257 #: src/text/iso-639_def.h:110
5258 msgid "Kinyarwanda"
5259 msgstr ""
5260
5261 #: src/text/iso-639_def.h:111
5262 msgid "Kirghiz"
5263 msgstr "Ղրղզերեն"
5264
5265 #: src/text/iso-639_def.h:112
5266 msgid "Komi"
5267 msgstr "Կոմի"
5268
5269 #: src/text/iso-639_def.h:113
5270 msgid "Korean"
5271 msgstr "Կորեերեն"
5272
5273 #: src/text/iso-639_def.h:114
5274 msgid "Kuanyama"
5275 msgstr ""
5276
5277 #: src/text/iso-639_def.h:115
5278 msgid "Kurdish"
5279 msgstr "Քուրդերեն"
5280
5281 #: src/text/iso-639_def.h:116
5282 msgid "Lao"
5283 msgstr "Լաո"
5284
5285 #: src/text/iso-639_def.h:117 modules/meta_engine/ID3Genres.h:119
5286 msgid "Latin"
5287 msgstr "Լատիներեն"
5288
5289 #: src/text/iso-639_def.h:118
5290 msgid "Latvian"
5291 msgstr "Լատվիերեն"
5292
5293 #: src/text/iso-639_def.h:119
5294 msgid "Lingala"
5295 msgstr ""
5296
5297 #: src/text/iso-639_def.h:120
5298 msgid "Lithuanian"
5299 msgstr ""
5300
5301 #: src/text/iso-639_def.h:121
5302 msgid "Letzeburgesch"
5303 msgstr ""
5304
5305 #: src/text/iso-639_def.h:122
5306 msgid "Macedonian"
5307 msgstr "Մակեդոներեն"
5308
5309 #: src/text/iso-639_def.h:123
5310 msgid "Marshall"
5311 msgstr ""
5312
5313 #: src/text/iso-639_def.h:124
5314 msgid "Malayalam"
5315 msgstr ""
5316
5317 #: src/text/iso-639_def.h:125
5318 msgid "Maori"
5319 msgstr ""
5320
5321 #: src/text/iso-639_def.h:126
5322 msgid "Marathi"
5323 msgstr ""
5324
5325 #: src/text/iso-639_def.h:127
5326 msgid "Malay"
5327 msgstr ""
5328
5329 #: src/text/iso-639_def.h:128
5330 msgid "Malagasy"
5331 msgstr ""
5332
5333 #: src/text/iso-639_def.h:129
5334 msgid "Maltese"
5335 msgstr ""
5336
5337 #: src/text/iso-639_def.h:130
5338 msgid "Moldavian"
5339 msgstr "Մոլդովերեն"
5340
5341 #: src/text/iso-639_def.h:131
5342 msgid "Mongolian"
5343 msgstr "Մոնղոլերեն"
5344
5345 #: src/text/iso-639_def.h:132
5346 msgid "Nauru"
5347 msgstr ""
5348
5349 #: src/text/iso-639_def.h:133
5350 msgid "Navajo"
5351 msgstr ""
5352
5353 #: src/text/iso-639_def.h:134
5354 msgid "Ndebele, South"
5355 msgstr ""
5356
5357 #: src/text/iso-639_def.h:135
5358 msgid "Ndebele, North"
5359 msgstr ""
5360
5361 #: src/text/iso-639_def.h:136
5362 msgid "Ndonga"
5363 msgstr ""
5364
5365 #: src/text/iso-639_def.h:137
5366 msgid "Nepali"
5367 msgstr ""
5368
5369 #: src/text/iso-639_def.h:138
5370 msgid "Norwegian"
5371 msgstr "Նորվեգերեն"
5372
5373 #: src/text/iso-639_def.h:139
5374 msgid "Norwegian Nynorsk"
5375 msgstr "Նորվեգերեն Nynorsk"
5376
5377 #: src/text/iso-639_def.h:140
5378 msgid "Norwegian Bokmaal"
5379 msgstr "Nynorsk Bokmaal"
5380
5381 #: src/text/iso-639_def.h:141
5382 msgid "Chichewa; Nyanja"
5383 msgstr ""
5384
5385 #: src/text/iso-639_def.h:142
5386 msgid "Occitan; Provençal"
5387 msgstr ""
5388
5389 #: src/text/iso-639_def.h:143
5390 msgid "Oriya"
5391 msgstr ""
5392
5393 #: src/text/iso-639_def.h:144
5394 msgid "Oromo"
5395 msgstr ""
5396
5397 #: src/text/iso-639_def.h:146
5398 msgid "Ossetian; Ossetic"
5399 msgstr ""
5400
5401 #: src/text/iso-639_def.h:147
5402 msgid "Panjabi"
5403 msgstr ""
5404
5405 #: src/text/iso-639_def.h:148
5406 msgid "Persian"
5407 msgstr "Պարսկերեն"
5408
5409 #: src/text/iso-639_def.h:149
5410 msgid "Pali"
5411 msgstr ""
5412
5413 #: src/text/iso-639_def.h:150
5414 msgid "Polish"
5415 msgstr "Լեհերեն"
5416
5417 #: src/text/iso-639_def.h:151
5418 msgid "Portuguese"
5419 msgstr "Պորտուգալերեն"
5420
5421 #: src/text/iso-639_def.h:152
5422 msgid "Pushto"
5423 msgstr ""
5424
5425 #: src/text/iso-639_def.h:153
5426 msgid "Quechua"
5427 msgstr ""
5428
5429 #: src/text/iso-639_def.h:154
5430 msgid "Original audio"
5431 msgstr "Օրիգինալ ձայն"
5432
5433 #: src/text/iso-639_def.h:155
5434 msgid "Raeto-Romance"
5435 msgstr ""
5436
5437 #: src/text/iso-639_def.h:156
5438 msgid "Romanian"
5439 msgstr "Ռումիներեն"
5440
5441 #: src/text/iso-639_def.h:157
5442 msgid "Rundi"
5443 msgstr ""
5444
5445 #: src/text/iso-639_def.h:158
5446 msgid "Russian"
5447 msgstr "Ռուսերեն"
5448
5449 #: src/text/iso-639_def.h:159
5450 msgid "Sango"
5451 msgstr ""
5452
5453 #: src/text/iso-639_def.h:160
5454 msgid "Sanskrit"
5455 msgstr "Սանսկրիտ"
5456
5457 #: src/text/iso-639_def.h:161
5458 msgid "Serbian"
5459 msgstr "Սերբերեն"
5460
5461 #: src/text/iso-639_def.h:162
5462 msgid "Croatian"
5463 msgstr "Խորվաթերեն"
5464
5465 #: src/text/iso-639_def.h:163
5466 msgid "Sinhalese"
5467 msgstr ""
5468
5469 #: src/text/iso-639_def.h:164
5470 msgid "Slovak"
