Fix one typo
[vlc.git] / po / hy.po
1 # $Id$
2 #
3 #
4 # Eduard Babayan <edo248@gmail.com>, 2010.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: vlc\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-09-21 15:58+0400\n"
13 "Last-Translator: Eduard Babayan <edo248@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: VLC Armenian <edo248@gmail.com>\n"
15 "Language: hy\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
20 "X-Poedit-Language: Armenian\n"
21 "X-Poedit-Country: ARMENIA\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:1024
24 #, fuzzy
25 msgid ""
26 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
27 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
28 "see the file named COPYING for details.\n"
29 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
30 msgstr ""
31 "Այս ծրագիրը գալիս է առանց ԵՐԱՇԽԻՔԻ, այնքանով, որքանով թույլ է օրենքով. \n"
32 " Դուք կարող եք վերաբաշխել այն տակ պայմանների համաձայն GNU General Public "
33 "License; \n"
34 " տեսնում ֆայլի անունով պատճենահանման համար մանրամասների. \n"
35 " գրավոր կողմից VideoLAN թիմը, տես հեղինակների ֆայլի. \n"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
38 msgid "VLC preferences"
39 msgstr "VLC նախընտրանքներ"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:34
42 #, fuzzy
43 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
44 msgstr "Ընտրել \" Ընդլայնված Options  \"տեսնել բոլոր ընտրանքներ\"."
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
47 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
48 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Ինտերֆեյս"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:38
53 #, fuzzy
54 msgid "Settings for VLC's interfaces"
55 msgstr "Պարամետրեր համար VLC ի ինտերֆեյս"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:40
58 msgid "Main interfaces settings"
59 msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսների կարգավորումներ"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:42
62 msgid "Main interfaces"
63 msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսներ"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:43
66 #, fuzzy
67 msgid "Settings for the main interface"
68 msgstr "Պարամետրեր համար հիմնական ինտերֆեյսի"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
71 msgid "Control interfaces"
72 msgstr "Ղեկավարման ինտերֆեյսներ"
73
74 #: include/vlc_config_cat.h:46
75 #, fuzzy
76 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
77 msgstr "Պարամետրեր համար VLC հսկողության ինտերֆեյս"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
80 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
81 msgid "Hotkeys settings"
82 msgstr "Կոճակների կարգավորումներ"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
85 #: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
86 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
87 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
88 #: modules/gui/macosx/wizard.m:382
89 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
90 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
91 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
92 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
93 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
94 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
95 msgid "Audio"
96 msgstr "Ձայն"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:53
99 msgid "Audio settings"
100 msgstr "Ձայնի կարգավորումներ"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:55
103 msgid "General audio settings"
104 msgstr "Ընդհանուր ձայնային կարգավորումներ"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
107 msgid "Filters"
108 msgstr "Զտիչներ"
109
110 #: include/vlc_config_cat.h:58
111 #, fuzzy
112 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
113 msgstr "Ձայնային ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի ձայնային հոսքի."
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
116 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
117 msgid "Visualizations"
118 msgstr "Վիզուալիզացումներ"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
121 msgid "Audio visualizations"
122 msgstr "Ձայնային Վիզուալիզացիա"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
125 msgid "Output modules"
126 msgstr "Ելքային մոդուլներ"
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:64
129 msgid "General settings for audio output modules."
130 msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
133 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
134 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
135 msgid "Miscellaneous"
136 msgstr "Տարբեր"
137
138 #: include/vlc_config_cat.h:67
139 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
140 msgstr "Տարբեր ձայնային կարգավորումներ եւ մոդուլներ"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
143 #: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
144 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
145 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
146 #: modules/gui/macosx/wizard.m:383
147 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
148 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
149 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
150 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
151 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
152 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
153 msgid "Video"
154 msgstr "Վիդեո"
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:71
157 msgid "Video settings"
158 msgstr "Վիդեոյի կարգավորումներ"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:73
161 msgid "General video settings"
162 msgstr "Ընդհանուր վիդեո կարգավորումներ"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:77
165 #, fuzzy
166 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
167 msgstr "Ընտրեք Ձեր նախընտրած տեսահոլովակը ելքը եւ կարգավորել այն այստեղ."
168
169 #: include/vlc_config_cat.h:81
170 #, fuzzy
171 msgid "Video filters are used to process the video stream."
172 msgstr "Վիդեո ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի վիդեո հոսքի\"."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:83
175 msgid "Subtitles/OSD"
176 msgstr "Ենթագրեր/OSD"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:84
179 #, fuzzy
180 msgid ""
181 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
182 msgstr ""
183 "Պարամետրեր կապված On-Screen-Ցուցադրել, տեքստային բացատրություններով եւ \" "
184 "խուփ Ենթանկարներ  \""
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:93
187 msgid "Input / Codecs"
188 msgstr "Մուտք / Կոդեկներ"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:94
191 #, fuzzy
192 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
193 msgstr "Պարամետրեր համար միջոցներ, demultiplexing, ապակոդավորման եւ կոդավորման"
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:97
196 msgid "Access modules"
197 msgstr "Միանալու մոդուլներ"
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:99
200 #, fuzzy
201 msgid ""
202 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
203 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
204 msgstr ""
205 "Պարամետրեր կապված տարբեր մուտք մեթոդներով. Ընդհանուր կարգավորումներ կարող եք "
206 "փոխել են HTTP պրոքսի անձ կամ քեշացման կարգավորումներ."
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:103
209 msgid "Stream filters"
210 msgstr "Հոսքի զտիչներ"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:105
213 msgid ""
214 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
215 "input side of VLC. Use with care..."
216 msgstr ""
217 "Հոսք զտիչները հատուկ մոդուլներ են, որոնք թույլ են տալիս բարդ "
218 "գործողություններ VLC-ի մուտքում: Օգտագործել զգուշությամբ..."
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:108
221 msgid "Demuxers"
222 msgstr "Դեմուլտիպլեքսորներ"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:109
225 #, fuzzy
226 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
227 msgstr ""
228 "Դեմուլտիպլեքսորներ օգտագործվում են առանձին աուդիո եւ վիդեո հոսանքներին."
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:111
231 msgid "Video codecs"
232 msgstr "Վիդեոյի կոդեկներ"
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:112
235 #, fuzzy
236 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
237 msgstr ""
238 "Պարամետրեր համար վիդեո, պատկերներ կամ վիդեո + ձայնային ապակոդավորիչներ եւ "
239 "կոդավորիչներ\"."
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:114
242 msgid "Audio codecs"
243 msgstr "Ձայնային կոդեկներ"
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:115
246 #, fuzzy
247 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
248 msgstr "Պարամետրեր համար աուդիո միայն ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ\"."
249
250 #: include/vlc_config_cat.h:117
251 msgid "Subtitles codecs"
252 msgstr "Ենթագրերի  կոդեկներ"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:118
255 #, fuzzy
256 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
257 msgstr ""
258 "Պարամետրեր համար ենթաբաժինը, Տելետեքստ եւ ՍԴ ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ"
259 "\"."
260
261 #: include/vlc_config_cat.h:120
262 msgid "General Input"
263 msgstr "Ընդհանուր մուտք"
264
265 #: include/vlc_config_cat.h:121
266 msgid "General input settings. Use with care..."
267 msgstr "Մուտքի կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."
268
269 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
270 msgid "Stream output"
271 msgstr "Ելքի Հոսք"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:126
274 #, fuzzy
275 msgid ""
276 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
277 "saving incoming streams.\n"
278 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
279 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
280 "RTSP).\n"
281 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
282 "duplicating...)."
283 msgstr ""
284 "հոսք\" տողը պարամետրեր օգտագործվում են, երբ գործում է որպես Հոսքային սերվերի "
285 "վրա, կամ երբ փրկում ժամանող հոսանքներին. \n"
286 " հոսքերի են առաջին muxed եւ ուղարկվում միջոցով  \"մուտք ելքը \" մոդուլ, որ "
287 "կարող է կամ պահպանել հոսքի մի ֆայլ, կամ հոսքային այն (UDP, HTTP, RTP / "
288 "RTSP). \n"
289 " Sout հոսքերի modules թույլ ընդլայնված հոսքի վերամշակման (transcoding, "
290 "Բազմացնող ...)."
291
292 #: include/vlc_config_cat.h:134
293 msgid "General stream output settings"
294 msgstr "Հոսքային ելքի ղեկավարում"
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:136
297 msgid "Muxers"
298 msgstr "Մուլտիպլեքսորներ"
299
300 #: include/vlc_config_cat.h:138
301 #, fuzzy
302 msgid ""
303 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
304 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
305 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
306 "You can also set default parameters for each muxer."
307 msgstr ""
308 "մուլտիպլեքսորներ ստեղծել encapsulation ձեւաչափերով, որոնք օգտագործվում են "
309 "դնելու բոլոր տարրական հոսքերի (վիդեո, ձայն, ...) միասին. Այս կարգաբերումները "
310 "թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի մուլտիպլեքսոր. Դուք պետք է, թերեւս "
311 "հիմա էլ պարզվում է. \n"
312 " Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
313 "մուլտիպլեքսոր ."
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:144
316 msgid "Access output"
317 msgstr "Կառավարել ելքը"
318
319 #: include/vlc_config_cat.h:146
320 #, fuzzy
321 msgid ""
322 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
323 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
324 "should probably not do that.\n"
325 "You can also set default parameters for each access output."
326 msgstr ""
327 "Մուտքի թողարկման modules վերահսկում ուղիները, որոնց միջոցով muxed հոսքերի "
328 "ուղարկվում են. Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի "
329 "մուտք տողը մեթոդ է. Դուք պետք է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
330 " Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
331 "մուտքի տողը. "
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:151
334 msgid "Packetizers"
335 msgstr "Փաթեթավորիչներ"
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:153
338 #, fuzzy
339 msgid ""
340 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
341 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
342 "not do that.\n"
343 "You can also set default parameters for each packetizer."
344 msgstr ""
345 "Packetizers են օգտագործվում է \" preprocess  \"տարրական հոսքերի առաջ muxing. "
346 "Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է փաթեթավորիչ. Դուք պետք "
347 "է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
348 " Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
349 "փաթեթավորիչ\"."
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:159
352 msgid "Sout stream"
353 msgstr "Sout հոսք"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:160
356 #, fuzzy
357 msgid ""
358 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
359 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
360 "for each sout stream module here."
361 msgstr ""
362 "Sout հոսք մոդուլներ թույլ են տալիս կառուցել sout վերամշակման շղթա. Խնդրում "
363 "ենք վերաբերում են Հոսքի Օգնություն ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Howto լրացուցիչ "
364 "տեղեկությունների համար. Դուք կարող եք կարգավորել լռությամբ ընտրանքներ համար "
365 "յուրաքանչյուր sout հոսքի մոդուլը այստեղ."
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
368 msgid "SAP"
369 msgstr "SAP"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:167
372 #, fuzzy
373 msgid ""
374 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
375 "multicast UDP or RTP."
376 msgstr ""
377 "SAP միջոց է publically հայտարարել հոսանքներին, որ են ուղարկվել, օգտագործելով "
378 "multicast UDP կամ RTP\"."
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:170
381 msgid "VOD"
382 msgstr "VOD"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:171
385 #, fuzzy
386 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
387 msgstr "VLC ի իրականացման Վիդեո պահանջով`"
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
390 #: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
391 #: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
392 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
393 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
394 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
395 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
396 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
397 msgid "Playlist"
398 msgstr "Երգացանկ"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:176
401 #, fuzzy
402 msgid ""
403 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
404 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
405 msgstr ""
406 "Պարամետրեր կապված երգացանկ վարքը (օրինակ ընթացք եղանակով) եւ մոդուլներ, "
407 "որոնք ավտոմատ կերպով ավելացնել նյութերը է երգացանկ (\" ծառայությունը "
408 "բացահայտում  \"modules)."
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:180
411 msgid "General playlist behaviour"
412 msgstr "Երգացանկի վարքը"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
415 #: modules/gui/macosx/playlist.m:479
416 msgid "Services discovery"
417 msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերում"
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:182
420 msgid ""
421 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
422 "playlist."
423 msgstr ""
424 "Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլները ավտոմատ կերպով ավելացնում են տարրե "
425 "երգացանկում."
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
428 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
429 msgid "Advanced"
430 msgstr "Ընդլայնված "
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:187
433 msgid "Advanced settings. Use with care..."
434 msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:189
437 msgid "CPU features"
438 msgstr "Պրոցեսորի առանձնահատկությունները"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:190
441 #, fuzzy
442 msgid ""
443 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
444 msgstr ""
445 "Դուք կարող եք ընտրել անջատելու որոշ պրոցեսորի accelerations այստեղ. "
446 "Օգտագործեք ծայրահեղ խնամք!"
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:193
449 msgid "Advanced settings"
450 msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
453 #: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
454 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
455 msgid "Network"
456 msgstr "Ցանց"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:199
459 #, fuzzy
460 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
461 msgstr "Այս modules տրամադրել ցանցը գործում է բոլոր մյուս մասերը VLC\"."
462
463 #: include/vlc_config_cat.h:202
464 #, fuzzy
465 msgid "Chroma modules settings"
466 msgstr "Chroma մոդուլներ կարգավորումներ"
467
468 #: include/vlc_config_cat.h:203
469 #, fuzzy
470 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
471 msgstr "Այս կայանքները ազդում chroma փոխակերպման մոդուլներ."
472
473 #: include/vlc_config_cat.h:205
474 #, fuzzy
475 msgid "Packetizer modules settings"
476 msgstr "Փաթեթավորիչ մոդուլներ կարգավորումներ"
477
478 #: include/vlc_config_cat.h:209
479 msgid "Encoders settings"
480 msgstr "Կոդավորիչի կարգավորումներ"
481
482 #: include/vlc_config_cat.h:211
483 #, fuzzy
484 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
485 msgstr ""
486 "Սրանք ընդհանուր դրույթները վիդեո / աուդիո / ենթագրերով կոդավորումը, modules."
487
488 #: include/vlc_config_cat.h:214
489 #, fuzzy
490 msgid "Dialog providers settings"
491 msgstr "Դիալոգ պրովայդերների կարգավորումներ"
492
493 #: include/vlc_config_cat.h:216
494 #, fuzzy
495 msgid "Dialog providers can be configured here."
496 msgstr "Դիալոգ մատուցողները կարող է կազմաձեւվել այստեղ."
497
498 #: include/vlc_config_cat.h:218
499 msgid "Subtitle demuxer settings"
500 msgstr "Ենթագրի դեմուլտիպլեքսոր կարգավորումներ"
501
502 #: include/vlc_config_cat.h:220
503 #, fuzzy
504 msgid ""
505 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
506 "example by setting the subtitles type or file name."
507 msgstr ""
508 "Այս բաժնում դուք կարող եք ստիպել պահվածքը ենթագիր դեմուլտիպլեքսոր, օրինակ, "
509 "ընդլայնված նիստ է տիտրերով տեսակը կամ ֆայլի անունը."
510
511 #: include/vlc_config_cat.h:227
512 msgid "No help available"
513 msgstr "Օգնություն չկա"
514
515 #: include/vlc_config_cat.h:228
516 #, fuzzy
517 msgid "There is no help available for these modules."
518 msgstr "չկա օգնություն հասանելի այս մոդուլներ."
519
520 #: include/vlc_interface.h:126
521 #, fuzzy
522 msgid ""
523 "\n"
524 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
525 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
526 msgstr ""
527 "\n"
528 " Զգուշացում` եթե դուք չեք կարող մուտք գործել GUI այլեւս բաց է հրաման-Գիծ "
529 "պատուհանում, գնում են պանակ, որտեղ տեղադրել եք VLC ու վարում է  \"vlc-I qt "
530 "\" \n"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:46
533 msgid "Quick &Open File..."
534 msgstr "Արագ Բացել Ֆայլը..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:47
537 msgid "&Advanced Open..."
538 msgstr "&Ընդլայնված Բացում..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:48
541 msgid "Open D&irectory..."
542 msgstr "Բացել Պ&անակ..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:49
545 msgid "Open &Folder..."
546 msgstr "Բացել &Պանակ..."
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:50
549 msgid "Select one or more files to open"
550 msgstr "Ընտրել մեկ կամ ավելի ֆայլեր բացելու համար"
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:51
553 msgid "Select Directory"
554 msgstr "Ընտրել Պանակ"
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:51
557 msgid "Select Folder"
558 msgstr "Ընտրել Պանակ"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:55
561 msgid "Media &Information"
562 msgstr "Ֆայլի Տեղեկություններ"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:56
565 msgid "&Codec Information"
566 msgstr "&Կոդեկի տվյալներ"
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:57
569 msgid "&Messages"
570 msgstr "&Հաղորդագրություններ"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:58
573 msgid "Jump to Specific &Time"
574 msgstr "Անցնել կոնկրետ &պահի"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:59
577 msgid "&Bookmarks"
578 msgstr "&Էջանիշեր"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:60
581 msgid "&VLM Configuration"
582 msgstr "&VLM Լարում"
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:62
585 msgid "&About"
586 msgstr "&Ծրագրի Մասին"
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
589 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
590 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
591 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
592 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
593 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
594 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
595 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
596 #: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
597 msgid "Play"
598 msgstr "Միացնել"
599
600 #: include/vlc_intf_strings.h:66
601 msgid "Fetch Information"
602 msgstr "Հավաքել տեղեկություն"
603
604 #: include/vlc_intf_strings.h:67
605 msgid "Remove Selected"
606 msgstr "Հեռացնել Ընտրվածը"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:68
609 msgid "Information..."
610 msgstr "Տեղեկություն..."
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:69
613 msgid "Sort"
614 msgstr "Տեսակավորել"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:70
617 msgid "Create Directory..."
618 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:71
621 msgid "Create Folder..."
622 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:72
625 msgid "Show Containing Directory..."
626 msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:73
629 msgid "Show Containing Folder..."
630 msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:74
633 msgid "Stream..."
634 msgstr "Հոսք..."
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:75
637 msgid "Save..."
638 msgstr "Պահել..."
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
641 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
642 msgid "Repeat All"
643 msgstr "Կրկնել բոլորը"
644
645 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
646 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
647 msgid "Repeat One"
648 msgstr "Կրկնել Մեկը"
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:82
651 msgid "No Repeat"
652 msgstr "Չկրկնել"
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
655 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
656 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
657 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
658 msgid "Random"
659 msgstr "Պատահական"
660
661 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
662 msgid "Random Off"
663 msgstr "Պատահականը Անջատել"
664
665 #: include/vlc_intf_strings.h:87
666 msgid "Add to Playlist"
667 msgstr "Ավելացնել երգացանկում"
668
669 #: include/vlc_intf_strings.h:88
670 msgid "Add to Media Library"
671 msgstr "Ավելացնել Մեդիա գրադարան"
672
673 #: include/vlc_intf_strings.h:90
674 msgid "Add File..."
675 msgstr "Ավելացնել Ֆայլ..."
676
677 #: include/vlc_intf_strings.h:91
678 msgid "Advanced Open..."
679 msgstr "Ընդլայնված բացում..."
680
681 #: include/vlc_intf_strings.h:92
682 msgid "Add Directory..."
683 msgstr "Ավելացնել Պանակ..."
684
685 #: include/vlc_intf_strings.h:93
686 msgid "Add Folder..."
687 msgstr "Ավելացնել պանակ..."
688
689 #: include/vlc_intf_strings.h:95
690 msgid "Save Playlist to &File..."
691 msgstr "Պահել երգացանկը &Ֆայլում..."
692
693 #: include/vlc_intf_strings.h:96
694 msgid "Open Play&list..."
695 msgstr "Բացել &երգացանկ ..."
696
697 #: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
698 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
699 msgid "Search"
700 msgstr "Որոնել"
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:99
703 msgid "Search Filter"
704 msgstr "Որոնման արտահայտություն..."
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:101
707 msgid "&Services Discovery"
708 msgstr "&Ծառայությունների հայտնաբերում"
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:105
711 #, fuzzy
712 msgid ""
713 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
714 "them."
715 msgstr ""
716 "Որոշ ընտրանքներ են մատչելի, բայց թաքնված. Ստուգեք \" ընդլայնված ընտրանքներ  "
717 "\"է տեսնում դրանք."
