Revert "make update-po"
[vlc.git] / po / gd.po
1 # Scottish Gaelic translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Michael Bauer, 2012-2014
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-01-08 21:06+0000\n"
13 "Last-Translator: Michael Bauer\n"
14 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-"
15 "trans/language/gd/)\n"
16 "Language: gd\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
21 "(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:922
24 msgid ""
25 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
26 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
27 "see the file named COPYING for details.\n"
28 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
29 msgstr ""
30 "Chan eil BARANTAS SAM BITH an lùib a' phrògraim seo, cho fad 's a tha sin "
31 "ceadaichte fon lagh.\n"
32 "'S urrainn dhut ath-sgaoiladh fo theirmichean GNU General Public License;\n"
33 "thoir sùil air an fhaidhle air a bheil COPYING airson barrachd "
34 "fiosrachaidh.\n"
35 "Air a sgrìobhadh le sgioba VideoLAN; faic am faidhle AUTHORS.\n"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:33
38 msgid "VLC preferences"
39 msgstr "Roghainnean VLC"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:35
42 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
43 msgstr "Tagh \"Roghainnean adhartach\" gus a h-uile roghainn fhaicinn."
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
46 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
47 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Eadar-aghaidh"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:39
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean aig VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:41
56 msgid "Main interfaces settings"
57 msgstr "Roghainnean nam prìomh eadar-aghaidh"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:43
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Prìomh eadar-aghaidhean"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:44
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Roghainnean na prìomh eadar-aghaidh"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Eadar-aghaidhean smachdaidh"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:47
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean smachdaidh aig VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
76 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Roghainnean nan hotkeys"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
81 #: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
82 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
83 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
84 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
85 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
86 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
87 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
88 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
89 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
90 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
91 msgid "Audio"
92 msgstr "Fuaim"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:54
95 msgid "Audio settings"
96 msgstr "Roghainnean na fuaime"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:56
99 msgid "General audio settings"
100 msgstr "Roghainnean coitcheann na fuaime"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
103 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
104 msgid "Filters"
105 msgstr "Criathragan"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:59
108 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
109 msgstr ""
110 "Thathar a' cleachdadh criathragan fuaime gus sruth na fuaime a làimhseachadh."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
113 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
114 msgid "Visualizations"
115 msgstr "Na fir chlis"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
118 #: src/libvlc-module.c:197
119 msgid "Audio visualizations"
120 msgstr "Fir chlis fuaime"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
123 msgid "Output modules"
124 msgstr "Mòideal an às-chuir"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:65
127 msgid "General settings for audio output modules."
128 msgstr "Na roghainnean coitcheann airson mòidealan às-chur fuaime."
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
131 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
132 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
133 msgid "Miscellaneous"
134 msgstr "Measgachadh"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:68
137 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
138 msgstr "Measgachadh de roghainnean is mòidealan fuaime."
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
141 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
142 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
143 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
144 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
145 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
146 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
147 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
148 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
149 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
150 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
151 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
152 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
153 msgid "Video"
154 msgstr "Video"
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:72
157 msgid "Video settings"
158 msgstr "Roghainnean video"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:74
161 msgid "General video settings"
162 msgstr "Roghainnean coitcheann a' video"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:78
165 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
166 msgstr "Tagh an t-às-chur video as fhearr leat an-seo 's rèitich e."
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:82
169 msgid "Video filters are used to process the video stream."
170 msgstr ""
171 "Thathar a' cleachdadh criathragan video gus sruth a' video a làimhseachadh."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:84
174 msgid "Subtitles / OSD"
175 msgstr "Fo-thiotalan / OSD"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:85
178 msgid ""
179 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
180 msgstr ""
181 "Roghainnean co-cheangailte ri On-Screen-Display, fo-thiotalan agus Overlay "
182 "Subpictures"
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:93
185 msgid "Input / Codecs"
186 msgstr "Ion-chur/Codecs"
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:94
189 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
190 msgstr ""
191 "Roghainnean airson ion-chur, demultiplexing, dì-chòdachadh is còdachadh"
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:97
194 msgid "Access modules"
195 msgstr "Mòidealan inntrigidh"
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:99
198 msgid ""
199 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
200 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
201 msgstr ""
202 "Roghainnean co-cheangailte ris na diofar dòighean gus inntrigeadh a "
203 "dhèanamh. 'S e roghainnean a' phrogsaidh HTTP is an tasgadain an fheadhainn "
204 "a dh'atharraichear gu tric."
205
206 #: include/vlc_config_cat.h:103
207 msgid "Stream filters"
208 msgstr "Criathragan srutha"
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:105
211 msgid ""
212 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
213 "input side of VLC. Use with care..."
214 msgstr ""
215 "Tha criathragan srutha 'nam mòidealan sònraichte a bheir comas dhut gnìomhan "
216 "adhartach a dhèanamh a thaobh ion-chur VLC. Cleachd seo le faiceall..."
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:108
219 msgid "Demuxers"
220 msgstr "Demuxers"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:109
223 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
224 msgstr ""
225 "Thathar a' cleachdadh Demuxers airson sruthan fuaime is video a sgaradh o "
226 "chèile."
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:111
229 msgid "Video codecs"
230 msgstr "Video codecs"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:112
233 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
234 msgstr ""
235 "Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan video, deilbh no video ⁊ "
236 "deilbh."
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:114
239 msgid "Audio codecs"
240 msgstr "Codecs fuaime"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:115
243 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
244 msgstr "Na roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fuaim-a-mhàin."
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:117
247 msgid "Subtitle codecs"
248 msgstr "Codecs nam fo-thiotalan"
249
250 #: include/vlc_config_cat.h:118
251 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
252 msgstr ""
253 "Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fho-thiotalan, teletext "
254 "is CC."
255
256 #: include/vlc_config_cat.h:120
257 msgid "General input settings. Use with care..."
258 msgstr "Roghainnean coitcheann an ion-chuir. Cleachd le faiceall..."
259
260 #: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
261 msgid "Stream output"
262 msgstr "Às-chur an t-srutha"
263
264 #: include/vlc_config_cat.h:125
265 msgid ""
266 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
267 "saving incoming streams.\n"
268 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
269 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
270 "RTSP).\n"
271 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
272 "duplicating...)."
273 msgstr ""
274 "Tha feum air roghainnean às-chur an t-srutha ma thathar mar fhrithealaiche "
275 "sruthaidh no nuair a shàbhailear sruthan.\n"
276 "Thèid na sruthadh am muxaigeadh an toiseach agus an cur tro mhòideal \"às-"
277 "chur inntrigidh\" an uairsin a tha comasach air an sruth a shàbhaladh mar "
278 "fhaidhle no a shruthadh (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
279 "'S urrainn dhut pròiseasadh adhartach a dhèanamh air sruth le mòidealan "
280 "sruthadh Sout (tar-chòdachadh, dùblachadh...)."
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:133
283 msgid "General stream output settings"
284 msgstr "Roghainnean coitcheann às-chur an t-srutha"
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:135
287 msgid "Muxers"
288 msgstr "Muxers"
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:137
291 msgid ""
292 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
293 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
294 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each muxer."
296 msgstr ""
297 "Cruthaichidh muxers na fòrmatan capsaileachaidh air a bheil feum gus na "
298 "sruthan bunasach uile a chur còmhla (video, fuaim...). Leigidh an roghainn "
299 "seo leat muxer sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu "
300 "chòir dhut sin a dhèanamh.\n"
301 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach muxer "
302 "cuideachd."
303
304 #: include/vlc_config_cat.h:143
305 msgid "Access output"
306 msgstr "Às-chur inntrigidh"
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:145
309 msgid ""
310 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
311 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
312 "should probably not do that.\n"
313 "You can also set default parameters for each access output."
314 msgstr ""
315 "Tha mòidealan às-chur inntrigidh a' cumail smachd air na dòighean air a "
316 "chuirear na sruthan muxte. Leigidh an roghainn seo leat às-chur inntrigidh "
317 "sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin "
318 "a dhèanamh.\n"
319 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach às-chur "
320 "inntrigidh cuideachd."
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:150
323 msgid "Packetizers"
324 msgstr "Pacaidiche"
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:152
327 msgid ""
328 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
329 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
330 "not do that.\n"
331 "You can also set default parameters for each packetizer."
332 msgstr ""
333 "Thèid na pacaidichean a chleachdadh gus na sruthan bunasach a ro-ullachadh "
334 "mus dèid am muxaigeadh. Leigidh an roghainn seo leat pacaidiche sònraichte "
335 "èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin a dhèanamh\n"
336 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach "
337 "pacaidiche cuideachd."
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:158
340 msgid "Sout stream"
341 msgstr "Sruth Sout"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:159
344 msgid ""
345 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
346 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
347 "for each sout stream module here."
348 msgstr ""
349 "Leigidh mòidealan sruth Sout leat slabhraidh pròiseasadh Sout a thogail. "
350 "Thoir sùil air an stiùireadh a thaobh sruthaidh airson barrachd "
351 "fiosrachaidh. 'S urrainn dhut bun-roghainnean a rèiteachadh airson gach "
352 "mòideal sruth Sout cuideachd."
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:164
355 msgid "VOD"
356 msgstr "VOD"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:165
359 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
360 msgstr "Mar a chuir VLC an sàs Video On Demand"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
363 #: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
364 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
365 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
366 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
367 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
368 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
369 msgid "Playlist"
370 msgstr "An liosta-chluich"
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:170
373 msgid ""
374 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
375 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
376 msgstr ""
377 "Roghainnean a thaobh giùlan na liosta-chluich (m.e. am modh cluich) agus nam "
378 "mòidealan a chuireas rudan ris an liosta-chluich gu fèin-obrachail "
379 "(mòidealan a \"mhothaicheas do sheirbheisean\")."
380
381 #: include/vlc_config_cat.h:174
382 msgid "General playlist behaviour"
383 msgstr "Giùlan na liosta-chluich san fharsaingeachd"
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:175
386 msgid "Services discovery"
387 msgstr "Mothachadh do sheirbheisean"
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:176
390 msgid ""
391 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
392 "playlist."
393 msgstr ""
394 "Tha mòidealan a mhothaicheas do sheirbheisean nan goireasan a chuireas rudan "
395 "ri liosta-chluich gu fèin-obrachail."
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
398 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
399 msgid "Advanced"
400 msgstr "Adhartach"
401
402 #: include/vlc_config_cat.h:181
403 msgid "Advanced settings. Use with care..."
404 msgstr "Roghainnean adhartach. Cleachd le faiceall..."
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:183
407 msgid "Advanced settings"
408 msgstr "Roghainnean adhartach"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
411 #: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
412 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
413 msgid "Network"
414 msgstr "Lìonra"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:189
417 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
418 msgstr ""
419 "Bheir na mòidealan seo foincseanan lìonraidh do gach pàirt eile de VLC."
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:196
422 msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
423 msgstr ""
424 "Seo na roghainnean coitcheann airson mòidealan còdachadh video/fuaime/fho-"
425 "thiotalan."
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:199
428 msgid "Dialog providers can be configured here."
429 msgstr "'S urrainn dhut solaraichean nan còmhradh a rèiteachadh an-seo."
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:202
432 msgid ""
433 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
434 "example by setting the subtitle type or file name."
435 msgstr ""
436 "'S urrainn dhut giùlan demuxer nam fo-thiotalan èigneachadh an-seo, mar "
437 "eisimpleir le bhith a' suidheachadh seòrsa nam fo-thiotalan no ainm an "
438 "fhaidhle an-seo."
439
440 #: include/vlc_interface.h:134
441 msgid ""
442 "\n"
443 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
444 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
445 msgstr ""
446 "\n"
447 "Rabhadh: mur urrainn dhut inntrigeadh a dhèanamh dhan GUI tuilleadh, fosgail "
448 "uinneag airson loidhne àithne, rach dhan eòlaire far an do stàlaich thu VLC "
449 "agus ruith \"vlc -I qt\"\n"
450
451 #: include/vlc_intf_strings.h:46
452 msgid "&Open File..."
453 msgstr "Fosg&ail faidhle..."
454
455 #: include/vlc_intf_strings.h:47
456 msgid "&Advanced Open..."