5471 msgstr "Սլովակերեն"
5472
5473 #: src/text/iso-639_def.h:165
5474 msgid "Slovenian"
5475 msgstr "Սլովեներեն"
5476
5477 #: src/text/iso-639_def.h:166
5478 msgid "Northern Sami"
5479 msgstr ""
5480
5481 #: src/text/iso-639_def.h:167
5482 msgid "Samoan"
5483 msgstr ""
5484
5485 #: src/text/iso-639_def.h:168
5486 msgid "Shona"
5487 msgstr ""
5488
5489 #: src/text/iso-639_def.h:169
5490 msgid "Sindhi"
5491 msgstr ""
5492
5493 #: src/text/iso-639_def.h:170
5494 msgid "Somali"
5495 msgstr ""
5496
5497 #: src/text/iso-639_def.h:171
5498 msgid "Sotho, Southern"
5499 msgstr ""
5500
5501 #: src/text/iso-639_def.h:172
5502 msgid "Spanish"
5503 msgstr "Իսպաներեն"
5504
5505 #: src/text/iso-639_def.h:173
5506 msgid "Sardinian"
5507 msgstr ""
5508
5509 #: src/text/iso-639_def.h:174
5510 msgid "Swati"
5511 msgstr ""
5512
5513 #: src/text/iso-639_def.h:175
5514 msgid "Sundanese"
5515 msgstr ""
5516
5517 #: src/text/iso-639_def.h:176
5518 msgid "Swahili"
5519 msgstr ""
5520
5521 #: src/text/iso-639_def.h:177
5522 msgid "Swedish"
5523 msgstr ""
5524
5525 #: src/text/iso-639_def.h:178
5526 msgid "Tahitian"
5527 msgstr ""
5528
5529 #: src/text/iso-639_def.h:179
5530 msgid "Tamil"
5531 msgstr ""
5532
5533 #: src/text/iso-639_def.h:180
5534 msgid "Tatar"
5535 msgstr ""
5536
5537 #: src/text/iso-639_def.h:181
5538 msgid "Telugu"
5539 msgstr ""
5540
5541 #: src/text/iso-639_def.h:182
5542 msgid "Tajik"
5543 msgstr ""
5544
5545 #: src/text/iso-639_def.h:183
5546 msgid "Tagalog"
5547 msgstr ""
5548
5549 #: src/text/iso-639_def.h:184
5550 msgid "Thai"
5551 msgstr ""
5552
5553 #: src/text/iso-639_def.h:185
5554 msgid "Tibetan"
5555 msgstr "Թիբեթերեն"
5556
5557 #: src/text/iso-639_def.h:186
5558 msgid "Tigrinya"
5559 msgstr ""
5560
5561 #: src/text/iso-639_def.h:187
5562 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
5563 msgstr ""
5564
5565 #: src/text/iso-639_def.h:188
5566 msgid "Tswana"
5567 msgstr ""
5568
5569 #: src/text/iso-639_def.h:189
5570 msgid "Tsonga"
5571 msgstr ""
5572
5573 #: src/text/iso-639_def.h:190
5574 msgid "Turkish"
5575 msgstr "Թուրքերեն"
5576
5577 #: src/text/iso-639_def.h:191
5578 msgid "Turkmen"
5579 msgstr ""
5580
5581 #: src/text/iso-639_def.h:192
5582 msgid "Twi"
5583 msgstr ""
5584
5585 #: src/text/iso-639_def.h:193
5586 msgid "Uighur"
5587 msgstr ""
5588
5589 #: src/text/iso-639_def.h:194
5590 msgid "Ukrainian"
5591 msgstr "Ուկրայիներեն"
5592
5593 #: src/text/iso-639_def.h:195
5594 msgid "Urdu"
5595 msgstr ""
5596
5597 #: src/text/iso-639_def.h:196
5598 msgid "Uzbek"
5599 msgstr "Ուզբեկերեն"
5600
5601 #: src/text/iso-639_def.h:197
5602 msgid "Vietnamese"
5603 msgstr "Վիետնամերեն"
5604
5605 #: src/text/iso-639_def.h:198
5606 msgid "Volapuk"
5607 msgstr "Վոլապուկ"
5608
5609 #: src/text/iso-639_def.h:199
5610 msgid "Welsh"
5611 msgstr "Ուելսերեն"
5612
5613 #: src/text/iso-639_def.h:200
5614 msgid "Wolof"
5615 msgstr ""
5616
5617 #: src/text/iso-639_def.h:201
5618 msgid "Xhosa"
5619 msgstr ""
5620
5621 #: src/text/iso-639_def.h:202
5622 msgid "Yiddish"
5623 msgstr "Իդիշ"
5624
5625 #: src/text/iso-639_def.h:203
5626 msgid "Yoruba"
5627 msgstr ""
5628
5629 #: src/text/iso-639_def.h:204
5630 msgid "Zhuang"
5631 msgstr ""
5632
5633 #: src/text/iso-639_def.h:205
5634 msgid "Zulu"
5635 msgstr ""
5636
5637 #: src/video_output/vout_intf.c:169
5638 msgid "Autoscale video"
5639 msgstr "Ավտոձգել վիդեոն"
5640
5641 #: src/video_output/vout_intf.c:203 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:429
5642 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:430
5643 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:180
5644 #: modules/video_filter/croppadd.c:87 modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1239
5645 msgid "Crop"
5646 msgstr "Եզրերից կտրել"
5647
5648 #: src/video_output/vout_intf.c:230 modules/access/decklink.cpp:92
5649 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
5650 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:74 modules/demux/rawvid.c:58
5651 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:427 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:428
5652 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1443
5653 msgid "Aspect ratio"
5654 msgstr "Չափերի հարաբերությունը"
5655
5656 #: modules/access/alsa.c:36
5657 msgid ""
5658 "Pass alsa:// to open the default ALSA capture device, or alsa://SOURCE to "
5659 "open a specific device named SOURCE."