718
719 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
720 msgid "Image clone"
721 msgstr "Պատկերի կրկնօրինակ"
722
723 #: include/vlc_intf_strings.h:111
724 msgid "Clone the image"
725 msgstr "Կրկնօրինակ պատկեը"
726
727 #: include/vlc_intf_strings.h:113
728 msgid "Magnification"
729 msgstr "Մեծացում"
730
731 #: include/vlc_intf_strings.h:114
732 msgid ""
733 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
734 "be magnified."
735 msgstr ""
736 "Խոշորացնել վիդեոյի մի մասը: Դուք կարող եք ընտրել, պատկերի որ մասը պետք է "
737 "խոշորացնել:"
738
739 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
740 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
741 msgid "Waves"
742 msgstr "Ալիքներ"
743
744 #: include/vlc_intf_strings.h:118
745 #, fuzzy
746 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
747 msgstr "\" ալիքները  \"վիդեո խեղաթյուրում ազդեցություն`"
748
749 #: include/vlc_intf_strings.h:120
750 #, fuzzy
751 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
752 msgstr "\" Ջրի մակերեւութային  \"վիդեո խեղաթյուրում ազդեցություն`"
753
754 #: include/vlc_intf_strings.h:122
755 msgid "Image colors inversion"
756 msgstr "Պատկերի գույն շրջում"
757
758 #: include/vlc_intf_strings.h:124
759 #, fuzzy
760 msgid "Split the image to make an image wall"
761 msgstr "Սպլիտ պատկերը կատարելու պատկերը պատ"
762
763 #: include/vlc_intf_strings.h:126
764 #, fuzzy
765 msgid ""
766 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
767 "The video gets split in parts that you must sort."
768 msgstr ""
769 "Ստեղծել \" հանելուկ խաղ  \"հետ վիդեո. \n"
770 " Տեսաֆիլմը ստանում է պառակտում է մասերով, որ դուք պետք է տեսակավորել\"."
771
772 #: include/vlc_intf_strings.h:129
773 #, fuzzy
774 msgid ""
775 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
776 "Try changing the various settings for different effects"
777 msgstr ""
778 "\" եզրին հայտնաբերման  \"վիդեո խեղաթյուրում ազդեցություն. \n"
779 " փորձեք փոխել տարբեր կայանքները տարբեր էֆեկտներ"
780
781 #: include/vlc_intf_strings.h:132
782 #, fuzzy
783 msgid ""
784 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
785 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
786 "settings."
787 msgstr ""
788 "\" Գույնը հայտնաբերման  \"մեջ. Ամբողջ պատկերը կլինի դիմել է սեւ ու սպիտակ, "
789 "բացառությամբ այն մասերի, որոնք են գույնը, որ Դուք ընտրել է կարգավորումներ."
790
791 #: include/vlc_intf_strings.h:136
792 #, fuzzy
793 msgid ""
794 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
795 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
796 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
797 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
798 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
799 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
800 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
801 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
802 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
803 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
804 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
805 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
806 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
807 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
808 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
809 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
810 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
811 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
812 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
813 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
814 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
815 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
816 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
817 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
818 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
819 msgstr ""
820 "<html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"Տեքստ/html; "
821 "charset=utf-8\" /> </ ղեկավար> <body><iframe src=\"http://translate.google."
822 "com/translate_un?"
823 "hl=en&sl=en&tl=hy&prev=_t&lang=en&usg=ALkJrhiNdhwt1nk4OOgELjxSlqmowHysAA\" "
824 "width=0 height=0 frameborder=0 style=\"width:0px;height:0px;border:0px;\"></"
825 "iframe> <h2> Բարի գալուստ VLC մեդիա նվագարկիչ Օգնություն </ Հ 2> <h3> "
826 "Documentation </ h3> <p> Դուք կարող եք գտնել VLC փաստաթղթերը VideoLAN's <a "
827 "href=\"http://wiki.videolan.org\"> Այստեղհղվողէջերը </ a > կայք. </ p> <p> "
828 "Եթե դուք նորեկ է VLC մեդիա նվագարկիչ, ապա կարդացեք <br> <a href=\"http://"
829 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"> <em > ներածություն VLC "
830 "մեդիա նվագարկիչ: </ em> </ a>. </ p> <p> Դուք գտնել որոշ տեղեկություններ, թե "
831 "ինչպես օգտվել խաղացող է <br>  \"<a href = \" http:// wiki.videolan.org / "
832 "Documentation: Play_HowTo  \"> <em> Ինչպես խաղալ ֆայլերի հետ VLC մեդիա "
833 "նվագարկիչ: </ em> </ a> \" փաստաթղթի. </ p> <p> համար բոլոր փրկող, վերծանել, "
834 "transcoding , կոդավորում, muxing եւ Հոսքային խնդիրները, դուք պետք է գտնի "
835 "օգտակար տեղեկատվություն <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
836 "Streaming_HowTo\"> Հոսքի Documentation </ a>. </ p> <p > Եթե վստահ չեք մասին "
837 "տերմիններ, խնդրում եմ խորհրդակցեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
838 "Knowledge_Base\"> գիտ¿ելիքների հենք </ a>. </ p> <p> հասկանալու հիմնական "
839 "ստեղնաշարի դյուրանցումներ, կարդացեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/Կոճակ"
840 "\"> դյուրանցումները </ a> էջ. </ p> <h3> Օգնություն </ h3> <p> Մինչ խնդրելու "
841 "ցանկացած հարցի , դիմեք ինքներդ են <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
842 "faq.html\"> ՀՏՀ </ a>. </ p> <p> Դուք կարող ապա ստանում (եւ տալիս ) "
843 "օգնություն <a href=\"http://forum.videolan.org\"> Ֆորումներ </ a>, <a href "
844 "=  \"http://www.videolan.org/vlc/lists.html  \"> փոստային-ցուցակներով </ a> "
845 "կամ մեր Պահել ալիքը (<em> # videolan </ em> վրա irc.freenode.net). </ p> "
846 "<h3> նպաստել ծրագրի </ h3> <p> Դուք կարող եք օգնել VideoLAN ծրագրի տալով ձեր "
847 "որոշ ժամանակ օգնել է համայնքի, նախագծել սկիներ, թարգմանել է փաստաթղթերը, "
848 "ստուգել եւ ծածկագիրը. Դուք նաեւ կարող եք տալ միջոցների եւ նյութական օգնել "
849 "մեզ. Եվ իհարկե, կարող եք <b > նպաստել </ b> VLC մեդիա նվագարկիչ. </ p> </ "
850 "մարմնի> </ html> "
851
852 #: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
853 #: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
854 #: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
855 msgid "Disable"
856 msgstr "Անջատել"
857
858 #: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
859 msgid "Spectrometer"
860 msgstr "Սպեկտրաչափ"
861
862 #: src/audio_output/common.c:91
863 msgid "Scope"
864 msgstr "Գրաֆիկ"
865
866 #: src/audio_output/common.c:94
867 msgid "Spectrum"
868 msgstr "Սպեկտր"
869
870 #: src/audio_output/common.c:97
871 msgid "Vu meter"
872 msgstr "Vu Չափիչ"
873
874 #: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
875 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
876 #: share/lua/http/mobile.html:76
877 msgid "Equalizer"
878 msgstr "Էկվալայզեր"
879
880 #: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
881 msgid "Audio filters"
882 msgstr "Ձայնի զտիչներ"
883
884 #: src/audio_output/common.c:153
885 #, fuzzy
886 msgid "Replay gain"
887 msgstr "Replay ուժեղացում"
888
889 #: src/audio_output/filters.c:142
890 #, fuzzy
891 msgid "Audio filtering failed"
892 msgstr "Ձայնային զտման ձախողվեց"
893
894 #: src/audio_output/filters.c:143
895 #, fuzzy, c-format
896 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
897 msgstr "առավելագույն թիվը շուտով ֆիլտրերը (%d) ձեռք է բերվել."
898
899 #: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
900 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
901 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
902 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
903 msgid "Audio Channels"
904 msgstr "Ձայնային կանալներ"
905
906 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
907 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
908 #: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
909 #: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
910 #: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
911 #: modules/codec/twolame.c:70
912 msgid "Stereo"
913 msgstr "Ստերեո"
914
915 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
916 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
917 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
918 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
919 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
920 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
921 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
922 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
923 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
924 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
925 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
926 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
927 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
928 msgid "Left"
929 msgstr "Ձախ"
930
931 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
932 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
933 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
934 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
935 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
936 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
937 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
938 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
939 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
940 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
941 msgid "Right"
942 msgstr "Աջ"
943
944 #: src/audio_output/output.c:134
945 msgid "Dolby Surround"
946 msgstr "Dolby Surround"
947
948 #: src/audio_output/output.c:146
949 msgid "Reverse stereo"
950 msgstr "Տեղերով փոխել ստերեոն"
951
952 #: src/config/file.c:531
953 msgid "boolean"
954 msgstr "բուլյան"
955
956 #: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
957 msgid "integer"
958 msgstr "ամբողջ թիվ"
959
960 #: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
961 msgid "float"
962 msgstr "սահող"
963
964 #: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
965 msgid "string"
966 msgstr "տող"
967
968 #: src/config/help.c:125
969 #, fuzzy
970 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
971 msgstr "ստանալու սպառիչ օգնության, օգտվել '-H\" \"."
972
973 #: src/config/help.c:129
974 #, fuzzy, c-format
975 msgid ""
976 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
977 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
978 "They will be enqueued in the playlist.\n"
979 "The first item specified will be played first.\n"
980 "\n"
981 "Options-styles:\n"
982 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
983 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
984 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
985 "            and that overrides previous settings.\n"
986 "\n"
987 "Stream MRL syntax:\n"
988 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
989 "  [:option=value ...]\n"
990 "\n"
991 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
992 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
993 "\n"
994 "URL syntax:\n"
995 "  file:///path/file              Plain media file\n"
996 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
997 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
998 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
999 "  screen://                      Screen capture\n"
1000 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
1001 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
1002 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
1003 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1004 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
1005 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
1006 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
1007 "\n"
1008 msgstr ""
1009 "օգտագործման:%s [ընտրանքներ] [հոսքի] ... \n"
1010 " Դուք կարող եք նշել մեկից հոսքերի վրա commandline. Նրանք կլինեն enqueued է "
1011 "երգացանկ. \n"
1012 " առաջին կետ նշված կլինի խաղացել առաջին. ( n) \n"
1013 " Ընտրանքներ, ոճեր: \n"
1014 " - տարբերակը: Մի գլոբալ տարբերակը, որ սահմանվում համար տեւողությունը "
1015 "ծրագրի. \n"
1016 "-տարբերակը Մեկ նամակ տարբերակն է գլոբալ - տարբերակը. \n"
1017 ": տարբերակը Մի տարբերակ է, որ միայն վերաբերում է հոսքային ուղղակիորեն առաջ \n"
1018 ", եւ որ overrides նախորդ կարգավորումներ. \n"
1019 " \n"
1020 " Stream MRL syntax: \n"
1021 " [[մուտք] [/ դեմուլտիպլեքսոր ]://] URL [@ [title] [: գլխում] [- [title] [: "
1022 "գլխում]]] [: տարբերակը = արժեքը ...]{ n) \n"
1023 " շատերը գլոբալ - ընտրանքներ կարող է նաեւ օգտագործվել որպես MRL կոնկրետ "
1024 "`ընտրանքներ. \n"
1025 " Բազմաթիվ: տարբերակ = արժեք զույգ կարելի է ձեւավորել. \n"
1026 " \n"
1027 " URL syntax: \n"
1028 " [Ֆայլ: / /] ֆայլի անվան, միաշարք մեդիա ֆայլ \n"
1029 " http://ip:port/file HTTP URL \n"
1030 " FTP : / / IP: պորտ / file FTP URL \n"
1031 " MMS: / / IP: պորտ / file MMS URL \n"
1032 " էկրանին: / / Screen գերում \n"
1033 " [dvd ://][ սարքը] [@ raw_device] DVD սարքի \n"
1034 " [VCD ://][ սարքը] VCD սարքը \n"
1035 " [cdda ://][ սարքը] Ձայն CD սարքը \n"
1036 " udp ://[[< աղբյուր հասցեն >]@[< կապել հասցեն> ] [: <bind port>]] \n"
1037 " UDP հոսքի կողմից ուղարկված մի Հոսքային սերվերի \n"
1038 " vlc: / / դադար: <seconds> հատուկ կետ է դադար է երգացանկ որոշ ժամանակ \n"
1039 " vlc: / / հեռանալ հատուկ կետ թողնել VLC \n"
1040
1041 #: src/config/help.c:513
1042 msgid " (default enabled)"
1043 msgstr " (լռությամբ թույլտրված)"
1044
1045 #: src/config/help.c:514
1046 msgid " (default disabled)"
1047 msgstr " (լռությամբ չթույլտրված)"
1048
1049 #: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
1050 #: src/config/help.c:695
1051 msgid "Note:"
1052 msgstr "Նշում."
1053
1054 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
1055 #, fuzzy
1056 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1057 msgstr "add - Ընդլայնված Ձեր հրամանի տող է տեսնել ընդլայնված ընտրանքներ\"."
1058
1059 #: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
1060 #, fuzzy, c-format
1061 msgid ""
1062 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1063 msgstr ""
1064 "%d մոդուլ (ներ) չեն ցուցադրվում, քանի որ նրանք միայն ունեն ընդլայնված "
1065 "ընտրանքներ. \n"
1066
1067 #: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
1068 #, fuzzy
1069 msgid ""
1070 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1071 "modules."
1072 msgstr ""
1073 "Ոչ համապատասխան մոդուլային գտնվել. Օգտագործեք - ցուցակի կամ - ցուցակը-"
1074 "շատախոս է ցուցակում առկա մոդուլներ."
1075
1076 #: src/config/help.c:789
1077 #, c-format
1078 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1079 msgstr "VLCի տարբերակ %s (%s) \n"
1080
1081 #: src/config/help.c:791
1082 #, c-format
1083 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1084 msgstr "Կոմպիլացված է %s-ի կողմից %s (%s) -ի վրա\n"
1085
1086 #: src/config/help.c:793
1087 #, c-format
1088 msgid "Compiler: %s\n"
1089 msgstr "Կոմպիլյատոր` %s \n"
1090
1091 #: src/config/help.c:825
1092 #, fuzzy
1093 msgid ""
1094 "\n"
1095 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1096 msgstr ""
1097 "\n"
1098 " Տպված բովանդակություն vlc-help.txt ֆայլ. \n"
1099
1100 #: src/config/help.c:839
1101 #, fuzzy
1102 msgid ""
1103 "\n"
1104 "Press the RETURN key to continue...\n"
1105 msgstr ""
1106 "\n"
1107 " Սեղմեք ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ բանալին շարունակել ... \n"
1108
1109 #: src/input/control.c:217
1110 #, c-format
1111 msgid "Bookmark %i"
1112 msgstr "Էջանիշել %i"
1113
1114 #: src/input/decoder.c:267
1115 msgid "packetizer"
1116 msgstr "փաթեթավորիչ"
1117
1118 #: src/input/decoder.c:267
1119 msgid "decoder"
1120 msgstr "դեկոդեր"
1121
1122 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1123 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
1124 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
1125 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
1126 #: modules/stream_out/es.c:378
1127 #, fuzzy
1128 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1129 msgstr "Հոսքի / Transcoding ձախողվեց"
1130
1131 #: src/input/decoder.c:277
1132 #, fuzzy, c-format
1133 msgid "VLC could not open the %s module."
1134 msgstr "VLC չի կարող բացել%s մոդուլի\"."
1135
1136 #: src/input/decoder.c:468
1137 msgid "VLC could not open the decoder module."
1138 msgstr "VLCն չի կարող բացել  ապակոդավորիչ մոդուլը"
1139
1140 #: src/input/decoder.c:722
1141 #, fuzzy
1142 msgid "No suitable decoder module"
1143 msgstr "Ոչ մի քանիսը ապակոդավորիչ մոդուլը"
1144
1145 #: src/input/decoder.c:723
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid ""
1148 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1149 "there is no way for you to fix this."
1150 msgstr ""
1151 "VLC չի պաշտպանում է աուդիո կամ վիդեո ֆորմատով \"% 4.4s  \". Ցավոք կա, ոչ մի "
1152 "կերպ համար Ձեզ սա վերանորոգել\"."
1153
1154 #: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
1155 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1156 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
1157 msgid "Track"
1158 msgstr "Գործ"
1159
1160 #: src/input/es_out.c:1165
1161 #, c-format
1162 msgid "%s [%s %d]"
1163 msgstr "%s [%s %d]"
1164
1165 #: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
1166 #: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
1167 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
1168 msgid "Program"
1169 msgstr "Ծրագիր"
1170
1171 #: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
1172 #, fuzzy
1173 msgid "Scrambled"
1174 msgstr "Scrambled"
1175
1176 #: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
1177 msgid "Yes"
1178 msgstr "Այո"
1179
1180 #: src/input/es_out.c:2023
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "Closed captions %u"
1183 msgstr "փակ վերնագրեր%u"
1184
1185 #: src/input/es_out.c:2883
1186 #, c-format
1187 msgid "Stream %d"
1188 msgstr "Հոսք%d"
1189
1190 #: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
1191 msgid "Subtitle"
1192 msgstr "Ենթագիր"
1193
1194 #: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
1195 #: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
1196 msgid "Type"
1197 msgstr "Տեսակ"
1198
1199 #: src/input/es_out.c:2910
1200 #, fuzzy
1201 msgid "Original ID"
1202 msgstr "բնօրինակը ID-ն"
1203
1204 #: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
1205 #: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
1206 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
1207 msgid "Codec"
1208 msgstr "Կոդեկ"
1209
1210 #: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
1211 #: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
1212 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
1213 msgid "Language"
1214 msgstr "Լեզու"
1215
1216 #: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
1217 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
1218 msgid "Description"
1219 msgstr "Նկարագրություն"
1220
1221 #: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
1222 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
1223 msgid "Channels"
1224 msgstr "Կանալներ"
1225
1226 #: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
1227 #: modules/audio_output/amem.c:45
1228 msgid "Sample rate"
1229 msgstr "Դիսկրետացման հաճախություն"
1230
1231 #: src/input/es_out.c:2945
1232 #, c-format
1233 msgid "%u Hz"
1234 msgstr "%u Հց"
1235
1236 #: src/input/es_out.c:2955
1237 msgid "Bits per sample"
1238 msgstr "Բիթ/կտորում"
1239
1240 #: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
1241 #: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
1242 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
1243 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
1244 msgid "Bitrate"
1245 msgstr "Բիթրեյթ"
1246
1247 #: src/input/es_out.c:2960
1248 #, c-format
1249 msgid "%u kb/s"
1250 msgstr "%u կբ/վ"
1251
1252 #: src/input/es_out.c:2972
1253 #, fuzzy
1254 msgid "Track replay gain"
1255 msgstr "Հետեւել replay ուժեղացում`"
1256
1257 #: src/input/es_out.c:2974
1258 #, fuzzy
1259 msgid "Album replay gain"
1260 msgstr "ալբոմը replay ուժեղացում`"
1261
1262 #: src/input/es_out.c:2975
1263 #, c-format
1264 msgid "%.2f dB"
1265 msgstr "%.2f դբ"
1266
1267 #: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
1268 msgid "Resolution"
1269 msgstr "Թույլատվություն"
1270
1271 #: src/input/es_out.c:2989
1272 #, fuzzy
1273 msgid "Display resolution"
1274 msgstr "Ցույց տալ բանաձեւ"
1275
1276 #: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
1277 #: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
1278 #: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
1279 msgid "Frame rate"
1280 msgstr "Կադրերի արագութուն"
1281
1282 #: src/input/es_out.c:3010
1283 #, fuzzy
1284 msgid "Decoded format"
1285 msgstr "Ապակոդավորված"
1286
1287 #: src/input/input.c:2465
1288 msgid "Your input can't be opened"
1289 msgstr "Ձեր գրածը չի կարող բացվել"
1290
1291 #: src/input/input.c:2466
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1294 msgstr ""
1295 "VLC չի կարողանում բացել MRL '%s'. Ստուգեք տեղեկամատյանում Մանրամասների համար"
1296 "\"."
