dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / hy.po
1 # $Id$
2 #
3 #
4 # Eduard Babayan <edo248@gmail.com>, 2010.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: vlc\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-09-21 15:58+0400\n"
13 "Last-Translator: Eduard Babayan <edo248@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: VLC Armenian <edo248@gmail.com>\n"
15 "Language: hy\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
20 "X-Poedit-Language: Armenian\n"
21 "X-Poedit-Country: ARMENIA\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:927
24 #, fuzzy
25 msgid ""
26 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
27 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
28 "see the file named COPYING for details.\n"
29 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
30 msgstr ""
31 "Այս ծրագիրը գալիս է առանց ԵՐԱՇԽԻՔԻ, այնքանով, որքանով թույլ է օրենքով. \n"
32 " Դուք կարող եք վերաբաշխել այն տակ պայմանների համաձայն GNU General Public "
33 "License; \n"
34 " տեսնում ֆայլի անունով պատճենահանման համար մանրամասների. \n"
35 " գրավոր կողմից VideoLAN թիմը, տես հեղինակների ֆայլի. \n"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:33
38 msgid "VLC preferences"
39 msgstr "VLC նախընտրանքներ"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:35
42 #, fuzzy
43 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
44 msgstr "Ընտրել \" Ընդլայնված Options  \"տեսնել բոլոր ընտրանքներ\"."
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
47 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
48 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Ինտերֆեյս"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:39
53 #, fuzzy
54 msgid "Settings for VLC's interfaces"
55 msgstr "Պարամետրեր համար VLC ի ինտերֆեյս"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:41
58 msgid "Main interfaces settings"
59 msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսների կարգավորումներ"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:43
62 msgid "Main interfaces"
63 msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսներ"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:44
66 #, fuzzy
67 msgid "Settings for the main interface"
68 msgstr "Պարամետրեր համար հիմնական ինտերֆեյսի"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
71 msgid "Control interfaces"
72 msgstr "Ղեկավարման ինտերֆեյսներ"
73
74 #: include/vlc_config_cat.h:47
75 #, fuzzy
76 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
77 msgstr "Պարամետրեր համար VLC հսկողության ինտերֆեյս"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
80 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
81 msgid "Hotkeys settings"
82 msgstr "Կոճակների կարգավորումներ"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
85 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
86 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
87 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
88 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
89 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
90 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
91 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
92 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
93 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
94 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
95 msgid "Audio"
96 msgstr "Ձայն"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:54
99 msgid "Audio settings"
100 msgstr "Ձայնի կարգավորումներ"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:56
103 msgid "General audio settings"
104 msgstr "Ընդհանուր ձայնային կարգավորումներ"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
107 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
108 msgid "Filters"
109 msgstr "Զտիչներ"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:59
112 #, fuzzy
113 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
114 msgstr "Ձայնային ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի ձայնային հոսքի."
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
117 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
118 msgid "Visualizations"
119 msgstr "Վիզուալիզացումներ"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
122 #: src/libvlc-module.c:195
123 msgid "Audio visualizations"
124 msgstr "Ձայնային Վիզուալիզացիա"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
127 msgid "Output modules"
128 msgstr "Ելքային մոդուլներ"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:65
131 msgid "General settings for audio output modules."
132 msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
135 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
136 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
137 msgid "Miscellaneous"
138 msgstr "Տարբեր"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:68
141 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
142 msgstr "Տարբեր ձայնային կարգավորումներ եւ մոդուլներ"
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
145 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
146 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
147 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
148 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
149 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
150 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
151 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
152 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
153 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
154 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
155 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
156 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
157 msgid "Video"
158 msgstr "Վիդեո"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:72
161 msgid "Video settings"
162 msgstr "Վիդեոյի կարգավորումներ"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:74
165 msgid "General video settings"
166 msgstr "Ընդհանուր վիդեո կարգավորումներ"
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:77
169 #, fuzzy
170 msgid "General settings for video output modules."
171 msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:80
174 #, fuzzy
175 msgid "Video filters are used to process the video stream."
176 msgstr "Վիդեո ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի վիդեո հոսքի\"."
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:82
179 #, fuzzy
180 msgid "Subtitles / OSD"
181 msgstr "Ենթագրեր  և OSD"
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:83
184 #, fuzzy
185 msgid ""
186 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
187 msgstr ""
188 "Պարամետրեր կապված On-Screen-Ցուցադրել, տեքստային բացատրություններով եւ \" "
189 "խուփ Ենթանկարներ  \""
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:91
192 msgid "Input / Codecs"
193 msgstr "Մուտք / Կոդեկներ"
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:92
196 #, fuzzy
197 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
198 msgstr "Պարամետրեր համար միջոցներ, demultiplexing, ապակոդավորման եւ կոդավորման"
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:95
201 msgid "Access modules"
202 msgstr "Միանալու մոդուլներ"
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:97
205 #, fuzzy
206 msgid ""
207 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
208 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
209 msgstr ""
210 "Պարամետրեր կապված տարբեր մուտք մեթոդներով. Ընդհանուր կարգավորումներ կարող եք "
211 "փոխել են HTTP պրոքսի անձ կամ քեշացման կարգավորումներ."
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:101
214 msgid "Stream filters"
215 msgstr "Հոսքի զտիչներ"
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:103
218 msgid ""
219 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
220 "input side of VLC. Use with care..."
221 msgstr ""
222 "Հոսք զտիչները հատուկ մոդուլներ են, որոնք թույլ են տալիս բարդ "
223 "գործողություններ VLC-ի մուտքում: Օգտագործել զգուշությամբ..."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:106
226 msgid "Demuxers"
227 msgstr "Դեմուլտիպլեքսորներ"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:107
230 #, fuzzy
231 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
232 msgstr ""
233 "Դեմուլտիպլեքսորներ օգտագործվում են առանձին աուդիո եւ վիդեո հոսանքներին."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:109
236 msgid "Video codecs"
237 msgstr "Վիդեոյի կոդեկներ"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:110
240 #, fuzzy
241 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
242 msgstr ""
243 "Պարամետրեր համար վիդեո, պատկերներ կամ վիդեո + ձայնային ապակոդավորիչներ եւ "
244 "կոդավորիչներ\"."
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:112
247 msgid "Audio codecs"
248 msgstr "Ձայնային կոդեկներ"
249
250 #: include/vlc_config_cat.h:113
251 #, fuzzy
252 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
253 msgstr "Պարամետրեր համար աուդիո միայն ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ\"."
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:115
256 #, fuzzy
257 msgid "Subtitle codecs"
258 msgstr "Ենթագրերի  կոդեկներ"
259
260 #: include/vlc_config_cat.h:116
261 #, fuzzy
262 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
263 msgstr ""
264 "Պարամետրեր համար ենթաբաժինը, Տելետեքստ եւ ՍԴ ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ"
265 "\"."
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:118
268 msgid "General input settings. Use with care..."
269 msgstr "Մուտքի կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
272 #: modules/access/avio.h:50
273 msgid "Stream output"
274 msgstr "Ելքի Հոսք"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:123
277 #, fuzzy
278 msgid ""
279 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
280 "saving incoming streams.\n"
281 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
282 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
283 "RTSP).\n"
284 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
285 "duplicating...)."
286 msgstr ""
287 "հոսք\" տողը պարամետրեր օգտագործվում են, երբ գործում է որպես Հոսքային սերվերի "
288 "վրա, կամ երբ փրկում ժամանող հոսանքներին. \n"
289 " հոսքերի են առաջին muxed եւ ուղարկվում միջոցով  \"մուտք ելքը \" մոդուլ, որ "
290 "կարող է կամ պահպանել հոսքի մի ֆայլ, կամ հոսքային այն (UDP, HTTP, RTP / "
291 "RTSP). \n"
292 " Sout հոսքերի modules թույլ ընդլայնված հոսքի վերամշակման (transcoding, "
293 "Բազմացնող ...)."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:131
296 msgid "General stream output settings"
297 msgstr "Հոսքային ելքի ղեկավարում"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:133
300 msgid "Muxers"
301 msgstr "Մուլտիպլեքսորներ"
302
303 #: include/vlc_config_cat.h:135
304 #, fuzzy
305 msgid ""
306 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
307 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
308 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
309 "You can also set default parameters for each muxer."
310 msgstr ""
311 "մուլտիպլեքսորներ ստեղծել encapsulation ձեւաչափերով, որոնք օգտագործվում են "
312 "դնելու բոլոր տարրական հոսքերի (վիդեո, ձայն, ...) միասին. Այս կարգաբերումները "
313 "թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի մուլտիպլեքսոր. Դուք պետք է, թերեւս "
314 "հիմա էլ պարզվում է. \n"
315 " Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
316 "մուլտիպլեքսոր ."
317
318 #: include/vlc_config_cat.h:141
319 msgid "Access output"
320 msgstr "Կառավարել ելքը"
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:143
323 #, fuzzy
324 msgid ""
325 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
326 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
327 "should probably not do that.\n"
328 "You can also set default parameters for each access output."
329 msgstr ""
330 "Մուտքի թողարկման modules վերահսկում ուղիները, որոնց միջոցով muxed հոսքերի "
331 "ուղարկվում են. Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի "
332 "մուտք տողը մեթոդ է. Դուք պետք է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
333 " Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
334 "մուտքի տողը. "
335
336 #: include/vlc_config_cat.h:148
337 msgid "Packetizers"
338 msgstr "Փաթեթավորիչներ"
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:150
341 #, fuzzy
342 msgid ""
343 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
344 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
345 "not do that.\n"
346 "You can also set default parameters for each packetizer."
347 msgstr ""
348 "Packetizers են օգտագործվում է \" preprocess  \"տարրական հոսքերի առաջ muxing. "
349 "Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է փաթեթավորիչ. Դուք պետք "
350 "է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
351 " Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
352 "փաթեթավորիչ\"."
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:156
355 msgid "Sout stream"
356 msgstr "Sout հոսք"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:157
359 #, fuzzy
360 msgid ""
361 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
362 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
363 "for each sout stream module here."
364 msgstr ""
365 "Sout հոսք մոդուլներ թույլ են տալիս կառուցել sout վերամշակման շղթա. Խնդրում "
366 "ենք վերաբերում են Հոսքի Օգնություն ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Howto լրացուցիչ "
367 "տեղեկությունների համար. Դուք կարող եք կարգավորել լռությամբ ընտրանքներ համար "
368 "յուրաքանչյուր sout հոսքի մոդուլը այստեղ."
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:162
371 msgid "VOD"
372 msgstr "VOD"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:163
375 #, fuzzy
376 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
377 msgstr "VLC ի իրականացման Վիդեո պահանջով`"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
380 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
381 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
382 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
383 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
384 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
385 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
386 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
387 msgid "Playlist"
388 msgstr "Երգացանկ"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:168
391 #, fuzzy
392 msgid ""
393 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
394 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
395 msgstr ""
396 "Պարամետրեր կապված երգացանկ վարքը (օրինակ ընթացք եղանակով) եւ մոդուլներ, "
397 "որոնք ավտոմատ կերպով ավելացնել նյութերը է երգացանկ (\" ծառայությունը "
398 "բացահայտում  \"modules)."
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:172
401 msgid "General playlist behaviour"
402 msgstr "Երգացանկի վարքը"
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:173
405 msgid "Services discovery"
406 msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերում"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:174
409 msgid ""
410 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
411 "playlist."
412 msgstr ""
413 "Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլները ավտոմատ կերպով ավելացնում են տարրե "
414 "երգացանկում."
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
417 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
418 msgid "Advanced"
419 msgstr "Ընդլայնված "
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:179
422 msgid "Advanced settings. Use with care..."
423 msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:181
426 msgid "Advanced settings"
427 msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ"
428
429 #: include/vlc_input.h:568
430 #, fuzzy
431 msgid "Subtitle track added"
432 msgstr "Ենթագրերի  գիծ"
433
434 #: include/vlc_interface.h:140
435 #, fuzzy
436 msgid ""
437 "\n"
438 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
439 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
440 msgstr ""
441 "\n"
442 " Զգուշացում` եթե դուք չեք կարող մուտք գործել GUI այլեւս բաց է հրաման-Գիծ "
443 "պատուհանում, գնում են պանակ, որտեղ տեղադրել եք VLC ու վարում է  \"vlc-I qt "
444 "\" \n"
445
446 #: include/vlc_intf_strings.h:46
447 msgid "&Open File..."
448 msgstr "&Բացել Ֆայլ..."
449
450 #: include/vlc_intf_strings.h:47
451 msgid "&Advanced Open..."
452 msgstr "&Ընդլայնված Բացում..."
453
454 #: include/vlc_intf_strings.h:48
455 msgid "Open D&irectory..."
456 msgstr "Բացել Պ&անակ..."
457
458 #: include/vlc_intf_strings.h:49
459 msgid "Open &Folder..."
460 msgstr "Բացել &Պանակ..."
461
462 #: include/vlc_intf_strings.h:50
463 msgid "Select one or more files to open"
464 msgstr "Ընտրել մեկ կամ ավելի ֆայլեր բացելու համար"
465
466 #: include/vlc_intf_strings.h:51
467 msgid "Select Directory"
468 msgstr "Ընտրել Պանակ"
469
470 #: include/vlc_intf_strings.h:51
471 msgid "Select Folder"
472 msgstr "Ընտրել Պանակ"
473
474 #: include/vlc_intf_strings.h:55
475 msgid "Media &Information"
476 msgstr "Ֆայլի Տեղեկություններ"
477
478 #: include/vlc_intf_strings.h:56
479 msgid "&Codec Information"
480 msgstr "&Կոդեկի տվյալներ"
481
482 #: include/vlc_intf_strings.h:57
483 msgid "&Messages"
484 msgstr "&Հաղորդագրություններ"
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:58
487 msgid "Jump to Specific &Time"
488 msgstr "Անցնել կոնկրետ &պահի"
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:59
491 #, fuzzy
492 msgid "Custom &Bookmarks"
493 msgstr "&Էջանիշեր"
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:60
496 msgid "&VLM Configuration"
497 msgstr "&VLM Լարում"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:62
500 msgid "&About"
501 msgstr "&Ծրագրի Մասին"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
504 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
505 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
506 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
507 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
508 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
509 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
510 msgid "Play"
511 msgstr "Միացնել"
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:66
514 msgid "Remove Selected"
515 msgstr "Հեռացնել Ընտրվածը"
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:67
518 msgid "Information..."
519 msgstr "Տեղեկություն..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:68
522 msgid "Create Directory..."
523 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:69
526 msgid "Create Folder..."
527 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:70
530 #, fuzzy
531 msgid "Rename Directory..."
532 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:71
535 #, fuzzy
536 msgid "Rename Folder..."
537 msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:72
540 msgid "Show Containing Directory..."
541 msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:73
544 msgid "Show Containing Folder..."
545 msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:74
548 msgid "Stream..."
549 msgstr "Հոսք..."
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:75
552 msgid "Save..."
553 msgstr "Պահել..."
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
556 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
557 msgid "Repeat All"
558 msgstr "Կրկնել բոլորը"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
561 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
562 msgid "Repeat One"
563 msgstr "Կրկնել Մեկը"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
566 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
567 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
568 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
569 msgid "Random"
570 msgstr "Պատահական"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
573 msgid "Random Off"
574 msgstr "Պատահականը Անջատել"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:83
577 msgid "Add to Playlist"
578 msgstr "Ավելացնել երգացանկում"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:85
581 msgid "Add File..."
582 msgstr "Ավելացնել Ֆայլ..."
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:86
585 msgid "Add Directory..."
586 msgstr "Ավելացնել Պանակ..."
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:87
589 msgid "Add Folder..."
590 msgstr "Ավելացնել պանակ..."
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:89
593 msgid "Save Playlist to &File..."
594 msgstr "Պահել երգացանկը &Ֆայլում..."