457 msgstr "&Fosgladh faidhle adhartach..."
458
459 #: include/vlc_intf_strings.h:48
460 msgid "Open D&irectory..."
461 msgstr "Fosgail &eòlaire..."
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:49
464 msgid "Open &Folder..."
465 msgstr "Fosg&ail pasgan..."
466
467 #: include/vlc_intf_strings.h:50
468 msgid "Select one or more files to open"
469 msgstr "Tagh faidhle, no barrachd dhiubh, gus am fosgladh"
470
471 #: include/vlc_intf_strings.h:51
472 msgid "Select Directory"
473 msgstr "Tagh eòlaire"
474
475 #: include/vlc_intf_strings.h:51
476 msgid "Select Folder"
477 msgstr "Tagh pasgan"
478
479 #: include/vlc_intf_strings.h:55
480 msgid "Media &Information"
481 msgstr "Fiosrachadh a' &mheadhain"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:56
484 msgid "&Codec Information"
485 msgstr "Fiosrachadh mun &chodec"
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:57
488 msgid "&Messages"
489 msgstr "&Teachdaireachdan"
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:58
492 msgid "Jump to Specific &Time"
493 msgstr "Gearr leum gu àm &sònraichte"
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:59
496 msgid "Custom &Bookmarks"
497 msgstr "C&omharran-leabhair gnàthaichte"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:60
500 msgid "&VLM Configuration"
501 msgstr "Rèiteachadh &VLM"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:62
504 msgid "&About"
505 msgstr "&Mu dheidhinn"
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
508 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
509 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
510 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
511 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
512 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
513 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
514 msgid "Play"
515 msgstr "Cluich"
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:66
518 msgid "Remove Selected"
519 msgstr "Thoir air falbh na thagh mi"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:67
522 msgid "Information..."
523 msgstr "Fiosrachadh..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:68
526 msgid "Create Directory..."
527 msgstr "Cruthaich eòlaire..."
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:69
530 msgid "Create Folder..."
531 msgstr "Cruthaich pasgan..."
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:70
534 msgid "Show Containing Directory..."
535 msgstr "Seall an t-eòlaire sa bheil e..."
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:71
538 msgid "Show Containing Folder..."
539 msgstr "Seall am pasgan sa bheil e..."
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:72
542 msgid "Stream..."
543 msgstr "Sruth..."
544
545 #: include/vlc_intf_strings.h:73
546 msgid "Save..."
547 msgstr "Sàbhail..."
548
549 #: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
550 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
551 msgid "Repeat All"
552 msgstr "Ath-chluich na h-uile"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
555 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
556 msgid "Repeat One"
557 msgstr "Ath-chluich aonan"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
560 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
561 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
562 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
563 msgid "Random"
564 msgstr "Air thuaiream"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
567 msgid "Random Off"
568 msgstr "Chan ann air thuaiream"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:81
571 msgid "Add to Playlist"
572 msgstr "Cuir ris an liosta-chluich"
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:83
575 msgid "Add File..."
576 msgstr "Cuir faidhle ris..."
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:84
579 msgid "Add Directory..."
580 msgstr "Cuir eòlaire ris..."
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:85
583 msgid "Add Folder..."
584 msgstr "Cuir pasgan ris..."
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:87
587 msgid "Save Playlist to &File..."
588 msgstr "Sàbhail an liosta-chluich ann am &faidhle..."
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
591 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
592 msgid "Search"
593 msgstr "Lorg"
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
596 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
597 msgid "Waves"
598 msgstr "Tuinn"
599
600 #: include/vlc_intf_strings.h:98
601 msgid ""
602 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
603 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
604 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
605 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
606 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
607 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
608 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
609 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
610 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
611 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
612 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
613 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
614 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
615 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
616 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
617 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
618 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
619 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
620 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
621 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
622 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
623 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
624 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
625 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
626 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
627 msgstr ""
628 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
629 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Fàilte gu taic cluicheadair mheadhanan "
630 "VLC</h2><h3>Docamaideadh</h3><p>Gheibh thu docamaideadh VLC air làrach-lìn "
631 "<a href=\"http://wiki.videolan.org\">uicipeid</a> VideoLAN.</p><p>Ma tha "
632 "cluicheadair mheadhanan VLC ùr dhut, nach leugh thu <br><a href=\"http://"
633 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>an gearr-chunntas air "
634 "cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>.</p><p>Gheibh thu fiosrachadh mu "
635 "chleachdadh a' chluicheadair san sgrìobhainn <br>\"<a href=\"http://wiki."
636 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Mar a chluicheas mi faidhlichean "
637 "le cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>\" cuideachd.</p><p>A thaobh rudan "
638 "mar shàbhaladh, iompachadh, tar-chòdadh. còdachadh, muxing is sruthadh, "
639 "gheibh thu fiosrachadh feumail anns an <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
640 "Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>Mur eil "
641 "thu cinnteach mun bhriathrachas, thoir sùil air an <a href=\"http://wiki."
642 "videolan.org/Knowledge_Base\">stòras eòlais</a> againn.</p><p>Airson "
643 "fiosrachadh mu ath-ghoiridean a' mheur-chlàir, leugh duilleag nan <a href="
644 "\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">ath-ghoiridean</a>.</p><h3>Cobhair</"
645 "h3><p>Mus faighnich thu ceist dhinn, saoil an cuir thu sùil air na <a href="
646 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">CÀBHA (Ceistean Àbhaisteach)</"
647 "a>?</p><p>Cuideachd, 's mathaid gum faigh thu taic air na <a href=\"http://"
648 "forum.videolan.org\">fòraman</a>, na <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
649 "lists.html\">liostaichean puist</a> no an seanail IRC againn (<em>#videolan</"
650 "em> air irc.freenode.net) - agus bidh cothrom agad càch a chuideachadh ann "
651 "cuideachd.</p><h3>Cum taic ris a' phròiseact</h3><p>'S urrainn dhut taic a "
652 "chumail ri pròiseact VideoLAN 's tu a' cur taic ris a' choimhearsnachd, a' "
653 "dealbhadh chraicnean, ag eadar-theangachadh rudan, a' sgrìobhadh còd ùr 's a "
654 "chur fo dheuchainn. No 's urrainn dhut taic-airgid a thoirt dhuinn, no "
655 "goireasan. Agus gun teagamh, 's urrainn cluicheadair mheadhanan VLC dhut "
656 "<b>a bhrosnachadh do dhaoine eile</b>.</p></body></html>"
657
658 #: src/audio_output/filters.c:247
659 msgid "Audio filtering failed"
660 msgstr "Dh'fhàillig criathradh na fuaime"
661
662 #: src/audio_output/filters.c:248
663 #, c-format
664 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
665 msgstr "Tha na tha ceadaichte de chriathragan (%u) agad."
666
667 #: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
668 #: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
669 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
670 msgid "Disable"
671 msgstr "Cuir à comas"
672
673 #: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
674 msgid "Spectrometer"
675 msgstr "Meidheadair-speactraim"
676
677 #: src/audio_output/output.c:226
678 msgid "Scope"
679 msgstr "Sgòp"
680
681 #: src/audio_output/output.c:229
682 msgid "Spectrum"
683 msgstr "Speactram"
684
685 #: src/audio_output/output.c:232
686 msgid "Vu meter"
687 msgstr "Meidheadair Vu"
688
689 #: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
690 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
691 msgid "Equalizer"
692 msgstr "Cothromaiche"
693
694 #: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
695 msgid "Audio filters"
696 msgstr "Criathragan fuaime"
697
698 #: src/audio_output/output.c:290
699 msgid "Replay gain"
700 msgstr "Tarbhachd na cluich"
701
702 #: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
703 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
704 msgid "Stereo audio mode"
705 msgstr "Modh fuaime stereo"
706
707 #: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
708 msgid "Dolby Surround"
709 msgstr "Dolby Surround"
710
711 #: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
712 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
713 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
714 #: modules/codec/twolame.c:70
715 msgid "Stereo"
716 msgstr "Stereo"
717
718 #: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
719 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
720 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
721 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
722 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
723 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
724 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
725 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
726 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
727 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
728 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
729 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
730 msgid "Left"
731 msgstr "Clì"
732
733 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
734 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
735 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
736 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
737 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
738 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
739 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
740 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
741 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
742 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
743 msgid "Right"
744 msgstr "Deas"
745
746 #: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
747 msgid "Reverse stereo"
748 msgstr "Stereo contrarra"
749
750 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
751 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
752 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
753 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
754 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
755 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
756 msgid "Automatic"
757 msgstr "Fèin-obrachail"
758
759 #: src/config/file.c:458
760 msgid "boolean"
761 msgstr "Booleanach"
762
763 #: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
764 msgid "integer"
765 msgstr "àireamh shlàn"
766
767 #: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
768 msgid "float"
769 msgstr "fleòdrainn"
770
771 #: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
772 msgid "string"
773 msgstr "sreath"
774
775 #: src/config/help.c:127
776 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
777 msgstr "Airson cobhair mhionaideach, cleachd '-H'."
778
779 #: src/config/help.c:131
780 #, c-format
781 msgid ""
782 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
783 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
784 "They will be enqueued in the playlist.\n"
785 "The first item specified will be played first.\n"
786 "\n"
787 "Options-styles:\n"
788 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
789 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
790 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
791 "            and that overrides previous settings.\n"
792 "\n"
793 "Stream MRL syntax:\n"
794 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
795 "  [:option=value ...]\n"
796 "\n"
797 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
798 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
799 "\n"
800 "URL syntax:\n"
801 "  file:///path/file              Plain media file\n"
802 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
803 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
804 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
805 "  screen://                      Screen capture\n"
806 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
807 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
808 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
809 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
810 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
811 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
812 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
813 "\n"
814 msgstr ""
815
816 #: src/config/help.c:514
817 msgid " (default enabled)"
818 msgstr " (a' bhun-roghainn an comas)"
819
820 #: src/config/help.c:515
821 msgid " (default disabled)"
822 msgstr " (a' bhun-roghainn à comas)"
823
824 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
825 #: src/config/help.c:692
826 msgid "Note:"
827 msgstr "An aire:"
828
829 #: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
830 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
831 msgstr ""
832 "cuir --advanced ris an loidhne-àithne agad ma tha thu airson na roghainnean "
833 "adhartach fhaicinn."
834
835 #: src/config/help.c:694
836 #, c-format
837 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
838 msgid_plural ""
839 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
840 msgstr[0] ""
841 msgstr[1] ""
842 msgstr[2] ""
843 msgstr[3] ""
844
845 #: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
846 msgid ""
847 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
848 "modules."
849 msgstr ""
850 "Cha deach mòideal iomchaidh a lorg. Cleachd --list no --list-verbose gus "
851 "mòidealan a tha ri làimh fhaicinn."