1297
1298 #: src/input/input.c:2583
1299 #, fuzzy
1300 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1301 msgstr "VLC չի կարող ճանաչել մուտքագրման ի ֆորմատ"
1302
1303 #: src/input/input.c:2584
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid ""
1306 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1307 msgstr ""
1308 "ձեւաչափը '%s' չի կարող հայտնաբերվել. Դեռ նայում տեղեկամատյանում Մանրամասների "
1309 "համար\"."
1310
1311 #: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
1312 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
1313 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
1314 #: modules/gui/macosx/wizard.m:350
1315 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
1316 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
1317 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
1318 msgid "Title"
1319 msgstr "Վերնագիր"
1320
1321 #: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
1322 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
1323 msgid "Artist"
1324 msgstr "Արտիստ"
1325
1326 #: src/input/meta.c:56
1327 msgid "Genre"
1328 msgstr "Ոճ"
1329
1330 #: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
1331 msgid "Copyright"
1332 msgstr "Հեղինակային իրավունք"
1333
1334 #: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
1335 msgid "Album"
1336 msgstr "Ալբոմ"
1337
1338 #: src/input/meta.c:59
1339 msgid "Track number"
1340 msgstr "Հերթական համար"
1341
1342 #: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
1343 msgid "Rating"
1344 msgstr "Վարկանիշ"
1345
1346 #: src/input/meta.c:62
1347 msgid "Date"
1348 msgstr "Ամսաթիվ"
1349
1350 #: src/input/meta.c:63
1351 msgid "Setting"
1352 msgstr "Կարգավորումը"
1353
1354 #: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
1355 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1356 msgid "URL"
1357 msgstr "URL"
1358
1359 #: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
1360 msgid "Now Playing"
1361 msgstr "Ընթացիկ"
1362
1363 #: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
1364 msgid "Publisher"
1365 msgstr "Հրատարակիչ"
1366
1367 #: src/input/meta.c:68
1368 msgid "Encoded by"
1369 msgstr "Կոդավորել է՝"
1370
1371 #: src/input/meta.c:69
1372 msgid "Artwork URL"
1373 msgstr "Պատկերի URL"
1374
1375 #: src/input/meta.c:70
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Track ID"
1378 msgstr "Հետեւել ID-ն"
1379
1380 #: src/input/var.c:158
1381 msgid "Bookmark"
1382 msgstr "Էջանիշ"
1383
1384 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
1385 msgid "Programs"
1386 msgstr "Ծրագրեր"
1387
1388 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
1389 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
1390 #: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1391 msgid "Chapter"
1392 msgstr "Բաժին"
1393
1394 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1395 #, fuzzy
1396 msgid "Navigation"
1397 msgstr "Navigation"
1398
1399 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
1400 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
1401 #, fuzzy
1402 msgid "Video Track"
1403 msgstr "Վիդեո Հետեւել"
1404
1405 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
1406 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
1407 msgid "Audio Track"
1408 msgstr "Ձայնային Գիծ"
1409
1410 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
1411 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
1412 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
1413 msgid "Subtitles Track"
1414 msgstr "Ենթագրերի Գիծ"
1415
1416 #: src/input/var.c:273
1417 msgid "Next title"
1418 msgstr "Հաջորդ վերնագիր"
1419
1420 #: src/input/var.c:278
1421 msgid "Previous title"
1422 msgstr "Նախորդ վերնագիր"
1423
1424 #: src/input/var.c:312
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "Title %i%s"
1427 msgstr "Վերնագիր %i"
1428
1429 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1430 #, c-format
1431 msgid "Chapter %i"
1432 msgstr "Բաժին %i"
1433
1434 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
1435 msgid "Next chapter"
1436 msgstr "Հաջորդ բաժին"
1437
1438 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
1439 msgid "Previous chapter"
1440 msgstr "Նախորդ բաժին"
1441
1442 #: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
1443 #, c-format
1444 msgid "Media: %s"
1445 msgstr "Մեդիա:%s"
1446
1447 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
1448 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
1449 msgid "Add Interface"
1450 msgstr "Ավելացնել ինտերֆեյս"
1451
1452 #: src/interface/interface.c:91
1453 msgid "Console"
1454 msgstr "Կոնսոլ"
1455
1456 #: src/interface/interface.c:95
1457 #, fuzzy
1458 msgid "Telnet"
1459 msgstr "Telnet"
1460
1461 #: src/interface/interface.c:98
1462 #, fuzzy
1463 msgid "Web"
1464 msgstr "Խոնավ"
1465
1466 #: src/interface/interface.c:101
1467 #, fuzzy
1468 msgid "Debug logging"
1469 msgstr "Debug logging"
1470
1471 #: src/interface/interface.c:104
1472 #, fuzzy
1473 msgid "Mouse Gestures"
1474 msgstr "Մկնիկի Ակնարկ"
1475
1476 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1477 #: src/libvlc.c:291
1478 msgid "C"
1479 msgstr "hy"
1480
1481 #: src/libvlc.c:861
1482 #, fuzzy
1483 msgid ""
1484 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1485 "interface."
1486 msgstr ""
1487 "Տեւողություն vlc հետ լռությամբ ինտերֆեյսը. Օգտվեք\" cvlc 'օգտագործել vlc "
1488 "առանց ինտերֆեյսով."
1489
1490 #: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
1491 #: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
1492 msgid "Zoom"
1493 msgstr "Խոշորացում"
1494
1495 #: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
1496 msgid "1:4 Quarter"
1497 msgstr "1:4 Քառորդ"
1498
1499 #: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
1500 msgid "1:2 Half"
1501 msgstr "1:2 Կեսը"
1502
1503 #: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
1504 msgid "1:1 Original"
1505 msgstr "1:1 Օրիգինալ"
1506
1507 #: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
1508 msgid "2:1 Double"
1509 msgstr "2:1 Կրկնակի"
1510
1511 #: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
1512 #: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
1513 msgid "Auto"
1514 msgstr "Ավտոմատ"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:175
1517 #, fuzzy
1518 msgid ""
1519 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1520 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1521 "related options."
1522 msgstr ""
1523 "Այս ընտրանքներ թույլ են տալիս կարգավորել այն ինտերֆեյս կողմից օգտագործված "
1524 "VLC. Դուք կարող եք ընտրել հիմնական ինտերֆեյս, լրացուցիչ ինտերֆեյսի "
1525 "մոդուլներ, եւ սահմանում է տարբեր առնչվող ընտրանքներ\"."
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:179
1528 #, fuzzy
1529 msgid "Interface module"
1530 msgstr "Ինտերֆեյս մոդուլը"
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:181
1533 #, fuzzy
1534 msgid ""
1535 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1536 "automatically select the best module available."
1537 msgstr ""
1538 "Սա է հիմնական միջերեսը օգտագործում է VLC. Լռությամբ վարքն է ավտոմատ կերպով "
1539 "ընտրել լավագույն մոդուլի հասանելի."
1540
1541 #: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
1542 #, fuzzy
1543 msgid "Extra interface modules"
1544 msgstr "Էքստրա ինտերֆեյսի մոդուլներ"
1545
1546 #: src/libvlc-module.c:187
1547 #, fuzzy
1548 msgid ""
1549 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1550 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1551 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1552 "\", \"gestures\" ...)"
1553 msgstr ""
1554 "Դուք կարող եք ընտրել \" լրացուցիչ ինտերֆեյս  \"համար VLC. Նրանք պետք է սկսել "
1555 "պլանում բացի հիմնական ինտերֆեյսի. Օգտագործեք ստորակետով առանձնացված ցանկ "
1556 "ինտերֆեյսի modules. (Ընդհանուր արժեքներն են \" rc  \"(հեռավոր հսկողության),  "
1557 "\"http \",  \"շարժումները \" ...)"
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:194
1560 #, fuzzy
1561 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1562 msgstr "Դուք կարող եք ընտրել վերահսկման ինտերֆեյս համար VLC\"."
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:196
1565 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1566 msgstr "Մանրամասնեցում (0,1,2)"
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:198
1569 #, fuzzy
1570 msgid ""
1571 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1572 "1=warnings, 2=debug)."
1573 msgstr ""
1574 "Սա է շատախոսություն մակարդակը (0 = միայն սխալների եւ ստանդարտ "
1575 "հաղորդագրությունները, 1 = զգուշացումները, 2 = debug)."
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:201
1578 #, fuzzy
1579 msgid "Choose which objects should print debug message"
1580 msgstr "Ընտրեք, որը օբյեկտները պետք է տպել debug հաղորդագրություն"
1581
1582 #: src/libvlc-module.c:204
1583 #, fuzzy
1584 msgid ""
1585 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1586 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1587 "objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
1588 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1589 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1590 "message."
1591 msgstr ""
1592 "Սա մի ',' առանձնացված string, յուրաքանչյուր օբյեկտները պետք է prefixed "
1593 "կողմից« + կամ« - է, համապատասխանաբար, միացնել կամ անջատել այն. Փնտրվող բառը "
1594 "'բոլոր' վերաբերում է բոլոր օբյեկտները. Օբեկտներ կարող է նշված իրենց տեսակի "
1595 "կամ մոդուլի անունը. Օրենքները դիմելով անունը օբյեկտների վերցնել նախորդում են "
1596 "կանոնները դիմելով օբյեկտի տեսակների. Նկատի ունեցեք, որ դուք դեռ պետք է "
1597 "օգտագործենք-vvv իրականում ցուցադրելու debug հաղորդագրություն."
1598
1599 #: src/libvlc-module.c:211
1600 #, fuzzy
1601 msgid "Be quiet"
1602 msgstr "Եղեք հանգիստ է"
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:213
1605 msgid "Turn off all warning and information messages."
1606 msgstr "Անջատեք բոլոր զգուշացումները եւ հաղորդագրությունները"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:215
1609 msgid "Default stream"
1610 msgstr "Հիմնական հոսք"
1611
1612 #: src/libvlc-module.c:217
1613 #, fuzzy
1614 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1615 msgstr "Այս առու միշտ կլինի բացել է VLC նորաստեղծ."
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:220
1618 #, fuzzy
1619 msgid ""
1620 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1621 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1622 msgstr ""
1623 "Դուք կարող եք ձեռքով ընտրել լեզուն միջերեսի. Համակարգը լեզուն է auto-"
1624 "հայտնաբերվել, եթե \" auto  \"հատուկ նշվում է այստեղ."
1625
1626 #: src/libvlc-module.c:224
1627 msgid "Color messages"
1628 msgstr "Գունավորել հաղորդագրությունները"
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:226
1631 #, fuzzy
1632 msgid ""
1633 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1634 "needs Linux color support for this to work."
1635 msgstr ""
1636 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս colorization է ուղարկված ուղերձները "
1637 "է մխիթարել Ձեր տերմինալի անհրաժեշտ Linux գույնը աջակցությունը այս աշխատելու"
1638 "\"."
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:229
1641 msgid "Show advanced options"
1642 msgstr "Ցույց տալ ընդլայնված ընտրանքներ"
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:231
1645 #, fuzzy
1646 msgid ""
1647 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1648 "available options, including those that most users should never touch."
1649 msgstr ""
1650 "Երբ միացված է նախապատվություններ եւ / կամ ինտերֆեյս, ցույց կտա բոլոր մատչելի "
1651 "տարբերակներ, այդ թվում, նրանք, որոնք առավել օգտվողները երբեք չպետք է դիպչել"
1652 "\"."
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:235
1655 #, fuzzy
1656 msgid "Interface interaction"
1657 msgstr "Ինտերֆեյս փոխազդեցություն"
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:237
1660 #, fuzzy
1661 msgid ""
1662 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1663 "user input is required."
1664 msgstr ""
1665 "Երբ միացված է միջադեմի ցույց կտա պատուհան տուփ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որոշ "
1666 "Օգտվողի ներդրում է պահանջվում."
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:247
1669 #, fuzzy
1670 msgid ""
1671 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1672 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1673 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1674 "the \"audio filters\" modules section."
1675 msgstr ""
1676 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը ձայնային ենթահամակարգ, եւ "
1677 "ավելացնել աուդիո ֆիլտրերը, որոնք կարող են օգտագործվել հաղորդագրությունը "
1678 "մշակման կամ վիզուալ էֆեկտներ (սպեկտրի վերլուծիչ, եւ այլն). Թույլատրել այս "
1679 "ֆիլտրերի այստեղ, եւ կարգավորել դրանք  \"աուդիո ֆիլտրերի \" modules բաժինը."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:253
1682 #, fuzzy
1683 msgid "Audio output module"
1684 msgstr "Ձայնային ելքային մոդուլը"
1685
1686 #: src/libvlc-module.c:255
1687 #, fuzzy
1688 msgid ""
1689 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1690 "automatically select the best method available."
1691 msgstr ""
1692 "Սա է աուդիո արտադրությունը եղանակը օգտագործվում է VLC. Լռությամբ վարքն է "
1693 "ավտոմատ կերպով ընտրել լավագույն եղանակը հասանելի."
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
1696 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
1697 msgid "Enable audio"
1698 msgstr "Միացնել ձայնը"
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:261
1701 #, fuzzy
1702 msgid ""
1703 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1704 "not take place, thus saving some processing power."
1705 msgstr ""
1706 "Դուք կարող եք լիովին անջատել աուդիո տողը. Ձայնային ապակոդավորման փուլը տեղի "
1707 "չի ունենա, այսպիսով փրկարար որոշ մշակման իշխանություն\"."
1708
1709 #: src/libvlc-module.c:265
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Force mono audio"
1712 msgstr "Force մոնո աուդիո"
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:266
1715 #, fuzzy
1716 msgid "This will force a mono audio output."
1717 msgstr "Սա ստիպում է մոնո ձայն տողը."
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:269
1720 msgid "Default audio volume"
1721 msgstr "Լռությամբ ձայնի բարձրությունը"
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:271
1724 #, fuzzy
1725 msgid ""
1726 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1727 msgstr ""
1728 "Դուք կարող եք սահմանել հիմնական աուդիո ելքը ձայնը այստեղ, մի շարք ից 0 1024."
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:274
1731 #, fuzzy
1732 msgid "Audio output volume step"
1733 msgstr "Ձայնի ելքը ձայնը քայլ"
1734
1735 #: src/libvlc-module.c:276
1736 #, fuzzy
1737 msgid ""
1738 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1739 "0 to 1024."
1740 msgstr ""
1741 "քայլի չափը ձայնը է շարժական օգտագործում այս տարբերակը, մի շարք ից 0 1024."
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:280
1744 #, fuzzy
1745 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1746 msgstr "Ձայնի ելքը հաճախականության (Հց)"
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:282
1749 #, fuzzy
1750 msgid ""
1751 "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
1752 "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1753 msgstr ""
1754 "Դուք կարող եք սահմանել է աուդիո տողը հաճախականությամբ այստեղ. Ընդհանուր "
1755 "արժեքներ են -1 (նախնական), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:286
1758 #, fuzzy
1759 msgid "High quality audio resampling"
1760 msgstr "Բարձր որակի ձայնային resampling"
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:288
1763 #, fuzzy
1764 msgid ""
1765 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1766 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1767 "resampling algorithm will be used instead."
1768 msgstr ""
1769 "Սա օգտագործում է բարձրորակ աուդիո resampling ալգորիթմը. Բարձրորակ աուդիո "
1770 "resampling կարող մշակողը ինտենսիվ այնպես որ Դուք կարող եք անջատել այն եւ "
1771 "ավելի էժան resampling ալգորիթմը կօգտագործվի փոխարեն."
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:293
1774 #, fuzzy
1775 msgid "Audio desynchronization compensation"
1776 msgstr "Ձայնային desynchronization փոխհատուցում`"
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:295
1779 #, fuzzy
1780 msgid ""
1781 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1782 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1783 msgstr ""
1784 "Այս ձգձգում է աուդիո տողը. Հետաձգումը պետք է տրվի միլիվարկյաններով. Սա "
1785 "կարելի է հարմար, եթե դուք նկատում է lag միջեւ վիդեո եւ աուդիո\"."
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:298
1788 #, fuzzy
1789 msgid "Audio output channels mode"
1790 msgstr "Ձայնի ելքը կանալների ռեժիմ`"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:300
1793 #, fuzzy
1794 msgid ""
1795 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1796 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1797 "played)."
1798 msgstr ""
1799 "Այս սահմանում աուդիո արտադրությունը ալիքները ռեժիմում, որոնք կօգտագործվեն "
1800 "ըստ լռելյայն, երբ հնարավոր է (ie., եթե Ձեր համակարգիչը պաշտպանում է այն, "
1801 "ինչպես նաեւ ձայնային հոսքի են խաղացել)."
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
1804 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
1805 #, fuzzy
1806 msgid "Use S/PDIF when available"
1807 msgstr "Օգտագործել S / PDIF, երբ մատչելի է`"
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:306
1810 #, fuzzy
1811 msgid ""
1812 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1813 "audio stream being played."
1814 msgstr ""
1815 "Ս / PDIF կարող են օգտագործվել լռությամբ երբ ձեր համակարգիչը պաշտպանում է "
1816 "այն, ինչպես նաեւ ձայնային հոսքի են խաղում\"."
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
1819 #, fuzzy
1820 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1821 msgstr "սահմանել բացահայտման Dolby շրջապատել"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:311
1824 #, fuzzy
1825 msgid ""
1826 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1827 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1828 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1829 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1830 msgstr ""
1831 "Օգտագործեք այս, երբ դուք գիտեք ձեր հոսքային է (կամ ոչ), կոդավորված հետ Dolby "
1832 "շրջապատել, բայց չի բացահայտող մեթոդներ, որպես այդպիսին. Նույնիսկ եթե հոսքի "
1833 "չէ իրականում կոդավորված հետ Dolby շրջապատել, կվերածվի այս տարբերակը կարող է "
1834 "բարձրացնել ձեր փորձը, հատկապես, երբ համատեղել հետ Ականջակալ կանալ խառնիչ \"."
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1837 #: modules/access/v4l2/video.c:219
1838 msgid "On"
1839 msgstr "Միացնել"
1840
1841 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1842 #: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
1843 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1844 msgid "Off"
1845 msgstr "Անջատել"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:323
1848 #, fuzzy
1849 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1850 msgstr ""
1851 "Այս հավելում է աուդիո հաղորդագրություն վերամշակման ֆիլտրերը, փոփոխել ձայնի "
1852 "մատուցում է\"."
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:326
1855 #, fuzzy
1856 msgid "Audio visualizations "
1857 msgstr "Ձայնային Վիզուալիզացիաներ"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:328
1860 #, fuzzy
1861 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1862 msgstr "Այս հավելում Վիզուալիզացիայի modules (սպեկտրի վերլուծիչ, եւ այլն)."
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:332
1865 #, fuzzy
1866 msgid "Replay gain mode"
1867 msgstr "Replay ուժեղացում ռեժիմ`"
1868
1869 #: src/libvlc-module.c:334
1870 #, fuzzy
1871 msgid "Select the replay gain mode"
1872 msgstr "Ընտրեք replay ուժեղացում ռեժիմը"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:336
1875 #, fuzzy
1876 msgid "Replay preamp"
1877 msgstr "Replay preamp"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:338
1880 #, fuzzy
1881 msgid ""
1882 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1883 "replay gain information"
1884 msgstr ""
1885 "Սա թույլ է տալիս փոխել հիմնական նպատակային մակարդակը (89 DB) համար հոսքի հետ "
1886 "replay ստանալ տեղեկություններ"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:341
1889 #, fuzzy
1890 msgid "Default replay gain"
1891 msgstr "Լռությամբ replay ուժեղացում`"
1892
1893 #: src/libvlc-module.c:343
1894 #, fuzzy
1895 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1896 msgstr ""
1897 "Սա է ուժեղացում օգտագործվում է հոսքային առանց replay ստանալ տեղեկություններ"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:345
1900 #, fuzzy
1901 msgid "Peak protection"
1902 msgstr "Պիկ պաշտպանություն"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:347
1905 #, fuzzy
1906 msgid "Protect against sound clipping"
1907 msgstr "Protect դեմ հնչուն clipping"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:350
1910 #, fuzzy
1911 msgid "Enable time stretching audio"
1912 msgstr "Միացնել անգամ streching աուդիո"
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:352
1915 #, fuzzy
1916 msgid ""
1917 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1918 "audio pitch"
1919 msgstr ""
1920 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս խաղալ աուդիո ավելի ցածր կամ ավելի "
1921 "բարձր արագությամբ, առանց վրա ազդող աուդիո շինել"
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
1924 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
1925 #: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
1926 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
1927 #: modules/gui/macosx/open.m:214
1928 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
1929 #: modules/text_renderer/freetype.c:160
1930 msgid "None"
1931 msgstr "Ոչ մի"
1932
1933 #: src/libvlc-module.c:367
1934 #, fuzzy
1935 msgid ""
1936 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1937 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1938 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1939 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1940 "options."