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
597 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
598 msgid "Search"
599 msgstr "Որոնել"
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
602 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
603 msgid "Waves"
604 msgstr "Ալիքներ"
605
606 #: include/vlc_intf_strings.h:100
607 #, fuzzy
608 msgid ""
609 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
610 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
611 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
612 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
613 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
614 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
615 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
616 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
617 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
618 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
619 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
620 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
621 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
622 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
623 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
624 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
625 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
626 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
627 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
628 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
629 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
630 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
631 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
632 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
633 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
634 msgstr ""
635 "<html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"Տեքստ/html; "
636 "charset=utf-8\" /> </ ղեկավար> <body><iframe src=\"http://translate.google."
637 "com/translate_un?"
638 "hl=en&sl=en&tl=hy&prev=_t&lang=en&usg=ALkJrhiNdhwt1nk4OOgELjxSlqmowHysAA\" "
639 "width=0 height=0 frameborder=0 style=\"width:0px;height:0px;border:0px;\"></"
640 "iframe> <h2> Բարի գալուստ VLC մեդիա նվագարկիչ Օգնություն </ Հ 2> <h3> "
641 "Documentation </ h3> <p> Դուք կարող եք գտնել VLC փաստաթղթերը VideoLAN's <a "
642 "href=\"http://wiki.videolan.org\"> Այստեղհղվողէջերը </ a > կայք. </ p> <p> "
643 "Եթե դուք նորեկ է VLC մեդիա նվագարկիչ, ապա կարդացեք <br> <a href=\"http://"
644 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"> <em > ներածություն VLC "
645 "մեդիա նվագարկիչ: </ em> </ a>. </ p> <p> Դուք գտնել որոշ տեղեկություններ, թե "
646 "ինչպես օգտվել խաղացող է <br>  \"<a href = \" http:// wiki.videolan.org / "
647 "Documentation: Play_HowTo  \"> <em> Ինչպես խաղալ ֆայլերի հետ VLC մեդիա "
648 "նվագարկիչ: </ em> </ a> \" փաստաթղթի. </ p> <p> համար բոլոր փրկող, վերծանել, "
649 "transcoding , կոդավորում, muxing եւ Հոսքային խնդիրները, դուք պետք է գտնի "
650 "օգտակար տեղեկատվություն <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
651 "Streaming_HowTo\"> Հոսքի Documentation </ a>. </ p> <p > Եթե վստահ չեք մասին "
652 "տերմիններ, խնդրում եմ խորհրդակցեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
653 "Knowledge_Base\"> գիտ¿ելիքների հենք </ a>. </ p> <p> հասկանալու հիմնական "
654 "ստեղնաշարի դյուրանցումներ, կարդացեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/Կոճակ"
655 "\"> դյուրանցումները </ a> էջ. </ p> <h3> Օգնություն </ h3> <p> Մինչ խնդրելու "
656 "ցանկացած հարցի , դիմեք ինքներդ են <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
657 "faq.html\"> ՀՏՀ </ a>. </ p> <p> Դուք կարող ապա ստանում (եւ տալիս ) "
658 "օգնություն <a href=\"http://forum.videolan.org\"> Ֆորումներ </ a>, <a href "
659 "=  \"http://www.videolan.org/vlc/lists.html  \"> փոստային-ցուցակներով </ a> "
660 "կամ մեր Պահել ալիքը (<em> # videolan </ em> վրա irc.freenode.net). </ p> "
661 "<h3> նպաստել ծրագրի </ h3> <p> Դուք կարող եք օգնել VideoLAN ծրագրի տալով ձեր "
662 "որոշ ժամանակ օգնել է համայնքի, նախագծել սկիներ, թարգմանել է փաստաթղթերը, "
663 "ստուգել եւ ծածկագիրը. Դուք նաեւ կարող եք տալ միջոցների եւ նյութական օգնել "
664 "մեզ. Եվ իհարկե, կարող եք <b > նպաստել </ b> VLC մեդիա նվագարկիչ. </ p> </ "
665 "մարմնի> </ html> "
666
667 #: src/audio_output/filters.c:247
668 #, fuzzy
669 msgid "Audio filtering failed"
670 msgstr "Ձայնային զտման ձախողվեց"
671
672 #: src/audio_output/filters.c:248
673 #, fuzzy, c-format
674 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
675 msgstr "առավելագույն թիվը շուտով ֆիլտրերը (%d) ձեռք է բերվել."
676
677 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
678 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
679 #: modules/video_filter/postproc.c:234
680 msgid "Disable"
681 msgstr "Անջատել"
682
683 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
684 msgid "Spectrometer"
685 msgstr "Սպեկտրաչափ"
686
687 #: src/audio_output/output.c:235
688 msgid "Scope"
689 msgstr "Գրաֆիկ"
690
691 #: src/audio_output/output.c:238
692 msgid "Spectrum"
693 msgstr "Սպեկտր"
694
695 #: src/audio_output/output.c:241
696 msgid "Vu meter"
697 msgstr "Vu Չափիչ"
698
699 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
700 msgid "Audio filters"
701 msgstr "Ձայնի զտիչներ"
702
703 #: src/audio_output/output.c:291
704 #, fuzzy
705 msgid "Replay gain"
706 msgstr "Replay ուժեղացում"
707
708 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
709 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
710 #, fuzzy
711 msgid "Stereo audio mode"
712 msgstr "Ստերեո ռեժիմ"
713
714 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
715 msgid "Dolby Surround"
716 msgstr "Dolby Surround"
717
718 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
719 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
720 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
721 #: modules/codec/twolame.c:70
722 msgid "Stereo"
723 msgstr "Ստերեո"
724
725 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
726 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
727 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
728 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
729 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
730 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
731 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
732 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
733 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
734 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
735 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
736 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
737 msgid "Left"
738 msgstr "Ձախ"
739
740 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
741 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
742 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
743 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
744 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
745 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
746 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
747 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
748 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
749 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
750 msgid "Right"
751 msgstr "Աջ"
752
753 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
754 msgid "Reverse stereo"
755 msgstr "Տեղերով փոխել ստերեոն"
756
757 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
758 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
759 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
760 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
761 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
762 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
763 msgid "Automatic"
764 msgstr "Ավտոմատ"
765
766 #: src/config/file.c:460
767 msgid "boolean"
768 msgstr "բուլյան"
769
770 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
771 msgid "integer"
772 msgstr "ամբողջ թիվ"
773
774 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
775 msgid "float"
776 msgstr "սահող"
777
778 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
779 msgid "string"
780 msgstr "տող"
781
782 #: src/config/help.c:161
783 #, fuzzy
784 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
785 msgstr "ստանալու սպառիչ օգնության, օգտվել '-H\" \"."
786
787 #: src/config/help.c:165
788 #, fuzzy, c-format
789 msgid ""
790 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
791 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
792 "They will be enqueued in the playlist.\n"
793 "The first item specified will be played first.\n"
794 "\n"
795 "Options-styles:\n"
796 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
797 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
798 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
799 "            and that overrides previous settings.\n"
800 "\n"
801 "Stream MRL syntax:\n"
802 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
803 "  [:option=value ...]\n"
804 "\n"
805 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
806 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
807 "\n"
808 "URL syntax:\n"
809 "  file:///path/file              Plain media file\n"
810 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
811 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
812 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
813 "  screen://                      Screen capture\n"
814 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
815 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
816 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
817 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
818 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
819 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
820 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
821 "\n"
822 msgstr ""
823 "օգտագործման:%s [ընտրանքներ] [հոսքի] ... \n"
824 " Դուք կարող եք նշել մեկից հոսքերի վրա commandline. Նրանք կլինեն enqueued է "
825 "երգացանկ. \n"
826 " առաջին կետ նշված կլինի խաղացել առաջին. ( n) \n"
827 " Ընտրանքներ, ոճեր: \n"
828 " - տարբերակը: Մի գլոբալ տարբերակը, որ սահմանվում համար տեւողությունը "
829 "ծրագրի. \n"
830 "-տարբերակը Մեկ նամակ տարբերակն է գլոբալ - տարբերակը. \n"
831 ": տարբերակը Մի տարբերակ է, որ միայն վերաբերում է հոսքային ուղղակիորեն առաջ \n"
832 ", եւ որ overrides նախորդ կարգավորումներ. \n"
833 " \n"
834 " Stream MRL syntax: \n"
835 " [[մուտք] [/ դեմուլտիպլեքսոր ]://] URL [@ [title] [: գլխում] [- [title] [: "
836 "գլխում]]] [: տարբերակը = արժեքը ...]{ n) \n"
837 " շատերը գլոբալ - ընտրանքներ կարող է նաեւ օգտագործվել որպես MRL կոնկրետ "
838 "`ընտրանքներ. \n"
839 " Բազմաթիվ: տարբերակ = արժեք զույգ կարելի է ձեւավորել. \n"
840 " \n"
841 " URL syntax: \n"
842 " [Ֆայլ: / /] ֆայլի անվան, միաշարք մեդիա ֆայլ \n"
843 " http://ip:port/file HTTP URL \n"
844 " FTP : / / IP: պորտ / file FTP URL \n"
845 " MMS: / / IP: պորտ / file MMS URL \n"
846 " էկրանին: / / Screen գերում \n"
847 " [dvd ://][ սարքը] [@ raw_device] DVD սարքի \n"
848 " [VCD ://][ սարքը] VCD սարքը \n"
849 " [cdda ://][ սարքը] Ձայն CD սարքը \n"
850 " udp ://[[< աղբյուր հասցեն >]@[< կապել հասցեն> ] [: <bind port>]] \n"
851 " UDP հոսքի կողմից ուղարկված մի Հոսքային սերվերի \n"
852 " vlc: / / դադար: <seconds> հատուկ կետ է դադար է երգացանկ որոշ ժամանակ \n"
853 " vlc: / / հեռանալ հատուկ կետ թողնել VLC \n"
854
855 #: src/config/help.c:435
856 msgid " (default enabled)"
857 msgstr " (լռությամբ թույլտրված)"
858
859 #: src/config/help.c:436
860 msgid " (default disabled)"
861 msgstr " (լռությամբ չթույլտրված)"
862
863 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
864 msgid "Note:"
865 msgstr "Նշում."
866
867 #: src/config/help.c:593
868 #, fuzzy
869 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
870 msgstr "add - Ընդլայնված Ձեր հրամանի տող է տեսնել ընդլայնված ընտրանքներ\"."
871
872 #: src/config/help.c:598
873 #, fuzzy, c-format
874 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
875 msgid_plural ""
876 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
877 msgstr[0] ""
878 "%d մոդուլ (ներ) չեն ցուցադրվում, քանի որ նրանք միայն ունեն ընդլայնված "
879 "ընտրանքներ. \n"
880 msgstr[1] ""
881 "%d մոդուլ (ներ) չեն ցուցադրվում, քանի որ նրանք միայն ունեն ընդլայնված "
882 "ընտրանքներ. \n"
883
884 #: src/config/help.c:605
885 #, fuzzy
886 msgid ""
887 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
888 "modules."
889 msgstr ""
890 "Ոչ համապատասխան մոդուլային գտնվել. Օգտագործեք - ցուցակի կամ - ցուցակը-"
891 "շատախոս է ցուցակում առկա մոդուլներ."
892
893 #: src/config/help.c:666
894 #, c-format
895 msgid "VLC version %s (%s)\n"
896 msgstr "VLCի տարբերակ %s (%s) \n"
897
898 #: src/config/help.c:667
899 #, c-format
900 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
901 msgstr "Կոմպիլացված է %s-ի կողմից %s (%s) -ի վրա\n"
902
903 #: src/config/help.c:669
904 #, c-format
905 msgid "Compiler: %s\n"
906 msgstr "Կոմպիլյատոր` %s \n"
907
908 #: src/config/help.c:698
909 #, fuzzy, c-format
910 msgid ""
911 "\n"
912 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
913 msgstr ""
914 "\n"
915 " Տպված բովանդակություն vlc-help.txt ֆայլ. \n"
916
917 #: src/config/help.c:713
918 #, fuzzy
919 msgid ""
920 "\n"
921 "Press the RETURN key to continue...\n"
922 msgstr ""
923 "\n"
924 " Սեղմեք ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ բանալին շարունակել ... \n"
925
926 #: src/config/keys.c:56
927 #, fuzzy
928 msgid "Backspace"
929 msgstr "Հետ"
930
931 #: src/config/keys.c:57
932 #, fuzzy
933 msgid "Brightness Down"
934 msgstr "Պայծառություն"
935
936 #: src/config/keys.c:58
937 #, fuzzy
938 msgid "Brightness Up"
939 msgstr "Պայծառություն"
940
941 #: src/config/keys.c:59
942 #, fuzzy
943 msgid "Browser Back"
944 msgstr "Ման գալ"
945
946 #: src/config/keys.c:60
947 msgid "Browser Favorites"
948 msgstr ""
949
950 #: src/config/keys.c:61
951 #, fuzzy
952 msgid "Browser Forward"
953 msgstr "Քայլ Առաջ"
954
955 #: src/config/keys.c:62
956 #, fuzzy
957 msgid "Browser Home"
958 msgstr "Ման գալ"
959
960 #: src/config/keys.c:63
961 #, fuzzy
962 msgid "Browser Refresh"
963 msgstr "Թարմացնել"
964
965 #: src/config/keys.c:64
966 #, fuzzy
967 msgid "Browser Search"
968 msgstr "Ման գալ"
969
970 #: src/config/keys.c:65
971 #, fuzzy
972 msgid "Browser Stop"
973 msgstr "Ման գալ"
974
975 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
976 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
977 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
978 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
979 msgid "Delete"
980 msgstr "Ջնջել"
981
982 #: src/config/keys.c:67
983 msgid "Down"
984 msgstr ""
985
986 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
987 msgid "End"
988 msgstr "Վերջ"
989
990 #: src/config/keys.c:69
991 #, fuzzy
992 msgid "Enter"
993 msgstr "Կենտրոն"
994
995 #: src/config/keys.c:70
996 msgid "Esc"
997 msgstr ""
998
999 #: src/config/keys.c:71
1000 #, fuzzy
1001 msgid "F1"
1002 msgstr "1"
1003
1004 #: src/config/keys.c:72
1005 msgid "F10"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: src/config/keys.c:73
1009 #, fuzzy
1010 msgid "F11"
1011 msgstr "X11"
1012
1013 #: src/config/keys.c:74
1014 #, fuzzy
1015 msgid "F12"
1016 msgstr "1 / 2"
1017
1018 #: src/config/keys.c:75
1019 #, fuzzy
1020 msgid "F2"
1021 msgstr "2"
1022
1023 #: src/config/keys.c:76
1024 msgid "F3"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: src/config/keys.c:77
1028 #, fuzzy
1029 msgid "F4"
1030 msgstr "4"
1031
1032 #: src/config/keys.c:78
1033 msgid "F5"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: src/config/keys.c:79
1037 msgid "F6"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: src/config/keys.c:80
1041 msgid "F7"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: src/config/keys.c:81
1045 msgid "F8"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: src/config/keys.c:82
1049 msgid "F9"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: src/config/keys.c:83
1053 msgid "Home"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: src/config/keys.c:84
1057 #, fuzzy
1058 msgid "Insert"
1059 msgstr "Բաց Disc"
1060
1061 #: src/config/keys.c:86
1062 #, fuzzy
1063 msgid "Media Angle"
1064 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1065
1066 #: src/config/keys.c:87
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Media Audio Track"
1069 msgstr "Ձայնային Գիծ"
1070
1071 #: src/config/keys.c:88
1072 #, fuzzy
1073 msgid "Media Forward"
1074 msgstr "Քայլ Առաջ"
1075
1076 #: src/config/keys.c:89
1077 #, fuzzy
1078 msgid "Media Menu"
1079 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1080
1081 #: src/config/keys.c:90
1082 #, fuzzy
1083 msgid "Media Next Frame"
1084 msgstr "Հաջորդ կադր"
1085
1086 #: src/config/keys.c:91
1087 #, fuzzy
1088 msgid "Media Next Track"
1089 msgstr "Հաջորդ են տանում"
1090
1091 #: src/config/keys.c:92
1092 #, fuzzy
1093 msgid "Media Play Pause"
1094 msgstr "Միացնել / Ընդմիջել"
1095
1096 #: src/config/keys.c:93
1097 #, fuzzy
1098 msgid "Media Prev Frame"