5660 msgstr ""
5661
5662 #: modules/access/alsa.c:49
5663 msgid "192000 Hz"
5664 msgstr ""
5665
5666 #: modules/access/alsa.c:49
5667 msgid "176400 Hz"
5668 msgstr ""
5669
5670 #: modules/access/alsa.c:50
5671 msgid "96000 Hz"
5672 msgstr ""
5673
5674 #: modules/access/alsa.c:50
5675 msgid "88200 Hz"
5676 msgstr ""
5677
5678 #: modules/access/alsa.c:50
5679 msgid "48000 Hz"
5680 msgstr ""
5681
5682 #: modules/access/alsa.c:50
5683 msgid "44100 Hz"
5684 msgstr ""
5685
5686 #: modules/access/alsa.c:51
5687 msgid "32000 Hz"
5688 msgstr ""
5689
5690 #: modules/access/alsa.c:51
5691 msgid "22050 Hz"
5692 msgstr ""
5693
5694 #: modules/access/alsa.c:51
5695 msgid "24000 Hz"
5696 msgstr ""
5697
5698 #: modules/access/alsa.c:51
5699 msgid "16000 Hz"
5700 msgstr ""
5701
5702 #: modules/access/alsa.c:52
5703 msgid "11025 Hz"
5704 msgstr ""
5705
5706 #: modules/access/alsa.c:52
5707 msgid "8000 Hz"
5708 msgstr ""
5709
5710 #: modules/access/alsa.c:52
5711 msgid "4000 Hz"
5712 msgstr ""
5713
5714 #: modules/access/alsa.c:56
5715 msgid "ALSA"
5716 msgstr ""
5717
5718 #: modules/access/alsa.c:57
5719 msgid "ALSA audio capture"
5720 msgstr ""
5721
5722 #: modules/access/attachment.c:44
5723 msgid "Attachment"
5724 msgstr "Կցորդ"
5725
5726 #: modules/access/attachment.c:45
5727 msgid "Attachment input"
5728 msgstr "Կցված մուտք"
5729
5730 #: modules/access/avcapture.m:57
5731 #, fuzzy
5732 msgid "AVFoundation Video Capture"
5733 msgstr "Ձայնի գրանցում"
5734
5735 #: modules/access/avcapture.m:58
5736 msgid "AVFoundation video capture module."
5737 msgstr ""
5738
5739 #: modules/access/avcapture.m:280 modules/access/avcapture.m:309
5740 #, fuzzy
5741 msgid "No video devices found"
5742 msgstr "Մուտքային սարք չի հայտնաբերվել"
5743
5744 #: modules/access/avcapture.m:281
5745 msgid ""
5746 "Your Mac does not seem to be equipped with a suitable video input device. "
5747 "Please check your connectors and drivers."
5748 msgstr ""
5749
5750 #: modules/access/avcapture.m:310
5751 msgid ""
5752 "Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
5753 "check your connectors and drivers."
5754 msgstr ""
5755
5756 #: modules/access/avio.h:33
5757 msgid "AVIO"
5758 msgstr ""
5759
5760 #: modules/access/avio.h:34
5761 msgid "libavformat AVIO access"
5762 msgstr ""
5763
5764 #: modules/access/avio.h:44
5765 msgid "libavformat AVIO access output"
5766 msgstr ""
5767
5768 #: modules/access/bluray.c:68
5769 msgid "Blu-ray menus"
5770 msgstr ""
5771
5772 #: modules/access/bluray.c:69
5773 msgid "Use Blu-ray menus. If disabled, the movie will start directly"
5774 msgstr ""
5775
5776 #: modules/access/bluray.c:71
5777 msgid "Region code"
5778 msgstr ""
5779
5780 #: modules/access/bluray.c:72
5781 msgid ""
5782 "Blu-Ray player region code. Some discs can be played only with a correct "
5783 "region code."
5784 msgstr ""
5785
5786 #: modules/access/bluray.c:92 modules/services_discovery/udev.c:601
5787 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:299
5788 msgid "Blu-ray"
5789 msgstr ""
5790
5791 #: modules/access/bluray.c:93
5792 msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
5793 msgstr ""
5794
5795 #: modules/access/bluray.c:715
5796 msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
5797 msgstr ""
5798
5799 #: modules/access/bluray.c:730
5800 msgid ""
5801 "This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
5802 "not have it."
5803 msgstr ""
5804
5805 #: modules/access/bluray.c:736
5806 msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
5807 msgstr ""
5808
5809 #: modules/access/bluray.c:738
5810 msgid "Missing AACS configuration file!"
5811 msgstr ""
5812
5813 #: modules/access/bluray.c:740
5814 msgid "No valid processing key found in AACS config file."
5815 msgstr ""
5816
5817 #: modules/access/bluray.c:742
5818 msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
5819 msgstr ""
5820
5821 #: modules/access/bluray.c:744
5822 msgid "AACS Host certificate revoked."
5823 msgstr ""
5824
5825 #: modules/access/bluray.c:746
5826 msgid "AACS MMC failed."