1941 msgstr ""
1942 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը վիդեո ելքը ենթահամակարգ. "
1943 "Դուք կարող եք, օրինակ, թույլ են տալիս վիդեո զտիչներ (deinterlacing, image "
1944 "կանոնավորող, եւ այլն). Թույլատրել այս ֆիլտրերի այստեղ եւ կազմաձեւել նրանց \" "
1945 "վիդեո ֆիլտրերի  \" modules բաժին. Դուք կարող եք նաեւ սահմանել շատ տարբեր "
1946 "վիդեո ընտրանքներ \"."
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:373
1949 msgid "Video output module"
1950 msgstr "Վիդեո ելքի մոդուլը"
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:375
1953 #, fuzzy
1954 msgid ""
1955 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1956 "automatically select the best method available."
1957 msgstr ""
1958 "Սա է այն տեսահոլովակը, արտադրությունը եղանակը օգտագործվում է VLC. Լռությամբ "
1959 "վարքն է ավտոմատ կերպով ընտրել լավագույն եղանակը հասանելի."
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
1962 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
1963 msgid "Enable video"
1964 msgstr "Միացնել վիդեոն"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:380
1967 #, fuzzy
1968 msgid ""
1969 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1970 "not take place, thus saving some processing power."
1971 msgstr ""
1972 "Դուք կարող եք լիովին անջատել վիդեո տողը. Տեսաֆիլմը ապակոդավորման փուլը տեղի "
1973 "չի ունենա, այսպիսով փրկարար որոշ մշակման իշխանություն\"."
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1976 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1977 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1978 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1979 msgid "Video width"
1980 msgstr "Վիդեոյի լայնությունը"
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:385
1983 #, fuzzy
1984 msgid ""
1985 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1986 "characteristics."
1987 msgstr ""
1988 "Դուք կարող եք Սահմանել վիդեո լայնություն. Ըստ լռությամբ (-1), VLC կլինի "
1989 "շտկել վիդեո հատկանիշներով."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1992 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1993 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1994 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1995 msgid "Video height"
1996 msgstr "Վիդեոյի բարձրություն"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:390
1999 #, fuzzy
2000 msgid ""
2001 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
2002 "video characteristics."
2003 msgstr ""
2004 "Դուք կարող եք Սահմանել վիդեո բարձրությունը. Ըստ լռությամբ (-1), VLC կլինի "
2005 "շտկել վիդեո հատկանիշներով."
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:393
2008 msgid "Video X coordinate"
2009 msgstr "Վիդեոյի X կորդինատ"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:395
2012 #, fuzzy
2013 msgid ""
2014 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
2015 "coordinate)."
2016 msgstr ""
2017 "Դուք կարող եք Սահմանել դիրքորոշումը, էջի վերեւի ձախ անկյունում վիդեո "
2018 "պատուհանի (X կորդինատով)."
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:398
2021 msgid "Video Y coordinate"
2022 msgstr "Վիդեոյի Y կորդինատ"
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:400
2025 #, fuzzy
2026 msgid ""
2027 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2028 "coordinate)."
2029 msgstr ""
2030 "Դուք կարող եք Սահմանել դիրքորոշումը, էջի վերեւի ձախ անկյունում վիդեո "
2031 "պատուհանի (Y կորդինատով)."
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:403
2034 msgid "Video title"
2035 msgstr "Վիդեոյի վերնագիր"
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:405
2038 msgid ""
2039 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2040 "interface)."
2041 msgstr "Վիդեո պատուհանի անուն (եթե վիդեոն չկա)."
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:408
2044 #, fuzzy
2045 msgid "Video alignment"
2046 msgstr "Վիդեո settings"
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:410
2049 #, fuzzy
2050 msgid ""
2051 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2052 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2053 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2054 msgstr ""
2055 "Սահմանել է հավասարեցում է վիդեո իր պատուհանում. Ըստ լռությամբ (0) դա կլինի "
2056 "կենտրոնացած (0 = կենտրոն, 1 = ձախ, 2 = աջ, 4 = վերեւում, 8 = ներքեւից, դուք "
2057 "կարող եք նաեւ օգտագործել համադրությունը այդ արժեքները, ինչպես 6 = 4 +2 "
2058 "իմաստը վերին աջ)."
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
2061 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
2062 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
2063 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
2064 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
2065 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
2066 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
2067 msgid "Center"
2068 msgstr "Կենտրոն"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
2071 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
2072 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
2073 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
2074 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
2075 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
2076 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
2077 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
2078 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
2079 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
2080 msgid "Top"
2081 msgstr "Վերեւի"
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
2084 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
2085 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
2086 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
2087 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
2088 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
2089 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
2090 msgid "Bottom"
2091 msgstr "Ներքեւի"
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
2094 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2095 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
2096 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
2097 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
2098 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
2099 msgid "Top-Left"
2100 msgstr "Վերևի-Ձախ"
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
2103 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2104 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
2105 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
2106 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
2107 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
2108 msgid "Top-Right"
2109 msgstr "Վերևի-աջ"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
2112 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2113 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
2114 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
2115 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
2116 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
2117 msgid "Bottom-Left"
2118 msgstr "Ներքեւի-Ձախ"
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
2121 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2122 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
2123 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
2124 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
2125 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
2126 msgid "Bottom-Right"
2127 msgstr "Ներքեւի-Աջ"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:418
2130 msgid "Zoom video"
2131 msgstr "Խոշորացնել վիդեոն"
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:420
2134 #, fuzzy
2135 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2136 msgstr "Դուք կարող եք խոշորացում վիդեո կողմից նշված գործոնի\"."
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:422
2139 #, fuzzy
2140 msgid "Grayscale video output"
2141 msgstr "Grayscale վիդեո ելք"
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:424
2144 #, fuzzy
2145 msgid ""
2146 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2147 "save some processing power."
2148 msgstr ""
2149 "Ելքային վիդեո է grayscale. Ինչպես գույնը տեղեկատվություն չեն decoded, սա "
2150 "կարող է պահպանել որոշ մշակման իշխանություն\"."
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:427
2153 #, fuzzy
2154 msgid "Embedded video"
2155 msgstr "Ներդրված վիդեո"
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:429
2158 #, fuzzy
2159 msgid "Embed the video output in the main interface."
2160 msgstr "Ներկառուցել վիդեո արտադրությունը է հիմնական ինտերֆեյսի."
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:431
2163 msgid "Fullscreen video output"
2164 msgstr "Ողջ էկրանով վիդեո ելք"
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:433
2167 #, fuzzy
2168 msgid "Start video in fullscreen mode"
2169 msgstr "Սկսել վիդեո է ողջ էկրանով ռեժիմում"
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:435
2172 #, fuzzy
2173 msgid "Overlay video output"
2174 msgstr "խուփ վիդեո ելք"
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:437
2177 #, fuzzy
2178 msgid ""
2179 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2180 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2181 msgstr ""
2182 "պատել է սարք արագացմանը հնարավորությունների Ձեր վիդեո քարտի (ունակությունը "
2183 "մատուցել վիդեո ուղղակիորեն). VLC փորձելու է օգտագործել այն կողմից լռելյայն."
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
2186 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
2187 msgid "Always on top"
2188 msgstr "Միշտ երևացող"
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:442
2191 #, fuzzy
2192 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2193 msgstr "Միշտ տեղը վիդեո պատուհանի վերեւում այլ պատուհաններ."
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:444
2196 #, fuzzy
2197 msgid "Enable wallpaper mode "
2198 msgstr "Միացնել պաստառ ռեժիմ`"
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:446
2201 #, fuzzy
2202 msgid ""
2203 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2204 msgstr ""
2205 "Պաստառը ռեժիմ Ձեզ թույլ է տալիս ցույց տալ այն տեսահոլովակը, որպես desktop "
2206 "ֆոնի վրա\"."
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:449
2209 #, fuzzy
2210 msgid "Show media title on video"
2211 msgstr "Ցույց տալ մեդիա title մասին վիդեո"
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:451
2214 #, fuzzy
2215 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2216 msgstr "Ցույց տալ վերնագիրը վիդեո վերեւում չունիս."
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:453
2219 #, fuzzy
2220 msgid "Show video title for x milliseconds"
2221 msgstr "Ցույց տալ վիդեո կոչումը x միլիվարկյաններով"
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:455
2224 #, fuzzy
2225 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2226 msgstr ""
2227 "Ցույց տալ վիդեո կոչումը n միլիվարկյաններով, լռությամբ է 5000 ms (5 վրկ.)"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:457
2230 #, fuzzy
2231 msgid "Position of video title"
2232 msgstr "դիրքը վիդեո կոչում"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:459
2235 #, fuzzy
2236 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2237 msgstr ""
2238 "Տեղ նկարահանելու, որտեղ ցուցադրելու անվանումը (նախնական ներքեւի կենտրոնում)."
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:461
2241 #, fuzzy
2242 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2243 msgstr "Թաքցնել կուրսորը եւ ողջ էկրանով ղեկավարումը հետո x միլիվարկյաններով"
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:464
2246 #, fuzzy
2247 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2248 msgstr "Թաքցնել կուրսորը եւ ողջ էկրանով ղեկավարումը հետո x միլիվարկյաններով"
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
2251 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
2252 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2253 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
2254 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2255 #, fuzzy
2256 msgid "Deinterlace"
2257 msgstr "Deinterlace"
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
2260 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
2261 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2262 #, fuzzy
2263 msgid "Deinterlace mode"
2264 msgstr "Deinterlace ռեժիմ"
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:479
2267 #, fuzzy
2268 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2269 msgstr "Deinterlace միջոց օգտագործելու համար վիդեո վերամշակման."
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2272 msgid "Discard"
2273 msgstr "Դեն նետել"
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2276 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2277 msgid "Blend"
2278 msgstr "Խառնել"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2281 msgid "Mean"
2282 msgstr "Միջին"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2285 #, fuzzy
2286 msgid "Bob"
2287 msgstr "Bob"
2288
2289 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2290 msgid "Linear"
2291 msgstr "Գծային"
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2294 msgid "Phosphor"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2298 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:496
2302 #, fuzzy
2303 msgid "Disable screensaver"
2304 msgstr "Անջատել Էկրանապահ"
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:497
2307 #, fuzzy
2308 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2309 msgstr "Արգելել են Էկրանապահ ընթացքում վիդեո ընթացք\"."
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:499
2312 #, fuzzy
2313 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2314 msgstr "չխոչընդոտել, իշխանությունը կառավարման daemon ընթացքում ընթացք"
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:500
2317 #, fuzzy
2318 msgid ""
2319 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2320 "computer being suspended because of inactivity."
2321 msgstr ""
2322 "Inhibits իշխանության կառավարման daemon ընթացքում որեւէ ընթացք, խուսափել "
2323 "համակարգչային լինելով կասեցվել պատճառով անգործությունը."
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
2326 msgid "Window decorations"
2327 msgstr "Պատուհանի արտաքին դեսք"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:505
2330 #, fuzzy
2331 msgid ""
2332 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2333 "giving a \"minimal\" window."
2334 msgstr ""
2335 "VLC կարող խուսափել ստեղծման պատուհանի վերնագիր, շրջանակներ, եւ այլն .. շուրջ "
2336 "վիդեո, տալով a \", նվազագույն  \"պատուհան\"."
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:508
2339 #, fuzzy
2340 msgid "Video splitter module"
2341 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:510
2344 #, fuzzy
2345 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2346 msgstr "Այս հավելում վիդեո ելք ֆիլտրերը, ինչպես կրկնօրինակ կամ պատի"
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:512
2349 msgid "Video filter module"
2350 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:514
2353 #, fuzzy
2354 msgid ""
2355 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2356 "instance deinterlacing, or distort the video."
2357 msgstr ""
2358 "Այս հավելում է հետընտրական վերամշակման ֆիլտրերը, Լիտվան նկարի որակը, օրինակ "
2359 "deinterlacing, կամ խեղաթյուրում է վիդեո."
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:518
2362 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2363 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի պանակ (կամ ֆայլի անուն)"
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:520
2366 #, fuzzy
2367 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2368 msgstr "պանակ, որտեղ վիդեո նկարներ կպահվեն\"."
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2371 msgid "Video snapshot file prefix"
2372 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի ֆայլի նախածանցը"
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:526
2375 msgid "Video snapshot format"
2376 msgstr "Վիդեոյից արված արված նկարի ֆորմատը"
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:528
2379 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2380 msgstr ""
2381 "Պատկերի ֆորմատը, որը կօգտագործվի վիդեոյից արված նկարները պահելու ժամանակ"
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:530
2384 #, fuzzy
2385 msgid "Display video snapshot preview"
2386 msgstr "Ցույց տալ վիդեո նկարի preview"
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:532
2389 #, fuzzy
2390 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2391 msgstr "Ցույց է նկարի Նախադիտման է էկրանի ի վերին ձախ անկյունում\"."
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:534
2394 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2395 msgstr "Օգտագործել հաջորդական թվերի ամսաթվի փոխարեն"
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:536
2398 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2399 msgstr ""
2400 "Օգտագործել հաջորդական թվերի ամսաթվի փոխարեն նկարների համարակալման համար"
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:538
2403 msgid "Video snapshot width"
2404 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի բարձրություն"
2405
2406 #: src/libvlc-module.c:540
2407 #, fuzzy
2408 msgid ""
2409 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2410 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2411 msgstr ""
2412 "Դուք կարող եք Սահմանել լայնությունը վիդեո նկարի. Լռությամբ այն պահում "
2413 "բնօրինակը լայնությունը (-1). Օգտագործելով 0 կլինի մասշտաբի լայնությունը "
2414 "պահելու առումով հարաբերակցությունը."
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:544
2417 msgid "Video snapshot height"
2418 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի բարձրություն"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:546
2421 #, fuzzy
2422 msgid ""
2423 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2424 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2425 "ratio."
2426 msgstr ""
2427 "Դուք կարող եք Սահմանել բարձրության վիդեո նկարի. Լռությամբ այն պահում "
2428 "բնօրինակը բարձրությունը (-1). Օգտագործելով 0 կլինի սանդղակի բարձրությունը "
2429 "պահելու առումով հարաբերակցությունը."
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:550
2432 msgid "Video cropping"
2433 msgstr "Վիդեոյի եզրերից կտրում"
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:552
2436 #, fuzzy
2437 msgid ""
2438 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2439 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2440 msgstr ""
2441 "Այս ուժերի է cropping աղբյուրի վիդեո. Ընդունված ֆորմատներ են, x, y (4.3, "
2442 "16:9, եւ այլն) հայտնելով գլոբալ պատկերի առումով\"."
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:556
2445 msgid "Source aspect ratio"
2446 msgstr "Օրիգինալ չափերի հարաբերություն"
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:558
2449 #, fuzzy
2450 msgid ""
2451 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2452 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2453 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2454 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2455 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2456 msgstr ""
2457 "Այս ուժերի աղբյուր առումով հարաբերակցությունը. Օրինակ, որոշ DVD-ներ պնդում "
2458 "են, պետք է 16:9 իսկ նրանք, փաստորեն, 4.3. Սա նաեւ կարող է օգտագործվել որպես "
2459 "ակնարկ համար VLC, երբ մի ֆիӀ¬մ չունի չափերի հարաբերությունը տեղեկություններ. "
2460 "Ընդունված ֆորմատներ են, x, y (4.3, 16:9, եւ այլն) հայտնելով գլոբալ պատկերի "
2461 "առումով, կամ float արժեք (1.25, 1,3333, եւ այլն) հայտնելով կարող է անկախ "
2462 "ղեկավարվել squareness \"."
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:565
2465 #, fuzzy
2466 msgid "Video Auto Scaling"
2467 msgstr "Վիդեո Ավտո փոխում է խումբը"
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:567
2470 #, fuzzy
2471 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2472 msgstr "Թող վիդեո սանդղակի տեղավորել տվյալ պատուհանը կամ ողջ էկրանով\"."
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:569
2475 msgid "Video scaling factor"
2476 msgstr "Վիդեո ձգման գործակից"
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:571
2479 #, fuzzy
2480 msgid ""
2481 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2482 "Default value is 1.0 (original video size)."
2483 msgstr ""
2484 "ձգման գործակից է, որն օգտագործվում է Ավտո միջավայրի ստեղնաշարի ձգման ցուցիչ "
2485 "անջատված է. \n"
2486 " Լռելյայն արժեք է 1.0 (original վիդեո չափը)."
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:574
2489 msgid "Custom crop ratios list"
2490 msgstr "Հնարավոր եզրերից կտրման գործակիցների ցուցակ"
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:576
2493 #, fuzzy
2494 msgid ""
2495 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2496 "crop ratios list."
2497 msgstr ""
2498 "ստորակետով առանձնացված ցանկը բերքի ratios որը պետք է ավելացված է միջադեմի ի "
2499 "բերքի ratios պանակ."
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:579
2502 msgid "Custom aspect ratios list"
2503 msgstr "Հնարավոր չափերի հարաբերության ցուցակ"
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:581
2506 #, fuzzy
2507 msgid ""
2508 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2509 "aspect ratio list."
2510 msgstr ""
2511 "ստորակետով առանձնացված ցանկը չափերի հարաբերություն որը պետք է ավելացված է "
2512 "միջադեմի ի առումով հարաբերակցությունը պանակ."
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:584
2515 #, fuzzy
2516 msgid "Fix HDTV height"
2517 msgstr "վերանորոգել HDTV բարձրություն"
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:586
2520 #, fuzzy
2521 msgid ""
2522 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2523 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2524 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2525 msgstr ""
2526 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս պատշաճ քննության HDTV-1080 վիդեո "
2527 "ֆորմատով, եթե նույնիսկ կոտրված կոդավորիչ սխալ է սահմանում հասակ է 1088 "
2528 "տողերը. Դուք պետք է միայն անջատել այդ տարբերակը, եթե Ձեր տեսահոլովակը ունի "
2529 "ոչ ստանդարտ ֆորմատի են պահանջում բոլոր 1088 գծեր\"."
2530
2531 #: src/libvlc-module.c:591
2532 #, fuzzy
2533 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2534 msgstr "Մոնիտոր կարող է անկախ ղեկավարվել չափերի հարաբերությունը"
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:593
2537 #, fuzzy
2538 msgid ""
2539 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2540 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2541 "order to keep proportions."
2542 msgstr ""
2543 "Այս ուժերի է մոնիտորի առումով հարաբերակցությունը. Առավել մոնիտորները "
2544 "հրապարակում պիքսել (1.1). Եթե դուք ունեք 16:9 էկրանին, դուք կարող Անհրաժեշտ "
2545 "է փոխել այս է 4.3 պահելու համար համամասնություններով\"."
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
2548 msgid "Skip frames"
2549 msgstr "Շրջանցել կադրերը"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:599
2552 #, fuzzy
2553 msgid ""
2554 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2555 "computer is not powerful enough"
2556 msgstr ""
2557 "Թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս framedropping վրա MPEG2 առու. "
2558 "Framedropping է տեղի ունենում, երբ ձեր համակարգիչը չի հզոր բավարար`"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:602
2561 #, fuzzy
2562 msgid "Drop late frames"
2563 msgstr "Մի կաթիլ ուշ շրջանակներ"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:604
2566 #, fuzzy
2567 msgid ""
2568 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2569 "intended display date)."
2570 msgstr ""
2571 "Այս կաթիլներ շրջանակներ, որոնք ուշ (կժամանի վիդեո արտադրությունը հետո "
2572 "նախատեսված է ցուցադրել ամսաթիվը)."
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:607
2575 #, fuzzy
2576 msgid "Quiet synchro"
2577 msgstr "Հանդարտ synchro"
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:609
2580 #, fuzzy
2581 msgid ""
2582 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2583 "synchronization mechanism."