1099 msgstr "Ֆայլերի Որոնիչ"
1100
1101 #: src/config/keys.c:94
1102 #, fuzzy
1103 msgid "Media Prev Track"
1104 msgstr "Ֆայլերի Որոնիչ"
1105
1106 #: src/config/keys.c:95
1107 #, fuzzy
1108 msgid "Media Record"
1109 msgstr "Գրանցել"
1110
1111 #: src/config/keys.c:96
1112 #, fuzzy
1113 msgid "Media Repeat"
1114 msgstr "Չկրկնել"
1115
1116 #: src/config/keys.c:97
1117 #, fuzzy
1118 msgid "Media Rewind"
1119 msgstr "Մամուլի Zip"
1120
1121 #: src/config/keys.c:98
1122 #, fuzzy
1123 msgid "Media Select"
1124 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1125
1126 #: src/config/keys.c:99
1127 #, fuzzy
1128 msgid "Media Shuffle"
1129 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1130
1131 #: src/config/keys.c:100
1132 #, fuzzy
1133 msgid "Media Stop"
1134 msgstr "Մամուլի Zip"
1135
1136 #: src/config/keys.c:101
1137 #, fuzzy
1138 msgid "Media Subtitle"
1139 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1140
1141 #: src/config/keys.c:102
1142 #, fuzzy
1143 msgid "Media Time"
1144 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1145
1146 #: src/config/keys.c:103
1147 #, fuzzy
1148 msgid "Media View"
1149 msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"
1150
1151 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1152 msgid "Menu"
1153 msgstr "Մենյու"
1154
1155 #: src/config/keys.c:105
1156 #, fuzzy
1157 msgid "Mouse Wheel Down"
1158 msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"
1159
1160 #: src/config/keys.c:106
1161 #, fuzzy
1162 msgid "Mouse Wheel Left"
1163 msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"
1164
1165 #: src/config/keys.c:107
1166 #, fuzzy
1167 msgid "Mouse Wheel Right"
1168 msgstr "Պիկ բարձրություն"
1169
1170 #: src/config/keys.c:108
1171 #, fuzzy
1172 msgid "Mouse Wheel Up"
1173 msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"
1174
1175 #: src/config/keys.c:109
1176 #, fuzzy
1177 msgid "Page Down"
1178 msgstr "Էջ"
1179
1180 #: src/config/keys.c:110
1181 #, fuzzy
1182 msgid "Page Up"
1183 msgstr "Էջ"
1184
1185 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1186 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1187 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1188 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1189 msgid "Pause"
1190 msgstr "Ընդմիջել"
1191
1192 #: src/config/keys.c:112
1193 msgid "Print"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1197 msgid "Space"
1198 msgstr "Space"
1199
1200 #: src/config/keys.c:115
1201 msgid "Tab"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1205 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1206 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1207 msgid "Unset"
1208 msgstr "Ընտրված չէ"
1209
1210 #: src/config/keys.c:117
1211 msgid "Up"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1215 msgid "Volume Down"
1216 msgstr "Ձայնը Իջացնել"
1217
1218 #: src/config/keys.c:119
1219 #, fuzzy
1220 msgid "Volume Mute"
1221 msgstr "Ձայնը բարձրացնել"
1222
1223 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1224 msgid "Volume Up"
1225 msgstr "Ձայնը Բարձրացնել"
1226
1227 #: src/config/keys.c:121
1228 #, fuzzy
1229 msgid "Zoom In"
1230 msgstr "Խոշորացում"
1231
1232 #: src/config/keys.c:122
1233 #, fuzzy
1234 msgid "Zoom Out"
1235 msgstr "Խոշորացում"
1236
1237 #: src/config/keys.c:250
1238 #, fuzzy
1239 msgid "Ctrl+"
1240 msgstr "Ctrl + L"
1241
1242 #: src/config/keys.c:251
1243 msgid "Alt+"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: src/config/keys.c:252
1247 #, fuzzy
1248 msgid "Shift+"
1249 msgstr "Shift + L"
1250
1251 #: src/config/keys.c:253
1252 #, fuzzy
1253 msgid "Meta+"
1254 msgstr "Մետալ"
1255
1256 #: src/config/keys.c:254
1257 #, fuzzy
1258 msgid "Command+"
1259 msgstr "Հրաման"
1260
1261 #: src/darwin/error.c:37
1262 #, fuzzy
1263 msgid "Unknown error"
1264 msgstr "Անհայտ Վիդեո"
1265
1266 #: src/input/control.c:226
1267 #, c-format
1268 msgid "Bookmark %i"
1269 msgstr "Էջանիշել %i"
1270
1271 #: src/input/decoder.c:252
1272 msgid "packetizer"
1273 msgstr "փաթեթավորիչ"
1274
1275 #: src/input/decoder.c:252
1276 msgid "decoder"
1277 msgstr "դեկոդեր"
1278
1279 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1280 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1281 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1282 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1283 #, fuzzy
1284 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1285 msgstr "Հոսքի / Transcoding ձախողվեց"
1286
1287 #: src/input/decoder.c:262
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "VLC could not open the %s module."
1290 msgstr "VLC չի կարող բացել%s մոդուլի\"."
1291
1292 #: src/input/decoder.c:454
1293 msgid "VLC could not open the decoder module."
1294 msgstr "VLCն չի կարող բացել  ապակոդավորիչ մոդուլը"
1295
1296 #: src/input/decoder.c:691
1297 msgid "No description for this codec"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: src/input/decoder.c:693
1301 #, fuzzy
1302 msgid "Codec not supported"
1303 msgstr "Վիդեո Կառավարում չի պահպանվել"
1304
1305 #: src/input/decoder.c:694
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1308 msgstr "VLCն չի կարող բացել \"%s\" ֆայլը"
1309
1310 #: src/input/decoder.c:698
1311 #, fuzzy
1312 msgid "Unidentified codec"
1313 msgstr "Վիդեոյի կոդեկ"
1314
1315 #: src/input/decoder.c:699
1316 #, fuzzy
1317 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1318 msgstr "VLCն չի կարող բացել  ապակոդավորիչ մոդուլը"
1319
1320 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1321 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1322 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1323 msgid "Track"
1324 msgstr "Գործ"
1325
1326 #: src/input/es_out.c:1137
1327 #, c-format
1328 msgid "%s [%s %d]"
1329 msgstr "%s [%s %d]"
1330
1331 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1332 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1333 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1334 msgid "Program"
1335 msgstr "Ծրագիր"
1336
1337 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1338 #, fuzzy
1339 msgid "Scrambled"
1340 msgstr "Scrambled"
1341
1342 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1343 msgid "Yes"
1344 msgstr "Այո"
1345
1346 #: src/input/es_out.c:2012
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "Closed captions %u"
1349 msgstr "փակ վերնագրեր%u"
1350
1351 #: src/input/es_out.c:2870
1352 #, c-format
1353 msgid "Stream %d"
1354 msgstr "Հոսք%d"
1355
1356 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1357 msgid "Subtitle"
1358 msgstr "Ենթագիր"
1359
1360 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1361 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1362 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1363 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1364 msgid "Type"
1365 msgstr "Տեսակ"
1366
1367 #: src/input/es_out.c:2897
1368 #, fuzzy
1369 msgid "Original ID"
1370 msgstr "բնօրինակը ID-ն"
1371
1372 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1373 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1374 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1375 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1376 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1377 msgid "Codec"
1378 msgstr "Կոդեկ"
1379
1380 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1381 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1382 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1383 msgid "Language"
1384 msgstr "Լեզու"
1385
1386 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1387 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1388 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1389 msgid "Description"
1390 msgstr "Նկարագրություն"
1391
1392 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1393 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1394 msgid "Channels"
1395 msgstr "Կանալներ"
1396
1397 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1398 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1399 msgid "Sample rate"
1400 msgstr "Դիսկրետացման հաճախություն"
1401
1402 #: src/input/es_out.c:2929
1403 #, c-format
1404 msgid "%u Hz"
1405 msgstr "%u Հց"
1406
1407 #: src/input/es_out.c:2939
1408 msgid "Bits per sample"
1409 msgstr "Բիթ/կտորում"
1410
1411 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1412 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1413 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1414 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1415 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1416 msgid "Bitrate"
1417 msgstr "Բիթրեյթ"
1418
1419 #: src/input/es_out.c:2944
1420 #, c-format
1421 msgid "%u kb/s"
1422 msgstr "%u կբ/վ"
1423
1424 #: src/input/es_out.c:2956
1425 #, fuzzy
1426 msgid "Track replay gain"
1427 msgstr "Հետեւել replay ուժեղացում`"
1428
1429 #: src/input/es_out.c:2958
1430 #, fuzzy
1431 msgid "Album replay gain"
1432 msgstr "ալբոմը replay ուժեղացում`"
1433
1434 #: src/input/es_out.c:2959
1435 #, c-format
1436 msgid "%.2f dB"
1437 msgstr "%.2f դբ"
1438
1439 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1440 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1441 msgid "Resolution"
1442 msgstr "Թույլատվություն"
1443
1444 #: src/input/es_out.c:2973
1445 #, fuzzy
1446 msgid "Display resolution"
1447 msgstr "Ցույց տալ բանաձեւ"
1448
1449 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1450 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1451 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1452 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1453 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1454 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1455 msgid "Frame rate"
1456 msgstr "Կադրերի արագութուն"
1457
1458 #: src/input/es_out.c:2994
1459 #, fuzzy
1460 msgid "Decoded format"
1461 msgstr "Ապակոդավորված"
1462
1463 #: src/input/input.c:2311
1464 msgid "Your input can't be opened"
1465 msgstr "Ձեր գրածը չի կարող բացվել"
1466
1467 #: src/input/input.c:2312
1468 #, fuzzy, c-format
1469 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1470 msgstr ""
1471 "VLC չի կարողանում բացել MRL '%s'. Ստուգեք տեղեկամատյանում Մանրամասների համար"
1472 "\"."
1473
1474 #: src/input/input.c:2425
1475 #, fuzzy
1476 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1477 msgstr "VLC չի կարող ճանաչել մուտքագրման ի ֆորմատ"
1478
1479 #: src/input/input.c:2426
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid ""
1482 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1483 msgstr ""
1484 "ձեւաչափը '%s' չի կարող հայտնաբերվել. Դեռ նայում տեղեկամատյանում Մանրամասների "
1485 "համար\"."
1486
1487 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1488 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1489 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1490 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1491 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1492 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1493 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1494 msgid "Title"
1495 msgstr "Վերնագիր"
1496
1497 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1498 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1499 msgid "Artist"
1500 msgstr "Արտիստ"
1501
1502 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1503 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1504 msgid "Genre"
1505 msgstr "Ոճ"
1506
1507 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1508 msgid "Copyright"
1509 msgstr "Հեղինակային իրավունք"
1510
1511 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1512 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1513 msgid "Album"
1514 msgstr "Ալբոմ"
1515
1516 #: src/input/meta.c:60
1517 msgid "Track number"
1518 msgstr "Հերթական համար"
1519
1520 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1521 msgid "Rating"
1522 msgstr "Վարկանիշ"
1523
1524 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1525 msgid "Date"
1526 msgstr "Ամսաթիվ"
1527
1528 #: src/input/meta.c:64
1529 msgid "Setting"
1530 msgstr "Կարգավորումը"
1531
1532 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1533 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1534 msgid "URL"
1535 msgstr "URL"
1536
1537 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1538 msgid "Now Playing"
1539 msgstr "Ընթացիկ"
1540
1541 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1542 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1543 msgid "Publisher"
1544 msgstr "Հրատարակիչ"
1545
1546 #: src/input/meta.c:69
1547 msgid "Encoded by"
1548 msgstr "Կոդավորել է՝"
1549
1550 #: src/input/meta.c:70
1551 msgid "Artwork URL"
1552 msgstr "Պատկերի URL"
1553
1554 #: src/input/meta.c:71
1555 #, fuzzy
1556 msgid "Track ID"
1557 msgstr "Հետեւել ID-ն"
1558
1559 #: src/input/meta.c:72
1560 #, fuzzy
1561 msgid "Number of Tracks"
1562 msgstr "Միավորների շարքերում`"
1563
1564 #: src/input/meta.c:73
1565 #, fuzzy
1566 msgid "Director"
1567 msgstr "Պանակ"
1568
1569 #: src/input/meta.c:74
1570 msgid "Season"
1571 msgstr ""
1572
1573 #: src/input/meta.c:75
1574 msgid "Episode"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: src/input/meta.c:76
1578 #, fuzzy
1579 msgid "Show Name"
1580 msgstr "Հիմնական"
1581
1582 #: src/input/meta.c:77
1583 #, fuzzy
1584 msgid "Actors"
1585 msgstr "Գործակից"
1586
1587 #: src/input/var.c:158
1588 msgid "Bookmark"
1589 msgstr "Էջանիշ"
1590
1591 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1592 msgid "Programs"
1593 msgstr "Ծրագրեր"
1594
1595 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1596 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1597 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1598 msgid "Chapter"
1599 msgstr "Բաժին"
1600
1601 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1602 #, fuzzy
1603 msgid "Navigation"
1604 msgstr "Navigation"
1605
1606 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1607 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1608 #, fuzzy
1609 msgid "Video Track"
1610 msgstr "Վիդեո Հետեւել"
1611
1612 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1613 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1614 msgid "Audio Track"
1615 msgstr "Ձայնային Գիծ"
1616
1617 #: src/input/var.c:210
1618 #, fuzzy
1619 msgid "Subtitle Track"
1620 msgstr "Ենթագրերի Գիծ"
1621
1622 #: src/input/var.c:273
1623 msgid "Next title"
1624 msgstr "Հաջորդ վերնագիր"
1625
1626 #: src/input/var.c:278
1627 msgid "Previous title"
1628 msgstr "Նախորդ վերնագիր"
1629
1630 #: src/input/var.c:314
1631 #, fuzzy, c-format
1632 msgid "Title %i%s"
1633 msgstr "Վերնագիր %i"
1634
1635 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1636 #, c-format
1637 msgid "Chapter %i"
1638 msgstr "Բաժին %i"
1639
1640 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1641 msgid "Next chapter"
1642 msgstr "Հաջորդ բաժին"
1643
1644 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1645 msgid "Previous chapter"
1646 msgstr "Նախորդ բաժին"
1647
1648 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1649 #, c-format
1650 msgid "Media: %s"
1651 msgstr "Մեդիա:%s"
1652
1653 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1654 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1655 msgid "Add Interface"
1656 msgstr "Ավելացնել ինտերֆեյս"
1657
1658 #: src/interface/interface.c:91
1659 msgid "Console"
1660 msgstr "Կոնսոլ"
1661
1662 #: src/interface/interface.c:95
1663 #, fuzzy
1664 msgid "Telnet"
1665 msgstr "Telnet"
1666
1667 #: src/interface/interface.c:98
1668 #, fuzzy
1669 msgid "Web"
1670 msgstr "Խոնավ"
1671
1672 #: src/interface/interface.c:101
1673 #, fuzzy
1674 msgid "Debug logging"
1675 msgstr "Debug logging"
1676
1677 #: src/interface/interface.c:104
1678 #, fuzzy
1679 msgid "Mouse Gestures"
1680 msgstr "Մկնիկի Ակնարկ"
1681
1682 #: src/interface/interface.c:206
1683 #, fuzzy
1684 msgid ""
1685 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1686 "interface."
1687 msgstr ""
1688 "Տեւողություն vlc հետ լռությամբ ինտերֆեյսը. Օգտվեք\" cvlc 'օգտագործել vlc "
1689 "առանց ինտերֆեյսով."
1690
1691 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1692 #: src/libvlc.c:183
1693 msgid "C"
1694 msgstr "hy"
1695
1696 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1697 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1698 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1699 msgid "Zoom"
1700 msgstr "Խոշորացում"
1701
1702 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1703 msgid "1:4 Quarter"
1704 msgstr "1:4 Քառորդ"
1705
1706 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1707 msgid "1:2 Half"
1708 msgstr "1:2 Կեսը"
1709
1710 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1711 msgid "1:1 Original"
1712 msgstr "1:1 Օրիգինալ"
1713
1714 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1715 msgid "2:1 Double"
1716 msgstr "2:1 Կրկնակի"
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:62
1719 #, fuzzy
1720 msgid ""
1721 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1722 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1723 "related options."