5827 msgstr ""
5828
5829 #: modules/access/bluray.c:756
5830 msgid ""
5831 "This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
5832 "have it."
5833 msgstr ""
5834
5835 #: modules/access/bluray.c:759
5836 msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
5837 msgstr ""
5838
5839 #: modules/access/bluray.c:792
5840 msgid "Java required"
5841 msgstr ""
5842
5843 #: modules/access/bluray.c:793
5844 #, c-format
5845 msgid ""
5846 "This Blu-ray disc requires Java for menus support.%s\n"
5847 "The disc will be played without menus."
5848 msgstr ""
5849
5850 #: modules/access/bluray.c:794
5851 msgid "Java was not found on your system."
5852 msgstr ""
5853
5854 #: modules/access/bluray.c:817
5855 msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
5856 msgstr ""
5857
5858 #: modules/access/bluray.c:845 modules/access/bluray.c:2300
5859 #: modules/access/bluray.c:2305
5860 msgid "Blu-ray error"
5861 msgstr ""
5862
5863 #: modules/access/bluray.c:1680
5864 msgid "Top Menu"
5865 msgstr ""
5866
5867 #: modules/access/bluray.c:1683
5868 msgid "First Play"
5869 msgstr ""
5870
5871 #: modules/access/cdda.c:480
5872 #, c-format
5873 msgid "Audio CD - Track %02i"
5874 msgstr ""
5875
5876 #: modules/access/cdda.c:720 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:169
5877 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:300
5878 msgid "Audio CD"
5879 msgstr "Աուդիո CD"
5880
5881 #: modules/access/cdda.c:721
5882 msgid "Audio CD input"
5883 msgstr "Աուդիո CD մուտք"
5884
5885 #: modules/access/cdda.c:730
5886 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
5887 msgstr ""
5888
5889 #: modules/access/cdda.c:739
5890 msgid "CDDB Server"
5891 msgstr "CDDB Սերվեր"
5892
5893 #: modules/access/cdda.c:740
5894 msgid "Address of the CDDB server to use."
5895 msgstr ""
5896
5897 #: modules/access/cdda.c:741
5898 msgid "CDDB port"
5899 msgstr "CDDB պորտ"
5900
5901 #: modules/access/cdda.c:742
5902 msgid "CDDB Server port to use."
5903 msgstr "CDDB Սերվերի պորտ, օգտվելու համար"
5904
5905 #: modules/access/concat.c:303
5906 #, fuzzy
5907 msgid "Inputs list"
5908 msgstr "Մուտքային հոսք"
5909
5910 #: modules/access/concat.c:305
5911 #, fuzzy
5912 msgid "Comma-separated list of input URLs to concatenate."
5913 msgstr "ստորակետով առանձնացված ցանկ ակտիվ պատուհանների, Նախնականը բոլոր"
5914
5915 #: modules/access/concat.c:308
5916 #, fuzzy
5917 msgid "Concatenation"
5918 msgstr "Hasce"
5919
5920 #: modules/access/concat.c:309
5921 msgid "Concatenated inputs"
5922 msgstr ""
5923
5924 #: modules/access/dc1394.c:51
5925 msgid "DC1394"
5926 msgstr ""
5927
5928 #: modules/access/dc1394.c:52
5929 msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
5930 msgstr ""
5931
5932 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:43
5933 #, fuzzy
5934 msgid "KDM file"
5935 msgstr "CRL ֆայլը"
5936
5937 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:44
5938 msgid "Path to Key Delivery Message XML file"
5939 msgstr ""
5940
5941 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:77
5942 msgid "DCP"
5943 msgstr ""
5944
5945 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:80
5946 msgid "Digital Cinema Package module"
5947 msgstr ""
5948
5949 #: modules/access/decklink.cpp:44
5950 msgid "Input card to use"
5951 msgstr ""
5952
5953 #: modules/access/decklink.cpp:46
5954 msgid ""
5955 "DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
5956 "0."
5957 msgstr ""
5958
5959 #: modules/access/decklink.cpp:49
5960 msgid "Desired input video mode. Leave empty for autodetection."
5961 msgstr ""
5962
5963 #: modules/access/decklink.cpp:51
5964 msgid ""
5965 "Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
5966 "FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
5967 msgstr ""
5968
5969 #: modules/access/decklink.cpp:55 modules/video_output/decklink.cpp:95
5970 msgid "Audio connection"
5971 msgstr ""
5972
5973 #: modules/access/decklink.cpp:57
5974 msgid ""
5975 "Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
5976 "aesebu, analog. Leave blank for card default."
5977 msgstr ""
5978
5979 #: modules/access/decklink.cpp:61 modules/demux/rawaud.c:43
5980 #: modules/video_output/decklink.cpp:100
5981 msgid "Audio samplerate (Hz)"
5982 msgstr "Ձայնի դիսկրետացման հաճախ. (Հց)"
5983
5984 #: modules/access/decklink.cpp:63
5985 msgid ""
5986 "Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
5987 msgstr ""
5988
5989 #: modules/access/decklink.cpp:66 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
5990 #: modules/video_output/decklink.cpp:105
5991 msgid "Number of audio channels"
5992 msgstr ""
5993
5994 #: modules/access/decklink.cpp:68
5995 msgid ""
5996 "Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
5997 "disables audio input."