852
853 #: src/config/help.c:790
854 #, c-format
855 msgid "VLC version %s (%s)\n"
856 msgstr "Tionndadh VLC %s (%s)\n"
857
858 #: src/config/help.c:792
859 #, c-format
860 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
861 msgstr "Air a thrusadh le %s %s (%s)\n"
862
863 #: src/config/help.c:794
864 #, c-format
865 msgid "Compiler: %s\n"
866 msgstr "Trusaiche: %s\n"
867
868 #: src/config/help.c:827
869 msgid ""
870 "\n"
871 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
872 msgstr ""
873 "\n"
874 "Chaidh an t-susbaint a chur san fhaidhle vlc-help.txt.\n"
875
876 #: src/config/help.c:841
877 msgid ""
878 "\n"
879 "Press the RETURN key to continue...\n"
880 msgstr ""
881 "\n"
882 "Brùth an iuchair RETURN airson leantainn air adhart...\n"
883
884 #: src/config/keys.c:56
885 msgid "Backspace"
886 msgstr "Backspace"
887
888 #: src/config/keys.c:57
889 msgid "Brightness Down"
890 msgstr "Soilleireachd ─ sìos"
891
892 #: src/config/keys.c:58
893 msgid "Brightness Up"
894 msgstr "Soilleireachd ─ suas"
895
896 #: src/config/keys.c:59
897 msgid "Browser Back"
898 msgstr "Brabhsair ─ air ais"
899
900 #: src/config/keys.c:60
901 msgid "Browser Favorites"
902 msgstr "Brabhsair ─ Annsachdan"
903
904 #: src/config/keys.c:61
905 msgid "Browser Forward"
906 msgstr "Brabhsair ─ Air adhart"
907
908 #: src/config/keys.c:62
909 msgid "Browser Home"
910 msgstr "Brabhsair ─ Dhachaigh"
911
912 #: src/config/keys.c:63
913 msgid "Browser Refresh"
914 msgstr "Brabhsair ─ Ath-nuadhaich"
915
916 #: src/config/keys.c:64
917 msgid "Browser Search"
918 msgstr "Brabhsair ─ Lorg"
919
920 #: src/config/keys.c:65
921 msgid "Browser Stop"
922 msgstr "Brabhsair ─ Stad"
923
924 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
925 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
926 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
927 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
928 msgid "Delete"
929 msgstr "Sguab às"
930
931 #: src/config/keys.c:67
932 msgid "Down"
933 msgstr "Sìos"
934
935 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
936 msgid "End"
937 msgstr "Crìochnaich"
938
939 #: src/config/keys.c:69
940 msgid "Enter"
941 msgstr "Enter"
942
943 #: src/config/keys.c:70
944 msgid "Esc"
945 msgstr "Esc"
946
947 #: src/config/keys.c:71
948 msgid "F1"
949 msgstr "F1"
950
951 #: src/config/keys.c:72
952 msgid "F10"
953 msgstr "F10"
954
955 #: src/config/keys.c:73
956 msgid "F11"
957 msgstr "F11"
958
959 #: src/config/keys.c:74
960 msgid "F12"
961 msgstr "F12"
962
963 #: src/config/keys.c:75
964 msgid "F2"
965 msgstr "F2"
966
967 #: src/config/keys.c:76
968 msgid "F3"
969 msgstr "F3"
970
971 #: src/config/keys.c:77
972 msgid "F4"
973 msgstr "F4"
974
975 #: src/config/keys.c:78
976 msgid "F5"
977 msgstr "F5"
978
979 #: src/config/keys.c:79
980 msgid "F6"
981 msgstr "F6"
982
983 #: src/config/keys.c:80
984 msgid "F7"
985 msgstr "F7"
986
987 #: src/config/keys.c:81
988 msgid "F8"
989 msgstr "F8"
990
991 #: src/config/keys.c:82
992 msgid "F9"
993 msgstr "F9"
994
995 #: src/config/keys.c:83
996 msgid "Home"
997 msgstr "Dhachaigh"
998
999 #: src/config/keys.c:84
1000 msgid "Insert"
1001 msgstr "Cuir a-steach"
1002
1003 #: src/config/keys.c:86
1004 msgid "Media Angle"
1005 msgstr "Meadhan ─ Ceàrn"
1006
1007 #: src/config/keys.c:87
1008 msgid "Media Audio Track"
1009 msgstr "Meadhan ─ Traca fuaime"
1010
1011 #: src/config/keys.c:88
1012 msgid "Media Forward"
1013 msgstr "Meadhan ─ Air adhart"
1014
1015 #: src/config/keys.c:89
1016 msgid "Media Menu"
1017 msgstr "Meadhan ─ Clàr-taice"
1018
1019 #: src/config/keys.c:90
1020 msgid "Media Next Frame"
1021 msgstr "Meadhan ─ An ath-fhrèam"
1022
1023 #: src/config/keys.c:91
1024 msgid "Media Next Track"
1025 msgstr "Meadhan ─ An ath-thraca"
1026
1027 #: src/config/keys.c:92
1028 msgid "Media Play Pause"
1029 msgstr "Meadhan ─ Cuir 'na stad"
1030
1031 #: src/config/keys.c:93
1032 msgid "Media Prev Frame"
1033 msgstr "Meadhan ─ Am frèam roimhe"
1034
1035 #: src/config/keys.c:94
1036 msgid "Media Prev Track"
1037 msgstr "Meadhan ─ An traca roimhe"
1038
1039 #: src/config/keys.c:95
1040 msgid "Media Record"
1041 msgstr "Meadhan ─ Clàraich"
1042
1043 #: src/config/keys.c:96
1044 msgid "Media Repeat"
1045 msgstr "Meadhan ─ Ath-dhèan"
1046
1047 #: src/config/keys.c:97
1048 msgid "Media Rewind"
1049 msgstr "Meadhan ─ Toinn air ais"
1050
1051 #: src/config/keys.c:98
1052 msgid "Media Select"
1053 msgstr "Meadhan ─ Tagh"
1054
1055 #: src/config/keys.c:99
1056 msgid "Media Shuffle"
1057 msgstr "Meadhan ─ Air thuaiream"
1058
1059 #: src/config/keys.c:100
1060 msgid "Media Stop"
1061 msgstr "Meadhan ─ Stad"
1062
1063 #: src/config/keys.c:101
1064 msgid "Media Subtitle"
1065 msgstr "Meadhan ─ Fo-thiotal"
1066
1067 #: src/config/keys.c:102
1068 msgid "Media Time"
1069 msgstr "Meadhan ─ Àm"
1070
1071 #: src/config/keys.c:103
1072 msgid "Media View"
1073 msgstr "Meadhan ─ Seall"
1074
1075 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
1076 msgid "Menu"
1077 msgstr "Clàr-taice"
1078
1079 #: src/config/keys.c:105
1080 msgid "Mouse Wheel Down"
1081 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Sìos"
1082
1083 #: src/config/keys.c:106
1084 msgid "Mouse Wheel Left"
1085 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Clì"
1086
1087 #: src/config/keys.c:107
1088 msgid "Mouse Wheel Right"
1089 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Deas"
1090
1091 #: src/config/keys.c:108
1092 msgid "Mouse Wheel Up"
1093 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Suas"
1094
1095 #: src/config/keys.c:109
1096 msgid "Page Down"
1097 msgstr "Duilleag sìos"
1098
1099 #: src/config/keys.c:110
1100 msgid "Page Up"
1101 msgstr "Duilleag suas"
1102
1103 #: src/config/keys.c:112 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1104 msgid "Space"
1105 msgstr "Space"
1106
1107 #: src/config/keys.c:113
1108 msgid "Tab"
1109 msgstr "Taba"
1110
1111 #: src/config/keys.c:114 src/libvlc-module.c:187
1112 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
1113 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:294
1114 msgid "Unset"
1115 msgstr "Dì-shuidhich"
1116
1117 #: src/config/keys.c:115
1118 msgid "Up"
1119 msgstr "Suas"
1120
1121 #: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
1122 msgid "Volume Down"
1123 msgstr "Àirde na fuaime sìos"
1124
1125 #: src/config/keys.c:117
1126 msgid "Volume Mute"
1127 msgstr "Mùch an fhuaim"
1128
1129 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
1130 msgid "Volume Up"
1131 msgstr "Àirde na fuaime suas"
1132
1133 #: src/config/keys.c:119
1134 msgid "Zoom In"
1135 msgstr "Sùm a-steach"
1136
1137 #: src/config/keys.c:120
1138 msgid "Zoom Out"
1139 msgstr "Sùm a-mach"
1140
1141 #: src/config/keys.c:248
1142 msgid "Ctrl+"
1143 msgstr "Ctrl+"
1144
1145 #: src/config/keys.c:249
1146 msgid "Alt+"
1147 msgstr "Alt+"
1148
1149 #: src/config/keys.c:250
1150 msgid "Shift+"
1151 msgstr "Shift+"
1152
1153 #: src/config/keys.c:251
1154 msgid "Meta+"
1155 msgstr "Meta+"
1156
1157 #: src/config/keys.c:252
1158 msgid "Command+"
1159 msgstr "Command+"
1160
1161 #: src/input/control.c:226
1162 #, c-format
1163 msgid "Bookmark %i"
1164 msgstr "Comharran-lìn %i"
1165
1166 #: src/input/decoder.c:267
1167 msgid "packetizer"
1168 msgstr "pacaidichean"
1169
1170 #: src/input/decoder.c:267
1171 msgid "decoder"
1172 msgstr "dì-chòdaichear"
1173
1174 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1175 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
1176 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
1177 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
1178 #: modules/stream_out/es.c:377
1179 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1180 msgstr "Dh'fhàillig an sruthadh/tar-chòdachadh"
1181
1182 #: src/input/decoder.c:277
1183 #, c-format
1184 msgid "VLC could not open the %s module."
1185 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal %s fhosgladh."
1186
1187 #: src/input/decoder.c:468
1188 msgid "VLC could not open the decoder module."
1189 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal dì-chòdachaidh fhosgladh."
1190
1191 #: src/input/decoder.c:723
1192 msgid "No suitable decoder module"
1193 msgstr "Chan eil mòideal dì-chòdachaidh freagarrach ann"
1194
1195 #: src/input/decoder.c:724
1196 #, c-format
1197 msgid ""
1198 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1199 "there is no way for you to fix this."
1200 msgstr ""
1201 "Chan eil VLC a' cur taic ris an fhòrmat fhuaime no video \"%4.4s\". Gu mì-"
1202 "fhortanach, chan eil dòigh ann air an urrainn dhutsa sin a chàradh."
1203
1204 #: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
1205 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1206 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
1207 msgid "Track"
1208 msgstr "Traca"
1209
1210 #: src/input/es_out.c:1133
1211 #, c-format
1212 msgid "%s [%s %d]"
1213 msgstr "%s [%s %d]"
1214
1215 #: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
1216 #: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
1217 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
1218 msgid "Program"
1219 msgstr "Prògram"
1220
1221 #: src/input/es_out.c:1336 src/input/es_out.c:1338
1222 msgid "Scrambled"
1223 msgstr "Air scrambligeadh"
1224
1225 #: src/input/es_out.c:1336
1226 msgid "Yes"
1227 msgstr "Tha"
1228
1229 #: src/input/es_out.c:1989
1230 #, c-format
1231 msgid "Closed captions %u"
1232 msgstr "Fo-thiotalan dùinte %u"
1233
1234 #: src/input/es_out.c:2840
1235 #, c-format
1236 msgid "Stream %d"
1237 msgstr "Sruth %d"
1238
1239 #: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
1240 msgid "Subtitle"
1241 msgstr "Fo-thiotal"
1242
1243 #: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
1244 #: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
1245 #: modules/gui/macosx/output.m:144
1246 msgid "Type"
1247 msgstr "Seòrsa"
1248
1249 #: src/input/es_out.c:2867
1250 msgid "Original ID"
1251 msgstr "An ID tùsail"
1252
1253 #: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
1254 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
1255 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1256 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1257 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1258 msgid "Codec"
1259 msgstr "Codec"
1260
1261 #: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1262 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
1263 msgid "Language"
1264 msgstr "Cànan"
1265
1266 #: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
1267 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
1268 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
1269 msgid "Description"
1270 msgstr "Tuairisgeul"
1271
1272 #: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
1273 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1274 msgid "Channels"
1275 msgstr "Seanailean"
1276
1277 #: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1278 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
1279 msgid "Sample rate"
1280 msgstr "Reat samplachaidh"
1281
1282 #: src/input/es_out.c:2899
1283 #, c-format
1284 msgid "%u Hz"
1285 msgstr "%u Hz"
1286
1287 #: src/input/es_out.c:2909
1288 msgid "Bits per sample"
1289 msgstr "Bits gach sampall"
1290
1291 #: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
1292 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
1293 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1294 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1295 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1296 msgid "Bitrate"
1297 msgstr "Bitrate"
1298
1299 #: src/input/es_out.c:2914
1300 #, c-format
1301 msgid "%u kb/s"
1302 msgstr "%u kb/s"
1303
1304 #: src/input/es_out.c:2926
1305 msgid "Track replay gain"
1306 msgstr "Tarbhachd cluich an traca"
1307
1308 #: src/input/es_out.c:2928
1309 msgid "Album replay gain"
1310 msgstr "Tarbhachd cluich an albaim"
1311
1312 #: src/input/es_out.c:2929
1313 #, c-format
1314 msgid "%.2f dB"
1315 msgstr "%.2f dB"
1316
1317 #: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1318 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1319 msgid "Resolution"
1320 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh"
1321
1322 #: src/input/es_out.c:2943
1323 msgid "Display resolution"
1324 msgstr "An dùmhlachd-bhreacaidh"
1325
1326 #: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
1327 #: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
1328 #: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
1329 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
1330 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1331 msgid "Frame rate"
1332 msgstr "Reat nam frèam"
1333
1334 #: src/input/es_out.c:2964
1335 msgid "Decoded format"
1336 msgstr "Am fòrmat dì-chòdaichte"
1337
1338 #: src/input/input.c:2426
1339 msgid "Your input can't be opened"
1340 msgstr "Cha ghabh d' ion-chur fhosgladh"
1341
1342 #: src/input/input.c:2427
1343 #, c-format
1344 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1345 msgstr ""
1346 "Chan urrainn dha VLC an MRL \"%s\" fhosgladh. Thoir sùil air an loga airson "
1347 "mion-fhiosrachadh."