2584 msgstr ""
2585 "Այս խուսափում flooding ուղերձը տեղեկամատյանում հետ debug թողարկման ից վիդեո "
2586 "տողը համաժամացման մեխանիզմը\"."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:612
2589 #, fuzzy
2590 msgid "Key press events"
2591 msgstr "բանալի մամլո իրադարձությունները`"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:614
2594 #, fuzzy
2595 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2596 msgstr ""
2597 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս VLC կոճակ ից (ոչ ներդրված) վիդեո "
2598 "պատուհանի\"."
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2601 #, fuzzy
2602 msgid "Mouse events"
2603 msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:618
2606 #, fuzzy
2607 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2608 msgstr ""
2609 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս քննության մուկ Սեղմումներ վրա վիդեո."
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:626
2612 #, fuzzy
2613 msgid ""
2614 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2615 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2616 "channel."
2617 msgstr ""
2618 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը մուտքագրման ենթահամակարգ, "
2619 "օրինակ, DVD կամ VCD սարքի, ցանցի ինտերֆեյսը պարամետրերը կամ լուսագրային ալիքը"
2620 "\"."
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:630
2623 #, fuzzy
2624 msgid "File caching (ms)"
2625 msgstr "Զտիչի երկարություն (մվ)"
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:632
2628 #, fuzzy
2629 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2630 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:634
2633 #, fuzzy
2634 msgid "Live capture caching (ms)"
2635 msgstr "հոսք\" տողը մուլտիպլեքսոր քեշացման (MS) "
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:636
2638 #, fuzzy
2639 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2640 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:638
2643 #, fuzzy
2644 msgid "Disc caching (ms)"
2645 msgstr "Քեշացման արժեքը (MS)"
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:640
2648 #, fuzzy
2649 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2650 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:642
2653 #, fuzzy
2654 msgid "Network caching (ms)"
2655 msgstr "Էքստրա ցանցի քեշացման արժեքը (MS)"
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:644
2658 #, fuzzy
2659 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2660 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:646
2663 #, fuzzy
2664 msgid "Clock reference average counter"
2665 msgstr "Ժամացույց հղում միջին counter"
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:648
2668 #, fuzzy
2669 msgid ""
2670 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2671 "to 10000."
2672 msgstr ""
2673 "Երբ օգտագործելով PVR մուտքագրման (կամ, շատ անկանոն աղբյուր), դուք պետք է "
2674 "սահմանել սույն 10000\"."
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:651
2677 #, fuzzy
2678 msgid "Clock synchronisation"
2679 msgstr "Ժամացույց համաժամացման"
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:653
2682 #, fuzzy
2683 msgid ""
2684 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2685 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2686 msgstr ""
2687 "Դա կարելի է անջատել մուտքագրման ժամացույցը համաժամացման համար իրական "
2688 "ժամանակի աղբյուրները. Օգտագործեք այս եթե ձեզ փորձը ընդհատ - ընդհատ ընթացք "
2689 "ցանցային հոսանքներին."
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:657
2692 #, fuzzy
2693 msgid "Clock jitter"
2694 msgstr "Ժամացույց jitter"
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:659
2697 #, fuzzy
2698 msgid ""
2699 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2700 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2701 msgstr ""
2702 "Այն պատմում է ժամացույցի ալգորիթմներ, թե ինչ է առավելագույն ներդրում jitter, "
2703 "որ համարվում է վավերական է եւ կարող է փոխհատուցվել (in միլիվարկյաններով)"
2704
2705 #: src/libvlc-module.c:662
2706 #, fuzzy
2707 msgid "Network synchronisation"
2708 msgstr "ցանց համաժամացման"
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:663
2711 #, fuzzy
2712 msgid ""
2713 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2714 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2715 msgstr ""
2716 "Սա թույլ է տալիս հեռակա միարժամանակ ժամացույցներ համար սերվերային եւ "
2717 "հաճախորդի. Մանրամասն պարամետրեր մատչելի են Ընդլայնված / Ցանց Սինքրոնացում\"."
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
2720 #: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2721 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
2722 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
2723 #: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
2724 #: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
2725 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
2726 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
2727 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
2728 #: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
2729 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
2730 msgid "Default"
2731 msgstr "Հիմնական"
2732
2733 #: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
2734 #: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
2735 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2736 msgid "Enable"
2737 msgstr "Միացնել"
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:671
2740 #, fuzzy
2741 msgid "MTU of the network interface"
2742 msgstr "MTU Ցանցի ինտերֆեյսի"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:673
2745 #, fuzzy
2746 msgid ""
2747 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2748 "over the network (in bytes)."
2749 msgstr ""
2750 "Սա առավելագույն դիմումը միաշերտ եւ փաթեթային չափ, որը կարող է փոխանցվել "
2751 "շուրջ ցանցի (in բայթեր)."
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
2754 #, fuzzy
2755 msgid "Hop limit (TTL)"
2756 msgstr "Hop սահմանաչափ (TTL)"
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
2759 #, fuzzy
2760 msgid ""
2761 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2762 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2763 "in default)."
2764 msgstr ""
2765 "Սա hop սահմանաչափը (նաեւ հայտնի է որպես \" Ժամանակ-to-Live  \"կամ TTL) ՀՀ "
2766 "multicast փաթեթներ ուղարկել կողմից հոսք արտադրությունը (-1 = օգտագործել "
2767 "օպերացիոն համակարգը ներկառուցված լռությամբ)."
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:684
2770 #, fuzzy
2771 msgid "Multicast output interface"
2772 msgstr "Multicast ելքը ինտերֆեյսի"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:686
2775 #, fuzzy
2776 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2777 msgstr "Լռությամբ multicast ինտերֆեյսի. Այս overrides է մարշուտիզացիա սեղանի."
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:688
2780 #, fuzzy
2781 msgid "DiffServ Code Point"
2782 msgstr "DiffServ օրենսգրքի կետ"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:689
2785 #, fuzzy
2786 msgid ""
2787 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2788 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2789 msgstr ""
2790 "տարբերակված Ծառայություններ օրենսգրքի կետ համար հեռացող UDP հոսքերի (կամ "
2791 "IPv4 տեսակը ծառայության, կամ IPv6 երթեւեկության Դուք փնտրել). Այս համար "
2792 "օգտագործվում է ցանցի սպասարկման որակի."
2793
2794 #: src/libvlc-module.c:695
2795 #, fuzzy
2796 msgid ""
2797 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2798 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2799 msgstr ""
2800 "Ընտրեք, որ ծրագիրը ընտրել, տալով իր ծառայության ID. Համար օգտագործեք միայն "
2801 "սա, եթե ցանկանում եք կարդալ բազմաբնույթ ծրագիր հոսքային (ինչպես DVB հոսքերի "
2802 "օրինակ)."
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:701
2805 #, fuzzy
2806 msgid ""
2807 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2808 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2809 "(like DVB streams for example)."
2810 msgstr ""
2811 "Ընտրեք ծրագրերի ընտրել տալով մի ստորակետերով առանձնացված ցանկ Ծառայության "
2812 "համարները (SIDs). Համար օգտագործեք միայն սա, եթե ցանկանում եք կարդալ "
2813 "բազմաբնույթ ծրագիր հոսքային (ինչպես DVB հոսքերի օրինակ)."
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
2816 msgid "Audio track"
2817 msgstr "Ձայնային գիծ"
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:709
2820 #, fuzzy
2821 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2822 msgstr "հոսք համարը ձայնային ալիքը օգտագործել են (0 n)."
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2825 msgid "Subtitles track"
2826 msgstr "Ենթագրերի  գիծ"
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:714
2829 #, fuzzy
2830 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2831 msgstr "հոսք համարը ենթագիր ալիքը օգտագործել են (0 n)."
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:717
2834 #, fuzzy
2835 msgid "Audio language"
2836 msgstr "Ձայնային լեզվի"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:719
2839 #, fuzzy
2840 msgid ""
2841 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2842 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2843 "language)."
2844 msgstr ""
2845 "Language է աուդիո են տանում ցանկանում եք օգտվել (ստորակետով առանձնացված, "
2846 "երկու կամ երեք նամակ երկրի կոդը, ապա կարող եք օգտագործել 'ոչ' խուսափելու "
2847 "fallback մեկ այլ լեզու)\"."
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:722
2850 msgid "Subtitle language"
2851 msgstr "Ենթագրի լեզուն"
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:724
2854 #, fuzzy
2855 msgid ""
2856 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2857 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2858 msgstr ""
2859 "Language է ենթագիր են տանում ցանկանում եք օգտվել (ստորակետով առանձնացված, "
2860 "երկու կամ երեք նամակ երկրի կոդը, ապա կարող եք օգտագործել 'ցանկացած' որպես "
2861 "fallback)."
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:728
2864 msgid "Audio track ID"
2865 msgstr "Ձայնային գծի ID-ն"
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:730
2868 #, fuzzy
2869 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2870 msgstr "հոսք համարը ձայնային ալիքը օգտագործել\"."
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:732
2873 msgid "Subtitles track ID"
2874 msgstr "Ենթագրերի գծի ID-ն"
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:734
2877 #, fuzzy
2878 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2879 msgstr "հոսք\" ID-ն է ենթագիր ալիքը օգտագործել \"."
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:736
2882 #, fuzzy
2883 msgid "Preferred video resolution"
2884 msgstr "Նախընտրած ապակոդավորիչներ ցուցակում"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:738
2887 msgid ""
2888 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2889 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2890 "option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
2891 "resolutions."
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:744
2895 #, fuzzy
2896 msgid "Best available"
2897 msgstr "):"
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:744
2900 msgid "Full HD (1080p)"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:744
2904 msgid "HD (720p)"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:745
2908 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: src/libvlc-module.c:746
2912 msgid "Low definition (320 lines)"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:749
2916 #, fuzzy
2917 msgid "Input repetitions"
2918 msgstr "մեւտքային repetitions"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:751
2921 #, fuzzy
2922 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2923 msgstr "Միավորների ժամանակ նույն մուտքի կլինի կրկնվել`"
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:753
2926 #, fuzzy
2927 msgid "Start time"
2928 msgstr "Սկսել ժամանակ"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:755
2931 #, fuzzy
2932 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2933 msgstr "ՀՀ հոսքի սկսվելու է այս պաշտոնը (վայրկյաններով)."
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:757
2936 #, fuzzy
2937 msgid "Stop time"
2938 msgstr "Վերջ ժամանակ"
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:759
2941 #, fuzzy
2942 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2943 msgstr "ՀՀ հոսքի դադարեցնում է այս պաշտոնը (վայրկյաններով)."
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:761
2946 #, fuzzy
2947 msgid "Run time"
2948 msgstr "Run ժամանակ"
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:763
2951 #, fuzzy
2952 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2953 msgstr "ՀՀ հոսքի կշարունակվի այս տեւողությունը (վայրկյաններով)."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:765
2956 msgid "Fast seek"
2957 msgstr "Արագ որոնում"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:767
2960 #, fuzzy
2961 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2962 msgstr "օգտին արագությունը ավելի բարձր ճշգրտության, իսկ ձգտում"
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:769
2965 msgid "Playback speed"
2966 msgstr "Ընթացքի արագություն"
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:771
2969 #, fuzzy
2970 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2971 msgstr "Այս սահմանում է ընթացք արագություն (անվանական արագություն է 1.0)."
2972
2973 #: src/libvlc-module.c:773
2974 #, fuzzy
2975 msgid "Input list"
2976 msgstr "մեւտքային ցուցակում"
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:775
2979 #, fuzzy
2980 msgid ""
2981 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2982 "together after the normal one."
2983 msgstr ""
2984 "Դուք կարող եք տալ ստորակետերով առանձնացված ցուցակը inputs, որ պետք է "
2985 "concatenated միասին հետո նորմալ է\"."
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:778
2988 #, fuzzy
2989 msgid "Input slave (experimental)"
2990 msgstr "մեւտքային գերի (փորձնական)"
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:780
2993 #, fuzzy
2994 msgid ""
2995 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2996 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2997 "inputs."
2998 msgstr ""
2999 "Սա թույլ է տալիս խաղալ մի քանի inputs միաժամանակ. Այս հատկանիշն է, "
3000 "փորձարարական, ոչ բոլոր ձեւաչափերի աջակցություն են. Օգտագործեք '#' "
3001 "առանձնացված ցուցակը inputs\"."
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:784
3004 msgid "Bookmarks list for a stream"
3005 msgstr "Էջանիշ ցուցակը հոսքի համար "
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:786
3008 #, fuzzy
3009 msgid ""
3010 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
3011 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
3012 "{...}\""
3013 msgstr ""
3014 "Դուք կարող եք ձեռքով տալ ցուցակը էջանիշները համար առու տեսքով \" (անուն = "
3015 "Էջանիշ-անունը, ժամանակին = պարտադիր չէ, անգամ `շեղում, բայթեր = "
3016 "հայեցողության-բայտ-շեղում },{...}  \""
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
3019 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
3020 msgid "Record directory or filename"
3021 msgstr "Գրանցել պանակ կամ ֆայլ"
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
3024 #, fuzzy
3025 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
3026 msgstr "պանակ կամ ֆայլի անվան, որտեղ գրառումները կպահվեն"
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:794
3029 #, fuzzy
3030 msgid "Prefer native stream recording"
3031 msgstr "նախընտրում մայրենի հոսք ձայնագրությունը`"
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:796
3034 #, fuzzy
3035 msgid ""
3036 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
3037 "output module"
3038 msgstr ""
3039 "Երբ հնարավոր է, որ մուտքի հոսքի կգրանցվի փոխարեն օգտագործելով հոսքի ելքային "
3040 "մոդուլի"
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:799
3043 #, fuzzy
3044 msgid "Timeshift directory"
3045 msgstr "Timeshift պանակ"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:801
3048 #, fuzzy
3049 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
3050 msgstr "պանակ օգտագործվում է պահել timeshift ժամանակավոր ֆայլեր."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:803
3053 #, fuzzy
3054 msgid "Timeshift granularity"
3055 msgstr "Timeshift granularity"
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:805
3058 #, fuzzy
3059 msgid ""
3060 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
3061 "to store the timeshifted streams."
3062 msgstr ""
3063 "Սա առավելագույն չափերը բայթեր ժամանակավոր ֆայլեր, որոնք կօգտագործվեն է պահել "
3064 "timeshifted հոսանքներին."
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:808
3067 #, fuzzy
3068 msgid "Change title according to current media"
3069 msgstr "Փոխել է տվյալների քեշացումը"
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:809
3072 msgid ""
3073 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
3074 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
3075 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
3076 "\" (Fall back on Title - Artist)"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: src/libvlc-module.c:816
3080 #, fuzzy
3081 msgid ""
3082 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
3083 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
3084 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
3085 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
3086 msgstr ""
3087 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը Ենթանկարներ ենթահամակարգ. "
3088 "Դուք կարող եք, օրինակ, թույլ են տալիս Ենթանկարներ զտիչներ (լոգոն, եւ այլն). "
3089 "Թույլատրել այս ֆիլտրերի այստեղ եւ կազմաձեւել նրանց \" Ենթանկարներ ֆիլտրերի  "
3090 "\"modules բաժինը. Եք կարող են նաեւ սահմանել շատ տարբեր Ենթանկարներ "
3091 "ընտրանքներ \"."
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
3094 msgid "Force subtitle position"
3095 msgstr "Պարտադրել ենթագրի դիրքը"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:824
3098 #, fuzzy
3099 msgid ""
3100 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
3101 "over the movie. Try several positions."
3102 msgstr ""
3103 "Դուք կարող եք օգտագործել այս տարբերակը տեղի է տիտրերով տակ ֆիլմը, փոխարեն "
3104 "ավելի քան ֆիլմը. Փորձեք մի քանի պաշտոններ."
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:827
3107 #, fuzzy
3108 msgid "Enable sub-pictures"
3109 msgstr "Միացնել ենթա - նկարներ"
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:829
3112 #, fuzzy
3113 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
3114 msgstr "Դուք կարող եք լիովին անջատել ենթահանձնաժողով պատկերը վերամշակման."
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
3117 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
3118 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
3119 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
3120 msgid "On Screen Display"
3121 msgstr "On Screen Display"
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:833
3124 #, fuzzy
3125 msgid ""
3126 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
3127 "Display)."
3128 msgstr ""
3129 "VLC կարող հաղորդագրություններ վրա վիդեո. Սա կոչվում է OSD (ին Screen "
3130 "Display)."
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:836
3133 #, fuzzy
3134 msgid "Text rendering module"
3135 msgstr "տեքստ թարգմանելը մոդուլը"
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:838
3138 msgid ""
3139 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3140 "instance."
3141 msgstr ""
3142 "VLC սովորաբար օգտագործում է Freetype, բայց սա թույլ է տալիս օգտագործել "
3143 "օրինակ svg:"
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:840
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Subpictures source module"
3148 msgstr "Ենթանկարներ զտիչ մոդուլը"
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:842
3151 #, fuzzy
3152 msgid ""
3153 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3154 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3155 msgstr ""
3156 "Այս հավելում է, այսպես կոչված, \" Ենթանկար ֆիլտրերի  \". Այս ֆիլտրերի խուփ "
3157 "որոշ պատկերների, կամ տեքստի շուրջ վիդեո (նման Տարբերանշանի, կամայական "
3158 "տեքստային, ...)."
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:845
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Subpictures filter module"
3163 msgstr "Ենթանկարներ զտիչ մոդուլը"
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:847
3166 #, fuzzy
3167 msgid ""
3168 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3169 "by subtitles decoders or other subpictures sources."
3170 msgstr ""
3171 "Այս հավելում է, այսպես կոչված, \" Ենթանկար ֆիլտրերի  \". Այս ֆիլտրերի խուփ "
3172 "որոշ պատկերների, կամ տեքստի շուրջ վիդեո (նման Տարբերանշանի, կամայական "
3173 "տեքստային, ...)."
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:850
3176 msgid "Autodetect subtitle files"
3177 msgstr "Autodetect ենթագրերի ֆայլեր"
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:852
3180 #, fuzzy
3181 msgid ""
3182 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3183 "(based on the filename of the movie)."
3184 msgstr ""
3185 "Ավտոմատ բացահայտումը մի ենթագիր ֆայլ, եթե ոչ մի ենթագիր ֆայլի անվան, հատուկ "
3186 "նշվում է (հիման վրա ֆայլի անվան, ՀՀ ֆիլմից)."
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:855
3189 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3190 msgstr "Ենթագրի ավտոմատ հայտնաբերման անճշտություն"
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:857
3193 #, fuzzy
3194 msgid ""
3195 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3196 "Options are:\n"
3197 "0 = no subtitles autodetected\n"
3198 "1 = any subtitle file\n"
3199 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3200 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3201 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3202 msgstr ""
3203 "Այս սահմանում է, թե ինչպես խուճուճ ենթագիր եւ կինոյի ֆայլի անվան "
3204 "համապատասխանող կլինի. Ընտրանքներ են: \n"
3205 " 0 = ոչ մի տեքստային Ӏ¢ացատրություններով autodetected \n"
3206 " 1 = ցանկացած ենթագիր ֆայլի \n"
3207 " 2 = ցանկացած ենթագիր ֆայլ, որը պարունակում է այս ֆիլմի անունը \n"
3208 " 3 = ենթագիր ֆայլի համապատասխանող ֆիլմի անունը հետ լրացուցիչ նիշը "
3209 "չգերազանցի \n"
3210 " 4 = ենթագիր ֆայլի համապատասխանող ֆիլմի անունը ճիշտ "
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:865
3213 msgid "Subtitle autodetection paths"
3214 msgstr "Ենթագրի ավտոմատ հայտնաբերման հասցեներ"
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:867
3217 #, fuzzy
3218 msgid ""
3219 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3220 "found in the current directory."
3221 msgstr ""
3222 "Նայեք համար ենթագիր ֆայլի այդ ճանապարհները եւս, եթե Ձեր ենթագիր ֆայլը չի "
3223 "գտնվել է ընթացիկ ցուցակում\"."
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:870
3226 msgid "Use subtitle file"
3227 msgstr "Օգտագործել ենթագրերով ֆայլ"
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:872
3230 #, fuzzy
3231 msgid ""
3232 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3233 "subtitle file."
3234 msgstr ""
3235 "ՀԻշողության այս ենթագիր ֆայլի. Լինելու համար, որն օգտագործվում է autodetect "
3236 "չի կարող հայտնաբերել Ձեր ենթագիր ֆայլը\"."