5998 msgstr ""
5999
6000 #: modules/access/decklink.cpp:71 modules/video_output/decklink.cpp:110
6001 msgid "Video connection"
6002 msgstr ""
6003
6004 #: modules/access/decklink.cpp:73
6005 msgid ""
6006 "Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
6007 "opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
6008 msgstr ""
6009
6010 #: modules/access/decklink.cpp:82 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:94
6011 msgid "SDI"
6012 msgstr ""
6013
6014 #: modules/access/decklink.cpp:82
6015 msgid "HDMI"
6016 msgstr ""
6017
6018 #: modules/access/decklink.cpp:82
6019 msgid "Optical SDI"
6020 msgstr ""
6021
6022 #: modules/access/decklink.cpp:82
6023 msgid "Component"
6024 msgstr ""
6025
6026 #: modules/access/decklink.cpp:82
6027 msgid "Composite"
6028 msgstr ""
6029
6030 #: modules/access/decklink.cpp:82
6031 #, fuzzy
6032 msgid "S-Video"
6033 msgstr "Վիդեո"
6034
6035 #: modules/access/decklink.cpp:89
6036 msgid "Embedded"
6037 msgstr ""
6038
6039 #: modules/access/decklink.cpp:89
6040 msgid "AES/EBU"
6041 msgstr ""
6042
6043 #: modules/access/decklink.cpp:89
6044 msgid "Analog"
6045 msgstr ""
6046
6047 #: modules/access/decklink.cpp:94 modules/demux/rawvid.c:60
6048 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
6049 msgstr "Չափերի հարաբերությունը (4.3, 16:9): Ենթադրում է քառակուսի պիքսելներ:"
6050
6051 #: modules/access/decklink.cpp:97
6052 msgid "DeckLink"
6053 msgstr ""
6054
6055 #: modules/access/decklink.cpp:98
6056 msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
6057 msgstr ""
6058
6059 #: modules/access/decklink.cpp:118 modules/video_output/decklink.cpp:114
6060 msgid "10 bits"
6061 msgstr ""
6062
6063 #: modules/access/decklink.cpp:353 modules/demux/ty.c:769
6064 msgid "Closed captions 1"
6065 msgstr ""
6066
6067 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
6068 msgid "Cable"
6069 msgstr "Մալուխ"
6070
6071 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
6072 msgid "Antenna"
6073 msgstr "Ալեհավաք"
6074
6075 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
6076 msgid "TV"
6077 msgstr "TV"
6078
6079 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
6080 msgid "FM radio"
6081 msgstr "FM ռադիո"
6082
6083 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
6084 msgid "AM radio"
6085 msgstr "AM ռադիո"
6086
6087 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
6088 msgid "DSS"
6089 msgstr "DSS"
6090
6091 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
6092 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:818
6093 msgid "Video device name"
6094 msgstr "Վիդեո սարքի անունը"
6095
6096 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
6097 msgid ""
6098 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
6099 "don't specify anything, the default device will be used."
6100 msgstr ""
6101
6102 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
6103 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:826
6104 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1047
6105 msgid "Audio device name"
6106 msgstr "Ձայնային սարքի անունը"
6107
6108 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
6109 #, fuzzy
6110 msgid ""
6111 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
6112 "don't specify anything, the default device will be used."
6113 msgstr ""
6114 "Չափը the վիդեո that will be displayed by the DirectShow ներդրված ծրագիր. If "
6115 "you don’t specify anything the լռությամբ size for your device will be used."
6116
6117 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
6118 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:793
6119 msgid "Video size"
6120 msgstr "Վիդեոյի չափ"
6121
6122 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:142
6123 msgid ""
6124 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
6125 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
6126 "can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
6127 msgstr ""
6128
6129 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/v4l2/v4l2.c:196
6130 msgid "Picture aspect-ratio n:m"
6131 msgstr "Պատկերի չափերի հարաբերությունը n:m "
6132
6133 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:146 modules/access/v4l2/v4l2.c:197
6134 msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
6135 msgstr ""
6136
6137 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:147 modules/access/v4l2/v4l2.c:53
6138 msgid "Video input chroma format"
6139 msgstr ""
6140
6141 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
6142 msgid ""
6143 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
6144 "(default), RV24, etc.)"
6145 msgstr ""
6146
6147 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
6148 msgid "Video input frame rate"
6149 msgstr ""
6150
6151 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
6152 msgid ""
6153 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate (eg. 0 means "
6154 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
6155 msgstr ""
6156
6157 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
6158 msgid "Device properties"
6159 msgstr "Սարքի հատկությունները"
6160
6161 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
6162 msgid ""
6163 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
6164 msgstr ""
6165
6166 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:159
6167 msgid "Tuner properties"
6168 msgstr "Տյուների հատկությունները"
6169
6170 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
6171 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
6172 msgstr ""
6173
6174 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
6175 msgid "Tuner TV Channel"
6176 msgstr "Տյուների հեռուստաալիք"
6177
6178 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
6179 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
6180 msgstr ""
6181
6182 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:166
6183 msgid "Tuner Frequency"
6184 msgstr ""
6185
6186 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
6187 msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
6188 msgstr ""
6189
6190 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
6191 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:846
6192 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1067
6193 msgid "Video standard"
6194 msgstr ""
6195
6196 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
6197 msgid "Tuner country code"
6198 msgstr "Տյուների երկրի կոդը"
6199
6200 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
6201 msgid ""
6202 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
6203 "mapping (0 means default)."
6204 msgstr ""
6205
6206 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
6207 msgid "Tuner input type"
6208 msgstr "Տյուների մուտքի տեսակ"
6209
6210 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
6211 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
6212 msgstr ""
6213
6214 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:176
6215 msgid "Video input pin"
6216 msgstr ""
6217
6218 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:178
6219 msgid ""
6220 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
6221 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
6222 "\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
6223 "will not be changed."
6224 msgstr ""
6225
6226 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
6227 msgid "Audio input pin"
6228 msgstr ""
6229
6230 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:184
6231 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
6232 msgstr ""
6233
6234 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:185
6235 msgid "Video output pin"
6236 msgstr "Վիդեո ելքի ելուստ"
6237
6238 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
6239 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
6240 msgstr ""
6241
6242 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
6243 msgid "Audio output pin"
6244 msgstr ""
6245
6246 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:190
6247 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
6248 msgstr ""
6249
6250 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
6251 msgid "AM Tuner mode"
6252 msgstr "ԱՄ Տյուների ռեժիմ"
6253
6254 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
6255 msgid ""
6256 "AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1), AM Radio (2), FM Radio (3) "
6257 "or DSS (4)."