1348
1349 #: src/input/input.c:2548
1350 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1351 msgstr "Chan aithnich VLC fòrmat an ion-chuir"
1352
1353 #: src/input/input.c:2549
1354 #, c-format
1355 msgid ""
1356 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1357 msgstr ""
1358 "Chan urrainn dhuinn fiosrachadh a-mach dè fòrmat a tha air \"%s\". Thoir "
1359 "sùil air an loga airson mion-fhiosrachadh."
1360
1361 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
1362 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
1363 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
1364 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1365 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
1366 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
1367 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1368 msgid "Title"
1369 msgstr "Tiotal"
1370
1371 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
1372 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
1373 msgid "Artist"
1374 msgstr "Neach-ealain"
1375
1376 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
1377 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1378 msgid "Genre"
1379 msgstr "Gnè"
1380
1381 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60
1382 msgid "Copyright"
1383 msgstr "Còir-lethbhreac"
1384
1385 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:230 modules/access/vcdx/info.c:63
1386 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:73
1387 msgid "Album"
1388 msgstr "Albam"
1389
1390 #: src/input/meta.c:60
1391 msgid "Track number"
1392 msgstr "Àireamh an traca"
1393
1394 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1395 msgid "Rating"
1396 msgstr "Rangachadh"
1397
1398 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:75
1399 msgid "Date"
1400 msgstr "Ceann-là"
1401
1402 #: src/input/meta.c:64
1403 msgid "Setting"
1404 msgstr "Roghainn"
1405
1406 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
1407 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1408 msgid "URL"
1409 msgstr "URL"
1410
1411 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1412 msgid "Now Playing"
1413 msgstr "'Ga chluich an-dràsta"
1414
1415 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1416 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
1417 msgid "Publisher"
1418 msgstr "Foillsichear"
1419
1420 #: src/input/meta.c:69
1421 msgid "Encoded by"
1422 msgstr "Air a chòdachadh le"
1423
1424 #: src/input/meta.c:70
1425 msgid "Artwork URL"
1426 msgstr "URL na h-obrach-ealain"
1427
1428 #: src/input/meta.c:71
1429 msgid "Track ID"
1430 msgstr "ID an traca"
1431
1432 #: src/input/var.c:158
1433 msgid "Bookmark"
1434 msgstr "Comharra-leabhair"
1435
1436 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:570
1437 msgid "Programs"
1438 msgstr "Prògraman"
1439
1440 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
1441 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
1442 #: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1443 msgid "Chapter"
1444 msgstr "Caibideal"
1445
1446 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1447 msgid "Navigation"
1448 msgstr "Seòladaireachd"
1449
1450 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
1451 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
1452 msgid "Video Track"
1453 msgstr "Traca video"
1454
1455 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
1456 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1457 msgid "Audio Track"
1458 msgstr "Traca fuaime"
1459
1460 #: src/input/var.c:210
1461 msgid "Subtitle Track"
1462 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
1463
1464 #: src/input/var.c:273
1465 msgid "Next title"
1466 msgstr "An ath-thiotal"
1467
1468 #: src/input/var.c:278
1469 msgid "Previous title"
1470 msgstr "An tiotal roimhe"
1471
1472 #: src/input/var.c:312
1473 #, c-format
1474 msgid "Title %i%s"
1475 msgstr "Tiotal %i%s"
1476
1477 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1478 #, c-format
1479 msgid "Chapter %i"
1480 msgstr "Caibideal %i"
1481
1482 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
1483 msgid "Next chapter"
1484 msgstr "An ath-chaibideal"
1485
1486 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
1487 msgid "Previous chapter"
1488 msgstr "An caibideal roimhe"
1489
1490 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1491 #, c-format
1492 msgid "Media: %s"
1493 msgstr "Meadhan: %s"
1494
1495 #: src/interface/interface.c:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:312
1496 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:313
1497 msgid "Add Interface"
1498 msgstr "Cuir eadar-aghaidh ris"
1499
1500 #: src/interface/interface.c:88
1501 msgid "Console"
1502 msgstr "Consoil"
1503
1504 #: src/interface/interface.c:92
1505 msgid "Telnet"
1506 msgstr "Telnet"
1507
1508 #: src/interface/interface.c:95
1509 msgid "Web"
1510 msgstr "Lìon"
1511
1512 #: src/interface/interface.c:98
1513 msgid "Debug logging"
1514 msgstr "Logachadh dì-bhugachaidh"
1515
1516 #: src/interface/interface.c:101
1517 msgid "Mouse Gestures"
1518 msgstr "Gluasadan na luchaige"
1519
1520 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1521 #: src/libvlc.c:191
1522 msgid "C"
1523 msgstr "gd"
1524
1525 #: src/libvlc.c:611
1526 msgid ""
1527 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1528 "interface."
1529 msgstr ""
1530 "A' ruith vlc leis an eadar-aghaidh bhunaiteach. Cleachd cvlc gus vlc a "
1531 "chleachdadh as a h-aonais."
1532
1533 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
1534 #: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
1535 msgid "Zoom"
1536 msgstr "Sùm"
1537
1538 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1319 src/video_output/vout_intf.c:85
1539 msgid "1:4 Quarter"
1540 msgstr "1:4 Cairteal"
1541
1542 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:86
1543 msgid "1:2 Half"
1544 msgstr "1:2 Leth"
1545
1546 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:87
1547 msgid "1:1 Original"
1548 msgstr "1:1 Tùsail"
1549
1550 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:88
1551 msgid "2:1 Double"
1552 msgstr "2:1 Dùbailte"
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:64
1555 msgid ""
1556 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1557 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1558 "related options."
1559 msgstr ""
1560 "'S urrainn dhut eadar-aghaidhean VLC a rèiteachadh sna roghainnean seo. Tha "
1561 "a' phrìomh eadar-aghaidh ri do làimh, mòidealan eadar-aghaidh eile agus is "
1562 "urrainn dhut na roghainnean co-cheangailte riutha a shònrachadh."
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:68
1565 msgid "Interface module"
1566 msgstr "Mòideal na h-eadar-aghaidh"
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:70
1569 msgid ""
1570 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1571 "automatically select the best module available."
1572 msgstr ""
1573 "Seo a' phrìomh eadar-aghaidh a chleachdas VLC. Thèid am mòideal as fhearr a "
1574 "thaghadh a ghnàth."
1575
1576 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:58
1577 msgid "Extra interface modules"
1578 msgstr "Mòidealan a bharrachd na h-eadar-aghaidh"
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:76
1581 msgid ""
1582 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1583 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1584 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1585 "\", \"gestures\" ...)"
1586 msgstr ""
1587
1588 #: src/libvlc-module.c:83
1589 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1590 msgstr "'S urrainn dhut eadar-aghaidhean smachdaidh a thaghadh airson VLC."
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:85
1593 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1594 msgstr "Briathrachas (0,1,2)"
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:87
1597 msgid ""
1598 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1599 "1=warnings, 2=debug)."
1600 msgstr ""
1601 "Seo ìre a' bhriathrachais (0=na seall ach mearachdan is teachdaireachdan "
1602 "bunaiteach, 1=rabhaidhean, 2=dì-bhugachadh)."
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:90
1605 msgid "Be quiet"
1606 msgstr "Bi sàmhach"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:92
1609 msgid "Turn off all warning and information messages."
1610 msgstr "Cuir dheth gach rabhadh is teachdaireachd fiosrachaidh."
1611
1612 #: src/libvlc-module.c:94
1613 msgid "Default stream"
1614 msgstr "An sruth bunaiteach"
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:96
1617 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1618 msgstr "Thèid an sruth seo fhosgladh an-còmhnaidh nuair a thòisicheas VLC."
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:98
1621 msgid "Color messages"
1622 msgstr "Dath nan teachdaireachdan"
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:100
1625 msgid ""
1626 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1627 "needs Linux color support for this to work."
1628 msgstr ""
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:103
1631 msgid "Show advanced options"
1632 msgstr "Seall na roghainnean adhartach"
1633
1634 #: src/libvlc-module.c:105
1635 msgid ""
1636 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1637 "available options, including those that most users should never touch."
1638 msgstr ""
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:109
1641 msgid "Interface interaction"
1642 msgstr ""
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:111
1645 msgid ""
1646 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1647 "user input is required."
1648 msgstr ""
1649
1650 #: src/libvlc-module.c:121
1651 msgid ""
1652 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1653 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1654 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1655 "the \"audio filters\" modules section."
1656 msgstr ""
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:127
1659 msgid "Audio output module"
1660 msgstr "Mòideal às-chur na fuaime"
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:129
1663 msgid ""
1664 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1665 "automatically select the best method available."
1666 msgstr ""
1667 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur fuaime. Thèid an dòigh as "
1668 "fhearr a thaghadh a ghnàth."
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
1671 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
1672 msgid "Enable audio"
1673 msgstr "Cuir an fhuaim an comas"
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:135
1676 msgid ""
1677 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1678 "not take place, thus saving some processing power."
1679 msgstr ""
1680 "'S urrainn dhut às-chur fuaime a chur à comas gu tur. Cha dèid an fhuaim a "
1681 "dhì-chòdachadh idir is caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:138
1684 msgid "Audio gain"
1685 msgstr "Tarbhachd fuaime"
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:140
1688 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1689 msgstr ""
1690
1691 #: src/libvlc-module.c:142
1692 msgid "Audio output volume step"
1693 msgstr "Ceum àirde fuaim an às-chuir"
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:144
1696 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1697 msgstr ""
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:147
1700 msgid "Remember the audio volume"
1701 msgstr "Cuimhnich àirde na fuaime"
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:149
1704 msgid ""
1705 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1706 msgstr ""
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:152
1709 msgid "Audio desynchronization compensation"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:154
1713 msgid ""
1714 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1715 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:157
1719 msgid "Audio resampler"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:159
1723 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1724 msgstr ""
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:162
1727 msgid ""
1728 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1729 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1730 "played)."
1731 msgstr ""
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
1734 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
1735 msgid "Use S/PDIF when available"
1736 msgstr "Cleachd S/PDIF ma bhios e ri làimh"
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:168
1739 msgid ""
1740 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1741 "audio stream being played."
1742 msgstr ""
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
1745 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1746 msgstr "Èignich mothachadh dha Dolby Surround"
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:173
1749 msgid ""
1750 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1751 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1752 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1753 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1754 msgstr ""
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
1757 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
1758 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
1759 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
1760 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1761 msgid "Auto"
1762 msgstr "Fèin-obrachail"
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1765 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1766 msgid "On"
1767 msgstr "Air"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1770 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1771 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1772 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1773 msgid "Off"
1774 msgstr "Dheth"
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:182
1777 msgid "Stereo audio output mode"
1778 msgstr "Modh às-chur fuaime stereo"
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:194
1781 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1782 msgstr ""
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:199
1785 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1786 msgstr ""
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:203
1789 msgid "Replay gain mode"
1790 msgstr "Modh tarbhachd na h-ath-chluich"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:205
1793 msgid "Select the replay gain mode"
1794 msgstr "Tagh modh tarbhachd na cluich"
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:207
1797 msgid "Replay preamp"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:209
1801 msgid ""
1802 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1803 "replay gain information"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:212
1807 msgid "Default replay gain"
1808 msgstr ""
1809
1810 #: src/libvlc-module.c:214
1811 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: src/libvlc-module.c:216
1815 msgid "Peak protection"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:218
1819 msgid "Protect against sound clipping"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:221
1823 msgid "Enable time stretching audio"
1824 msgstr "Cuir an comas sìneadh-ama dhen fhuaim"
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:223
1827 msgid ""
1828 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1829 "audio pitch"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:2034
1833 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1834 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1835 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
1836 #: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
1837 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
1838 #: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
1839 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1840 #: modules/text_renderer/freetype.c:214
1841 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1842 msgid "None"
1843 msgstr "Chan eil gin"
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:238
1846 msgid ""
1847 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1848 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1849 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1850 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1851 "options."