1724 msgstr ""
1725 "Այս ընտրանքներ թույլ են տալիս կարգավորել այն ինտերֆեյս կողմից օգտագործված "
1726 "VLC. Դուք կարող եք ընտրել հիմնական ինտերֆեյս, լրացուցիչ ինտերֆեյսի "
1727 "մոդուլներ, եւ սահմանում է տարբեր առնչվող ընտրանքներ\"."
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:66
1730 #, fuzzy
1731 msgid "Interface module"
1732 msgstr "Ինտերֆեյս մոդուլը"
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:68
1735 #, fuzzy
1736 msgid ""
1737 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1738 "automatically select the best module available."
1739 msgstr ""
1740 "Սա է հիմնական միջերեսը օգտագործում է VLC. Լռությամբ վարքն է ավտոմատ կերպով "
1741 "ընտրել լավագույն մոդուլի հասանելի."
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1744 #, fuzzy
1745 msgid "Extra interface modules"
1746 msgstr "Էքստրա ինտերֆեյսի մոդուլներ"
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:74
1749 #, fuzzy
1750 msgid ""
1751 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1752 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1753 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1754 "\", \"gestures\" ...)"
1755 msgstr ""
1756 "Դուք կարող եք ընտրել \" լրացուցիչ ինտերֆեյս  \"համար VLC. Նրանք պետք է սկսել "
1757 "պլանում բացի հիմնական ինտերֆեյսի. Օգտագործեք ստորակետով առանձնացված ցանկ "
1758 "ինտերֆեյսի modules. (Ընդհանուր արժեքներն են \" rc  \"(հեռավոր հսկողության),  "
1759 "\"http \",  \"շարժումները \" ...)"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:81
1762 #, fuzzy
1763 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1764 msgstr "Դուք կարող եք ընտրել վերահսկման ինտերֆեյս համար VLC\"."
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:83
1767 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1768 msgstr "Մանրամասնեցում (0,1,2)"
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:85
1771 #, fuzzy
1772 msgid ""
1773 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1774 "1=warnings, 2=debug)."
1775 msgstr ""
1776 "Սա է շատախոսություն մակարդակը (0 = միայն սխալների եւ ստանդարտ "
1777 "հաղորդագրությունները, 1 = զգուշացումները, 2 = debug)."
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:88
1780 #, fuzzy
1781 msgid "Be quiet"
1782 msgstr "Եղեք հանգիստ է"
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:90
1785 msgid "Turn off all warning and information messages."
1786 msgstr "Անջատեք բոլոր զգուշացումները եւ հաղորդագրությունները"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:92
1789 msgid "Default stream"
1790 msgstr "Հիմնական հոսք"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:94
1793 #, fuzzy
1794 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1795 msgstr "Այս առու միշտ կլինի բացել է VLC նորաստեղծ."
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:96
1798 msgid "Color messages"
1799 msgstr "Գունավորել հաղորդագրությունները"
1800
1801 #: src/libvlc-module.c:98
1802 #, fuzzy
1803 msgid ""
1804 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1805 "needs Linux color support for this to work."
1806 msgstr ""
1807 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս colorization է ուղարկված ուղերձները "
1808 "է մխիթարել Ձեր տերմինալի անհրաժեշտ Linux գույնը աջակցությունը այս աշխատելու"
1809 "\"."
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:101
1812 msgid "Show advanced options"
1813 msgstr "Ցույց տալ ընդլայնված ընտրանքներ"
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:103
1816 #, fuzzy
1817 msgid ""
1818 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1819 "available options, including those that most users should never touch."
1820 msgstr ""
1821 "Երբ միացված է նախապատվություններ եւ / կամ ինտերֆեյս, ցույց կտա բոլոր մատչելի "
1822 "տարբերակներ, այդ թվում, նրանք, որոնք առավել օգտվողները երբեք չպետք է դիպչել"
1823 "\"."
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:107
1826 #, fuzzy
1827 msgid "Interface interaction"
1828 msgstr "Ինտերֆեյս փոխազդեցություն"
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:109
1831 #, fuzzy
1832 msgid ""
1833 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1834 "user input is required."
1835 msgstr ""
1836 "Երբ միացված է միջադեմի ցույց կտա պատուհան տուփ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որոշ "
1837 "Օգտվողի ներդրում է պահանջվում."
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:119
1840 #, fuzzy
1841 msgid ""
1842 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1843 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1844 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1845 "the \"audio filters\" modules section."
1846 msgstr ""
1847 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը ձայնային ենթահամակարգ, եւ "
1848 "ավելացնել աուդիո ֆիլտրերը, որոնք կարող են օգտագործվել հաղորդագրությունը "
1849 "մշակման կամ վիզուալ էֆեկտներ (սպեկտրի վերլուծիչ, եւ այլն). Թույլատրել այս "
1850 "ֆիլտրերի այստեղ, եւ կարգավորել դրանք  \"աուդիո ֆիլտրերի \" modules բաժինը."
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:125
1853 #, fuzzy
1854 msgid "Audio output module"
1855 msgstr "Ձայնային ելքային մոդուլը"
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:127
1858 #, fuzzy
1859 msgid ""
1860 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1861 "automatically select the best method available."
1862 msgstr ""
1863 "Սա է աուդիո արտադրությունը եղանակը օգտագործվում է VLC. Լռությամբ վարքն է "
1864 "ավտոմատ կերպով ընտրել լավագույն եղանակը հասանելի."
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1867 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1868 msgid "Enable audio"
1869 msgstr "Միացնել ձայնը"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:133
1872 #, fuzzy
1873 msgid ""
1874 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1875 "not take place, thus saving some processing power."
1876 msgstr ""
1877 "Դուք կարող եք լիովին անջատել աուդիո տողը. Ձայնային ապակոդավորման փուլը տեղի "
1878 "չի ունենա, այսպիսով փրկարար որոշ մշակման իշխանություն\"."
1879
1880 #: src/libvlc-module.c:136
1881 #, fuzzy
1882 msgid "Audio gain"
1883 msgstr "Ավտո ուժեղացում"
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:138
1886 #, fuzzy
1887 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1888 msgstr "Սա մուլտիպլեքսոր որ կօգտագործվի աուդիո\"."
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:140
1891 #, fuzzy
1892 msgid "Audio output volume step"
1893 msgstr "Ձայնի ելքը ձայնը քայլ"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:142
1896 #, fuzzy
1897 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1898 msgstr ""
1899 "քայլի չափը ձայնը է շարժական օգտագործում այս տարբերակը, մի շարք ից 0 1024."
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:145
1902 #, fuzzy
1903 msgid "Remember the audio volume"
1904 msgstr "Լռությամբ ձայնի բարձրությունը"
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:147
1907 msgid ""
1908 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1909 msgstr ""
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:150
1912 #, fuzzy
1913 msgid "Audio desynchronization compensation"
1914 msgstr "Ձայնային desynchronization փոխհատուցում`"
1915
1916 #: src/libvlc-module.c:152
1917 #, fuzzy
1918 msgid ""
1919 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1920 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1921 msgstr ""
1922 "Այս ձգձգում է աուդիո տողը. Հետաձգումը պետք է տրվի միլիվարկյաններով. Սա "
1923 "կարելի է հարմար, եթե դուք նկատում է lag միջեւ վիդեո եւ աուդիո\"."
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:155
1926 #, fuzzy
1927 msgid "Audio resampler"
1928 msgstr "Ձայնային կտոր փոխարժեքի"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:157
1931 #, fuzzy
1932 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1933 msgstr ""
1934 "Այս ընտրյալների համար, որը տրանսպորտային արձանագրություն օգտագործման համար "
1935 "RTP\"."
1936
1937 #: src/libvlc-module.c:160
1938 #, fuzzy
1939 msgid ""
1940 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1941 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1942 "played)."
1943 msgstr ""
1944 "Այս սահմանում աուդիո արտադրությունը ալիքները ռեժիմում, որոնք կօգտագործվեն "
1945 "ըստ լռելյայն, երբ հնարավոր է (ie., եթե Ձեր համակարգիչը պաշտպանում է այն, "
1946 "ինչպես նաեւ ձայնային հոսքի են խաղացել)."
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1949 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1950 #, fuzzy
1951 msgid "Use S/PDIF when available"
1952 msgstr "Օգտագործել S / PDIF, երբ մատչելի է`"
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:166
1955 #, fuzzy
1956 msgid ""
1957 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1958 "audio stream being played."
1959 msgstr ""
1960 "Ս / PDIF կարող են օգտագործվել լռությամբ երբ ձեր համակարգիչը պաշտպանում է "
1961 "այն, ինչպես նաեւ ձայնային հոսքի են խաղում\"."
1962
1963 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1964 #, fuzzy
1965 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1966 msgstr "սահմանել բացահայտման Dolby շրջապատել"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:171
1969 #, fuzzy
1970 msgid ""
1971 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1972 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1973 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1974 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1975 msgstr ""
1976 "Օգտագործեք այս, երբ դուք գիտեք ձեր հոսքային է (կամ ոչ), կոդավորված հետ Dolby "
1977 "շրջապատել, բայց չի բացահայտող մեթոդներ, որպես այդպիսին. Նույնիսկ եթե հոսքի "
1978 "չէ իրականում կոդավորված հետ Dolby շրջապատել, կվերածվի այս տարբերակը կարող է "
1979 "բարձրացնել ձեր փորձը, հատկապես, երբ համատեղել հետ Ականջակալ կանալ խառնիչ \"."
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1982 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1983 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1984 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1985 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1986 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1987 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1988 msgid "Auto"
1989 msgstr "Ավտոմատ"
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1992 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1993 msgid "On"
1994 msgstr "Միացնել"
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1997 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1998 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1999 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
2000 msgid "Off"
2001 msgstr "Անջատել"
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:180
2004 #, fuzzy
2005 msgid "Stereo audio output mode"
2006 msgstr "Ձայնային ելքային մոդուլը"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:192
2009 #, fuzzy
2010 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
2011 msgstr ""
2012 "Այս հավելում է աուդիո հաղորդագրություն վերամշակման ֆիլտրերը, փոփոխել ձայնի "
2013 "մատուցում է\"."
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:197
2016 #, fuzzy
2017 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
2018 msgstr "Այս հավելում Վիզուալիզացիայի modules (սպեկտրի վերլուծիչ, եւ այլն)."
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:201
2021 #, fuzzy
2022 msgid "Replay gain mode"
2023 msgstr "Replay ուժեղացում ռեժիմ`"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:203
2026 #, fuzzy
2027 msgid "Select the replay gain mode"
2028 msgstr "Ընտրեք replay ուժեղացում ռեժիմը"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:205
2031 #, fuzzy
2032 msgid "Replay preamp"
2033 msgstr "Replay preamp"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:207
2036 #, fuzzy
2037 msgid ""
2038 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
2039 "replay gain information"
2040 msgstr ""
2041 "Սա թույլ է տալիս փոխել հիմնական նպատակային մակարդակը (89 DB) համար հոսքի հետ "
2042 "replay ստանալ տեղեկություններ"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:210
2045 #, fuzzy
2046 msgid "Default replay gain"
2047 msgstr "Լռությամբ replay ուժեղացում`"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:212
2050 #, fuzzy
2051 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
2052 msgstr ""
2053 "Սա է ուժեղացում օգտագործվում է հոսքային առանց replay ստանալ տեղեկություններ"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:214
2056 #, fuzzy
2057 msgid "Peak protection"
2058 msgstr "Պիկ պաշտպանություն"
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:216
2061 #, fuzzy
2062 msgid "Protect against sound clipping"
2063 msgstr "Protect դեմ հնչուն clipping"
2064
2065 #: src/libvlc-module.c:219
2066 #, fuzzy
2067 msgid "Enable time stretching audio"
2068 msgstr "Միացնել անգամ streching աուդիո"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:221
2071 #, fuzzy
2072 msgid ""
2073 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
2074 "audio pitch"
2075 msgstr ""
2076 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս խաղալ աուդիո ավելի ցածր կամ ավելի "
2077 "բարձր արագությամբ, առանց վրա ազդող աուդիո շինել"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
2080 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
2081 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
2082 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
2083 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
2084 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
2085 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
2086 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
2087 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
2088 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
2089 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
2090 msgid "None"
2091 msgstr "Ոչ մի"
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:236
2094 #, fuzzy
2095 msgid ""
2096 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
2097 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
2098 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
2099 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
2100 "options."
2101 msgstr ""
2102 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը վիդեո ելքը ենթահամակարգ. "
2103 "Դուք կարող եք, օրինակ, թույլ են տալիս վիդեո զտիչներ (deinterlacing, image "
2104 "կանոնավորող, եւ այլն). Թույլատրել այս ֆիլտրերի այստեղ եւ կազմաձեւել նրանց \" "
2105 "վիդեո ֆիլտրերի  \" modules բաժին. Դուք կարող եք նաեւ սահմանել շատ տարբեր "
2106 "վիդեո ընտրանքներ \"."
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:242
2109 msgid "Video output module"
2110 msgstr "Վիդեո ելքի մոդուլը"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:244
2113 #, fuzzy
2114 msgid ""
2115 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
2116 "automatically select the best method available."
2117 msgstr ""
2118 "Սա է այն տեսահոլովակը, արտադրությունը եղանակը օգտագործվում է VLC. Լռությամբ "
2119 "վարքն է ավտոմատ կերպով ընտրել լավագույն եղանակը հասանելի."
2120
2121 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
2122 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
2123 msgid "Enable video"
2124 msgstr "Միացնել վիդեոն"
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:249
2127 #, fuzzy
2128 msgid ""
2129 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
2130 "not take place, thus saving some processing power."
2131 msgstr ""
2132 "Դուք կարող եք լիովին անջատել վիդեո տողը. Տեսաֆիլմը ապակոդավորման փուլը տեղի "
2133 "չի ունենա, այսպիսով փրկարար որոշ մշակման իշխանություն\"."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
2136 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
2137 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
2138 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
2139 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
2140 msgid "Video width"
2141 msgstr "Վիդեոյի լայնությունը"
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:254
2144 #, fuzzy
2145 msgid ""
2146 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
2147 "characteristics."
2148 msgstr ""
2149 "Դուք կարող եք Սահմանել վիդեո լայնություն. Ըստ լռությամբ (-1), VLC կլինի "
2150 "շտկել վիդեո հատկանիշներով."
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
2153 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
2154 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
2155 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
2156 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
2157 msgid "Video height"
2158 msgstr "Վիդեոյի բարձրություն"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:259
2161 #, fuzzy
2162 msgid ""
2163 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
2164 "video characteristics."
2165 msgstr ""
2166 "Դուք կարող եք Սահմանել վիդեո բարձրությունը. Ըստ լռությամբ (-1), VLC կլինի "
2167 "շտկել վիդեո հատկանիշներով."
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:262
2170 msgid "Video X coordinate"
2171 msgstr "Վիդեոյի X կորդինատ"
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:264
2174 #, fuzzy
2175 msgid ""
2176 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
2177 "coordinate)."
2178 msgstr ""
2179 "Դուք կարող եք Սահմանել դիրքորոշումը, էջի վերեւի ձախ անկյունում վիդեո "
2180 "պատուհանի (X կորդինատով)."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:267
2183 msgid "Video Y coordinate"
2184 msgstr "Վիդեոյի Y կորդինատ"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:269
2187 #, fuzzy
2188 msgid ""
2189 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2190 "coordinate)."
2191 msgstr ""
2192 "Դուք կարող եք Սահմանել դիրքորոշումը, էջի վերեւի ձախ անկյունում վիդեո "
2193 "պատուհանի (Y կորդինատով)."
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:272
2196 msgid "Video title"
2197 msgstr "Վիդեոյի վերնագիր"
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:274
2200 msgid ""
2201 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2202 "interface)."
2203 msgstr "Վիդեո պատուհանի անուն (եթե վիդեոն չկա)."