6258 msgstr ""
6259
6260 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
6261 msgid ""
6262 "Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
6263 msgstr ""
6264
6265 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:201
6266 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:94
6267 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:281
6268 msgid "Audio sample rate"
6269 msgstr ""
6270
6271 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
6272 msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
6273 msgstr ""
6274
6275 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
6276 msgid "Audio bits per sample"
6277 msgstr ""
6278
6279 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
6280 msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
6281 msgstr ""
6282
6283 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:219
6284 msgid "DirectShow"
6285 msgstr "DirectShow"
6286
6287 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:220 modules/access/dshow/dshow.cpp:298
6288 msgid "DirectShow input"
6289 msgstr "DirectShow մուտք"
6290
6291 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:516 modules/access/dshow/dshow.cpp:590
6292 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:1052 modules/access/dshow/dshow.cpp:1123
6293 msgid "Capture failed"
6294 msgstr "Գրանցումը ձախողվեց"
6295
6296 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:517
6297 msgid "No video or audio device selected."
6298 msgstr ""
6299
6300 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:591
6301 msgid "VLC cannot open ANY capture device. Check the error log for details."
6302 msgstr ""
6303
6304 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:1053
6305 msgid ""
6306 "The device you selected cannot be used, because its type is not supported."
6307 msgstr ""
6308
6309 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:1124
6310 #, c-format
6311 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
6312 msgstr ""
6313
6314 #: modules/access/dsm/access.c:61 modules/access/dsm/sd.c:138
6315 #, fuzzy
6316 msgid "Windows networks"
6317 msgstr "Պատուհանի արտաքին դեսք"
6318
6319 #: modules/access/dsm/access.c:63
6320 msgid "libdsm's SMB (Windows network shares) input and browser"
6321 msgstr ""
6322
6323 #: modules/access/dsm/access.c:67
6324 msgid "libdsm SMB input"
6325 msgstr ""
6326
6327 #: modules/access/dsm/access.c:80
6328 #, fuzzy
6329 msgid "libdsm NETBIOS discovery module"
6330 msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլներ"
6331
6332 #: modules/access/dtv/access.c:36
6333 msgid "DVB adapter"
6334 msgstr ""
6335
6336 #: modules/access/dtv/access.c:38
6337 msgid ""
6338 "If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
6339 "must be selected. Numbering starts from zero."
6340 msgstr ""
6341
6342 #: modules/access/dtv/access.c:41
6343 msgid "DVB device"
6344 msgstr ""
6345
6346 #: modules/access/dtv/access.c:43
6347 msgid ""
6348 "If the adapter provides multiple independent tuner devices, the device "
6349 "number must be selected. Numbering starts from zero."
6350 msgstr ""
6351
6352 #: modules/access/dtv/access.c:45
6353 msgid "Do not demultiplex"
6354 msgstr ""
6355
6356 #: modules/access/dtv/access.c:47
6357 msgid ""
6358 "Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
6359 "option will disable demultiplexing and receive all programs."
6360 msgstr ""
6361
6362 #: modules/access/dtv/access.c:50
6363 msgid "Network name"
6364 msgstr ""
6365
6366 #: modules/access/dtv/access.c:51
6367 msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
6368 msgstr ""
6369
6370 #: modules/access/dtv/access.c:53
6371 msgid "Network name to create"
6372 msgstr ""
6373
6374 #: modules/access/dtv/access.c:54
6375 msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
6376 msgstr ""
6377
6378 #: modules/access/dtv/access.c:56
6379 msgid "Frequency (Hz)"
6380 msgstr ""
6381
6382 #: modules/access/dtv/access.c:58
6383 msgid ""
6384 "TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
6385 "frequency. This is required to tune the receiver."
6386 msgstr ""
6387
6388 #: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:967
6389 msgid "Modulation / Constellation"
6390 msgstr ""
6391
6392 #: modules/access/dtv/access.c:62
6393 msgid "Layer A modulation"
6394 msgstr ""
6395
6396 #: modules/access/dtv/access.c:63
6397 msgid "Layer B modulation"
6398 msgstr ""
6399
6400 #: modules/access/dtv/access.c:64
6401 msgid "Layer C modulation"
6402 msgstr ""
6403
6404 #: modules/access/dtv/access.c:66
6405 msgid ""
6406 "The digital signal can be modulated according with different constellations "
6407 "(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
6408 "constellation automatically, it needs to be configured manually."
6409 msgstr ""
6410
6411 #: modules/access/dtv/access.c:81
6412 msgid "Symbol rate (bauds)"
6413 msgstr ""
6414
6415 #: modules/access/dtv/access.c:83
6416 msgid ""
6417 "The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
6418 "DVB-S and DVB-S2."
6419 msgstr ""
6420
6421 #: modules/access/dtv/access.c:86
6422 msgid "Spectrum inversion"
6423 msgstr ""
6424
6425 #: modules/access/dtv/access.c:88
6426 msgid ""
6427 "If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
6428 "be configured manually."