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:876
3239 msgid "DVD device"
3240 msgstr "DVD սարք"
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:877
3243 msgid "VCD device"
3244 msgstr "VCD սարք"
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:878
3247 msgid "Audio CD device"
3248 msgstr "Աուդիո CD սարքի"
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:882
3251 #, fuzzy
3252 msgid ""
3253 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3254 "the drive letter (e.g. D:)"
3255 msgstr ""
3256 "Սա է հիմնական DVD շարժակ (կամ ֆայլ) օգտագործել. Մի մոռացեք, որ աղիքի հետո "
3257 "քշել նամակը (eg. D:)"
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:885
3260 #, fuzzy
3261 msgid ""
3262 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3263 "the drive letter (e.g. D:)"
3264 msgstr ""
3265 "Սա է հիմնական DVD շարժակ (կամ ֆայլ) օգտագործել. Մի մոռացեք, որ աղիքի հետո "
3266 "քշել նամակը (eg. D:)"
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:888
3269 #, fuzzy
3270 msgid ""
3271 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3272 "after the drive letter (e.g. D:)"
3273 msgstr ""
3274 "Սա է հիմնական DVD շարժակ (կամ ֆայլ) օգտագործել. Մի մոռացեք, որ աղիքի հետո "
3275 "քշել նամակը (eg. D:)"
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:895
3278 #, fuzzy
3279 msgid "This is the default DVD device to use."
3280 msgstr "Սա է հիմնական DVD սարքի օգտագործման համար."
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:897
3283 #, fuzzy
3284 msgid "This is the default VCD device to use."
3285 msgstr "Սա է հիմնական VCD սարքի օգտագործման համար."
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:899
3288 #, fuzzy
3289 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3290 msgstr "Սա է հիմնական Աուդիո CD սարքի օգտագործման համար."
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:913
3293 #, fuzzy
3294 msgid "TCP connection timeout"
3295 msgstr "TCP կապ առավելագույն սպասում"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:915
3298 #, fuzzy
3299 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3300 msgstr "Լռությամբ TCP կապ առավելագույն սպասում (in միլիվարկյաններով)."
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:917
3303 #, fuzzy
3304 msgid "HTTP server address"
3305 msgstr "HTTP հյուրընկալող հասցեն"
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:918
3308 #, fuzzy
3309 msgid "RTSP server address"
3310 msgstr "RTSP host հասցեն"
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:920
3313 msgid ""
3314 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3315 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3316 "them to a specific network interface."
3317 msgstr ""
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:924
3320 #, fuzzy
3321 msgid "HTTP server port"
3322 msgstr "HTTP սերվեր"
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:926
3325 msgid ""
3326 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3327 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3328 "by the operating system."
3329 msgstr ""
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:931
3332 #, fuzzy
3333 msgid "HTTPS server port"
3334 msgstr "HTTP սերվեր"
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:933
3337 msgid ""
3338 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3339 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3340 "restricted by the operating system."
3341 msgstr ""
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:938
3344 #, fuzzy
3345 msgid "RTSP server port"
3346 msgstr "CDDB սերվերի պորտից"
3347
3348 #: src/libvlc-module.c:940
3349 msgid ""
3350 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3351 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3352 "by the operating system."
3353 msgstr ""
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:945
3356 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:947
3360 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:949
3364 msgid "HTTP/TLS server private key"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:951
3368 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3369 msgstr ""
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:953
3372 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:955
3376 msgid ""
3377 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3378 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3379 msgstr ""
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:958
3382 #, fuzzy
3383 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3384 msgstr "HTTP ինտերֆեյսի Վկայականներ ճանաչելը պանակ ֆայլը"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:960
3387 msgid ""
3388 "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3389 "revoked certificates in TLS sessions."
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:963
3393 #, fuzzy
3394 msgid "SOCKS server"
3395 msgstr "գուլպաներ սերվեր"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:965
3398 #, fuzzy
3399 msgid ""
3400 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3401 "used for all TCP connections"
3402 msgstr ""
3403 "գուլպաներ պրոքսի սերվեր օգտագործել. Սա պետք է լինի Ձեւի հասցեն` պորտ է. Այն "
3404 "կօգտագործվի բոլոր TCP կապեր `"
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:968
3407 #, fuzzy
3408 msgid "SOCKS user name"
3409 msgstr "գուլպաներ Օգտվողի անունը`"
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:970
3412 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3413 msgstr "Ոգտագործող անուն, որ կօգտագործվի SOCKS պրոքսիի հետ կապի համար "
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:972
3416 #, fuzzy
3417 msgid "SOCKS password"
3418 msgstr "գուլպաներ գաղտնաբառը"
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:974
3421 #, fuzzy
3422 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3423 msgstr "Գաղտնաբառը պետք է օգտագործվել կապ գուլպաներ պրոքսի անձին\"."
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:976
3426 msgid "Title metadata"
3427 msgstr "Վերնագրի մետատվյալներ"
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:978
3430 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3431 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"վերնագիր\" մետատվյալը մուտքի համար."
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:980
3434 msgid "Author metadata"
3435 msgstr "Հեղինակը մետատվյալները"
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:982
3438 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3439 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"հեղինակ\" մետատվյալը մուտքի համար."
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:984
3442 msgid "Artist metadata"
3443 msgstr "ՀԵղինակի մետատվյալները"
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:986
3446 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3447 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"կատարող\" մետատվյալը մուտքի համար."
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:988
3450 msgid "Genre metadata"
3451 msgstr "Ոճի մետատվյալներ"
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:990
3454 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3455 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"ոճ\" մետատվյալը մուտքի համար."
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:992
3458 msgid "Copyright metadata"
3459 msgstr "Հեղինակային իրավունքի մետատվյալները"
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:994
3462 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3463 msgstr ""
3464 "Թույլ է տալիս ներմուծել \"հեղինակային իրավունք\" մետատվյալը մուտքի համար."
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:996
3467 msgid "Description metadata"
3468 msgstr "Նկարագրության մետատվյալներ"
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:998
3471 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3472 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"նկարագրություն\" մետատվյալը մուտքի համար."
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1000
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Date metadata"
3477 msgstr "Ամսաթիվ մետատվյալները"
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1002
3480 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3481 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"ամսաթիվ\" մետատվյալը մուտքի համար."
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1004
3484 msgid "URL metadata"
3485 msgstr "URL մետատվյալներ"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1006
3488 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3489 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"url\" մետատվյալը մուտքի համար."
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1010
3492 #, fuzzy
3493 msgid ""
3494 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3495 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3496 "can break playback of all your streams."
3497 msgstr ""
3498 "Այս տարբերակը կարելի է օգտագործել, փոխել ճանապարհը VLC ընտրում իր կոդեկներ "
3499 "(DECOMPRESSION մեթոդները). Միայն զարգացած օգտվողները պետք է փոխել այդ "
3500 "տարբերակը, քանի որ այն կարող է կոտրել ընթացք Ձեր բոլոր հոսանքներին."
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1014
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Preferred decoders list"
3505 msgstr "Նախընտրած ապակոդավորիչներ ցուցակում"
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1016
3508 #, fuzzy
3509 msgid ""
3510 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3511 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3512 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3513 msgstr ""
3514 "պանակ կոդեկներ որ VLC օգտագործելու է առաջնահերթություն. Օրինակ,\" պարապ, "
3515 "a52\"կփորձի է մարիոնետ եւ a52 կոդեկներ առաջ փորձում է այլ նորերը. Միայն "
3516 "զարգացած օգտվողները պետք է փոխել այդ տարբերակը, քանի որ այն կարող է կոտրել "
3517 "ընթացք Ձեր բոլոր հոսանքներին."
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1021
3520 #, fuzzy
3521 msgid "Preferred encoders list"
3522 msgstr "Նախընտրած կոդավորիչներ ցուցակում"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1023
3525 #, fuzzy
3526 msgid ""
3527 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3528 msgstr ""
3529 "Սա թույլ է տալիս ընտրել ցուցակը, կոդավորիչներ որ VLC օգտագործելու է "
3530 "առաջնահերթություն."
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1032
3533 #, fuzzy
3534 msgid ""
3535 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3536 "subsystem."
3537 msgstr ""
3538 "Այս ընտրանքներ թույլ են տալիս սահմանել հիմնական գլոբալ ընտրանքներ համար հոսք "
3539 "արտադրությունը ենթահամակարգ."
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1035
3542 #, fuzzy
3543 msgid "Default stream output chain"
3544 msgstr "Լռությամբ հոսքի ելքային շղթայի"
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1037
3547 #, fuzzy
3548 msgid ""
3549 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3550 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3551 "all streams."
3552 msgstr ""
3553 "Դուք կարող եք մուտք գործել այստեղ մի լռությամբ հոսքի տողը շղթա. Դիմեք "
3554 "փաստաթղթերը սովորելու, թե ինչպես կառուցել նման շղթաներով. Զգուշացում: Այս "
3555 "շղթայում կկարողանաք համար բոլոր հոսանքներին."
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1041
3558 #, fuzzy
3559 msgid "Enable streaming of all ES"
3560 msgstr "Միացնել Հոսքային բոլոր es"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1043
3563 #, fuzzy
3564 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3565 msgstr ""
3566 "հոսք բոլոր տարրական հոսքերի (վիդեո, աուդիո եւ տեքստային բացատրություններով)"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1045
3569 #, fuzzy
3570 msgid "Display while streaming"
3571 msgstr "Ցույց տալ ժամանակ Հոսքային"
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1047
3574 #, fuzzy
3575 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3576 msgstr "Play տեղում է հոսքային իսկ ՀӀ¸սքային այն\"."
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1049
3579 #, fuzzy
3580 msgid "Enable video stream output"
3581 msgstr "Միացնել վիդեո հոսքի ելքային"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1051
3584 #, fuzzy
3585 msgid ""
3586 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3587 "facility when this last one is enabled."
3588 msgstr ""
3589 "Ընտրեք, թե արդյոք վիդեո հոսքի պետք է Վերահղված է հոսք արտադրությունը "
3590 "բուժհաստատությունների, երբ այս վերջին մեկ միացված է."
3591
3592 #: src/libvlc-module.c:1054
3593 #, fuzzy
3594 msgid "Enable audio stream output"
3595 msgstr "Միացնել ձայնային հոսքի ելքային"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1056
3598 #, fuzzy
3599 msgid ""
3600 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3601 "facility when this last one is enabled."
3602 msgstr ""
3603 "Ընտրեք, թե արդյոք ձայնային հոսքի պետք է Վերահղված է հոսք արտադրությունը "
3604 "բուժհաստատությունների, երբ այս վերջին մեկ միացված է."
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1059
3607 #, fuzzy
3608 msgid "Enable SPU stream output"
3609 msgstr "Միացնել SPU հոսք ելքային"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1061
3612 #, fuzzy
3613 msgid ""
3614 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3615 "facility when this last one is enabled."
3616 msgstr ""
3617 "Ընտրեք, թե արդյոք SPU հոսքերի պետք է Վերահղված է հոսք արտադրությունը "
3618 "բուժհաստատությունների, երբ այս վերջին մեկ միացված է."
3619
3620 #: src/libvlc-module.c:1064
3621 #, fuzzy
3622 msgid "Keep stream output open"
3623 msgstr "Պահել հոսքի ելքային բաց է`"
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1066
3626 #, fuzzy
3627 msgid ""
3628 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3629 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3630 "specified)"
3631 msgstr ""
3632 "Սա թույլ է տալիս պահել եզակի հոսք արտադրությունը, օրինակ ողջ բազմակի "
3633 "երգացանկ նյութ (ավտոմատ մտցրեք հավաքվում հոսք արտադրությունը, եթե նշված չեն)"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1070
3636 #, fuzzy
3637 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3638 msgstr "հոսք\" տողը մուլտիպլեքսոր քեշացման (MS) "
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1072
3641 #, fuzzy
3642 msgid ""
3643 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3644 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3645 msgstr ""
3646 "Դա թույլ են տալիս կարգավորել նախնական քեշացման գումարը համար առու տողը "
3647 "մուլտիպլեքսոր. Այս արժեքը պետք է սահմանված միլիվարկյաններով\"."
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1075
3650 #, fuzzy
3651 msgid "Preferred packetizer list"
3652 msgstr "Նախընտրած փաթեթավորիչ ցուցակում"
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1077
3655 #, fuzzy
3656 msgid ""
3657 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3658 msgstr ""
3659 "Սա թույլ է տալիս ընտրել այն կարգը, որը VLC կունենա ընտրել իր packetizers\"."
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1080
3662 msgid "Mux module"
3663 msgstr "Մուլտիպլեքսոր մոդուլը"
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1082
3666 #, fuzzy
3667 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3668 msgstr "Սա ժառանգություն մուտքը Ձեզ կարգավորել մուլտիպլեքսոր մոդուլներ"
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1084
3671 #, fuzzy
3672 msgid "Access output module"
3673 msgstr "Մուտքի ելքային մոդուլը"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1086
3676 #, fuzzy
3677 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3678 msgstr "Սա ժառանգություն մուտքը Ձեզ կարգավորել մուտք ելքային մոդուլներ"
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:1088
3681 #, fuzzy
3682 msgid "Control SAP flow"
3683 msgstr "Ղեկավարել SAP հոսքի"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1090
3686 #, fuzzy
3687 msgid ""
3688 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3689 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3690 msgstr ""
3691 "Եթե այս տարբերակը միացված է հոսքը վրա SAP multicast հասցեն վերահսկողության "
3692 "տակ. Սա անհրաժեշտ է, եթե ցանկանում եք կատարել մասին հայտարարությամբ MBone\"."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1094
3695 #, fuzzy
3696 msgid "SAP announcement interval"
3697 msgstr "SAP հայտարարության մասին"
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1096
3700 #, fuzzy
3701 msgid ""
3702 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3703 "between SAP announcements."
3704 msgstr ""
3705 "Երբ SAP հոսքերի վերահսկողության անջատված է այս թույլ է տալիս սահմանել "
3706 "հիմնական ընդմիջումից միջեւ SAP հայտարարություններ."
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1105
3709 #, fuzzy
3710 msgid ""
3711 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3712 "always leave all these enabled."
3713 msgstr ""
3714 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ թույլ է տրվում - թույլատրված կտա հատուկ "
3715 "պրոցեսորի optimizations. Դուք միշտ պետք է թողնել այս ամենը թույլ է տրվում - "
3716 "թույլատրված\"."
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1110
3719 #, fuzzy
3720 msgid ""
3721 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3722 "you really know what you are doing."
3723 msgstr ""
3724 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ ընտրել լռությամբ modules. Թողնել այս մենակ, "
3725 "եթե դուք իսկապես իմանալ, թե ինչ եք անում\"."
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1113
3728 #, fuzzy
3729 msgid "Memory copy module"
3730 msgstr "հիշողությունը պատճեն մոդուլը"
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1115
3733 #, fuzzy
3734 msgid ""
3735 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3736 "select the fastest one supported by your hardware."
3737 msgstr ""
3738 "Դուք կարող եք ընտրել, որի հիշողության պատճեն մոդուլ ցանկանում եք օգտվել. "
3739 "Լռությամբ VLC կընտրի ամենաարագ մեկ ապահովվում է ձեր սարք."
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1118
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Access module"
3744 msgstr "Մուտքի մոդուլը"
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1120
3747 #, fuzzy
3748 msgid ""
3749 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3750 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3751 "option unless you really know what you are doing."
3752 msgstr ""
3753 "Սա թույլ է տալիս սահմանել մուտքի մոդուլ. Դուք կարող եք օգտագործել այն, եթե "
3754 "ճիշտ մուտքը չէ ինքնաբերաբար հայտնաբերվել. Դուք չպետք է սահմանել սույն որպես "
3755 "համաշխարհային տարբերակ, եթե դուք իսկապես իմանալ, թե ինչ եք անում\"."
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1124
3758 #, fuzzy
3759 msgid "Stream filter module"
3760 msgstr "հոսք զտիչ մոդուլը"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1126
3763 #, fuzzy
3764 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3765 msgstr "հոսք ֆիլտրերի օգտագործվում են փոփոխել հոսքի, որ է կարդալ."
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1128
3768 #, fuzzy
3769 msgid "Demux module"
3770 msgstr "Դեմուլտիպլեքսոր մոդուլը"
3771
3772 #: src/libvlc-module.c:1130
3773 #, fuzzy
3774 msgid ""
3775 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3776 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3777 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3778 "you really know what you are doing."
3779 msgstr ""
3780 "Demultiplexers օգտագործվում են առանձին է \" տարրական  \"հոսքերի (ինչպես եւ "
3781 "ձայնա եւ տեսագրման հոսքերի). Դուք կարող եք օգտագործել այն, եթե ճիշտ "
3782 "դեմուլտիպլեքսոր չէ ինքնաբերաբար հայտնաբերվել. Դուք չպետք է սահմանել սույն "
3783 "որպես համաշխարհային տարբերակ, եթե դուք իսկապես ճանաչում թե ինչ եք անում \"."
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1135
3786 #, fuzzy
3787 msgid "VoD server module"
3788 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1137
3791 msgid ""
3792 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3793 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3794 msgstr ""
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1140
3797 msgid "Allow real-time priority"
3798 msgstr "Թուլատրել real-time առաջնահերթություն"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1142
3801 #, fuzzy
3802 msgid ""
3803 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3804 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3805 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3806 "only activate this if you know what you're doing."
3807 msgstr ""
3808 "Տեւողություն VLC իրական ժամանակում առաջնային թույլ կտա համար շատ ավելի "
3809 "ճշգրիտ ներով եւ թողունակության ավելի լավ է, հատկապես, երբ Հոսքային "
3810 "պարունակությունը. Այն կարող է, սակայն կողպեք մինչեւ ձեր ամբողջ մեքենա, կամ "
3811 "այն շատ շատ դանդաղ. Դուք պետք է միայն ակտիվացնել այդ, եթե դուք գիտենք, թե "
3812 "ինչ եք անում \"."
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1148
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Adjust VLC priority"
3817 msgstr "Բացել VLC առաջնահերթություն"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1150
3820 #, fuzzy
3821 msgid ""
3822 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3823 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3824 "VLC instances."
3825 msgstr ""
3826 "Այս տարբերակը ավելացնում է փոխհատուցել (դրական կամ բացասական) են VLC "
3827 "հիմնական առաջնահերթություններից է. Դուք կարող եք օգտագործել այն "
3828 "համապատասխանեցնելով VLC գերակա դեմ, այլ ծրագրեր, դեմ կամ այլ VLC ատյաններում."
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1154
3831 #, fuzzy
3832 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3833 msgstr "(փորձնական) չեն անում քեշացման է մուտք մակարդակով\"."
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1156
3836 #, fuzzy
3837 msgid ""
3838 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3839 msgstr ""
3840 "Այս տարբերակը օգտակար է, եթե ցանկանում եք ավելի ցածր է latency երբ "
3841 "ընթերցմամբ հոսք"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1159
3844 #, fuzzy
3845 msgid "Modules search path"
3846 msgstr "մոդուլներ որոնման ճանապարհին`"
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1161
3849 #, fuzzy
3850 msgid ""
3851 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3852 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3853 msgstr ""
3854 "Լրացուցիչ ճանապարհը VLC փնտրելու իր modules. Դուք կարող եք ավելացնել մի քանի "
3855 "ուղիներ է concatenating նրանց օգտագործելով \" PATH_SEP  \"որպես SEPARATOR"
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1164
3858 #, fuzzy
3859 msgid "Data search path"
3860 msgstr "Տվյալների որոնման ճանապարհին`"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1166
3863 #, fuzzy
3864 msgid "Override the default data/share search path."
3865 msgstr "Վերագրել նախնական տվյալների / մասնաբաժինը որոնում ճանապարհը\"."
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1168
3868 #, fuzzy
3869 msgid "VLM configuration file"
3870 msgstr "VLM կոնֆիգուրացիան ֆայլը"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1170
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3875 msgstr "Կարդացեք VLM կոնֆիգուրացիա ֆայլի չափ շուտ VLM է սկսվել\"."