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:277
2206 #, fuzzy
2207 msgid "Video alignment"
2208 msgstr "Վիդեո settings"
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:279
2211 #, fuzzy
2212 msgid ""
2213 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2214 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2215 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2216 msgstr ""
2217 "Սահմանել է հավասարեցում է վիդեո իր պատուհանում. Ըստ լռությամբ (0) դա կլինի "
2218 "կենտրոնացած (0 = կենտրոն, 1 = ձախ, 2 = աջ, 4 = վերեւում, 8 = ներքեւից, դուք "
2219 "կարող եք նաեւ օգտագործել համադրությունը այդ արժեքները, ինչպես 6 = 4 +2 "
2220 "իմաստը վերին աջ)."
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
2223 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
2224 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2225 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
2226 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2227 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2228 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2229 #: modules/video_filter/rss.c:173
2230 msgid "Center"
2231 msgstr "Կենտրոն"
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2234 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2235 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2236 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2237 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2238 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2239 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2240 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2241 msgid "Top"
2242 msgstr "Վերեւի"
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2245 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2246 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2247 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2248 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2249 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2250 msgid "Bottom"
2251 msgstr "Ներքեւի"
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2254 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2255 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2256 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2257 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2258 #: modules/video_filter/rss.c:174
2259 msgid "Top-Left"
2260 msgstr "Վերևի-Ձախ"
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2263 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2264 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2265 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2266 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2267 #: modules/video_filter/rss.c:174
2268 msgid "Top-Right"
2269 msgstr "Վերևի-աջ"
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2272 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2273 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2274 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2275 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2276 #: modules/video_filter/rss.c:174
2277 msgid "Bottom-Left"
2278 msgstr "Ներքեւի-Ձախ"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2281 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2282 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2283 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2284 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2285 #: modules/video_filter/rss.c:174
2286 msgid "Bottom-Right"
2287 msgstr "Ներքեւի-Աջ"
2288
2289 #: src/libvlc-module.c:287
2290 msgid "Zoom video"
2291 msgstr "Խոշորացնել վիդեոն"
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:289
2294 #, fuzzy
2295 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2296 msgstr "Դուք կարող եք խոշորացում վիդեո կողմից նշված գործոնի\"."
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:291
2299 #, fuzzy
2300 msgid "Grayscale video output"
2301 msgstr "Grayscale վիդեո ելք"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:293
2304 #, fuzzy
2305 msgid ""
2306 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2307 "save some processing power."
2308 msgstr ""
2309 "Ելքային վիդեո է grayscale. Ինչպես գույնը տեղեկատվություն չեն decoded, սա "
2310 "կարող է պահպանել որոշ մշակման իշխանություն\"."
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:296
2313 #, fuzzy
2314 msgid "Embedded video"
2315 msgstr "Ներդրված վիդեո"
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:298
2318 #, fuzzy
2319 msgid "Embed the video output in the main interface."
2320 msgstr "Ներկառուցել վիդեո արտադրությունը է հիմնական ինտերֆեյսի."
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:300
2323 msgid "Fullscreen video output"
2324 msgstr "Ողջ էկրանով վիդեո ելք"
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:302
2327 #, fuzzy
2328 msgid "Start video in fullscreen mode"
2329 msgstr "Սկսել վիդեո է ողջ էկրանով ռեժիմում"
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:304
2332 #, fuzzy
2333 msgid "Overlay video output"
2334 msgstr "խուփ վիդեո ելք"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:306
2337 #, fuzzy
2338 msgid ""
2339 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2340 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2341 msgstr ""
2342 "պատել է սարք արագացմանը հնարավորությունների Ձեր վիդեո քարտի (ունակությունը "
2343 "մատուցել վիդեո ուղղակիորեն). VLC փորձելու է օգտագործել այն կողմից լռելյայն."
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2346 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2347 msgid "Always on top"
2348 msgstr "Միշտ երևացող"
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:311
2351 #, fuzzy
2352 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2353 msgstr "Միշտ տեղը վիդեո պատուհանի վերեւում այլ պատուհաններ."
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:313
2356 #, fuzzy
2357 msgid "Enable wallpaper mode "
2358 msgstr "Միացնել պաստառ ռեժիմ`"
2359
2360 #: src/libvlc-module.c:315
2361 #, fuzzy
2362 msgid ""
2363 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2364 msgstr ""
2365 "Պաստառը ռեժիմ Ձեզ թույլ է տալիս ցույց տալ այն տեսահոլովակը, որպես desktop "
2366 "ֆոնի վրա\"."
2367
2368 #: src/libvlc-module.c:318
2369 #, fuzzy
2370 msgid "Show media title on video"
2371 msgstr "Ցույց տալ մեդիա title մասին վիդեո"
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:320
2374 #, fuzzy
2375 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2376 msgstr "Ցույց տալ վերնագիրը վիդեո վերեւում չունիս."
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:322
2379 #, fuzzy
2380 msgid "Show video title for x milliseconds"
2381 msgstr "Ցույց տալ վիդեո կոչումը x միլիվարկյաններով"
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:324
2384 #, fuzzy
2385 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2386 msgstr ""
2387 "Ցույց տալ վիդեո կոչումը n միլիվարկյաններով, լռությամբ է 5000 ms (5 վրկ.)"
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:326
2390 #, fuzzy
2391 msgid "Position of video title"
2392 msgstr "դիրքը վիդեո կոչում"
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:328
2395 #, fuzzy
2396 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2397 msgstr ""
2398 "Տեղ նկարահանելու, որտեղ ցուցադրելու անվանումը (նախնական ներքեւի կենտրոնում)."
2399
2400 #: src/libvlc-module.c:330
2401 #, fuzzy
2402 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2403 msgstr "Թաքցնել կուրսորը եւ ողջ էկրանով ղեկավարումը հետո x միլիվարկյաններով"
2404
2405 #: src/libvlc-module.c:333
2406 #, fuzzy
2407 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2408 msgstr "Թաքցնել կուրսորը եւ ողջ էկրանով ղեկավարումը հետո x միլիվարկյաններով"
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2411 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2412 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2413 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2414 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2415 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2416 #, fuzzy
2417 msgid "Deinterlace"
2418 msgstr "Deinterlace"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2421 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2422 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2423 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2424 #, fuzzy
2425 msgid "Deinterlace mode"
2426 msgstr "Deinterlace ռեժիմ"
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:348
2429 #, fuzzy
2430 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2431 msgstr "Deinterlace միջոց օգտագործելու համար վիդեո վերամշակման."
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2434 msgid "Discard"
2435 msgstr "Դեն նետել"
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2438 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2439 msgid "Blend"
2440 msgstr "Խառնել"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2443 msgid "Mean"
2444 msgstr "Միջին"
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2447 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2448 #, fuzzy
2449 msgid "Bob"
2450 msgstr "Bob"
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2453 msgid "Linear"
2454 msgstr "Գծային"
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2457 msgid "Phosphor"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2461 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:365
2465 #, fuzzy
2466 msgid "Disable screensaver"
2467 msgstr "Անջատել Էկրանապահ"
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:366
2470 #, fuzzy
2471 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2472 msgstr "Արգելել են Էկրանապահ ընթացքում վիդեո ընթացք\"."
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:368
2475 #, fuzzy
2476 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2477 msgstr "չխոչընդոտել, իշխանությունը կառավարման daemon ընթացքում ընթացք"
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:369
2480 #, fuzzy
2481 msgid ""
2482 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2483 "computer being suspended because of inactivity."
2484 msgstr ""
2485 "Inhibits իշխանության կառավարման daemon ընթացքում որեւէ ընթացք, խուսափել "
2486 "համակարգչային լինելով կասեցվել պատճառով անգործությունը."
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2489 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2490 msgid "Window decorations"
2491 msgstr "Պատուհանի արտաքին դեսք"
2492
2493 #: src/libvlc-module.c:374
2494 #, fuzzy
2495 msgid ""
2496 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2497 "giving a \"minimal\" window."
2498 msgstr ""
2499 "VLC կարող խուսափել ստեղծման պատուհանի վերնագիր, շրջանակներ, եւ այլն .. շուրջ "
2500 "վիդեո, տալով a \", նվազագույն  \"պատուհան\"."
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:377
2503 #, fuzzy
2504 msgid "Video splitter module"
2505 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:379
2508 #, fuzzy
2509 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2510 msgstr "Այս հավելում վիդեո ելք ֆիլտրերը, ինչպես կրկնօրինակ կամ պատի"
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:381
2513 msgid "Video filter module"
2514 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:383
2517 #, fuzzy
2518 msgid ""
2519 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2520 "instance deinterlacing, or distort the video."
2521 msgstr ""
2522 "Այս հավելում է հետընտրական վերամշակման ֆիլտրերը, Լիտվան նկարի որակը, օրինակ "
2523 "deinterlacing, կամ խեղաթյուրում է վիդեո."
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:387
2526 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2527 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի պանակ (կամ ֆայլի անուն)"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:389
2530 #, fuzzy
2531 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2532 msgstr "պանակ, որտեղ վիդեո նկարներ կպահվեն\"."
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2535 msgid "Video snapshot file prefix"
2536 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի ֆայլի նախածանցը"
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:395
2539 msgid "Video snapshot format"
2540 msgstr "Վիդեոյից արված արված նկարի ֆորմատը"
2541
2542 #: src/libvlc-module.c:397
2543 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2544 msgstr ""
2545 "Պատկերի ֆորմատը, որը կօգտագործվի վիդեոյից արված նկարները պահելու ժամանակ"
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:399
2548 #, fuzzy
2549 msgid "Display video snapshot preview"
2550 msgstr "Ցույց տալ վիդեո նկարի preview"
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:401
2553 #, fuzzy
2554 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2555 msgstr "Ցույց է նկարի Նախադիտման է էկրանի ի վերին ձախ անկյունում\"."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:403
2558 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2559 msgstr "Օգտագործել հաջորդական թվերի ամսաթվի փոխարեն"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:405
2562 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2563 msgstr ""
2564 "Օգտագործել հաջորդական թվերի ամսաթվի փոխարեն նկարների համարակալման համար"
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:407
2567 msgid "Video snapshot width"
2568 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի բարձրություն"
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:409
2571 #, fuzzy
2572 msgid ""
2573 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2574 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2575 msgstr ""
2576 "Դուք կարող եք Սահմանել լայնությունը վիդեո նկարի. Լռությամբ այն պահում "
2577 "բնօրինակը լայնությունը (-1). Օգտագործելով 0 կլինի մասշտաբի լայնությունը "
2578 "պահելու առումով հարաբերակցությունը."
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:413
2581 msgid "Video snapshot height"
2582 msgstr "Վիդեոյից արված նկարի բարձրություն"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:415
2585 #, fuzzy
2586 msgid ""
2587 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2588 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2589 "ratio."
2590 msgstr ""
2591 "Դուք կարող եք Սահմանել բարձրության վիդեո նկարի. Լռությամբ այն պահում "
2592 "բնօրինակը բարձրությունը (-1). Օգտագործելով 0 կլինի սանդղակի բարձրությունը "
2593 "պահելու առումով հարաբերակցությունը."
2594
2595 #: src/libvlc-module.c:419
2596 msgid "Video cropping"
2597 msgstr "Վիդեոյի եզրերից կտրում"
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:421
2600 #, fuzzy
2601 msgid ""
2602 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2603 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2604 msgstr ""
2605 "Այս ուժերի է cropping աղբյուրի վիդեո. Ընդունված ֆորմատներ են, x, y (4.3, "
2606 "16:9, եւ այլն) հայտնելով գլոբալ պատկերի առումով\"."
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:425
2609 msgid "Source aspect ratio"
2610 msgstr "Օրիգինալ չափերի հարաբերություն"
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:427
2613 #, fuzzy
2614 msgid ""
2615 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2616 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2617 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2618 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2619 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2620 msgstr ""
2621 "Այս ուժերի աղբյուր առումով հարաբերակցությունը. Օրինակ, որոշ DVD-ներ պնդում "
2622 "են, պետք է 16:9 իսկ նրանք, փաստորեն, 4.3. Սա նաեւ կարող է օգտագործվել որպես "
2623 "ակնարկ համար VLC, երբ մի ֆիӀ¬մ չունի չափերի հարաբերությունը տեղեկություններ. "
2624 "Ընդունված ֆորմատներ են, x, y (4.3, 16:9, եւ այլն) հայտնելով գլոբալ պատկերի "
2625 "առումով, կամ float արժեք (1.25, 1,3333, եւ այլն) հայտնելով կարող է անկախ "
2626 "ղեկավարվել squareness \"."
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:434
2629 #, fuzzy
2630 msgid "Video Auto Scaling"
2631 msgstr "Վիդեո Ավտո փոխում է խումբը"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:436
2634 #, fuzzy
2635 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2636 msgstr "Թող վիդեո սանդղակի տեղավորել տվյալ պատուհանը կամ ողջ էկրանով\"."
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:438
2639 msgid "Video scaling factor"
2640 msgstr "Վիդեո ձգման գործակից"
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:440
2643 #, fuzzy
2644 msgid ""
2645 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2646 "Default value is 1.0 (original video size)."
2647 msgstr ""
2648 "ձգման գործակից է, որն օգտագործվում է Ավտո միջավայրի ստեղնաշարի ձգման ցուցիչ "
2649 "անջատված է. \n"
2650 " Լռելյայն արժեք է 1.0 (original վիդեո չափը)."
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:443
2653 msgid "Custom crop ratios list"
2654 msgstr "Հնարավոր եզրերից կտրման գործակիցների ցուցակ"
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:445
2657 #, fuzzy
2658 msgid ""
2659 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2660 "crop ratios list."
2661 msgstr ""
2662 "ստորակետով առանձնացված ցանկը բերքի ratios որը պետք է ավելացված է միջադեմի ի "
2663 "բերքի ratios պանակ."
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:448
2666 msgid "Custom aspect ratios list"
2667 msgstr "Հնարավոր չափերի հարաբերության ցուցակ"
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:450
2670 #, fuzzy
2671 msgid ""
2672 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2673 "aspect ratio list."
2674 msgstr ""
2675 "ստորակետով առանձնացված ցանկը չափերի հարաբերություն որը պետք է ավելացված է "
2676 "միջադեմի ի առումով հարաբերակցությունը պանակ."
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:453
2679 #, fuzzy
2680 msgid "Fix HDTV height"
2681 msgstr "վերանորոգել HDTV բարձրություն"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:455
2684 #, fuzzy
2685 msgid ""
2686 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2687 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2688 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2689 msgstr ""
2690 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս պատշաճ քննության HDTV-1080 վիդեո "
2691 "ֆորմատով, եթե նույնիսկ կոտրված կոդավորիչ սխալ է սահմանում հասակ է 1088 "
2692 "տողերը. Դուք պետք է միայն անջատել այդ տարբերակը, եթե Ձեր տեսահոլովակը ունի "
2693 "ոչ ստանդարտ ֆորմատի են պահանջում բոլոր 1088 գծեր\"."
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:460
2696 #, fuzzy
2697 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2698 msgstr "Մոնիտոր կարող է անկախ ղեկավարվել չափերի հարաբերությունը"
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:462
2701 #, fuzzy
2702 msgid ""
2703 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2704 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2705 "order to keep proportions."
2706 msgstr ""
2707 "Այս ուժերի է մոնիտորի առումով հարաբերակցությունը. Առավել մոնիտորները "
2708 "հրապարակում պիքսել (1.1). Եթե դուք ունեք 16:9 էկրանին, դուք կարող Անհրաժեշտ "
2709 "է փոխել այս է 4.3 պահելու համար համամասնություններով\"."
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2712 msgid "Skip frames"
2713 msgstr "Շրջանցել կադրերը"
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:468
2716 #, fuzzy
2717 msgid ""
2718 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2719 "computer is not powerful enough"
2720 msgstr ""
2721 "Թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս framedropping վրա MPEG2 առու. "
2722 "Framedropping է տեղի ունենում, երբ ձեր համակարգիչը չի հզոր բավարար`"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:471
2725 #, fuzzy
2726 msgid "Drop late frames"
2727 msgstr "Մի կաթիլ ուշ շրջանակներ"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:473
2730 #, fuzzy
2731 msgid ""
2732 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2733 "intended display date)."