6429 msgstr ""
6430
6431 #: modules/access/dtv/access.c:94
6432 msgid "FEC code rate"
6433 msgstr ""
6434
6435 #: modules/access/dtv/access.c:95
6436 msgid "High-priority code rate"
6437 msgstr ""
6438
6439 #: modules/access/dtv/access.c:96
6440 msgid "Low-priority code rate"
6441 msgstr ""
6442
6443 #: modules/access/dtv/access.c:97
6444 msgid "Layer A code rate"
6445 msgstr ""
6446
6447 #: modules/access/dtv/access.c:98
6448 msgid "Layer B code rate"
6449 msgstr ""
6450
6451 #: modules/access/dtv/access.c:99
6452 msgid "Layer C code rate"
6453 msgstr ""
6454
6455 #: modules/access/dtv/access.c:101
6456 msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
6457 msgstr ""
6458
6459 #: modules/access/dtv/access.c:111
6460 msgid "Transmission mode"
6461 msgstr ""
6462
6463 #: modules/access/dtv/access.c:119
6464 msgid "Bandwidth (MHz)"
6465 msgstr ""
6466
6467 #: modules/access/dtv/access.c:124
6468 msgid "10 MHz"
6469 msgstr ""
6470
6471 #: modules/access/dtv/access.c:124
6472 msgid "8 MHz"
6473 msgstr "8 ՄՀց"
6474
6475 #: modules/access/dtv/access.c:124
6476 msgid "7 MHz"
6477 msgstr "7 ՄՀց"
6478
6479 #: modules/access/dtv/access.c:124
6480 msgid "6 MHz"
6481 msgstr "6 ՄՀց"
6482
6483 #: modules/access/dtv/access.c:125
6484 msgid "5 MHz"
6485 msgstr ""
6486
6487 #: modules/access/dtv/access.c:125
6488 msgid "1.712 MHz"
6489 msgstr ""
6490
6491 #: modules/access/dtv/access.c:128
6492 msgid "Guard interval"
6493 msgstr ""
6494
6495 #: modules/access/dtv/access.c:136
6496 msgid "Hierarchy mode"
6497 msgstr ""
6498
6499 #: modules/access/dtv/access.c:144
6500 msgid "DVB-T2 Physical Layer Pipe"
6501 msgstr ""
6502
6503 #: modules/access/dtv/access.c:146
6504 msgid "Layer A segments count"
6505 msgstr ""
6506
6507 #: modules/access/dtv/access.c:147
6508 msgid "Layer B segments count"
6509 msgstr ""
6510
6511 #: modules/access/dtv/access.c:148
6512 msgid "Layer C segments count"
6513 msgstr ""
6514
6515 #: modules/access/dtv/access.c:150
6516 msgid "Layer A time interleaving"
6517 msgstr ""
6518
6519 #: modules/access/dtv/access.c:151
6520 msgid "Layer B time interleaving"
6521 msgstr ""
6522
6523 #: modules/access/dtv/access.c:152
6524 msgid "Layer C time interleaving"
6525 msgstr ""
6526
6527 #: modules/access/dtv/access.c:154
6528 #, fuzzy
6529 msgid "Stream identifier"
6530 msgstr "Հոսքի զտիչներ"
6531
6532 #: modules/access/dtv/access.c:156
6533 msgid "Pilot"
6534 msgstr ""
6535
6536 #: modules/access/dtv/access.c:158
6537 msgid "Roll-off factor"
6538 msgstr ""
6539
6540 #: modules/access/dtv/access.c:163
6541 msgid "0.35 (same as DVB-S)"
6542 msgstr ""
6543
6544 #: modules/access/dtv/access.c:163
6545 msgid "0.20"
6546 msgstr ""
6547
6548 #: modules/access/dtv/access.c:163
6549 msgid "0.25"
6550 msgstr ""
6551
6552 #: modules/access/dtv/access.c:166
6553 msgid "Transport stream ID"
6554 msgstr ""
6555
6556 #: modules/access/dtv/access.c:168
6557 msgid "Polarization (Voltage)"
6558 msgstr ""
6559
6560 #: modules/access/dtv/access.c:170
6561 msgid ""
6562 "To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
6563 "normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
6564 msgstr ""
6565
6566 #: modules/access/dtv/access.c:173
6567 msgid "Unspecified (0V)"
6568 msgstr ""
6569
6570 #: modules/access/dtv/access.c:174
6571 msgid "Vertical (13V)"
6572 msgstr ""
6573
6574 #: modules/access/dtv/access.c:174
6575 msgid "Horizontal (18V)"
6576 msgstr ""
6577
6578 #: modules/access/dtv/access.c:175
6579 msgid "Circular Right Hand (13V)"
6580 msgstr ""
6581
6582 #: modules/access/dtv/access.c:175
6583 msgid "Circular Left Hand (18V)"
6584 msgstr ""
6585
6586 #: modules/access/dtv/access.c:177
6587 msgid "High LNB voltage"
6588 msgstr ""
6589
6590 #: modules/access/dtv/access.c:179
6591 msgid ""
6592 "If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
6593 "receiver are long, higher voltage may be required.\n"
6594 "Not all receivers support this."
6595 msgstr ""
6596
6597 #: modules/access/dtv/access.c:183
6598 msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
6599 msgstr ""
6600
6601 #: modules/access/dtv/access.c:184
6602 msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
6603 msgstr ""
6604
6605 #: modules/access/dtv/access.c:186
6606 msgid ""
6607 "The downconverter (LNB) will subtract the local oscillator frequency from "
6608 "the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
6609 "RF cable is the result."
6610 msgstr ""
6611
6612 #: modules/access/dtv/access.c:189
6613 msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
6614 msgstr ""
6615
6616 #: modules/access/dtv/access.c:191
6617 msgid ""
6618 "If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
6619 "oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
6620 "automatic continuous 22kHz tone will be sent."
6621 msgstr ""
6622
6623 #: modules/access/dtv/access.c:194
6624 msgid "Continuous 22kHz tone"
6625 msgstr ""
6626
6627 #: modules/access/dtv/access.c:196
6628 msgid ""
6629 "A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
6630 "the higher frequency band from a universal LNB."
6631 msgstr ""
6632
6633 #: modules/access/dtv/access.c:199
6634 msgid "DiSEqC LNB number"
6635 msgstr ""
6636
6637 #: modules/access/dtv/access.c:201
6638 msgid ""
6639 "If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
6640 "downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
6641 "selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
6642 msgstr ""
6643
6644 #: modules/access/dtv/access.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:136
6645 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:163 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
6646 msgid "Unspecified"
6647 msgstr ""
6648
6649 #: modules/access/dtv/access.c:211
6650 msgid "Uncommitted DiSEqC LNB number"
6651 msgstr ""
6652
6653 #: modules/access/dtv/access.c:213
6654 msgid ""
6655 "If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
6656 "downconverters (LNB) through a cascade formed from DiSEqC 1.1 uncommitted "
6657 "switch and DiSEqC 1.0 committed switch, the correct uncommitted LNB can be "
6658 "selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
6659 "be 0."