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1172
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Use a plugins cache"
3880 msgstr "Օգտագործեք plugins cache"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1174
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3885 msgstr ""
3886 "Օգտագործեք plugins cache որը մեծապես բարելավել նորաստեղծ ժամանակ VLC\"."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1176
3889 #, fuzzy
3890 msgid "Locally collect statistics"
3891 msgstr "Տեղային հավաքել վիճակագրություն"
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1178
3894 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3895 msgstr "Հավաքում է տարատեսակ վիճակագրությունն աշխատող մեդիայի մասին."
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1180
3898 #, fuzzy
3899 msgid "Run as daemon process"
3900 msgstr "առաջադրվել է որպես daemon գործընթացի"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1182
3903 #, fuzzy
3904 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3905 msgstr " ասվում VLC որպես ֆոն daemon գործընթացը \"."
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1184
3908 #, fuzzy
3909 msgid "Write process id to file"
3910 msgstr "Գրել գործընթացը ինքն է ֆայլը"
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1186
3913 #, fuzzy
3914 msgid "Writes process id into specified file."
3915 msgstr " գրում գործընթացը id մեջ նշված ֆայլը \"."
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1188
3918 #, fuzzy
3919 msgid "Log to file"
3920 msgstr "Մուտք դեպի ֆայլը"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1190
3923 #, fuzzy
3924 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3925 msgstr "Մուտք բոլոր VLC հաղորդագրությունները տեքստային ֆայլ."
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1192
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Log to syslog"
3930 msgstr "Մուտք դեպի syslog"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1194
3933 #, fuzzy
3934 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3935 msgstr "Մուտք բոլոր VLC հաղորդագրությունները syslog (UNIX համակարգեր)."
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1196
3938 msgid "Allow only one running instance"
3939 msgstr "Թույլ տալ միայն մեկ աշխատող օրինակ"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1199
3942 #, fuzzy
3943 msgid ""
3944 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3945 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3946 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3947 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3948 "running instance or enqueue it."
3949 msgstr ""
3950 ", որը թույլ է տալիս միայն մեկ վարման ատյանի VLC երբեմն կարող է օգտակար "
3951 "լինել, օրինակ, եթե դուք կապված VLC հետ որոշ մեդիա տեսակների, եւ դուք չեք "
3952 "ցանկանում, նոր ատյանի VLC պետք է բացել յուրաքանչյուր անգամ, երբ դուք կրկնակի "
3953 "սեղմեք վրա ֆայլը որ explorer. Այս տարբերակը թույլ կտա ձեզ խաղալ ֆայլի հետ "
3954 "արդեն հոսող Օրինակ, կամ հերթի մեջ դնել այն \"."
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1206
3957 #, fuzzy
3958 msgid ""
3959 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3960 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3961 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3962 "This option will allow you to play the file with the already running "
3963 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3964 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3965 msgstr ""
3966 ", որը թույլ է տալիս միայն մեկ վարման ատյանի VLC երբեմն կարող է օգտակար "
3967 "լինել, օրինակ, եթե դուք կապված VLC հետ որոշ մեդիա տեսակների, եւ դուք չեք "
3968 "ցանկանում, նոր ատյանի VLC պետք է բացել յուրաքանչյուր անգամ, երբ դուք բացել "
3969 "ֆայլ ձեր ֆայլի մենեջեր . Այս տարբերակը թույլ կտա ձեզ խաղալ ֆայլի հետ արդեն "
3970 "հոսող Օրինակ, կամ հերթի մեջ դնել այն. Այս ընտրանքը պահանջում է D-Bus նիստը "
3971 "daemon լինել ակտիվ եւ վարման ատյանի VLC օգտագործել D-Bus վերահսկողության "
3972 "ինտերֆեյսի."
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1215
3975 #, fuzzy
3976 msgid "VLC is started from file association"
3977 msgstr "VLC է սկսել ֆայլի միություն"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1217
3980 #, fuzzy
3981 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3982 msgstr "Tell VLC, որ դա է մեկնարկել պայմանավորված է մի ֆայլ ասոցիացիայի է OS"
3983
3984 #: src/libvlc-module.c:1220
3985 #, fuzzy
3986 msgid "One instance when started from file"
3987 msgstr "Մեկ օրինակ, երբ սկսել է ֆայլը"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1222
3990 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3991 msgstr "Թույլ տալ միայն մեկ աշխատող օրինակ, երբ միացվում է ֆայլից:"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1224
3994 #, fuzzy
3995 msgid "Increase the priority of the process"
3996 msgstr "Բարձրացնել առաջնային գործընթացի"
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1226
3999 #, fuzzy
4000 msgid ""
4001 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
4002 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
4003 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
4004 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
4005 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
4006 "machine."
4007 msgstr ""
4008 "ավելացում առաջնային է գործընթացը շատ հավանական է բարելավել ձեր խաղալու "
4009 "փորձը, քանի որ այն թույլ է տալիս VLC լինել ոչ թե անհանգստացած այլ ծրագրեր, "
4010 "որոնք կարող էին այլ կերպ տանել շատ մշակողը ժամանակ. Սակայն խորհուրդ է "
4011 "տրվում, որ որոշ հանգամանքներում (bugs) VLC կարող է արվել բոլոր մշակողը "
4012 "ժամանակ, եւ ցույց է տրվում ամբողջ համակարգի unresponsive, որը կարող է "
4013 "պահանջում reboot ձեր մեքենայի ."
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1234
4016 #, fuzzy
4017 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
4018 msgstr "Հերթի մեջ դնել տարրե¥ր է երգացանկ, եԀ\80ԡ¢ մեկ օրինակ ռեժիմում"
4019
4020 #: src/libvlc-module.c:1236
4021 #, fuzzy
4022 msgid ""
4023 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
4024 "playing current item."
4025 msgstr ""
4026 "Երբ օգտագործելով մեկ օրինակ միայն տարբերակը, հերթի մեջ դնել իրեր են երգացանկ "
4027 "եւ պահել խաղալու ընթացիկ կետ."
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1245
4030 #, fuzzy
4031 msgid ""
4032 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
4033 "overridden in the playlist dialog box."
4034 msgstr ""
4035 "Այս ընտրանքներ սահմանում պահվածքը երգացանկ. Նրանցից ոմանք կարող են "
4036 "overridden է երգացանկ երկխոսությունը արկղը\"."
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1248
4039 #, fuzzy
4040 msgid "Automatically preparse files"
4041 msgstr "Ավտոմատ preparse ֆայլեր"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1250
4044 #, fuzzy
4045 msgid ""
4046 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
4047 "metadata)."
4048 msgstr ""
4049 "Ավտոմատ preparse ֆայլեր ավելացված է երգացանկ (որոնում որոշ տվյալներ "
4050 "տվյալների մասին)."
4051
4052 #: src/libvlc-module.c:1253
4053 #, fuzzy
4054 msgid "Album art policy"
4055 msgstr "ալբոմը արվեստի քաղաքականությունը"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1255
4058 #, fuzzy
4059 msgid "Choose how album art will be downloaded."
4060 msgstr "Ընտրեք, թե ինչպես ալբոմ արվեստի կլինի ստանալ\"."
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1261
4063 msgid "Manual download only"
4064 msgstr "Միայն ուղղակի բեռնում"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1262
4067 msgid "When track starts playing"
4068 msgstr "Միացվելուն պես"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1263
4071 msgid "As soon as track is added"
4072 msgstr "Ավելացվելուն պես"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1265
4075 msgid "Services discovery modules"
4076 msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլներ"
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1267
4079 #, fuzzy
4080 msgid ""
4081 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
4082 "Typical value is \"sap\"."
4083 msgstr ""
4084 "սահմանում է ծառայությունների հայտնագործությունը մոդուլներ բեռնել, "
4085 "առանձնանում են կիսա - colons. Տիպային արժեքները գտնվում են կենսունակություն, "
4086 "hal, ..."
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1270
4089 msgid "Play files randomly forever"
4090 msgstr "Աշխատացնել ֆայլեր պատահական ձևով՝ անընդհատ"
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1272
4093 #, fuzzy
4094 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
4095 msgstr ""
4096 "VLC կունենա պատահականորեն խաղալու ֆայլեր է երգացանկ մինչեւ ընդհատված\"."
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1274
4099 msgid "Repeat all"
4100 msgstr "Կրկնել բոլորը"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1276
4103 #, fuzzy
4104 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
4105 msgstr "VLC կշարունակի խաղալ երգացանկ է անժամկետ."
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1278
4108 msgid "Repeat current item"
4109 msgstr "Կրկնել ընթացիկը"
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1280
4112 #, fuzzy
4113 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
4114 msgstr "VLC կշարունակի խաղալ ներկա երգացանկ կետ."
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1282
4117 msgid "Play and stop"
4118 msgstr "Աշխատացնել և կանգնել"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1284
4121 #, fuzzy
4122 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
4123 msgstr "Կանգնեցրու երգացանկ հետո յուրաքանչյուր խաղում երգացանկ կետ."
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1286
4126 msgid "Play and exit"
4127 msgstr "Աշխատացնել և անջատվել"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1288
4130 #, fuzzy
4131 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
4132 msgstr "Ելք եթե չկան այլ նյութերի երգացանկ\"."
4133
4134 #: src/libvlc-module.c:1290
4135 msgid "Play and pause"
4136 msgstr "Աշխատացնել և ընդմիջել"
4137
4138 #: src/libvlc-module.c:1292
4139 #, fuzzy
4140 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
4141 msgstr "Դադարեցնել յուրաքանչյուր կետին, երգացանկ վերջին շրջանակի\"."
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1294
4144 #, fuzzy
4145 msgid "Auto start"
4146 msgstr "Ավտո սկիզբ"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1295
4149 #, fuzzy
4150 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
4151 msgstr "Ավտոմատ սկսել խաղալ երգացանկ բովանդակության մեկ անգամ դա բեռնվել."
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1298
4154 msgid "Use media library"
4155 msgstr "Օգտագործել մեդիա գրադարան"
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1300
4158 #, fuzzy
4159 msgid ""
4160 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
4161 "VLC."
4162 msgstr ""
4163 "Լրատվության գրադարանի է ավտոմատ կերպով պահվում են եւ reloaded յուրաքանչյուր "
4164 "անգամ, երբ Դուք սկսում եք VLC\"."
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1303
4167 #, fuzzy
4168 msgid "Load Media Library"
4169 msgstr "Մեդիա գրադարան"
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1305
4172 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
4173 msgstr ""
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
4176 #, fuzzy
4177 msgid "Display playlist tree"
4178 msgstr "Ցույց տալ երգացանկ ծառ"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1309
4181 #, fuzzy
4182 msgid ""
4183 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
4184 "directory."
4185 msgstr ""
4186 "ՀՀ երգացանկ կարող եք օգտագործել ծառ է դասակարգումը որոշ իրեր, նման "
4187 "բովանդակությամբ մի պանակ."
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1318
4190 #, fuzzy
4191 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
4192 msgstr ""
4193 "Այս կայանքները են համաշխարհային VLC հիմնական bindings, որը հայտնի է որպես \" "
4194 "կոճակ  \"."
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
4197 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
4198 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
4199 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
4200 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
4201 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
4202 msgid "Fullscreen"
4203 msgstr "Ողջ էկրանով"
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1322
4206 #, fuzzy
4207 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
4208 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործել է swap ողջ էկրանով վիճակ\"."
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1323
4211 msgid "Leave fullscreen"
4212 msgstr "Վերադառնալ ողջ էկրանով ռեժիմից"
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1324
4215 #, fuzzy
4216 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
4217 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործել թողնել ողջ էկրանով վիճակ\"."
4218
4219 #: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
4220 msgid "Play/Pause"
4221 msgstr "Միացնել / Ընդմիջել"
4222
4223 #: src/libvlc-module.c:1326
4224 #, fuzzy
4225 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
4226 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործել է swap Ընդմիջված վիճակ\"."
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1327
4229 msgid "Pause only"
4230 msgstr "Միայն Ընդմիջել"
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1328
4233 #, fuzzy
4234 msgid "Select the hotkey to use to pause."
4235 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործել է դադար\"."
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1329
4238 msgid "Play only"
4239 msgstr "Միայն միացնել"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1330
4242 #, fuzzy
4243 msgid "Select the hotkey to use to play."
4244 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործել է խաղալ\"."
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
4247 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
4248 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
4249 msgid "Faster"
4250 msgstr "Ավելի արագ "
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
4253 #, fuzzy
4254 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
4255 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործելու համար արագ առաջ ընթացք\"."
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
4258 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
4259 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
4260 msgid "Slower"
4261 msgstr "Ավելի դանդաղ"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
4264 #, fuzzy
4265 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
4266 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործելու համար դանդաղ միջնորդությունը ընթացք\"."
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1335
4269 msgid "Normal rate"
4270 msgstr "Նորմալ արագություն"
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1336
4273 #, fuzzy
4274 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
4275 msgstr "Ընտրեք կոճակ սահմանելու ընթացք փոխարժեքը ետ նորմալ\"."
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
4278 msgid "Faster (fine)"
4279 msgstr "Ավելի արագ (չնչին)"
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
4282 msgid "Slower (fine)"
4283 msgstr "Ավելի դանդաղ (չնչին)"
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
4286 #: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
4287 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
4288 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
4289 #: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
4290 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
4291 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
4292 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
4293 #: share/lua/http/mobile.html:98
4294 msgid "Next"
4295 msgstr "Հաջորդ"
4296
4297 #: src/libvlc-module.c:1342
4298 #, fuzzy
4299 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
4300 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործել է ցատկանցելու հաջորդ կետին, երգացանկ\"."
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
4303 #: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
4304 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
4305 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
4306 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
4307 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
4308 #: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
4309 msgid "Previous"
4310 msgstr "Նախորդ"
4311
4312 #: src/libvlc-module.c:1344
4313 #, fuzzy
4314 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4315 msgstr "Ընտրեք կոճակ օգտագործել է ցատկանցելու նախորդ կետին, երգացանկ\"."
4316
4317 #: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
4318 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
4319 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
4320 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
4321 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
4322 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
4323 #: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
4324 msgid "Stop"
4325 msgstr "Կանգնեցնել"
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1346
4328 #, fuzzy
4329 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4330 msgstr "Ընտրեք կոճակ դադարեցնել ընթացք\"."
4331
4332 #: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
4333 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
4334 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
4335 #: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
4336 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
4337 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
4338 msgid "Position"
4339 msgstr "Դիրք"
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1348
4342 #, fuzzy
4343 msgid "Select the hotkey to display the position."
4344 msgstr "Ընտրեք կոճակ ցուցադրելու դիրքորոշումը\"."
4345
4346 #: src/libvlc-module.c:1350
4347 msgid "Very short backwards jump"
4348 msgstr "Շատ քիչ ետ գնալ"
4349
4350 #: src/libvlc-module.c:1352
4351 #, fuzzy
4352 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4353 msgstr "Ընտրեք կոճակ դարձնել մի շատ կարճ հետընթաց թռնել\"."
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1353
4356 msgid "Short backwards jump"
4357 msgstr "Մի փոքր ետ գնալ"
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1355
4360 #, fuzzy
4361 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4362 msgstr "Ընտրեք կոճակ կատարել կարճ հետընթաց թռնել\"."
4363
4364 #: src/libvlc-module.c:1356
4365 msgid "Medium backwards jump"
4366 msgstr "Միջին չափով ետ տալ"
4367
4368 #: src/libvlc-module.c:1358
4369 #, fuzzy
4370 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4371 msgstr "Ընտրեք կոճակ կատարել միջին հետընթաց թռնել\"."
4372
4373 #: src/libvlc-module.c:1359
4374 msgid "Long backwards jump"
4375 msgstr "Շատ ետ տալ"
4376
4377 #: src/libvlc-module.c:1361
4378 #, fuzzy
4379 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4380 msgstr "Ընտրեք կոճակ կատարել երկար հետընթաց թռնել\"."
4381
4382 #: src/libvlc-module.c:1363
4383 msgid "Very short forward jump"
4384 msgstr "Շատ քիչ առաջ տալ"
4385
4386 #: src/libvlc-module.c:1365
4387 #, fuzzy
4388 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4389 msgstr "Ընտրեք կոճակ դարձնել մի շատ կարճ առաջ թռնել\"."
4390
4391 #: src/libvlc-module.c:1366
4392 msgid "Short forward jump"
4393 msgstr "Մի փոքր առաջ տալ"
4394
4395 #: src/libvlc-module.c:1368
4396 #, fuzzy
4397 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4398 msgstr "Ընտրեք կոճակ կատարել կարճ առաջ թռնել\"."
4399
4400 #: src/libvlc-module.c:1369
4401 msgid "Medium forward jump"
4402 msgstr "Միջին չափով առաջ տալ"
4403
4404 #: src/libvlc-module.c:1371
4405 #, fuzzy
4406 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4407 msgstr "Ընտրեք կոճակ կատարել միջին առաջ թռնել\"."
4408
4409 #: src/libvlc-module.c:1372
4410 msgid "Long forward jump"
4411 msgstr "Շատ առաջ տալ"
4412
4413 #: src/libvlc-module.c:1374
4414 #, fuzzy
4415 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4416 msgstr "Ընտրեք կոճակ կատարել երկար առաջ թռնել\"."
4417
4418 #: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
4419 msgid "Next frame"
4420 msgstr "Հաջորդ կադր"
4421
4422 #: src/libvlc-module.c:1377
4423 #, fuzzy
4424 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4425 msgstr "Ընտրեք կոճակ է ստացել հաջորդ վիդեո շրջանակի\"."
4426
4427 #: src/libvlc-module.c:1379
4428 msgid "Very short jump length"
4429 msgstr "ՇատՇատ քիչ առաջ տալու չափ"
4430
4431 #: src/libvlc-module.c:1380
4432 msgid "Very short jump length, in seconds."
4433 msgstr "Շատ քիչ առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
4434
4435 #: src/libvlc-module.c:1381
4436 msgid "Short jump length"
4437 msgstr "Մի փոքր առաջ գնալու չափ"
4438
4439 #: src/libvlc-module.c:1382
4440 msgid "Short jump length, in seconds."
4441 msgstr "Մի փոքր առաջ գնալու չափ, վայրկյաններով"
4442
4443 #: src/libvlc-module.c:1383
4444 msgid "Medium jump length"
4445 msgstr "Միջին չափով առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
4446
4447 #: src/libvlc-module.c:1384
4448 msgid "Medium jump length, in seconds."
4449 msgstr "Միջին չափով առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
4450
4451 #: src/libvlc-module.c:1385
4452 msgid "Long jump length"
4453 msgstr "Շատ առաջ տալու չափ"
4454
4455 #: src/libvlc-module.c:1386
4456 msgid "Long jump length, in seconds."
4457 msgstr "Շատ առաջ տալու չափ, վայրկյաններով"
4458
4459 #: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
4460 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
4461 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
4462 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
4463 msgid "Quit"
4464 msgstr "Անջատել"
4465
4466 #: src/libvlc-module.c:1389
4467 #, fuzzy
4468 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4469 msgstr "Ընտրեք կոճակ թողնել դիմումը."
4470
4471 #: src/libvlc-module.c:1390
4472 msgid "Navigate up"
4473 msgstr "Գնալ վերև"
4474
4475 #: src/libvlc-module.c:1391
4476 #, fuzzy
4477 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4478 msgstr "Ընտրել բանալին տեղափոխել selector հայտնվում են DVD բաժիններում."
4479
4480 #: src/libvlc-module.c:1392
4481 msgid "Navigate down"
4482 msgstr "Գնալ ներքեւ"
4483
4484 #: src/libvlc-module.c:1393
4485 #, fuzzy
4486 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4487 msgstr "Ընտրել բանալին տեղափոխել selector ցած է DVD բաժիններում."
4488
4489 #: src/libvlc-module.c:1394
4490 msgid "Navigate left"
4491 msgstr "Գնալ ձախ"
4492
4493 #: src/libvlc-module.c:1395
4494 #, fuzzy
4495 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4496 msgstr "Ընտրել բանալին տեղափոխել selector մնացել DVD բաժիններում."
4497
4498 #: src/libvlc-module.c:1396
4499 msgid "Navigate right"
4500 msgstr "Գնալ աջ"
4501
4502 #: src/libvlc-module.c:1397
4503 #, fuzzy
4504 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4505 msgstr "Ընտրել բանալին տեղափոխել selector իրավունքից DVD բաժիններում."