2734 msgstr ""
2735 "Այս կաթիլներ շրջանակներ, որոնք ուշ (կժամանի վիդեո արտադրությունը հետո "
2736 "նախատեսված է ցուցադրել ամսաթիվը)."
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:476
2739 #, fuzzy
2740 msgid "Quiet synchro"
2741 msgstr "Հանդարտ synchro"
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:478
2744 #, fuzzy
2745 msgid ""
2746 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2747 "synchronization mechanism."
2748 msgstr ""
2749 "Այս խուսափում flooding ուղերձը տեղեկամատյանում հետ debug թողարկման ից վիդեո "
2750 "տողը համաժամացման մեխանիզմը\"."
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:481
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Key press events"
2755 msgstr "բանալի մամլո իրադարձությունները`"
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:483
2758 #, fuzzy
2759 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2760 msgstr ""
2761 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս VLC կոճակ ից (ոչ ներդրված) վիդեո "
2762 "պատուհանի\"."
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2765 #, fuzzy
2766 msgid "Mouse events"
2767 msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:487
2770 #, fuzzy
2771 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2772 msgstr ""
2773 "Սա թույլ է տրվում - թույլատրված է տալիս քննության մուկ Սեղմումներ վրա վիդեո."
2774
2775 #: src/libvlc-module.c:495
2776 #, fuzzy
2777 msgid ""
2778 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2779 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2780 "channel."
2781 msgstr ""
2782 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը մուտքագրման ենթահամակարգ, "
2783 "օրինակ, DVD կամ VCD սարքի, ցանցի ինտերֆեյսը պարամետրերը կամ լուսագրային ալիքը"
2784 "\"."
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:499
2787 #, fuzzy
2788 msgid "File caching (ms)"
2789 msgstr "Զտիչի երկարություն (մվ)"
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:501
2792 #, fuzzy
2793 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2794 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:503
2797 #, fuzzy
2798 msgid "Live capture caching (ms)"
2799 msgstr "հոսք\" տողը մուլտիպլեքսոր քեշացման (MS) "
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:505
2802 #, fuzzy
2803 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2804 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:507
2807 #, fuzzy
2808 msgid "Disc caching (ms)"
2809 msgstr "Քեշացման արժեքը (MS)"
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:509
2812 #, fuzzy
2813 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2814 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:511
2817 #, fuzzy
2818 msgid "Network caching (ms)"
2819 msgstr "Էքստրա ցանցի քեշացման արժեքը (MS)"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:513
2822 #, fuzzy
2823 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2824 msgstr "Քեշացման արժեքը համար ֆայլերը, թ միլիվարկյաններով\"."
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:515
2827 #, fuzzy
2828 msgid "Clock reference average counter"
2829 msgstr "Ժամացույց հղում միջին counter"
2830
2831 #: src/libvlc-module.c:517
2832 #, fuzzy
2833 msgid ""
2834 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2835 "to 10000."
2836 msgstr ""
2837 "Երբ օգտագործելով PVR մուտքագրման (կամ, շատ անկանոն աղբյուր), դուք պետք է "
2838 "սահմանել սույն 10000\"."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:520
2841 #, fuzzy
2842 msgid "Clock synchronisation"
2843 msgstr "Ժամացույց համաժամացման"
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:522
2846 #, fuzzy
2847 msgid ""
2848 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2849 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2850 msgstr ""
2851 "Դա կարելի է անջատել մուտքագրման ժամացույցը համաժամացման համար իրական "
2852 "ժամանակի աղբյուրները. Օգտագործեք այս եթե ձեզ փորձը ընդհատ - ընդհատ ընթացք "
2853 "ցանցային հոսանքներին."
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:526
2856 #, fuzzy
2857 msgid "Clock jitter"
2858 msgstr "Ժամացույց jitter"
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:528
2861 #, fuzzy
2862 msgid ""
2863 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2864 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2865 msgstr ""
2866 "Այն պատմում է ժամացույցի ալգորիթմներ, թե ինչ է առավելագույն ներդրում jitter, "
2867 "որ համարվում է վավերական է եւ կարող է փոխհատուցվել (in միլիվարկյաններով)"
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:531
2870 #, fuzzy
2871 msgid "Network synchronisation"
2872 msgstr "ցանց համաժամացման"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:532
2875 #, fuzzy
2876 msgid ""
2877 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2878 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2879 msgstr ""
2880 "Սա թույլ է տալիս հեռակա միարժամանակ ժամացույցներ համար սերվերային եւ "
2881 "հաճախորդի. Մանրամասն պարամետրեր մատչելի են Ընդլայնված / Ցանց Սինքրոնացում\"."
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2884 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2885 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2886 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2887 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2888 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2889 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2890 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2891 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2892 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2893 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2894 msgid "Default"
2895 msgstr "Հիմնական"
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2898 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2899 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2900 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2901 msgid "Enable"
2902 msgstr "Միացնել"
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:540
2905 #, fuzzy
2906 msgid "MTU of the network interface"
2907 msgstr "MTU Ցանցի ինտերֆեյսի"
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:542
2910 #, fuzzy
2911 msgid ""
2912 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2913 "over the network (in bytes)."
2914 msgstr ""
2915 "Սա առավելագույն դիմումը միաշերտ եւ փաթեթային չափ, որը կարող է փոխանցվել "
2916 "շուրջ ցանցի (in բայթեր)."
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2919 #, fuzzy
2920 msgid "Hop limit (TTL)"
2921 msgstr "Hop սահմանաչափ (TTL)"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2924 #, fuzzy
2925 msgid ""
2926 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2927 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2928 "in default)."
2929 msgstr ""
2930 "Սա hop սահմանաչափը (նաեւ հայտնի է որպես \" Ժամանակ-to-Live  \"կամ TTL) ՀՀ "
2931 "multicast փաթեթներ ուղարկել կողմից հոսք արտադրությունը (-1 = օգտագործել "
2932 "օպերացիոն համակարգը ներկառուցված լռությամբ)."
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:553
2935 #, fuzzy
2936 msgid "Multicast output interface"
2937 msgstr "Multicast ելքը ինտերֆեյսի"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:555
2940 #, fuzzy
2941 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2942 msgstr "Լռությամբ multicast ինտերֆեյսի. Այս overrides է մարշուտիզացիա սեղանի."
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:557
2945 #, fuzzy
2946 msgid "DiffServ Code Point"
2947 msgstr "DiffServ օրենսգրքի կետ"
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:558
2950 #, fuzzy
2951 msgid ""
2952 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2953 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2954 msgstr ""
2955 "տարբերակված Ծառայություններ օրենսգրքի կետ համար հեռացող UDP հոսքերի (կամ "
2956 "IPv4 տեսակը ծառայության, կամ IPv6 երթեւեկության Դուք փնտրել). Այս համար "
2957 "օգտագործվում է ցանցի սպասարկման որակի."
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:564
2960 #, fuzzy
2961 msgid ""
2962 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2963 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2964 msgstr ""
2965 "Ընտրեք, որ ծրագիրը ընտրել, տալով իր ծառայության ID. Համար օգտագործեք միայն "
2966 "սա, եթե ցանկանում եք կարդալ բազմաբնույթ ծրագիր հոսքային (ինչպես DVB հոսքերի "
2967 "օրինակ)."
2968
2969 #: src/libvlc-module.c:570
2970 #, fuzzy
2971 msgid ""
2972 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2973 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2974 "(like DVB streams for example)."
2975 msgstr ""
2976 "Ընտրեք ծրագրերի ընտրել տալով մի ստորակետերով առանձնացված ցանկ Ծառայության "
2977 "համարները (SIDs). Համար օգտագործեք միայն սա, եթե ցանկանում եք կարդալ "
2978 "բազմաբնույթ ծրագիր հոսքային (ինչպես DVB հոսքերի օրինակ)."
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2981 msgid "Audio track"
2982 msgstr "Ձայնային գիծ"
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:578
2985 #, fuzzy
2986 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2987 msgstr "հոսք համարը ձայնային ալիքը օգտագործել են (0 n)."
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2990 #, fuzzy
2991 msgid "Subtitle track"
2992 msgstr "Ենթագրերի  գիծ"
2993
2994 #: src/libvlc-module.c:583
2995 #, fuzzy
2996 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2997 msgstr "հոսք համարը ենթագիր ալիքը օգտագործել են (0 n)."
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
3000 #, fuzzy
3001 msgid "Audio language"
3002 msgstr "Ձայնային լեզվի"
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:588
3005 #, fuzzy
3006 msgid ""
3007 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
3008 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
3009 "language)."
3010 msgstr ""
3011 "Language է աուդիո են տանում ցանկանում եք օգտվել (ստորակետով առանձնացված, "
3012 "երկու կամ երեք նամակ երկրի կոդը, ապա կարող եք օգտագործել 'ոչ' խուսափելու "
3013 "fallback մեկ այլ լեզու)\"."
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:591
3016 msgid "Subtitle language"
3017 msgstr "Ենթագրի լեզուն"
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:593
3020 #, fuzzy
3021 msgid ""
3022 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
3023 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
3024 msgstr ""
3025 "Language է ենթագիր են տանում ցանկանում եք օգտվել (ստորակետով առանձնացված, "
3026 "երկու կամ երեք նամակ երկրի կոդը, ապա կարող եք օգտագործել 'ցանկացած' որպես "
3027 "fallback)."
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:596
3030 #, fuzzy
3031 msgid "Menu language"
3032 msgstr "Մենյուների լեզուն`"
3033
3034 #: src/libvlc-module.c:598
3035 #, fuzzy
3036 msgid ""
3037 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
3038 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
3039 msgstr ""
3040 "Language է ենթագիր են տանում ցանկանում եք օգտվել (ստորակետով առանձնացված, "
3041 "երկու կամ երեք նամակ երկրի կոդը, ապա կարող եք օգտագործել 'ցանկացած' որպես "
3042 "fallback)."
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:602
3045 msgid "Audio track ID"
3046 msgstr "Ձայնային գծի ID-ն"
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:604
3049 #, fuzzy
3050 msgid "Stream ID of the audio track to use."
3051 msgstr "հոսք համարը ձայնային ալիքը օգտագործել\"."
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:606
3054 #, fuzzy
3055 msgid "Subtitle track ID"
3056 msgstr "Ենթագրերի գծի ID-ն"
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:608
3059 #, fuzzy
3060 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
3061 msgstr "հոսք\" ID-ն է ենթագիր ալիքը օգտագործել \"."
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:610
3064 #, fuzzy
3065 msgid "Preferred video resolution"
3066 msgstr "Նախընտրած ապակոդավորիչներ ցուցակում"
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:612
3069 msgid ""
3070 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
3071 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
3072 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
3073 "higher resolutions."
3074 msgstr ""
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:618
3077 #, fuzzy
3078 msgid "Best available"
3079 msgstr "):"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:618
3082 msgid "Full HD (1080p)"
3083 msgstr ""
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:618
3086 msgid "HD (720p)"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:619
3090 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:620
3094 msgid "Low Definition (360 lines)"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:621
3098 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:624
3102 #, fuzzy
3103 msgid "Input repetitions"
3104 msgstr "մեւտքային repetitions"
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:626
3107 #, fuzzy
3108 msgid "Number of time the same input will be repeated"
3109 msgstr "Միավորների ժամանակ նույն մուտքի կլինի կրկնվել`"
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Start time"
3114 msgstr "Սկսել ժամանակ"
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:630
3117 #, fuzzy
3118 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
3119 msgstr "ՀՀ հոսքի սկսվելու է այս պաշտոնը (վայրկյաններով)."
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
3122 #, fuzzy
3123 msgid "Stop time"
3124 msgstr "Վերջ ժամանակ"
3125
3126 #: src/libvlc-module.c:634
3127 #, fuzzy
3128 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
3129 msgstr "ՀՀ հոսքի դադարեցնում է այս պաշտոնը (վայրկյաններով)."
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:636
3132 #, fuzzy
3133 msgid "Run time"
3134 msgstr "Run ժամանակ"
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:638
3137 #, fuzzy
3138 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
3139 msgstr "ՀՀ հոսքի կշարունակվի այս տեւողությունը (վայրկյաններով)."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:640
3142 msgid "Fast seek"
3143 msgstr "Արագ որոնում"
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:642
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Favor speed over precision while seeking"
3148 msgstr "օգտին արագությունը ավելի բարձր ճշգրտության, իսկ ձգտում"
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:644
3151 msgid "Playback speed"
3152 msgstr "Ընթացքի արագություն"
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:646
3155 #, fuzzy
3156 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
3157 msgstr "Այս սահմանում է ընթացք արագություն (անվանական արագություն է 1.0)."
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:648
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Input list"
3162 msgstr "մեւտքային ցուցակում"
3163
3164 #: src/libvlc-module.c:650
3165 #, fuzzy
3166 msgid ""
3167 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
3168 "together after the normal one."
3169 msgstr ""
3170 "Դուք կարող եք տալ ստորակետերով առանձնացված ցուցակը inputs, որ պետք է "
3171 "concatenated միասին հետո նորմալ է\"."
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:653
3174 #, fuzzy
3175 msgid "Input slave (experimental)"
3176 msgstr "մեւտքային գերի (փորձնական)"
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:655
3179 #, fuzzy
3180 msgid ""
3181 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
3182 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
3183 "inputs."
3184 msgstr ""
3185 "Սա թույլ է տալիս խաղալ մի քանի inputs միաժամանակ. Այս հատկանիշն է, "
3186 "փորձարարական, ոչ բոլոր ձեւաչափերի աջակցություն են. Օգտագործեք '#' "
3187 "առանձնացված ցուցակը inputs\"."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:659
3190 msgid "Bookmarks list for a stream"
3191 msgstr "Էջանիշ ցուցակը հոսքի համար "
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:661
3194 #, fuzzy
3195 msgid ""
3196 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
3197 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
3198 "{...}\""
3199 msgstr ""
3200 "Դուք կարող եք ձեռքով տալ ցուցակը էջանիշները համար առու տեսքով \" (անուն = "
3201 "Էջանիշ-անունը, ժամանակին = պարտադիր չէ, անգամ `շեղում, բայթեր = "
3202 "հայեցողության-բայտ-շեղում },{...}  \""
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
3205 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
3206 msgid "Record directory or filename"
3207 msgstr "Գրանցել պանակ կամ ֆայլ"
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
3210 #, fuzzy
3211 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
3212 msgstr "պանակ կամ ֆայլի անվան, որտեղ գրառումները կպահվեն"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:669
3215 #, fuzzy
3216 msgid "Prefer native stream recording"
3217 msgstr "նախընտրում մայրենի հոսք ձայնագրությունը`"
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:671
3220 #, fuzzy
3221 msgid ""
3222 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
3223 "output module"
3224 msgstr ""
3225 "Երբ հնարավոր է, որ մուտքի հոսքի կգրանցվի փոխարեն օգտագործելով հոսքի ելքային "
3226 "մոդուլի"
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:674
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Timeshift directory"
3231 msgstr "Timeshift պանակ"
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:676
3234 #, fuzzy
3235 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
3236 msgstr "պանակ օգտագործվում է պահել timeshift ժամանակավոր ֆայլեր."
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:678
3239 #, fuzzy
3240 msgid "Timeshift granularity"
3241 msgstr "Timeshift granularity"
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:680
3244 #, fuzzy
3245 msgid ""
3246 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
3247 "to store the timeshifted streams."
3248 msgstr ""
3249 "Սա առավելագույն չափերը բայթեր ժամանակավոր ֆայլեր, որոնք կօգտագործվեն է պահել "
3250 "timeshifted հոսանքներին."