6660 msgstr ""
6661
6662 #: modules/access/dtv/access.c:220
6663 msgid "Network identifier"
6664 msgstr ""
6665
6666 #: modules/access/dtv/access.c:221
6667 msgid "Satellite azimuth"
6668 msgstr ""
6669
6670 #: modules/access/dtv/access.c:222
6671 msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
6672 msgstr ""
6673
6674 #: modules/access/dtv/access.c:223
6675 msgid "Satellite elevation"
6676 msgstr ""
6677
6678 #: modules/access/dtv/access.c:224
6679 msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
6680 msgstr ""
6681
6682 #: modules/access/dtv/access.c:225
6683 msgid "Satellite longitude"
6684 msgstr ""
6685
6686 #: modules/access/dtv/access.c:227
6687 msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
6688 msgstr ""
6689
6690 #: modules/access/dtv/access.c:229
6691 msgid "Satellite range code"
6692 msgstr ""
6693
6694 #: modules/access/dtv/access.c:230
6695 msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
6696 msgstr ""
6697
6698 #: modules/access/dtv/access.c:234
6699 msgid "Major channel"
6700 msgstr ""
6701
6702 #: modules/access/dtv/access.c:235
6703 msgid "ATSC minor channel"
6704 msgstr ""
6705
6706 #: modules/access/dtv/access.c:236
6707 msgid "Physical channel"
6708 msgstr ""
6709
6710 #: modules/access/dtv/access.c:242
6711 msgid "DTV"
6712 msgstr ""
6713
6714 #: modules/access/dtv/access.c:243
6715 msgid "Digital Television and Radio"
6716 msgstr ""
6717
6718 #: modules/access/dtv/access.c:281
6719 msgid "Terrestrial reception parameters"
6720 msgstr ""
6721
6722 #: modules/access/dtv/access.c:293
6723 msgid "DVB-T reception parameters"
6724 msgstr ""
6725
6726 #: modules/access/dtv/access.c:309
6727 msgid "ISDB-T reception parameters"
6728 msgstr ""
6729
6730 #: modules/access/dtv/access.c:350
6731 msgid "Cable and satellite reception parameters"
6732 msgstr ""
6733
6734 #: modules/access/dtv/access.c:362
6735 msgid "DVB-S2 parameters"
6736 msgstr ""
6737
6738 #: modules/access/dtv/access.c:373
6739 msgid "ISDB-S parameters"
6740 msgstr ""
6741
6742 #: modules/access/dtv/access.c:378
6743 msgid "Satellite equipment control"
6744 msgstr ""
6745
6746 #: modules/access/dtv/access.c:420
6747 msgid "ATSC reception parameters"
6748 msgstr ""
6749
6750 #: modules/access/dtv/access.c:474
6751 msgid "Digital broadcasting"
6752 msgstr ""
6753
6754 #: modules/access/dtv/access.c:475
6755 msgid ""
6756 "The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
6757 "Please check the preferences."
6758 msgstr ""
6759
6760 #: modules/access/dv.c:57
6761 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394) input"
6762 msgstr ""
6763
6764 #: modules/access/dv.c:58
6765 msgid "DV"
6766 msgstr "DV"
6767
6768 #: modules/access/dvb/access.c:66
6769 msgid "Probe DVB card for capabilities"
6770 msgstr ""
6771
6772 #: modules/access/dvb/access.c:67
6773 msgid ""
6774 "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
6775 "disable this feature if you experience some trouble."
6776 msgstr ""
6777
6778 #: modules/access/dvb/access.c:70
6779 #, fuzzy
6780 msgid "Satellite scanning config"
6781 msgstr "Սկզբնական դիրք"
6782
6783 #: modules/access/dvb/access.c:71
6784 msgid "Filename of config file in share/dvb/dvb-s."
6785 msgstr ""
6786
6787 #: modules/access/dvb/access.c:73
6788 #, fuzzy
6789 msgid "Scan tuning list"
6790 msgstr "ընտրության ցուցակ"
6791
6792 #: modules/access/dvb/access.c:74
6793 msgid "Filename containing initial scan tuning data."
6794 msgstr ""
6795
6796 #: modules/access/dvb/access.c:76
6797 #, fuzzy
6798 msgid "Use NIT for scanning services"
6799 msgstr "Օգտագործվում է վիճակագրության համար "
6800
6801 #: modules/access/dvb/access.c:79
6802 #, fuzzy
6803 msgid "DVB"
6804 msgstr "DV"
6805
6806 #: modules/access/dvb/access.c:80
6807 msgid "DVB input with v4l2 support"
6808 msgstr ""
6809
6810 #: modules/access/dvb/scan.c:817
6811 #, c-format
6812 msgid ""
6813 "%.1f MHz (%d services)\n"
6814 "~%s remaining"
6815 msgstr ""
6816
6817 #: modules/access/dvb/scan.c:827
6818 #, fuzzy
6819 msgid "Scanning DVB"
6820 msgstr "ընտրության ցուցակ"
6821
6822 #: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:68
6823 msgid "DVD angle"
6824 msgstr "DVD անկյուն"
6825
6826 #: modules/access/dvdnav.c:71 modules/access/dvdread.c:70
6827 msgid "Default DVD angle."
6828 msgstr "Հիմնական DVD անկյուն"
6829
6830 #: modules/access/dvdnav.c:73
6831 msgid "Start directly in menu"
6832 msgstr ""
6833
6834 #: modules/access/dvdnav.c:75
6835 msgid ""
6836 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
6837 "useless warning introductions."
6838 msgstr ""
6839
6840 #: modules/access/dvdnav.c:89
6841 msgid "DVD with menus"
6842 msgstr "DVD ընտրացանկերով"
6843