4506
4507 #: src/libvlc-module.c:1398
4508 msgid "Activate"
4509 msgstr "Ակտիվացնել"
4510
4511 #: src/libvlc-module.c:1399
4512 #, fuzzy
4513 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4514 msgstr "Ընտրել բանալին ակտիվացնելու համար ընտրված նյութ է DVD բաժիններում."
4515
4516 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
4517 msgid "Go to the DVD menu"
4518 msgstr "Գնալ դեպի DVDի ցանկ"
4519
4520 #: src/libvlc-module.c:1401
4521 #, fuzzy
4522 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4523 msgstr "Ընտրել բանալին տանում են դեպի այն DVD ցանկի մեջ"
4524
4525 #: src/libvlc-module.c:1402
4526 msgid "Select previous DVD title"
4527 msgstr "Ընտրել DVDի նախորդ վերնագիրը"
4528
4529 #: src/libvlc-module.c:1403
4530 #, fuzzy
4531 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4532 msgstr "Ընտրել բանալին ընտրել նախորդ անվանումը ից DVD"
4533
4534 #: src/libvlc-module.c:1404
4535 msgid "Select next DVD title"
4536 msgstr "ԸԸնտրել DVDի հաջորդ վերնագիրը"
4537
4538 #: src/libvlc-module.c:1405
4539 #, fuzzy
4540 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4541 msgstr "Ընտրել բանալին ընտրել հաջորդ անվանումը ից DVD"
4542
4543 #: src/libvlc-module.c:1406
4544 msgid "Select prev DVD chapter"
4545 msgstr "Ընտրել DVDի նախորդ բաժինը"
4546
4547 #: src/libvlc-module.c:1407
4548 #, fuzzy
4549 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4550 msgstr "Ընտրել բանալին ընտրել նախորդ գլխում է DVD"
4551
4552 #: src/libvlc-module.c:1408
4553 msgid "Select next DVD chapter"
4554 msgstr "Ընտրել DVDի հաջորդ բաժինը"
4555
4556 #: src/libvlc-module.c:1409
4557 #, fuzzy
4558 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4559 msgstr "Ընտրել բանալին ընտրել է հաջորդ գլխի են DVD"
4560
4561 #: src/libvlc-module.c:1410
4562 msgid "Volume up"
4563 msgstr "Ձայնը բարձրացնել"
4564
4565 #: src/libvlc-module.c:1411
4566 #, fuzzy
4567 msgid "Select the key to increase audio volume."
4568 msgstr "Ընտրել բանալին բարձրացմանը ձայն ծավալով\"."
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:1412
4571 msgid "Volume down"
4572 msgstr "Ձայնը իջացնել"
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:1413
4575 #, fuzzy
4576 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4577 msgstr "Ընտրել բանալին նվազում ձայն ծավալով\"."
4578
4579 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
4580 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
4581 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
4582 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
4583 msgid "Mute"
4584 msgstr "Անջատել ձայնը"
4585
4586 #: src/libvlc-module.c:1415
4587 #, fuzzy
4588 msgid "Select the key to mute audio."
4589 msgstr "Ընտրել բանալին համր աուդիո\"."
4590
4591 #: src/libvlc-module.c:1416
4592 msgid "Subtitle delay up"
4593 msgstr "Ենթագրի հապաղումը մեծացնել"
4594
4595 #: src/libvlc-module.c:1417
4596 #, fuzzy
4597 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4598 msgstr "Ընտրել բանալին բարձրացնել ենթագիր ուշացումով."
4599
4600 #: src/libvlc-module.c:1418
4601 msgid "Subtitle delay down"
4602 msgstr "Ենթագրի հապաղումը փոքրացնել"
4603
4604 #: src/libvlc-module.c:1419
4605 #, fuzzy
4606 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4607 msgstr "Ընտրել բանալին նվազեցնել ենթագիր ուշացումով."
4608
4609 #: src/libvlc-module.c:1420
4610 msgid "Subtitle position up"
4611 msgstr "Ենթագիրը բարձրացնել"
4612
4613 #: src/libvlc-module.c:1421
4614 #, fuzzy
4615 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4616 msgstr "Ընտրել բանալին շարժվել ենթագրերով բարձր\"."
4617
4618 #: src/libvlc-module.c:1422
4619 msgid "Subtitle position down"
4620 msgstr "Ենթագիրը իջացնել"
4621
4622 #: src/libvlc-module.c:1423
4623 #, fuzzy
4624 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4625 msgstr "Ընտրել բանալին շարժվել ենթագրերով ավելի ցածր."
4626
4627 #: src/libvlc-module.c:1424
4628 msgid "Audio delay up"
4629 msgstr "Ձայնի հապաղումը մեծացնել"
4630
4631 #: src/libvlc-module.c:1425
4632 #, fuzzy
4633 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4634 msgstr "Ընտրել բանալին բարձրացնել աուդիո ուշացումով."
4635
4636 #: src/libvlc-module.c:1426
4637 msgid "Audio delay down"
4638 msgstr "Ձայնի հապաղումը փոքրացնել"
4639
4640 #: src/libvlc-module.c:1427
4641 #, fuzzy
4642 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4643 msgstr "Ընտրել բանալին նվազեցնել աուդիո ուշացումով."
4644
4645 #: src/libvlc-module.c:1434
4646 msgid "Play playlist bookmark 1"
4647 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 1-ը"
4648
4649 #: src/libvlc-module.c:1435
4650 msgid "Play playlist bookmark 2"
4651 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 2-ը"
4652
4653 #: src/libvlc-module.c:1436
4654 msgid "Play playlist bookmark 3"
4655 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 3-ը"
4656
4657 #: src/libvlc-module.c:1437
4658 msgid "Play playlist bookmark 4"
4659 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 4-ը"
4660
4661 #: src/libvlc-module.c:1438
4662 msgid "Play playlist bookmark 5"
4663 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 5-ը"
4664
4665 #: src/libvlc-module.c:1439
4666 msgid "Play playlist bookmark 6"
4667 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 6-ը"
4668
4669 #: src/libvlc-module.c:1440
4670 msgid "Play playlist bookmark 7"
4671 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 7-ը"
4672
4673 #: src/libvlc-module.c:1441
4674 msgid "Play playlist bookmark 8"
4675 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 8-ը"
4676
4677 #: src/libvlc-module.c:1442
4678 msgid "Play playlist bookmark 9"
4679 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 9-ը"
4680
4681 #: src/libvlc-module.c:1443
4682 msgid "Play playlist bookmark 10"
4683 msgstr "Միացնել երգացանկի էջանիշ 10-ը"
4684
4685 #: src/libvlc-module.c:1444
4686 #, fuzzy
4687 msgid "Select the key to play this bookmark."
4688 msgstr "Ընտրել բանալին խաղալ Այս էջանիշի\"."
4689
4690 #: src/libvlc-module.c:1445
4691 msgid "Set playlist bookmark 1"
4692 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 1"
4693
4694 #: src/libvlc-module.c:1446
4695 msgid "Set playlist bookmark 2"
4696 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 2"
4697
4698 #: src/libvlc-module.c:1447
4699 msgid "Set playlist bookmark 3"
4700 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 3"
4701
4702 #: src/libvlc-module.c:1448
4703 msgid "Set playlist bookmark 4"
4704 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 4"
4705
4706 #: src/libvlc-module.c:1449
4707 msgid "Set playlist bookmark 5"
4708 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 5"
4709
4710 #: src/libvlc-module.c:1450
4711 msgid "Set playlist bookmark 6"
4712 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 6"
4713
4714 #: src/libvlc-module.c:1451
4715 msgid "Set playlist bookmark 7"
4716 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 7"
4717
4718 #: src/libvlc-module.c:1452
4719 msgid "Set playlist bookmark 8"
4720 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 8"
4721
4722 #: src/libvlc-module.c:1453
4723 msgid "Set playlist bookmark 9"
4724 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 9"
4725
4726 #: src/libvlc-module.c:1454
4727 msgid "Set playlist bookmark 10"
4728 msgstr "Սահմանել երգացանկի էջանիշ 10"
4729
4730 #: src/libvlc-module.c:1455
4731 #, fuzzy
4732 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4733 msgstr "Ընտրել բանալին սահմանել սույն երգացանկ Էջանիշ\"."
4734
4735 #: src/libvlc-module.c:1457
4736 msgid "Playlist bookmark 1"
4737 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 1"
4738
4739 #: src/libvlc-module.c:1458
4740 msgid "Playlist bookmark 2"
4741 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 2"
4742
4743 #: src/libvlc-module.c:1459
4744 msgid "Playlist bookmark 3"
4745 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 3"
4746
4747 #: src/libvlc-module.c:1460
4748 msgid "Playlist bookmark 4"
4749 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 4"
4750
4751 #: src/libvlc-module.c:1461
4752 msgid "Playlist bookmark 5"
4753 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 5"
4754
4755 #: src/libvlc-module.c:1462
4756 msgid "Playlist bookmark 6"
4757 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 6"
4758
4759 #: src/libvlc-module.c:1463
4760 msgid "Playlist bookmark 7"
4761 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 7"
4762
4763 #: src/libvlc-module.c:1464
4764 msgid "Playlist bookmark 8"
4765 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 8"
4766
4767 #: src/libvlc-module.c:1465
4768 msgid "Playlist bookmark 9"
4769 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 9"
4770
4771 #: src/libvlc-module.c:1466
4772 msgid "Playlist bookmark 10"
4773 msgstr "Երգացանկի Էջանիշ 10"
4774
4775 #: src/libvlc-module.c:1468
4776 #, fuzzy
4777 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4778 msgstr "Սա թույլ է տալիս սահմանել երգացանկ էջանիշները\"."
4779
4780 #: src/libvlc-module.c:1470
4781 msgid "Cycle audio track"
4782 msgstr "Հերթով անցնել ձայնային գծերով"
4783
4784 #: src/libvlc-module.c:1471
4785 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4786 msgstr "Հերթով անցնել առկա ձայնի գծերով (լեզուներով)."
4787
4788 #: src/libvlc-module.c:1472
4789 msgid "Cycle subtitle track"
4790 msgstr "Հերթով անցնել ենթագրերի գծերով"
4791
4792 #: src/libvlc-module.c:1473
4793 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4794 msgstr "Հերթով անցնել առկա ենթագրերի գծերով"
4795
4796 #: src/libvlc-module.c:1474
4797 msgid "Cycle source aspect ratio"
4798 msgstr "Փորձել աղբյուրի չափերի հարաբերությունները"
4799
4800 #: src/libvlc-module.c:1475
4801 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4802 msgstr "Հերթով անցնել աղբյուրում եղած պատկերի չափերի հարաբերություններով"
4803
4804 #: src/libvlc-module.c:1476
4805 msgid "Cycle video crop"
4806 msgstr "Հերթով փորձել վիդեոյի կտրման ձևերը"
4807
4808 #: src/libvlc-module.c:1477
4809 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4810 msgstr "Հերթով անցնել եղած եզրերից կտրման ձևերով"
4811
4812 #: src/libvlc-module.c:1478
4813 #, fuzzy
4814 msgid "Toggle autoscaling"
4815 msgstr "Toggle autoscaling"
4816
4817 #: src/libvlc-module.c:1479
4818 #, fuzzy
4819 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4820 msgstr "ակտիվացնելու կամ ապաակտիվացնելու համար autoscaling\"."
4821
4822 #: src/libvlc-module.c:1480
4823 #, fuzzy
4824 msgid "Increase scale factor"
4825 msgstr "Մեծացնել ձգման գործակից"
4826
4827 #: src/libvlc-module.c:1481
4828 #, fuzzy
4829 msgid "Increase scale factor."
4830 msgstr "Մեծացնել ձգման գործակից\"."
4831
4832 #: src/libvlc-module.c:1482
4833 #, fuzzy
4834 msgid "Decrease scale factor"
4835 msgstr "նվազում ձգման գործակից"
4836
4837 #: src/libvlc-module.c:1483
4838 #, fuzzy
4839 msgid "Decrease scale factor."
4840 msgstr "նվազում ձգման գործակից\"."
4841
4842 #: src/libvlc-module.c:1484
4843 msgid "Cycle deinterlace modes"
4844 msgstr "Հերթով անցնել deinterlace ռեժիմներով"
4845
4846 #: src/libvlc-module.c:1485
4847 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4848 msgstr "Հերթով անցնել deinterlace ռեժիմներով"
4849
4850 #: src/libvlc-module.c:1486
4851 #, fuzzy
4852 msgid "Show controller in fullscreen"
4853 msgstr "Ցույց տալ ղեկավարումը է ողջ էկրանով"
4854
4855 #: src/libvlc-module.c:1487
4856 msgid "Show interface"
4857 msgstr "Ցույց տալ ինտերֆեյսը"
4858
4859 #: src/libvlc-module.c:1488
4860 #, fuzzy
4861 msgid "Raise the interface above all other windows."
4862 msgstr "Բարձրացնել միջերեսի վերը նշված բոլոր մյուս պատուհանները\"."
4863
4864 #: src/libvlc-module.c:1489
4865 #, fuzzy
4866 msgid "Hide interface"
4867 msgstr "Թաքցնել ինտերֆեյսի"
4868
4869 #: src/libvlc-module.c:1490
4870 #, fuzzy
4871 msgid "Lower the interface below all other windows."
4872 msgstr "Ստորին միջերեսի ստորեւ բերված բոլոր մյուս պատուհանները\"."
4873
4874 #: src/libvlc-module.c:1491
4875 #, fuzzy
4876 msgid "Boss key"
4877 msgstr "Կոճակներ"
4878
4879 #: src/libvlc-module.c:1492
4880 #, fuzzy
4881 msgid "Hide the interface and pause playback."
4882 msgstr "Deinterlace միջոց օգտագործելու համար Տեղային ընթացք\"."
4883
4884 #: src/libvlc-module.c:1493
4885 #, fuzzy
4886 msgid "Take video snapshot"
4887 msgstr "Take վիդեո նկարի"
4888
4889 #: src/libvlc-module.c:1494
4890 #, fuzzy
4891 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4892 msgstr "տանում վիդեո նկարի եւ գրում է այն դիսկ."
4893
4894 #: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
4895 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
4896 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124
4897 #: modules/stream_out/record.c:60
4898 msgid "Record"
4899 msgstr "Գրանցել"
4900
4901 #: src/libvlc-module.c:1497
4902 msgid "Record access filter start/stop."
4903 msgstr "Գրանցել մուտքի զտիչը սկսել/դադարացնել"
4904
4905 #: src/libvlc-module.c:1499
4906 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4907 msgstr "Նորմալ / Կրկնել / Ցիկլ"
4908
4909 #: src/libvlc-module.c:1500
4910 #, fuzzy
4911 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4912 msgstr "Toggle Սովորական / կրկնեք / Ցիկլ երգացանկ ռեժիմներ"
4913
4914 #: src/libvlc-module.c:1503
4915 #, fuzzy
4916 msgid "Toggle random playlist playback"
4917 msgstr "Toggle պատահական երգացանկ ընթացք"
4918
4919 #: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
4920 #, fuzzy
4921 msgid "Un-Zoom"
4922 msgstr "ՄԱԿ-Խոշորացնել"
4923
4924 #: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
4925 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4926 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի վերևից"
4927
4928 #: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
4929 #, fuzzy
4930 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4931 msgstr "Uncrop մեկը կարող է անկախ ղեկավարվել է վերեւում գտնվող վիդեո"
4932
4933 #: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
4934 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4935 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի ձախից"
4936
4937 #: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
4938 #, fuzzy
4939 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4940 msgstr "Uncrop մեկը կարող է անկախ ղեկավարվել ձախ է վիդեո"
4941
4942 #: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
4943 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4944 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի ներքեւից"
4945
4946 #: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
4947 #, fuzzy
4948 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4949 msgstr "Uncrop մեկը կարող է անկախ ղեկավարվել ից ներքեւում վիդեո"
4950
4951 #: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
4952 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4953 msgstr "Կրտրել մեկ պիքսել վիդեոյի աջից"
4954
4955 #: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
4956 #, fuzzy
4957 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4958 msgstr "Uncrop մեկը կարող է անկախ ղեկավարվել ից իրավունքն է վիդեո"
4959
4960 #: src/libvlc-module.c:1531
4961 #, fuzzy
4962 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4963 msgstr "Toggle պաստառ ռեժիմ է վիդեո ելք"
4964
4965 #: src/libvlc-module.c:1533
4966 #, fuzzy
4967 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4968 msgstr "Toggle պաստառ ռեժիմ է վիդեո տողը."
4969
4970 #: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
4971 #, fuzzy
4972 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4973 msgstr "Ցույց տալ OSD ցանկի վերեւում վիդեո ելքը"
4974
4975 #: src/libvlc-module.c:1537
4976 #, fuzzy
4977 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4978 msgstr "Մի ցուցադրվող OSD ցանկի վիդեո ելք"
4979
4980 #: src/libvlc-module.c:1538
4981 #, fuzzy
4982 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4983 msgstr "Մի ցուցադրվող OSD ցանկի վերեւում վիդեո ելքը"
4984
4985 #: src/libvlc-module.c:1539
4986 #, fuzzy
4987 msgid "Highlight widget on the right"
4988 msgstr "Ընդգծել մանրուք է ճիշտ"
4989
4990 #: src/libvlc-module.c:1541
4991 #, fuzzy
4992 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4993 msgstr "Տեղաշարժել OSD ցանկի կարեւորում է մանրուք աջ"
4994
4995 #: src/libvlc-module.c:1542
4996 #, fuzzy
4997 msgid "Highlight widget on the left"
4998 msgstr "Ընդգծել մանրուք ձախ"
4999
5000 #: src/libvlc-module.c:1544
5001 #, fuzzy
5002 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
5003 msgstr "Տեղաշարժել OSD ցանկի կարեւորում է մանրուք ձախ"
5004
5005 #: src/libvlc-module.c:1545
5006 #, fuzzy
5007 msgid "Highlight widget on top"
5008 msgstr "Ընդգծել մանրուք վերեւում"
5009
5010 #: src/libvlc-module.c:1547
5011 #, fuzzy
5012 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
5013 msgstr "Տեղաշարժել OSD ցանկի կարեւորում է մանրուք վերեւում"
5014
5015 #: src/libvlc-module.c:1548
5016 #, fuzzy
5017 msgid "Highlight widget below"
5018 msgstr "Ընդգծել մանրուք ստորեւ"
5019
5020 #: src/libvlc-module.c:1550
5021 #, fuzzy
5022 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
5023 msgstr "Տեղաշարժել OSD ցանկի կարեւորում է մանրուք ստորեւ"
5024
5025 #: src/libvlc-module.c:1551
5026 #, fuzzy
5027 msgid "Select current widget"
5028 msgstr "Ընտրել ընթացիկ մանրուք`"
5029
5030 #: src/libvlc-module.c:1553
5031 #, fuzzy
5032 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
5033 msgstr "ընտրությունը ներկայիս մանրուք իրականացնում է կապված ակցիան."
5034
5035 #: src/libvlc-module.c:1555
5036 msgid "Cycle through audio devices"
5037 msgstr "Հերթով անցնել ձայնային սարքերով"
5038
5039 #: src/libvlc-module.c:1556
5040 msgid "Cycle through available audio devices"
5041 msgstr "Հերթով անցնել  առկա ձայնային սարքերով"
5042
5043 #: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
5044 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
5045 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
5046 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
5047 msgid "Snapshot"
5048 msgstr "Վիդեոյից Նկար"
5049
5050 #: src/libvlc-module.c:1704
5051 msgid "Window properties"
5052 msgstr "Պատուհան հատկությունները"
5053
5054 #: src/libvlc-module.c:1762
5055 msgid "Subpictures"
5056 msgstr "Ենթանկարներ"
5057
5058 #: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
5059 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
5060 #: modules/demux/subtitle.c:73 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
5061 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
5062 msgid "Subtitles"
5063 msgstr "Ենթագրեր "
5064
5065 #: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
5066 #, fuzzy
5067 msgid "Overlays"
5068 msgstr "Overlays"
5069
5070 #: src/libvlc-module.c:1797
5071 #, fuzzy
5072 msgid "Track settings"
5073 msgstr "Հետեւել կարգավորումներ"
5074
5075 #: src/libvlc-module.c:1829
5076 msgid "Playback control"
5077 msgstr "Ընթացքի վերահսկողության"