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:683
3253 #, fuzzy
3254 msgid "Change title according to current media"
3255 msgstr "Փոխել է տվյալների քեշացումը"
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:684
3258 msgid ""
3259 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
3260 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
3261 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
3262 "\" (Fall back on Title - Artist)"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:691
3266 #, fuzzy
3267 msgid ""
3268 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
3269 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
3270 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
3271 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
3272 msgstr ""
3273 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ փոփոխել պահվածքը Ենթանկարներ ենթահամակարգ. "
3274 "Դուք կարող եք, օրինակ, թույլ են տալիս Ենթանկարներ զտիչներ (լոգոն, եւ այլն). "
3275 "Թույլատրել այս ֆիլտրերի այստեղ եւ կազմաձեւել նրանց \" Ենթանկարներ ֆիլտրերի  "
3276 "\"modules բաժինը. Եք կարող են նաեւ սահմանել շատ տարբեր Ենթանկարներ "
3277 "ընտրանքներ \"."
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
3280 msgid "Force subtitle position"
3281 msgstr "Պարտադրել ենթագրի դիրքը"
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:699
3284 #, fuzzy
3285 msgid ""
3286 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
3287 "over the movie. Try several positions."
3288 msgstr ""
3289 "Դուք կարող եք օգտագործել այս տարբերակը տեղի է տիտրերով տակ ֆիլմը, փոխարեն "
3290 "ավելի քան ֆիլմը. Փորձեք մի քանի պաշտոններ."
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:702
3293 #, fuzzy
3294 msgid "Enable sub-pictures"
3295 msgstr "Միացնել ենթա - նկարներ"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:704
3298 #, fuzzy
3299 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
3300 msgstr "Դուք կարող եք լիովին անջատել ենթահանձնաժողով պատկերը վերամշակման."
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
3303 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
3304 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
3305 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
3306 msgid "On Screen Display"
3307 msgstr "On Screen Display"
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:708
3310 #, fuzzy
3311 msgid ""
3312 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
3313 "Display)."
3314 msgstr ""
3315 "VLC կարող հաղորդագրություններ վրա վիդեո. Սա կոչվում է OSD (ին Screen "
3316 "Display)."
3317
3318 #: src/libvlc-module.c:711
3319 #, fuzzy
3320 msgid "Text rendering module"
3321 msgstr "տեքստ թարգմանելը մոդուլը"
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:713
3324 msgid ""
3325 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3326 "instance."
3327 msgstr ""
3328 "VLC սովորաբար օգտագործում է Freetype, բայց սա թույլ է տալիս օգտագործել "
3329 "օրինակ svg:"
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:715
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Subpictures source module"
3334 msgstr "Ենթանկարներ զտիչ մոդուլը"
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:717
3337 #, fuzzy
3338 msgid ""
3339 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3340 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3341 msgstr ""
3342 "Այս հավելում է, այսպես կոչված, \" Ենթանկար ֆիլտրերի  \". Այս ֆիլտրերի խուփ "
3343 "որոշ պատկերների, կամ տեքստի շուրջ վիդեո (նման Տարբերանշանի, կամայական "
3344 "տեքստային, ...)."
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:720
3347 #, fuzzy
3348 msgid "Subpictures filter module"
3349 msgstr "Ենթանկարներ զտիչ մոդուլը"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:722
3352 #, fuzzy
3353 msgid ""
3354 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3355 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3356 msgstr ""
3357 "Այս հավելում է, այսպես կոչված, \" Ենթանկար ֆիլտրերի  \". Այս ֆիլտրերի խուփ "
3358 "որոշ պատկերների, կամ տեքստի շուրջ վիդեո (նման Տարբերանշանի, կամայական "
3359 "տեքստային, ...)."
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:725
3362 msgid "Autodetect subtitle files"
3363 msgstr "Autodetect ենթագրերի ֆայլեր"
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:727
3366 #, fuzzy
3367 msgid ""
3368 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3369 "(based on the filename of the movie)."
3370 msgstr ""
3371 "Ավտոմատ բացահայտումը մի ենթագիր ֆայլ, եթե ոչ մի ենթագիր ֆայլի անվան, հատուկ "
3372 "նշվում է (հիման վրա ֆայլի անվան, ՀՀ ֆիլմից)."
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:730
3375 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3376 msgstr "Ենթագրի ավտոմատ հայտնաբերման անճշտություն"
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:732
3379 #, fuzzy
3380 msgid ""
3381 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3382 "Options are:\n"
3383 "0 = no subtitles autodetected\n"
3384 "1 = any subtitle file\n"
3385 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3386 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3387 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3388 msgstr ""
3389 "Այս սահմանում է, թե ինչպես խուճուճ ենթագիր եւ կինոյի ֆայլի անվան "
3390 "համապատասխանող կլինի. Ընտրանքներ են: \n"
3391 " 0 = ոչ մի տեքստային Ӏ¢ացատրություններով autodetected \n"
3392 " 1 = ցանկացած ենթագիր ֆայլի \n"
3393 " 2 = ցանկացած ենթագիր ֆայլ, որը պարունակում է այս ֆիլմի անունը \n"
3394 " 3 = ենթագիր ֆայլի համապատասխանող ֆիլմի անունը հետ լրացուցիչ նիշը "
3395 "չգերազանցի \n"
3396 " 4 = ենթագիր ֆայլի համապատասխանող ֆիլմի անունը ճիշտ "
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:740
3399 msgid "Subtitle autodetection paths"
3400 msgstr "Ենթագրի ավտոմատ հայտնաբերման հասցեներ"
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:742
3403 #, fuzzy
3404 msgid ""
3405 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3406 "found in the current directory."
3407 msgstr ""
3408 "Նայեք համար ենթագիր ֆայլի այդ ճանապարհները եւս, եթե Ձեր ենթագիր ֆայլը չի "
3409 "գտնվել է ընթացիկ ցուցակում\"."
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:745
3412 msgid "Use subtitle file"
3413 msgstr "Օգտագործել ենթագրերով ֆայլ"
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:747
3416 #, fuzzy
3417 msgid ""
3418 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3419 "subtitle file."
3420 msgstr ""
3421 "ՀԻշողության այս ենթագիր ֆայլի. Լինելու համար, որն օգտագործվում է autodetect "
3422 "չի կարող հայտնաբերել Ձեր ենթագիր ֆայլը\"."
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:751
3425 msgid "DVD device"
3426 msgstr "DVD սարք"
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:752
3429 msgid "VCD device"
3430 msgstr "VCD սարք"
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:753
3433 msgid "Audio CD device"
3434 msgstr "Աուդիո CD սարքի"
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:757
3437 #, fuzzy
3438 msgid ""
3439 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3440 "the drive letter (e.g. D:)"
3441 msgstr ""
3442 "Սա է հիմնական DVD շարժակ (կամ ֆայլ) օգտագործել. Մի մոռացեք, որ աղիքի հետո "
3443 "քշել նամակը (eg. D:)"
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:760
3446 #, fuzzy
3447 msgid ""
3448 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3449 "the drive letter (e.g. D:)"
3450 msgstr ""
3451 "Սա է հիմնական DVD շարժակ (կամ ֆայլ) օգտագործել. Մի մոռացեք, որ աղիքի հետո "
3452 "քշել նամակը (eg. D:)"
3453
3454 #: src/libvlc-module.c:763
3455 #, fuzzy
3456 msgid ""
3457 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3458 "after the drive letter (e.g. D:)"
3459 msgstr ""
3460 "Սա է հիմնական DVD շարժակ (կամ ֆայլ) օգտագործել. Մի մոռացեք, որ աղիքի հետո "
3461 "քշել նամակը (eg. D:)"
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:770
3464 #, fuzzy
3465 msgid "This is the default DVD device to use."
3466 msgstr "Սա է հիմնական DVD սարքի օգտագործման համար."
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:772
3469 #, fuzzy
3470 msgid "This is the default VCD device to use."
3471 msgstr "Սա է հիմնական VCD սարքի օգտագործման համար."
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:774
3474 #, fuzzy
3475 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3476 msgstr "Սա է հիմնական Աուդիո CD սարքի օգտագործման համար."
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:791
3479 #, fuzzy
3480 msgid "TCP connection timeout"
3481 msgstr "TCP կապ առավելագույն սպասում"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:793
3484 #, fuzzy
3485 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3486 msgstr "Լռությամբ TCP կապ առավելագույն սպասում (in միլիվարկյաններով)."
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:795
3489 #, fuzzy
3490 msgid "HTTP server address"
3491 msgstr "HTTP հյուրընկալող հասցեն"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:797
3494 msgid ""
3495 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3496 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3497 "them to a specific network interface."
3498 msgstr ""
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:801
3501 #, fuzzy
3502 msgid "RTSP server address"
3503 msgstr "RTSP host հասցեն"
3504
3505 #: src/libvlc-module.c:803
3506 msgid ""
3507 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3508 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3509 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3510 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3511 "network interface."
3512 msgstr ""
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:809
3515 #, fuzzy
3516 msgid "HTTP server port"
3517 msgstr "HTTP սերվեր"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:811
3520 msgid ""
3521 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3522 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3523 "by the operating system."
3524 msgstr ""
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:816
3527 #, fuzzy
3528 msgid "HTTPS server port"
3529 msgstr "HTTP սերվեր"
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:818
3532 msgid ""
3533 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3534 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3535 "restricted by the operating system."
3536 msgstr ""
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:823
3539 #, fuzzy
3540 msgid "RTSP server port"
3541 msgstr "CDDB սերվերի պորտից"
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:825
3544 msgid ""
3545 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3546 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3547 "by the operating system."
3548 msgstr ""
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:830
3551 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:832
3555 msgid ""
3556 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3557 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3558 msgstr ""
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:835
3561 msgid "HTTP/TLS server private key"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:837
3565 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3566 msgstr ""
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:839
3569 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:841
3573 msgid ""
3574 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3575 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3576 msgstr ""
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:844
3579 #, fuzzy
3580 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3581 msgstr "HTTP ինտերֆեյսի Վկայականներ ճանաչելը պանակ ֆայլը"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:846
3584 msgid ""
3585 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3586 "revoked certificates in TLS sessions."
3587 msgstr ""
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:849
3590 #, fuzzy
3591 msgid "SOCKS server"
3592 msgstr "գուլպաներ սերվեր"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:851
3595 #, fuzzy
3596 msgid ""
3597 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3598 "used for all TCP connections"
3599 msgstr ""
3600 "գուլպաներ պրոքսի սերվեր օգտագործել. Սա պետք է լինի Ձեւի հասցեն` պորտ է. Այն "
3601 "կօգտագործվի բոլոր TCP կապեր `"
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:854
3604 #, fuzzy
3605 msgid "SOCKS user name"
3606 msgstr "գուլպաներ Օգտվողի անունը`"
3607
3608 #: src/libvlc-module.c:856
3609 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3610 msgstr "Ոգտագործող անուն, որ կօգտագործվի SOCKS պրոքսիի հետ կապի համար "
3611
3612 #: src/libvlc-module.c:858
3613 #, fuzzy
3614 msgid "SOCKS password"
3615 msgstr "գուլպաներ գաղտնաբառը"
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:860
3618 #, fuzzy
3619 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3620 msgstr "Գաղտնաբառը պետք է օգտագործվել կապ գուլպաներ պրոքսի անձին\"."
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:862
3623 msgid "Title metadata"
3624 msgstr "Վերնագրի մետատվյալներ"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:864
3627 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3628 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"վերնագիր\" մետատվյալը մուտքի համար."
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:866
3631 msgid "Author metadata"
3632 msgstr "Հեղինակը մետատվյալները"
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:868
3635 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3636 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"հեղինակ\" մետատվյալը մուտքի համար."
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:870
3639 msgid "Artist metadata"
3640 msgstr "ՀԵղինակի մետատվյալները"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:872
3643 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3644 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"կատարող\" մետատվյալը մուտքի համար."
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:874
3647 msgid "Genre metadata"
3648 msgstr "Ոճի մետատվյալներ"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:876
3651 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3652 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"ոճ\" մետատվյալը մուտքի համար."
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:878
3655 msgid "Copyright metadata"
3656 msgstr "Հեղինակային իրավունքի մետատվյալները"
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:880
3659 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3660 msgstr ""
3661 "Թույլ է տալիս ներմուծել \"հեղինակային իրավունք\" մետատվյալը մուտքի համար."
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:882
3664 msgid "Description metadata"
3665 msgstr "Նկարագրության մետատվյալներ"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:884
3668 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3669 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"նկարագրություն\" մետատվյալը մուտքի համար."
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:886
3672 #, fuzzy
3673 msgid "Date metadata"
3674 msgstr "Ամսաթիվ մետատվյալները"
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:888
3677 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3678 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"ամսաթիվ\" մետատվյալը մուտքի համար."
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:890
3681 msgid "URL metadata"
3682 msgstr "URL մետատվյալներ"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:892
3685 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3686 msgstr "Թույլ է տալիս ներմուծել \"url\" մետատվյալը մուտքի համար."
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:896
3689 #, fuzzy
3690 msgid ""
3691 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3692 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3693 "can break playback of all your streams."
3694 msgstr ""
3695 "Այս տարբերակը կարելի է օգտագործել, փոխել ճանապարհը VLC ընտրում իր կոդեկներ "
3696 "(DECOMPRESSION մեթոդները). Միայն զարգացած օգտվողները պետք է փոխել այդ "
3697 "տարբերակը, քանի որ այն կարող է կոտրել ընթացք Ձեր բոլոր հոսանքներին."
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:900
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Preferred decoders list"
3702 msgstr "Նախընտրած ապակոդավորիչներ ցուցակում"
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:902
3705 #, fuzzy
3706 msgid ""
3707 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3708 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3709 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3710 msgstr ""
3711 "պանակ կոդեկներ որ VLC օգտագործելու է առաջնահերթություն. Օրինակ,\" պարապ, "
3712 "a52\"կփորձի է մարիոնետ եւ a52 կոդեկներ առաջ փորձում է այլ նորերը. Միայն "
3713 "զարգացած օգտվողները պետք է փոխել այդ տարբերակը, քանի որ այն կարող է կոտրել "
3714 "ընթացք Ձեր բոլոր հոսանքներին."
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:907
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Preferred encoders list"
3719 msgstr "Նախընտրած կոդավորիչներ ցուցակում"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:909
3722 #, fuzzy
3723 msgid ""
3724 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3725 msgstr ""
3726 "Սա թույլ է տալիս ընտրել ցուցակը, կոդավորիչներ որ VLC օգտագործելու է "
3727 "առաջնահերթություն."
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:918
3730 #, fuzzy
3731 msgid ""
3732 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3733 "subsystem."
3734 msgstr ""
3735 "Այս ընտրանքներ թույլ են տալիս սահմանել հիմնական գլոբալ ընտրանքներ համար հոսք "
3736 "արտադրությունը ենթահամակարգ."
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:921
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Default stream output chain"
3741 msgstr "Լռությամբ հոսքի ելքային շղթայի"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:923
3744 #, fuzzy
3745 msgid ""
3746 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3747 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3748 "all streams."
3749 msgstr ""
3750 "Դուք կարող եք մուտք գործել այստեղ մի լռությամբ հոսքի տողը շղթա. Դիմեք "
3751 "փաստաթղթերը սովորելու, թե ինչպես կառուցել նման շղթաներով. Զգուշացում: Այս "
3752 "շղթայում կկարողանաք համար բոլոր հոսանքներին."
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:927
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Enable streaming of all ES"
3757 msgstr "Միացնել Հոսքային բոլոր es"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:929
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3762 msgstr ""
3763 "հոսք բոլոր տարրական հոսքերի (վիդեո, աուդիո եւ տեքստային բացատրություններով)"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:931
3766 #, fuzzy
3767 msgid "Display while streaming"
3768 msgstr "Ցույց տալ ժամանակ Հոսքային"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:933
3771 #, fuzzy
3772 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3773 msgstr "Play տեղում է հոսքային իսկ ՀӀ¸սքային այն\"."
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:935
3776 #, fuzzy
3777 msgid "Enable video stream output"
3778 msgstr "Միացնել վիդեո հոսքի ելքային"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:937
3781 #, fuzzy
3782 msgid ""
3783 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3784 "facility when this last one is enabled."
3785 msgstr ""
3786 "Ընտրեք, թե արդյոք վիդեո հոսքի պետք է Վերահղված է հոսք արտադրությունը "
3787 "բուժհաստատությունների, երբ այս վերջին մեկ միացված է."