1852 msgstr ""
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:244
1855 msgid "Video output module"
1856 msgstr "Mòideal às-chur a' video"
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:246
1859 msgid ""
1860 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1861 "automatically select the best method available."
1862 msgstr ""
1863 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur video. Thèid an dòigh as fhearr "
1864 "a thaghadh a ghnàth."
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
1867 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
1868 msgid "Enable video"
1869 msgstr "Cuir video an comas"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:251
1872 msgid ""
1873 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1874 "not take place, thus saving some processing power."
1875 msgstr ""
1876 "'S urrainn dhut às-chur video a chur à comas gu tur. Cha dèid a' video a dhì-"
1877 "chòdachadh idir is caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1880 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1881 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1882 #: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1883 msgid "Video width"
1884 msgstr "Leud a' video"
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:256
1887 msgid ""
1888 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1889 "characteristics."
1890 msgstr ""
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1893 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1894 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1895 #: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1896 msgid "Video height"
1897 msgstr "Àirde a' video"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:261
1900 msgid ""
1901 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1902 "video characteristics."
1903 msgstr ""
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:264
1906 msgid "Video X coordinate"
1907 msgstr "Co-chomharra X a' video"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:266
1910 msgid ""
1911 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1912 "coordinate)."
1913 msgstr ""
1914
1915 #: src/libvlc-module.c:269
1916 msgid "Video Y coordinate"
1917 msgstr "Co-chomharra Y a' video"
1918
1919 #: src/libvlc-module.c:271
1920 msgid ""
1921 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1922 "coordinate)."
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:274
1926 msgid "Video title"
1927 msgstr "Tiotal a' video"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:276
1930 msgid ""
1931 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1932 "interface)."
1933 msgstr ""
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:279
1936 msgid "Video alignment"
1937 msgstr "Co-thaobhadh a' video"
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:281
1940 msgid ""
1941 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1942 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1943 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1944 msgstr ""
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
1947 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
1948 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1949 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
1950 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
1951 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1952 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1953 #: modules/video_filter/rss.c:173
1954 msgid "Center"
1955 msgstr "Meadhan"
1956
1957 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
1958 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
1959 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
1960 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1961 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1962 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
1963 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
1964 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
1965 msgid "Top"
1966 msgstr "Barr"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
1969 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
1970 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:176 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:198
1971 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1972 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1973 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
1974 msgid "Bottom"
1975 msgstr "Bun"
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1978 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:178
1979 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:200
1980 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1981 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
1982 #: modules/video_filter/rss.c:174
1983 msgid "Top-Left"
1984 msgstr "Barr clì"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1987 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:180
1988 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:202
1989 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1990 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
1991 #: modules/video_filter/rss.c:174
1992 msgid "Top-Right"
1993 msgstr "Barr deas"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1996 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:182
1997 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:204
1998 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1999 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2000 #: modules/video_filter/rss.c:174
2001 msgid "Bottom-Left"
2002 msgstr "Bun clì"
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
2005 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:184
2006 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:206
2007 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
2008 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2009 #: modules/video_filter/rss.c:174
2010 msgid "Bottom-Right"
2011 msgstr "Bun deas"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:289
2014 msgid "Zoom video"
2015 msgstr "Sùm a' video"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:291
2018 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2019 msgstr "'S urrainn dhut a' video a shùmadh le factar sònraichte."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:293
2022 msgid "Grayscale video output"
2023 msgstr "Às-chur a' video air sgèile liath"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:295
2026 msgid ""
2027 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2028 "save some processing power."
2029 msgstr ""
2030 "Às-chur a' video air sgèile liath. A chionn 's nach dèid fiosrachadh nan "
2031 "dathan a chòdachadh, caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:298
2034 msgid "Embedded video"
2035 msgstr "Video leabaichte"
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:300
2038 msgid "Embed the video output in the main interface."
2039 msgstr "Leabaich às-chur a' video sa phrìomh eadar-aghaidh."
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:302
2042 msgid "Fullscreen video output"
2043 msgstr "Às-chur làn-sgrìn a' video"
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:304
2046 msgid "Start video in fullscreen mode"
2047 msgstr "Tòisich a' video sa mhodh làn-sgrìn"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:306
2050 msgid "Overlay video output"
2051 msgstr "Tar-chòmhdaich às-chur a' video"
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:308
2054 msgid ""
2055 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2056 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2057 msgstr ""
2058 "'S e comas luathachadh bathar-cruaidh na cairte video agad a tha san tar-"
2059 "chòmhdachadh (an comas video a reandaradh gu dìreach). Feuchaidh VLC ri a "
2060 "chleachdadh a ghnàth."
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
2063 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
2064 msgid "Always on top"
2065 msgstr "Air uachdar an-còmhnaidh"
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:313
2068 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2069 msgstr "Cuir uinneag a' video air uachdar nan uinneagan eile an-còmhnaidh."
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:315
2072 msgid "Enable wallpaper mode "
2073 msgstr "Cuir an comas modh a' phàipeir-bhalla "
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:317
2076 msgid ""
2077 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2078 msgstr ""
2079 "Leigidh comas modh a' phàipeir-bhalla leat a' video a shealltainn mar "
2080 "chùlaibh an deasga."
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:320
2083 msgid "Show media title on video"
2084 msgstr "Seall tiotal a' mheadhain air a' video"
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:322
2087 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2088 msgstr "Seall tiotal a' video os cionn an fhilm."
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:324
2091 msgid "Show video title for x milliseconds"
2092 msgstr "Seall tiotal a' video fad x mille-dhiog"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:326
2095 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2096 msgstr ""
2097 "Seall tiotal a' video fad n mille-dhiog; 's e 5000 ms (5 diogan) a' bhun-"
2098 "roghainn."
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:328
2101 msgid "Position of video title"
2102 msgstr "Ionad tiotal a' video"
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:330
2105 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2106 msgstr "An t-àite far am faicear an tiotal (sa mheadhan aig a' bhun a ghnàth)."
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:332
2109 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2110 msgstr ""
2111 "Falaich a' chuileag is uidheam-smachd na làn-sgrìn an dèidh x mille-dhiog"
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:335
2114 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2115 msgstr ""
2116 "Falaich cuileag na luchaige is uidheam-smachd na làn-sgrìn an dèidh n mille-"
2117 "dhiog."
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
2120 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
2121 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
2122 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2123 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2124 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2125 msgid "Deinterlace"
2126 msgstr "Deinterlace"
2127
2128 #: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
2129 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/MainMenu.m:408
2130 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
2131 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2132 msgid "Deinterlace mode"
2133 msgstr "Modh deinterlace"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:350
2136 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2137 msgstr "Am modh deinterlace a thèid a chleachdadh airson pròiseasadh video."
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2140 msgid "Discard"
2141 msgstr "Tilg air falbh"
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2144 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2145 msgid "Blend"
2146 msgstr "Co-measgaich"
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2149 msgid "Mean"
2150 msgstr "Meadhan"
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2153 msgid "Bob"
2154 msgstr "Bob"
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2157 msgid "Linear"
2158 msgstr "Loidhneach"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2161 msgid "Phosphor"
2162 msgstr "Fosfor"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:359 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2165 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2166 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:367
2169 msgid "Disable screensaver"
2170 msgstr "Cuir à comas an sàbhalaiche-sgrìn"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:368
2173 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2174 msgstr "Cuir à comas an sàbhalaiche-sgrìn fhad 's a tha video 'ga chluich."
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:370
2177 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:371
2181 msgid ""
2182 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2183 "computer being suspended because of inactivity."
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
2187 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
2188 msgid "Window decorations"
2189 msgstr "Sgeadachaidhean na h-uinneige"
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:376
2192 msgid ""
2193 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2194 "giving a \"minimal\" window."
2195 msgstr ""
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:379
2198 msgid "Video splitter module"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:381
2202 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:383
2206 msgid "Video filter module"
2207 msgstr "Mòideal criathradh a' video"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:385
2210 msgid ""
2211 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2212 "instance deinterlacing, or distort the video."
2213 msgstr ""
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:389
2216 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2217 msgstr "Pasgan (no ainm faidhle) a' snapshot video"
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:391
2220 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2221 msgstr ""
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:393 src/libvlc-module.c:395
2224 msgid "Video snapshot file prefix"
2225 msgstr "Ro-leasachan faidhle aig snapshot a' video"
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:397
2228 msgid "Video snapshot format"
2229 msgstr "Fòrmat snapshot a' video"
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:399
2232 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: src/libvlc-module.c:401
2236 msgid "Display video snapshot preview"
2237 msgstr "Seall ro-shealladh snapshot a' video"
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:403
2240 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2241 msgstr "Seall ro-shealladh a' snapshot ann an oisean clì aig barr na sgrìn."
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:405
2244 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2245 msgstr "Cleachd àireamhan sreath-leanmhainneach seach stampaichean-ama"
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:407
2248 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:409
2252 msgid "Video snapshot width"
2253 msgstr "Leud snapshot a' video"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:411
2256 msgid ""
2257 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2258 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:415
2262 msgid "Video snapshot height"
2263 msgstr "Àirde snapshot a' video"
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:417
2266 msgid ""
2267 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2268 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2269 "ratio."
2270 msgstr ""
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:421
2273 msgid "Video cropping"
2274 msgstr "Bearradh video"
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:423
2277 msgid ""
2278 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2279 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2280 msgstr ""
2281 "Èignichidh seo bearradh a' video tùsail. 'S e x:y am fòrmat ceadaichte (m.e. "
2282 "4:3, 16:9 is mar sin air adhart) 's e a' cur an cèill co-mheas an deilbh."
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:427
2285 msgid "Source aspect ratio"
2286 msgstr "Co-mheas an deilbh thùsail"
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:429
2289 msgid ""
2290 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2291 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2292 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2293 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2294 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2295 msgstr ""
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:436
2298 msgid "Video Auto Scaling"
2299 msgstr "Fèin-sgèileadh a' video"
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:438
2302 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2303 msgstr "Leig leis a' video sgèileadh ri meud uinneige no làn-sgrìn."
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:440
2306 msgid "Video scaling factor"
2307 msgstr "Factar sgèileadh a' video"
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:442
2310 msgid ""
2311 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2312 "Default value is 1.0 (original video size)."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:445
2316 msgid "Custom crop ratios list"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:447
2320 msgid ""
2321 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2322 "crop ratios list."
2323 msgstr ""
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:450
2326 msgid "Custom aspect ratios list"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:452
2330 msgid ""
2331 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2332 "aspect ratio list."
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:455
2336 msgid "Fix HDTV height"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:457
2340 msgid ""
2341 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2342 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2343 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2344 msgstr ""
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:462
2347 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:464
2351 msgid ""
2352 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2353 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2354 "order to keep proportions."
2355 msgstr ""
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
2358 msgid "Skip frames"
2359 msgstr "Leum thairis air frèamaichean"
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:470
2362 msgid ""
2363 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2364 "computer is not powerful enough"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:473
2368 msgid "Drop late frames"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:475
2372 msgid ""
2373 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2374 "intended display date)."
2375 msgstr ""
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:478
2378 msgid "Quiet synchro"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:480
2382 msgid ""
2383 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2384 "synchronization mechanism."
2385 msgstr ""
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:483
2388 msgid "Key press events"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:485
2392 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2393 msgstr ""
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2396 msgid "Mouse events"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:489
2400 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:497
2404 msgid ""
2405 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2406 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2407 "channel."
2408 msgstr ""
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:501
2411 msgid "File caching (ms)"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:503
2415 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2416 msgstr ""
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:505
2419 msgid "Live capture caching (ms)"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/libvlc-module.c:507
2423 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:509
2427 msgid "Disc caching (ms)"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:511
2431 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2432 msgstr ""
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:513
2435 msgid "Network caching (ms)"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:515
2439 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2440 msgstr ""
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:517
2443 msgid "Clock reference average counter"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:519
2447 msgid ""
2448 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2449 "to 10000."
2450 msgstr ""
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:522
2453 msgid "Clock synchronisation"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:524
2457 msgid ""
2458 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2459 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2460 msgstr ""
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:528
2463 msgid "Clock jitter"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:530
2467 msgid ""
2468 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2469 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2470 msgstr ""
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:533
2473 msgid "Network synchronisation"
2474 msgstr ""
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:534
2477 msgid ""
2478 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2479 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2480 msgstr ""
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
2483 #: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2484 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2485 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:771
2486 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:600
2487 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1211
2488 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:527
2489 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:58
2490 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
2491 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2492 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1456
2493 msgid "Default"
2494 msgstr "Bun-roghainn"
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113
2497 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:994 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2498 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1023
2499 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2500 msgid "Enable"
2501 msgstr "Cuir an comas"
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:542
2504 msgid "MTU of the network interface"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:544
2508 msgid ""
2509 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2510 "over the network (in bytes)."
2511 msgstr ""
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2514 msgid "Hop limit (TTL)"
2515 msgstr "Hop Limit (TTL)"
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:551 modules/stream_out/rtp.c:130
2518 msgid ""
2519 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2520 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2521 "in default)."
2522 msgstr ""
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:555
2525 msgid "Multicast output interface"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:557
2529 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:559
2533 msgid "DiffServ Code Point"
2534 msgstr "Puing còd DiffServ"
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:560
2537 msgid ""
2538 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2539 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2540 msgstr ""
2541
2542 #: src/libvlc-module.c:566
2543 msgid ""
2544 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2545 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2546 msgstr ""
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:572
2549 msgid ""
2550 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2551 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2552 "(like DVB streams for example)."
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2556 msgid "Audio track"
2557 msgstr "Traca fuaime"
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:580
2560 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2564 msgid "Subtitle track"
2565 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:585
2568 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:588 modules/stream_out/transcode/transcode.c:96
2572 msgid "Audio language"
2573 msgstr "Cànan na fuaime"
2574
2575 #: src/libvlc-module.c:590
2576 msgid ""
2577 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2578 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2579 "language)."
2580 msgstr ""
2581 "Cànan traca na fuaime a bu toigh leat (le cromagan eatarra, còdan "
2582 "dhùthchannan a tha a dhà no trì litrichean a dh'fhaid; 's urrainn dhut \"none"
2583 "\" a chleachdadh ma tha thu airson seachnadh gun cleachdar cànan eile mar "
2584 "fallback)."
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:593
2587 msgid "Subtitle language"
2588 msgstr "Cànan nam fo-thiotalan"
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:595
2591 msgid ""
2592 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2593 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2594 msgstr ""
2595 "Cànan traca nam fo-thiotalan bu toigh leat (le cromagan eatarra, còdan "
2596 "dhùthchannan a tha a dhà no trì litrichean a dh'fhaid; 's urrainn dhut \"any"
2597 "\" a chleachdadh mar fallback)."
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:599
2600 msgid "Audio track ID"
2601 msgstr "ID traca na fuaime"
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:601
2604 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2605 msgstr "ID an t-srutha aig traca na fuaime a chleachdar. "
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:603
2608 msgid "Subtitle track ID"
2609 msgstr "ID traca nam fo-thiotalan"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:605
2612 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2613 msgstr "ID an t-srutha aig traca nam fo-thiotalan a chleachdar."
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:607
2616 msgid "Preferred video resolution"
2617 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh a' video a bu toigh leat"
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:609
2620 msgid ""
2621 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2622 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2623 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2624 "higher resolutions."
2625 msgstr ""
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:615
2628 msgid "Best available"
2629 msgstr "An tè as fhearr a tha ri làimh"
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:615
2632 msgid "Full HD (1080p)"
2633 msgstr "HD slàn (1080p)"
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:615
2636 msgid "HD (720p)"
2637 msgstr "HD (720p)"
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:616
2640 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2641 msgstr "Deifinisean stannardach (576 or 480 lines)"
2642
2643 #: src/libvlc-module.c:617
2644 msgid "Low Definition (360 lines)"
2645 msgstr "Deifinisean ìseal (360 loidhne)"
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:618
2648 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2649 msgstr "Deifinisean glè ìseal (240 loidhne)"
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:621
2652 msgid "Input repetitions"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:623
2656 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:148
2660 msgid "Start time"
2661 msgstr "Àm tòiseachaidh"
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:627
2664 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2665 msgstr "Tòisichidh an sruth aig an ionad seo (ann an diogan)."
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:150
2668 msgid "Stop time"
2669 msgstr "Àm crìochnachaidh"
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:631
2672 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2673 msgstr "Crìochnaichidh an sruth aig an ionad seo (ann an diogan)."
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:633
2676 msgid "Run time"
2677 msgstr "Àm ruith"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:635
2680 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2681 msgstr "Faid an t-srutha (ann an diogan)."
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:637
2684 msgid "Fast seek"
2685 msgstr "Sireadh luath"
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:639
2688 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2689 msgstr "B' fhearr leam luaths seach pongalachd nuair a nì mi sireadh"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:641
2692 msgid "Playback speed"
2693 msgstr "Astar na cluiche"
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:643
2696 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2697 msgstr ""
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:645
2700 msgid "Input list"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:647
2704 msgid ""
2705 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2706 "together after the normal one."
2707 msgstr ""
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:650
2710 msgid "Input slave (experimental)"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:652
2714 msgid ""
2715 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2716 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2717 "inputs."
2718 msgstr ""
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:656
2721 msgid "Bookmarks list for a stream"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:658
2725 msgid ""
2726 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2727 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2728 "{...}\""
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:203
2732 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351
2733 msgid "Record directory or filename"
2734 msgstr "Clàraich eòlaire no ainm faidhle"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:205
2737 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2738 msgstr "Am pasgan no ainm an fhaidhle far an dèid na clàir a stòradh"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:666
2741 msgid "Prefer native stream recording"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:668
2745 msgid ""
2746 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2747 "output module"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:671
2751 msgid "Timeshift directory"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:673
2755 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2756 msgstr ""
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:675
2759 msgid "Timeshift granularity"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:677
2763 msgid ""
2764 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2765 "to store the timeshifted streams."
2766 msgstr ""
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:680
2769 msgid "Change title according to current media"
2770 msgstr "Atharraich an tiotal a-rèir a' mheadhain làithrich"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:681
2773 msgid ""
2774 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2775 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2776 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2777 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:688
2781 msgid ""
2782 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2783 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2784 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2785 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2786 msgstr ""
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
2789 msgid "Force subtitle position"
2790 msgstr "Èignich ionad nam fo-thiotalan"
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:696
2793 msgid ""
2794 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2795 "over the movie. Try several positions."
2796 msgstr ""
2797
2798 #: src/libvlc-module.c:699
2799 msgid "Enable sub-pictures"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:701
2803 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2804 msgstr ""
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
2807 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
2808 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2809 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
2810 msgid "On Screen Display"
2811 msgstr "Taisbeanadh air an sgrìn"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:705
2814 msgid ""
2815 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2816 "Display)."
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:708
2820 msgid "Text rendering module"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:710
2824 msgid ""
2825 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2826 "instance."
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:712
2830 msgid "Subpictures source module"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:714
2834 msgid ""
2835 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2836 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2837 msgstr ""
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:717
2840 msgid "Subpictures filter module"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:719
2844 msgid ""
2845 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2846 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2847 msgstr ""
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:722
2850 msgid "Autodetect subtitle files"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:724
2854 msgid ""
2855 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2856 "(based on the filename of the movie)."
2857 msgstr ""
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:727
2860 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:729
2864 msgid ""
2865 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2866 "Options are:\n"
2867 "0 = no subtitles autodetected\n"
2868 "1 = any subtitle file\n"
2869 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2870 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2871 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:737
2875 msgid "Subtitle autodetection paths"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:739
2879 msgid ""
2880 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2881 "found in the current directory."
2882 msgstr ""
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:742
2885 msgid "Use subtitle file"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:744
2889 msgid ""
2890 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2891 "subtitle file."
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:748
2895 msgid "DVD device"
2896 msgstr "Uidheam DVD"
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:749
2899 msgid "VCD device"
2900 msgstr "Uidheam VCD"
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:750
2903 msgid "Audio CD device"
2904 msgstr "Uidheam CD fuaime"
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:754
2907 msgid ""
2908 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2909 "the drive letter (e.g. D:)"
2910 msgstr ""
2911 "Seo an draibh DVD bunaiteach (no am faidhle bunaiteach) a chleachdar. Na "
2912 "dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:757
2915 msgid ""
2916 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2917 "the drive letter (e.g. D:)"
2918 msgstr ""
2919 "Seo an draibh VCD bunaiteach (no am faidhle bunaiteach) a chleachdar. Na "
2920 "dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:760
2923 msgid ""
2924 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2925 "after the drive letter (e.g. D:)"
2926 msgstr ""
2927 "Seo an draibh bunaiteach nan CD fuaime (no am faidhle bunaiteach) a "
2928 "chleachdar. Na dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:767
2931 msgid "This is the default DVD device to use."
2932 msgstr "Seo an t-uidheam DVD bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:769
2935 msgid "This is the default VCD device to use."
2936 msgstr "Seo an t-uidheam VCD bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:771
2939 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2940 msgstr "Seo an t-uidheam CD fuaime bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:788
2943 msgid "TCP connection timeout"
2944 msgstr "Timeout a' cheangail TCP"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:790
2947 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2948 msgstr "Timeout bunaiteach a' cheangail TCP (ann am mille-dhiogan)."
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:792
2951 msgid "HTTP server address"
2952 msgstr "Seòladh an fhrithealaiche HTTP"
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:794
2955 msgid ""
2956 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2957 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2958 "them to a specific network interface."
2959 msgstr ""
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:798
2962 msgid "RTSP server address"
2963 msgstr "Seòladh an fhrithealaiche RTSP"
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:800
2966 msgid ""
2967 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2968 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2969 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2970 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2971 "network interface."
2972 msgstr ""
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:806
2975 msgid "HTTP server port"
2976 msgstr "Port frithealaiche HTTP"
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:808
2979 msgid ""
2980 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2981 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2982 "by the operating system."
2983 msgstr ""
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:813
2986 msgid "HTTPS server port"
2987 msgstr "Port frithealaiche HTTPS"
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:815
2990 msgid ""
2991 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2992 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2993 "restricted by the operating system."
2994 msgstr ""
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:820
2997 msgid "RTSP server port"
2998 msgstr "Port frithealaiche RTSP"
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:822
3001 msgid ""
3002 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3003 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3004 "by the operating system."
3005 msgstr ""
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:827
3008 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3009 msgstr "Teisteanas frithealaiche HTTP/TLS"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:829
3012 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3013 msgstr ""
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:831
3016 msgid "HTTP/TLS server private key"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:833
3020 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3021 msgstr ""
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:835
3024 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3025 msgstr "An t-ùghdarras teisteanais HTTP/TLS"
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:837
3028 msgid ""
3029 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3030 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3031 msgstr ""
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:840
3034 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:842
3038 msgid ""
3039 "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3040 "revoked certificates in TLS sessions."