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:940
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Enable audio stream output"
3792 msgstr "Միացնել ձայնային հոսքի ելքային"
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:942
3795 #, fuzzy
3796 msgid ""
3797 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3798 "facility when this last one is enabled."
3799 msgstr ""
3800 "Ընտրեք, թե արդյոք ձայնային հոսքի պետք է Վերահղված է հոսք արտադրությունը "
3801 "բուժհաստատությունների, երբ այս վերջին մեկ միացված է."
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:945
3804 #, fuzzy
3805 msgid "Enable SPU stream output"
3806 msgstr "Միացնել SPU հոսք ելքային"
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:947
3809 #, fuzzy
3810 msgid ""
3811 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3812 "facility when this last one is enabled."
3813 msgstr ""
3814 "Ընտրեք, թե արդյոք SPU հոսքերի պետք է Վերահղված է հոսք արտադրությունը "
3815 "բուժհաստատությունների, երբ այս վերջին մեկ միացված է."
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:950
3818 #, fuzzy
3819 msgid "Keep stream output open"
3820 msgstr "Պահել հոսքի ելքային բաց է`"
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:952
3823 #, fuzzy
3824 msgid ""
3825 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3826 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3827 "specified)"
3828 msgstr ""
3829 "Սա թույլ է տալիս պահել եզակի հոսք արտադրությունը, օրինակ ողջ բազմակի "
3830 "երգացանկ նյութ (ավտոմատ մտցրեք հավաքվում հոսք արտադրությունը, եթե նշված չեն)"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:956
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3835 msgstr "հոսք\" տողը մուլտիպլեքսոր քեշացման (MS) "
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:958
3838 #, fuzzy
3839 msgid ""
3840 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3841 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3842 msgstr ""
3843 "Դա թույլ են տալիս կարգավորել նախնական քեշացման գումարը համար առու տողը "
3844 "մուլտիպլեքսոր. Այս արժեքը պետք է սահմանված միլիվարկյաններով\"."
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:961
3847 #, fuzzy
3848 msgid "Preferred packetizer list"
3849 msgstr "Նախընտրած փաթեթավորիչ ցուցակում"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:963
3852 #, fuzzy
3853 msgid ""
3854 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3855 msgstr ""
3856 "Սա թույլ է տալիս ընտրել այն կարգը, որը VLC կունենա ընտրել իր packetizers\"."
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:966
3859 msgid "Mux module"
3860 msgstr "Մուլտիպլեքսոր մոդուլը"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:968
3863 #, fuzzy
3864 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3865 msgstr "Սա ժառանգություն մուտքը Ձեզ կարգավորել մուլտիպլեքսոր մոդուլներ"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:970
3868 #, fuzzy
3869 msgid "Access output module"
3870 msgstr "Մուտքի ելքային մոդուլը"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:972
3873 #, fuzzy
3874 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3875 msgstr "Սա ժառանգություն մուտքը Ձեզ կարգավորել մուտք ելքային մոդուլներ"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:975
3878 #, fuzzy
3879 msgid ""
3880 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3881 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3882 msgstr ""
3883 "Եթե այս տարբերակը միացված է հոսքը վրա SAP multicast հասցեն վերահսկողության "
3884 "տակ. Սա անհրաժեշտ է, եթե ցանկանում եք կատարել մասին հայտարարությամբ MBone\"."
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:979
3887 #, fuzzy
3888 msgid "SAP announcement interval"
3889 msgstr "SAP հայտարարության մասին"
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:981
3892 #, fuzzy
3893 msgid ""
3894 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3895 "between SAP announcements."
3896 msgstr ""
3897 "Երբ SAP հոսքերի վերահսկողության անջատված է այս թույլ է տալիս սահմանել "
3898 "հիմնական ընդմիջումից միջեւ SAP հայտարարություններ."
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:990
3901 #, fuzzy
3902 msgid ""
3903 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3904 "you really know what you are doing."
3905 msgstr ""
3906 "Այս ընտրանքներ թույլ է տալիս Ձեզ ընտրել լռությամբ modules. Թողնել այս մենակ, "
3907 "եթե դուք իսկապես իմանալ, թե ինչ եք անում\"."
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:993
3910 #, fuzzy
3911 msgid "Access module"
3912 msgstr "Մուտքի մոդուլը"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:995
3915 #, fuzzy
3916 msgid ""
3917 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3918 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3919 "option unless you really know what you are doing."
3920 msgstr ""
3921 "Սա թույլ է տալիս սահմանել մուտքի մոդուլ. Դուք կարող եք օգտագործել այն, եթե "
3922 "ճիշտ մուտքը չէ ինքնաբերաբար հայտնաբերվել. Դուք չպետք է սահմանել սույն որպես "
3923 "համաշխարհային տարբերակ, եթե դուք իսկապես իմանալ, թե ինչ եք անում\"."
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:999
3926 #, fuzzy
3927 msgid "Stream filter module"
3928 msgstr "հոսք զտիչ մոդուլը"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1001
3931 #, fuzzy
3932 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3933 msgstr "հոսք ֆիլտրերի օգտագործվում են փոփոխել հոսքի, որ է կարդալ."
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1003
3936 #, fuzzy
3937 msgid "Demux module"
3938 msgstr "Դեմուլտիպլեքսոր մոդուլը"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1005
3941 #, fuzzy
3942 msgid ""
3943 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3944 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3945 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3946 "you really know what you are doing."
3947 msgstr ""
3948 "Demultiplexers օգտագործվում են առանձին է \" տարրական  \"հոսքերի (ինչպես եւ "
3949 "ձայնա եւ տեսագրման հոսքերի). Դուք կարող եք օգտագործել այն, եթե ճիշտ "
3950 "դեմուլտիպլեքսոր չէ ինքնաբերաբար հայտնաբերվել. Դուք չպետք է սահմանել սույն "
3951 "որպես համաշխարհային տարբերակ, եթե դուք իսկապես ճանաչում թե ինչ եք անում \"."
3952
3953 #: src/libvlc-module.c:1010
3954 #, fuzzy
3955 msgid "VoD server module"
3956 msgstr "Վիդեո զտիչ մոդուլ"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1012
3959 msgid ""
3960 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3961 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3962 msgstr ""
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1015
3965 msgid "Allow real-time priority"
3966 msgstr "Թուլատրել real-time առաջնահերթություն"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1017
3969 #, fuzzy
3970 msgid ""
3971 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3972 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3973 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3974 "only activate this if you know what you're doing."
3975 msgstr ""
3976 "Տեւողություն VLC իրական ժամանակում առաջնային թույլ կտա համար շատ ավելի "
3977 "ճշգրիտ ներով եւ թողունակության ավելի լավ է, հատկապես, երբ Հոսքային "
3978 "պարունակությունը. Այն կարող է, սակայն կողպեք մինչեւ ձեր ամբողջ մեքենա, կամ "
3979 "այն շատ շատ դանդաղ. Դուք պետք է միայն ակտիվացնել այդ, եթե դուք գիտենք, թե "
3980 "ինչ եք անում \"."
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1023
3983 #, fuzzy
3984 msgid "Adjust VLC priority"
3985 msgstr "Բացել VLC առաջնահերթություն"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1025
3988 #, fuzzy
3989 msgid ""
3990 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3991 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3992 "VLC instances."
3993 msgstr ""
3994 "Այս տարբերակը ավելացնում է փոխհատուցել (դրական կամ բացասական) են VLC "
3995 "հիմնական առաջնահերթություններից է. Դուք կարող եք օգտագործել այն "
3996 "համապատասխանեցնելով VLC գերակա դեմ, այլ ծրագրեր, դեմ կամ այլ VLC ատյաններում."
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1030
3999 #, fuzzy
4000 msgid ""
4001 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
4002 msgstr ""
4003 "Այս տարբերակը օգտակար է, եթե ցանկանում եք ավելի ցածր է latency երբ "
4004 "ընթերցմամբ հոսք"
4005
4006 #: src/libvlc-module.c:1033
4007 #, fuzzy
4008 msgid "VLM configuration file"
4009 msgstr "VLM կոնֆիգուրացիան ֆայլը"
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1035
4012 #, fuzzy
4013 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
4014 msgstr "Կարդացեք VLM կոնֆիգուրացիա ֆայլի չափ շուտ VLM է սկսվել\"."
4015
4016 #: src/libvlc-module.c:1037
4017 #, fuzzy
4018 msgid "Use a plugins cache"
4019 msgstr "Օգտագործեք plugins cache"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1039
4022 #, fuzzy
4023 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
4024 msgstr ""
4025 "Օգտագործեք plugins cache որը մեծապես բարելավել նորաստեղծ ժամանակ VLC\"."
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1041
4028 #, fuzzy
4029 msgid "Locally collect statistics"
4030 msgstr "Տեղային հավաքել վիճակագրություն"
4031
4032 #: src/libvlc-module.c:1043
4033 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
4034 msgstr "Հավաքում է տարատեսակ վիճակագրությունն աշխատող մեդիայի մասին."
4035
4036 #: src/libvlc-module.c:1045
4037 #, fuzzy
4038 msgid "Run as daemon process"
4039 msgstr "առաջադրվել է որպես daemon գործընթացի"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1047
4042 #, fuzzy
4043 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
4044 msgstr " ասվում VLC որպես ֆոն daemon գործընթացը \"."
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1049
4047 #, fuzzy
4048 msgid "Write process id to file"
4049 msgstr "Գրել գործընթացը ինքն է ֆայլը"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1051
4052 #, fuzzy
4053 msgid "Writes process id into specified file."
4054 msgstr " գրում գործընթացը id մեջ նշված ֆայլը \"."
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1053
4057 #, fuzzy
4058 msgid "Log to file"
4059 msgstr "Մուտք դեպի ֆայլը"
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1055
4062 #, fuzzy
4063 msgid "Log all VLC messages to a text file."
4064 msgstr "Մուտք բոլոր VLC հաղորդագրությունները տեքստային ֆայլ."
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1057
4067 #, fuzzy
4068 msgid "Log to syslog"
4069 msgstr "Մուտք դեպի syslog"
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1059
4072 #, fuzzy
4073 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
4074 msgstr "Մուտք բոլոր VLC հաղորդագրությունները syslog (UNIX համակարգեր)."
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1061
4077 msgid "Allow only one running instance"
4078 msgstr "Թույլ տալ միայն մեկ աշխատող օրինակ"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1064
4081 #, fuzzy
4082 msgid ""
4083 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
4084 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
4085 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
4086 "This option will allow you to play the file with the already running "
4087 "instance or enqueue it."
4088 msgstr ""
4089 ", որը թույլ է տալիս միայն մեկ վարման ատյանի VLC երբեմն կարող է օգտակար "
4090 "լինել, օրինակ, եթե դուք կապված VLC հետ որոշ մեդիա տեսակների, եւ դուք չեք "
4091 "ցանկանում, նոր ատյանի VLC պետք է բացել յուրաքանչյուր անգամ, երբ դուք կրկնակի "
4092 "սեղմեք վրա ֆայլը որ explorer. Այս տարբերակը թույլ կտա ձեզ խաղալ ֆայլի հետ "
4093 "արդեն հոսող Օրինակ, կամ հերթի մեջ դնել այն \"."
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1071
4096 #, fuzzy
4097 msgid ""
4098 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
4099 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
4100 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
4101 "This option will allow you to play the file with the already running "
4102 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
4103 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
4104 msgstr ""
4105 ", որը թույլ է տալիս միայն մեկ վարման ատյանի VLC երբեմն կարող է օգտակար "
4106 "լինել, օրինակ, եթե դուք կապված VLC հետ որոշ մեդիա տեսակների, եւ դուք չեք "
4107 "ցանկանում, նոր ատյանի VLC պետք է բացել յուրաքանչյուր անգամ, երբ դուք բացել "
4108 "ֆայլ ձեր ֆայլի մենեջեր . Այս տարբերակը թույլ կտա ձեզ խաղալ ֆայլի հետ արդեն "
4109 "հոսող Օրինակ, կամ հերթի մեջ դնել այն. Այս ընտրանքը պահանջում է D-Bus նիստը "
4110 "daemon լինել ակտիվ եւ վարման ատյանի VLC օգտագործել D-Bus վերահսկողության "
4111 "ինտերֆեյսի."
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1080
4114 #, fuzzy
4115 msgid "VLC is started from file association"
4116 msgstr "VLC է սկսել ֆայլի միություն"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1082
4119 #, fuzzy
4120 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
4121 msgstr "Tell VLC, որ դա է մեկնարկել պայմանավորված է մի ֆայլ ասոցիացիայի է OS"
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
4124 #, fuzzy
4125 msgid "Use only one instance when started from file manager"
4126 msgstr "Մեկ օրինակ, երբ սկսել է ֆայլը"
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1087
4129 #, fuzzy
4130 msgid "Increase the priority of the process"
4131 msgstr "Բարձրացնել առաջնային գործընթացի"
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1089
4134 #, fuzzy
4135 msgid ""
4136 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
4137 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
4138 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
4139 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
4140 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
4141 "machine."
4142 msgstr ""
4143 "ավելացում առաջնային է գործընթացը շատ հավանական է բարելավել ձեր խաղալու "
4144 "փորձը, քանի որ այն թույլ է տալիս VLC լինել ոչ թե անհանգստացած այլ ծրագրեր, "
4145 "որոնք կարող էին այլ կերպ տանել շատ մշակողը ժամանակ. Սակայն խորհուրդ է "
4146 "տրվում, որ որոշ հանգամանքներում (bugs) VLC կարող է արվել բոլոր մշակողը "
4147 "ժամանակ, եւ ցույց է տրվում ամբողջ համակարգի unresponsive, որը կարող է "
4148 "պահանջում reboot ձեր մեքենայի ."
4149
4150 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
4151 #, fuzzy
4152 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
4153 msgstr "Հերթի մեջ դնել տարրե¥ր է երգացանկ, եԀ\80ԡ¢ մեկ օրինակ ռեժիմում"
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1099
4156 #, fuzzy
4157 msgid ""
4158 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
4159 "playing current item."
4160 msgstr ""
4161 "Երբ օգտագործելով մեկ օրինակ միայն տարբերակը, հերթի մեջ դնել իրեր են երգացանկ "
4162 "եւ պահել խաղալու ընթացիկ կետ."
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1108
4165 #, fuzzy
4166 msgid ""
4167 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
4168 "overridden in the playlist dialog box."
4169 msgstr ""
4170 "Այս ընտրանքներ սահմանում պահվածքը երգացանկ. Նրանցից ոմանք կարող են "
4171 "overridden է երգացանկ երկխոսությունը արկղը\"."
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1111
4174 #, fuzzy
4175 msgid "Automatically preparse files"
4176 msgstr "Ավտոմատ preparse ֆայլեր"
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1113
4179 #, fuzzy
4180 msgid ""
4181 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
4182 "metadata)."
4183 msgstr ""
4184 "Ավտոմատ preparse ֆայլեր ավելացված է երգացանկ (որոնում որոշ տվյալներ "
4185 "տվյալների մասին)."
4186
4187 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
4188 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
4189 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
4190 msgid "Allow metadata network access"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1118
4194 msgid "Services discovery modules"
4195 msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլներ"
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1120
4198 #, fuzzy
4199 msgid ""
4200 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
4201 "Typical value is \"sap\"."
4202 msgstr ""
4203 "սահմանում է ծառայությունների հայտնագործությունը մոդուլներ բեռնել, "
4204 "առանձնանում են կիսա - colons. Տիպային արժեքները գտնվում են կենսունակություն, "
4205 "hal, ..."
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1123
4208 msgid "Play files randomly forever"
4209 msgstr "Աշխատացնել ֆայլեր պատահական ձևով՝ անընդհատ"
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1125
4212 #, fuzzy
4213 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
4214 msgstr ""
4215 "VLC կունենա պատահականորեն խաղալու ֆայլեր է երգացանկ մինչեւ ընդհատված\"."
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1127
4218 msgid "Repeat all"
4219 msgstr "Կրկնել բոլորը"
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1129
4222 #, fuzzy