3041 msgstr ""
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:845
3044 msgid "SOCKS server"
3045 msgstr "Frithealaiche SOCKS"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:847
3048 msgid ""
3049 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3050 "used for all TCP connections"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:850
3054 msgid "SOCKS user name"
3055 msgstr "Ainm-cleachdaiche SOCKS"
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:852
3058 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3059 msgstr ""
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:854
3062 msgid "SOCKS password"
3063 msgstr "Facal-faire SOCKS"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:856
3066 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3067 msgstr ""
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:858
3070 msgid "Title metadata"
3071 msgstr "Metadata an tiotail"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:860
3074 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3075 msgstr ""
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:862
3078 msgid "Author metadata"
3079 msgstr "Metadata an ùghdair"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:864
3082 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3083 msgstr ""
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:866
3086 msgid "Artist metadata"
3087 msgstr "Metadata an neach-ealain"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:868
3090 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:870
3094 msgid "Genre metadata"
3095 msgstr "Metadata a' ghnè"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:872
3098 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3099 msgstr ""
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:874
3102 msgid "Copyright metadata"
3103 msgstr "Metadata na còrach-lethbhreac"
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:876
3106 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:878
3110 msgid "Description metadata"
3111 msgstr "Metadata an tuairisgeil"
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:880
3114 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3115 msgstr ""
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:882
3118 msgid "Date metadata"
3119 msgstr "Metadata a' chinn-là"
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:884
3122 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3123 msgstr ""
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:886
3126 msgid "URL metadata"
3127 msgstr "Metadata an URL"
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:888
3130 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3131 msgstr ""
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:892
3134 msgid ""
3135 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3136 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3137 "can break playback of all your streams."
3138 msgstr ""
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:896
3141 msgid "Preferred decoders list"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:898
3145 msgid ""
3146 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3147 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3148 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3149 msgstr ""
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:903
3152 msgid "Preferred encoders list"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:905
3156 msgid ""
3157 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:914
3161 msgid ""
3162 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3163 "subsystem."
3164 msgstr ""
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:917
3167 msgid "Default stream output chain"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:919
3171 msgid ""
3172 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3173 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3174 "all streams."
3175 msgstr ""
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:923
3178 msgid "Enable streaming of all ES"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:925
3182 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:927
3186 msgid "Display while streaming"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:929
3190 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3191 msgstr ""
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:931
3194 msgid "Enable video stream output"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:933
3198 msgid ""
3199 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3200 "facility when this last one is enabled."
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:936
3204 msgid "Enable audio stream output"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:938
3208 msgid ""
3209 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3210 "facility when this last one is enabled."
3211 msgstr ""
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:941
3214 msgid "Enable SPU stream output"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:943
3218 msgid ""
3219 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3220 "facility when this last one is enabled."
3221 msgstr ""
3222
3223 #: src/libvlc-module.c:946
3224 msgid "Keep stream output open"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: src/libvlc-module.c:948
3228 msgid ""
3229 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3230 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3231 "specified)"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:952
3235 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:954
3239 msgid ""
3240 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3241 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:957
3245 msgid "Preferred packetizer list"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:959
3249 msgid ""
3250 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3251 msgstr ""
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:962
3254 msgid "Mux module"
3255 msgstr ""
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:964
3258 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:966
3262 msgid "Access output module"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:968
3266 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:971
3270 msgid ""
3271 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3272 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3273 msgstr ""
3274
3275 #: src/libvlc-module.c:975
3276 msgid "SAP announcement interval"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:977
3280 msgid ""
3281 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3282 "between SAP announcements."
3283 msgstr ""
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:986
3286 msgid ""
3287 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3288 "you really know what you are doing."
3289 msgstr ""
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:989
3292 msgid "Access module"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:991
3296 msgid ""
3297 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3298 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3299 "option unless you really know what you are doing."
3300 msgstr ""
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:995
3303 msgid "Stream filter module"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:997
3307 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3308 msgstr ""
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:999
3311 msgid "Demux module"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: src/libvlc-module.c:1001
3315 msgid ""
3316 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3317 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3318 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3319 "you really know what you are doing."
3320 msgstr ""
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:1006
3323 msgid "VoD server module"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:1008
3327 msgid ""
3328 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3329 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3330 msgstr ""
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:1011
3333 msgid "Allow real-time priority"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:1013
3337 msgid ""
3338 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3339 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3340 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3341 "only activate this if you know what you're doing."
3342 msgstr ""
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:1019
3345 msgid "Adjust VLC priority"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: src/libvlc-module.c:1021
3349 msgid ""
3350 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3351 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3352 "VLC instances."
3353 msgstr ""
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:1026
3356 msgid ""
3357 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:1030
3361 msgid ""
3362 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3363 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:1033
3367 msgid "VLM configuration file"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:1035
3371 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3372 msgstr ""
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:1037
3375 msgid "Use a plugins cache"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1039
3379 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1041
3383 msgid "Locally collect statistics"
3384 msgstr "Cruinnich stats gu h-ionadail"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1043
3387 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3388 msgstr ""
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1045
3391 msgid "Run as daemon process"
3392 msgstr "Ruith mar phròiseas daemon"
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1047
3395 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3396 msgstr "Ruith VLC mar phròiseas daemon sa chùlaibh."
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1049
3399 msgid "Write process id to file"
3400 msgstr "Sgrìobh ID a' phròiseis san fhaidhle"
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1051
3403 msgid "Writes process id into specified file."
3404 msgstr "Sgrìobhaidh seo ID a' phròiseis san fhaidhle a shònraich thu."
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1053
3407 msgid "Log to file"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1055
3411 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3412 msgstr ""
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:1057
3415 msgid "Log to syslog"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1059
3419 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3420 msgstr ""
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1061
3423 msgid "Allow only one running instance"
3424 msgstr "Na ceadaich aon ionstans a-mhàin"
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1064
3427 msgid ""
3428 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3429 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3430 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3431 "This option will allow you to play the file with the already running "
3432 "instance or enqueue it."
3433 msgstr ""
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1071
3436 msgid ""
3437 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3438 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3439 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3440 "This option will allow you to play the file with the already running "
3441 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3442 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3443 msgstr ""
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1080
3446 msgid "VLC is started from file association"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1082
3450 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
3454 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3455 msgstr ""
3456 "Na cleachd ach aon ionstans nuair a chaidh a thòiseachadh o mhanaidsear nam "
3457 "faidhlichean"
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1087
3460 msgid "Increase the priority of the process"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1089
3464 msgid ""
3465 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3466 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3467 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3468 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3469 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3470 "machine."
3471 msgstr ""
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
3474 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3475 msgstr "Cuir nithean air an liosta-chluich ma bhios e sa mhodh aon-ionstans"
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1099
3478 msgid ""
3479 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3480 "playing current item."
3481 msgstr ""
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1108
3484 msgid ""
3485 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3486 "overridden in the playlist dialog box."
3487 msgstr ""
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:1111
3490 msgid "Automatically preparse files"
3491 msgstr "Ro-pharsaich faidhlichean gu fèin-obrachail"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:1113
3494 msgid ""
3495 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3496 "metadata)."
3497 msgstr ""
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1116
3500 msgid "Album art policy"
3501 msgstr "Poileasaidh air ealain albaman"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1118
3504 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3505 msgstr "Cuir romhad mar a thèid ealain albaman a luchdadh a-nuas."
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1124
3508 msgid "Manual download only"
3509 msgstr "Luchdadh a-nuas de làimh a-mhàin"
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1125
3512 msgid "When track starts playing"
3513 msgstr "Nuair a thòisicheas traca air cluich"
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1126
3516 msgid "As soon as track is added"
3517 msgstr "Cho luath 's a chuirear traca ris"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1128
3520 msgid "Services discovery modules"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1130
3524 msgid ""
3525 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3526 "Typical value is \"sap\"."
3527 msgstr ""
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1133
3530 msgid "Play files randomly forever"
3531 msgstr "Cluich faidhlichean air thuaiream gu sìorraidh bràth"
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1135
3534 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3535 msgstr ""
3536 "Cluichidh VLC na faidhlichean air an liosta-chluich gus an dèid stad a chur "
3537 "air."
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1137
3540 msgid "Repeat all"
3541 msgstr "Ath-chluich na h-uile"
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1139
3544 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3545 msgstr "Sìor-chluichidh VLC an liosta-chluich gu sìorraidh bràth."
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1141
3548 msgid "Repeat current item"
3549 msgstr "Ath-chluich an nì làithreach"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1143
3552 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3553 msgstr "Sìor-chluichidh VLC an nì làithreach dhen liosta-chluich."
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1145
3556 msgid "Play and stop"
3557 msgstr "Cluich is stad"
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1147
3560 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3561 msgstr ""
3562 "Stad an liost-chluich às dèidh do nì air an liosta-chluich crìochnachadh."
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1149
3565 msgid "Play and exit"
3566 msgstr "Cluich is fàg"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1151
3569 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3570 msgstr "Dèan fàgail mur eil dad air fhàgail air an liosta-chluich."
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1153
3573 msgid "Play and pause"
3574 msgstr "Cluich is cuir 'na stad"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1155
3577 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3578 msgstr "Cuir gach nì air an liosta-chluich 'na stad san fhrèam mu dheireadh."
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1157
3581 msgid "Auto start"
3582 msgstr "Fèin-tòiseachadh"
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1158
3585 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3586 msgstr "Cluich susbaint na liosta-chluich turas a chaidh a luchdadh."
3587
3588 #: src/libvlc-module.c:1161
3589 msgid "Pause on audio communication"
3590 msgstr "Cuir 'na stad nuair a thig conaltradh fuaime a-steach."
3591
3592 #: src/libvlc-module.c:1163
3593 msgid ""
3594 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3595 "automatically."
3596 msgstr ""
3597 "Ma mhothaichear do chonaltradh fuaime, thèid na tha 'ga chluich a chur 'na "
3598 "stad gu fèin-obrachail."
3599
3600 #: src/libvlc-module.c:1166
3601 msgid "Use media library"
3602 msgstr "Cleachd leabhar-lann nam meadhanan"
3603
3604 #: src/libvlc-module.c:1168
3605 msgid ""
3606 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3607 "VLC."
3608 msgstr ""
3609 "Thèid leabhar-lann nam meadhanan a shàbhaladh 's a luchdadh gu fèin-"
3610 "obrachail gach turas a thòisicheas tu VLC."
3611
3612 #: src/libvlc-module.c:1171
3613 msgid "Load Media Library"
3614 msgstr "Luchdaich leabhar-lann nam meadhanan"
3615
3616 #: src/libvlc-module.c:1173
3617 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
3621 msgid "Display playlist tree"
3622 msgstr "Seall craoch na liosta-chluich"
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1177
3625 msgid ""
3626 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3627 "directory."
3628 msgstr ""
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1186
3631 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3632 msgstr ""
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1910
3635 msgid "Ignore"
3636 msgstr "Leig seachad"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1197
3639 msgid "Volume Control"
3640 msgstr "Smachd air an fhuaim"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1197
3643 msgid "Position Control"
3644 msgstr "Smachd air an ionad"
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1199
3647 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3648 msgstr "Smachdadh leis an aiseal suas is sìos cuibhle na luchaige"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1201
3651 msgid ""
3652 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3653 "mousewheel event can be ignored"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
3657 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3658 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1490 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3659 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
3660 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3661 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
3662 msgid "Fullscreen"
3663 msgstr "Làn-sgrìn"
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1204
3666 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3667 msgstr "Tagh an hotkey airson a dhol dhan làn-sgrìn no fhàgail."
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1205
3670 msgid "Exit fullscreen"
3671 msgstr "Fàg an làn-sgrìn"
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1206
3674 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3675 msgstr "Tagh an hotkey airson an làn-sgrìn fhàgail."
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
3678 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:410
3679 msgid "Play/Pause"
3680 msgstr "Cluich/Cuir 'na stad"
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1208
3683 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3684 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chur 'na stad no leantainn air adhart."
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1209
3687 msgid "Pause only"
3688 msgstr "Na dèan ach cur 'na stad"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1210
3691 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3692 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chur 'na stad."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1211
3695 msgid "Play only"
3696 msgstr "Na dèan ach cluich"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1212
3699 msgid "Select the hotkey to use to play."
3700 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chluich."
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
3703 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3704 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3705 msgid "Faster"
3706 msgstr "Nas luaithe"
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1214 src/libvlc-module.c:1220
3709 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3710 msgstr "Tagh an hotkey airson toinneadh air adhart gu luath."
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
3713 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3714 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3715 msgid "Slower"
3716 msgstr "Nas slaodaiche"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1216 src/libvlc-module.c:1222
3719 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3720 msgstr "Tagh an hotkey airson cluich shlaodach."
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1217
3723 msgid "Normal rate"
3724 msgstr "Reat àbhaisteach"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1218
3727 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3728 msgstr ""
3729 "Tagh an hotkey airson astar na cluich a thilleadh dhan roghainn àbhaisteach."
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:864
3732 msgid "Faster (fine)"
3733 msgstr "Nas luaithe (mean air mhean)"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:872
3736 msgid "Slower (fine)"
3737 msgstr "Nas slaodaiche (mean air mhean)"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
3740 #: modules/gui/macosx/about.m:271 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:724
3741 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:725 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
3742 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
3743 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1449
3744 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3745 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1561
3746 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3747 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3748 msgid "Next"
3749 msgstr "Air adhart"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1224
3752 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3753 msgstr ""
3754 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan ath-rud air an liosta-chluich."
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
3757 #: modules/gui/macosx/about.m:272 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:713
3758 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:714 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
3759 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
3760 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1448
3761 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3762 msgid "Previous"
3763 msgstr "Air ais"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1226
3766 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3767 msgstr ""
3768 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan rud roimhe air an liosta-chluich."
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:436
3771 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:350 modules/gui/macosx/MainMenu.m:457
3772 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:464 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1444
3773 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
3774 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
3775 msgid "Stop"
3776 msgstr "Sguir dheth"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1228
3779 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3780 msgstr "Tagh an hotkey airson sgur de chluich."
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
3783 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
3784 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:436 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:166
3785 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:188 modules/video_filter/marq.c:161
3786 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
3787 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
3788 msgid "Position"
3789 msgstr "Ionad"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1230
3792 msgid "Select the hotkey to display the position."
3793 msgstr "Tagh an hotkey gus an t-ionad a shealltainn."
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1232
3796 msgid "Very short backwards jump"
3797 msgstr "Leum glè ghoirid air ais"
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1234
3800 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3801 msgstr "Tagh an hotkey airson leum glè ghoirid a ghearradh air ais."
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1235
3804 msgid "Short backwards jump"
3805 msgstr "Leum goirid air ais"
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1237
3808 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3809 msgstr "Tagh an hotkey airson leum goirid a ghearradh air ais."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1238
3812 msgid "Medium backwards jump"
3813 msgstr "Leum meadhanach air ais"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1240
3816 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3817 msgstr "Tagh an hotkey airson leum meadhanach a ghearradh air ais."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1241
3820 msgid "Long backwards jump"
3821 msgstr "Leum mòr air ais"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1243
3824 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3825 msgstr "Tagh an hotkey airson leum fada a ghearradh air ais."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1245
3828 msgid "Very short forward jump"
3829 msgstr "Leum glè ghoirid air adhart"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1247
3832 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3833 msgstr "Tagh an hotkey airson leum glè ghoirid a ghearradh air adhart."
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1248
3836 msgid "Short forward jump"
3837 msgstr "Leum goirid air adhart"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1250
3840 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3841 msgstr "Tagh an hotkey airson leum goirid a ghearradh air adhart."
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1251
3844 msgid "Medium forward jump"
3845 msgstr "Leum meadhanach air adhart"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1253
3848 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3849 msgstr "Tagh an hotkey airson leum meadhanach a ghearradh air adhart."
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1254
3852 msgid "Long forward jump"
3853 msgstr "Leum fada air adhart"
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1256
3856 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3857 msgstr "Tagh an hotkey airson leum fada a ghearradh air adhart."
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:396
3860 msgid "Next frame"
3861 msgstr "An ath-fhrèam"
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1259
3864 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3865 msgstr "Tagh an hotkeay gus a dhol dhan ath-fhrèam video."
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1261
3868 msgid "Very short jump length"
3869 msgstr "Leum glè ghoirid"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1262
3872 msgid "Very short jump length, in seconds."
3873 msgstr "Leum glè ghoirid, ann an diogan."
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1263
3876 msgid "Short jump length"
3877 msgstr "Leum goirid"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1264
3880 msgid "Short jump length, in seconds."
3881 msgstr "Leum goirid, ann an diogan."
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1265
3884 msgid "Medium jump length"
3885 msgstr "Leum meadhanach"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1266
3888 msgid "Medium jump length, in seconds."
3889 msgstr "Leum meadhanach, ann an diogan."
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1267
3892 msgid "Long jump length"
3893 msgstr "Leum fada"
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1268
3896 msgid "Long jump length, in seconds."
3897 msgstr "Leum fada, ann an diogan."
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
3900 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3901 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:935
3902 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3903 msgid "Quit"
3904 msgstr "Fàg an-seo"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1271
3907 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3908 msgstr "Tagh an hotkey gus an aplacaid fhàgail."
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1272
3911 msgid "Navigate up"
3912 msgstr "Seòl suas"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1273
3915 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3916 msgstr ""
3917 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad suas ann an clàr-taice DVD."
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1274
3920 msgid "Navigate down"
3921 msgstr "Seòl sìos"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1275
3924 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3925 msgstr ""
3926 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad sìos ann an clàr-taice DVD."
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1276
3929 msgid "Navigate left"
3930 msgstr "Seòl dhan taobh chlì"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1277
3933 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3934 msgstr ""
3935 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad dhan taobh chlì ann an clàr-"
3936 "taice DVD."
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1278
3939 msgid "Navigate right"
3940 msgstr "Seòl dhan taobh deas"
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1279
3943 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3944 msgstr ""
3945 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad dhan taobh deas ann an clàr-"
3946 "taice DVD."
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1280
3949 msgid "Activate"
3950 msgstr "Cuir an gnìomh"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1281
3953 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3954 msgstr ""
3955 "Tagh an iuchair gus an rud a thagh thu a chur an gnìomh ann an clàr-taice an "
3956 "DVD."
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:394
3959 msgid "Go to the DVD menu"
3960 msgstr "Rach a chlàr-taice an DVD"
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1283
3963 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3964 msgstr "Tagh an iuchair a bheir thu a chlàr-taice an DVD"
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1284
3967 msgid "Select previous DVD title"
3968 msgstr "Tagh an tiotal DVD roimhe"
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1285
3971 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3972 msgstr "Tagh an iuchair gus an tiotal roimhe dhen DVD a thaghadh"
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1286
3975 msgid "Select next DVD title"
3976 msgstr "Tagh an ath-thiotal dhen DVD"
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1287
3979 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3980 msgstr "Tagh an iuchair gus an ath-thiotal dhen DVD a thaghadh"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1288
3983 msgid "Select prev DVD chapter"
3984 msgstr "Tagh an caibideal roimhe dhen DVD "
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1289
3987 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3988 msgstr "Tagh an iuchair gus an caibideal roimhe dhen DVD a thaghadh"
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1290
3991 msgid "Select next DVD chapter"
3992 msgstr "Tagh an ath-chaibideal dhen DVD "
3993
3994 #: src/libvlc-module.c:1291
3995 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3996 msgstr "Tagh an iuchair gus an ath-chaibideal dhen DVD a thaghadh"
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1292
3999 msgid "Volume up"
4000 msgstr "Àirde na fuaime suas"
4001
4002 #: src/libvlc-module.c:1293
4003 msgid "Select the key to increase audio volume."
4004 msgstr "Tagh an iuchair gus àirde na fuaime a chur suas."
4005
4006 #: src/libvlc-module.c:1294
4007 msgid "Volume down"
4008 msgstr "Àirde na fuaime sìos"
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1295
4011 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4012 msgstr "Tagh an iuchair gus àirde na fuaime a chur sìos."
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4015 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:455 modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
4016 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:460 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4017 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1481
4018 msgid "Mute"
4019 msgstr "Mùch"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1297
4022 msgid "Select the key to mute audio."
4023 msgstr "Tagh an iuchair gus an fhuaim a mhùchadh."
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1298
4026 msgid "Subtitle delay up"
4027 msgstr "Cuir dàil nam fo-thiotal an àirde"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1299
4030 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4031 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil nam fo-thiotal a chur an àirde."
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1300
4034 msgid "Subtitle delay down"
4035 msgstr "Lùghdaich dàil nam fo-thiotal"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1301
4038 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4039 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil nam fo-thiotal a lùghdachadh."
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1302
4042 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1303
4046 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4047 msgstr ""
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1304
4050 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1305
4054 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4055 msgstr ""
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1306
4058 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1307
4062 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4063 msgstr ""
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1308
4066 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4067 msgstr ""
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1309
4070 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4071 msgstr ""
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1310
4074 msgid "Subtitle position up"
4075 msgstr "Ionad nam fo-thiotal an àirde"
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1311
4078 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4079 msgstr "Tagh an iuchair gus na fo-thiotalan a ghluasad an àirde."
4080
4081 #: src/libvlc-module.c:1312
4082 msgid "Subtitle position down"
4083 msgstr "Ionad nam fo-thiotal a-bhàn"
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1313
4086 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4087 msgstr "Tagh an iuchair gus na fo-thiotalan a ghluasad a-bhàn."
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1314
4090 msgid "Audio delay up"
4091 msgstr "Dàil na fuaime an àirde"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1315
4094 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4095 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil na fuaime a chur an àirde."
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1316
4098 msgid "Audio delay down"
4099 msgstr "Dàil na fuaime a-bhàn"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1317
4102 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4103 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil na fuaime a chur a-bhàn."
4104
4105 #: src/libvlc-module.c:1324
4106 msgid "Play playlist bookmark 1"
4107 msgstr "Cluich comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1325
4110 msgid "Play playlist bookmark 2"
4111 msgstr "Cluich comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1326
4114 msgid "Play playlist bookmark 3"
4115 msgstr "Cluich comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:1327
4118 msgid "Play playlist bookmark 4"
4119 msgstr "Cluich comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1328
4122 msgid "Play playlist bookmark 5"
4123 msgstr "Cluich comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1329
4126 msgid "Play playlist bookmark 6"
4127 msgstr "Cluich comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1330
4130 msgid "Play playlist bookmark 7"
4131 msgstr "Cluich comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1331
4134 msgid "Play playlist bookmark 8"
4135 msgstr "Cluich comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1332
4138 msgid "Play playlist bookmark 9"
4139 msgstr "Cluich comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1333
4142 msgid "Play playlist bookmark 10"
4143 msgstr "Cluich comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1334
4146 msgid "Select the key to play this bookmark."
4147 msgstr "Tagh an iuchair a chluicheas an comharra-leabhair seo."
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1335
4150 msgid "Set playlist bookmark 1"
4151 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1336
4154 msgid "Set playlist bookmark 2"
4155 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1337
4158 msgid "Set playlist bookmark 3"
4159 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1338
4162 msgid "Set playlist bookmark 4"
4163 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1339
4166 msgid "Set playlist bookmark 5"
4167 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1340
4170 msgid "Set playlist bookmark 6"
4171 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1341
4174 msgid "Set playlist bookmark 7"
4175 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1342
4178 msgid "Set playlist bookmark 8"
4179 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1343
4182 msgid "Set playlist bookmark 9"
4183 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1344
4186 msgid "Set playlist bookmark 10"
4187 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1345
4190 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4191 msgstr ""
4192 "Tagh an iuchair a shuidhicheas an comharra-leabhair seo dhen liosta-chluich."
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1346
4195 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4196 msgid "Clear the playlist"
4197 msgstr "Falamhaich an liosta-chluich"
4198
4199 #: src/libvlc-module.c:1347
4200 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4201 msgstr "Tagh an iuchair a dh'fhalamhaicheas an liosta-chluich làithreach."
4202
4203 #: src/libvlc-module.c:1349
4204 msgid "Playlist bookmark 1"
4205 msgstr "Comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1350
4208 msgid "Playlist bookmark 2"
4209 msgstr "Comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1351
4212 msgid "Playlist bookmark 3"
4213 msgstr "Comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4214
4215 #: src/libvlc-module.c:1352
4216 msgid "Playlist bookmark 4"
4217 msgstr "Comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4218
4219 #: src/libvlc-module.c:1353
4220 msgid "Playlist bookmark 5"
4221 msgstr "Comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4222
4223 #: src/libvlc-module.c:1354
4224 msgid "Playlist bookmark 6"
4225 msgstr "Comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4226
4227 #: src/libvlc-module.c:1355
4228 msgid "Playlist bookmark 7"
4229 msgstr "Comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4230
4231 #: src/libvlc-module.c:1356
4232 msgid "Playlist bookmark 8"
4233 msgstr "Comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4234
4235 #: src/libvlc-module.c:1357
4236 msgid "Playlist bookmark 9"
4237 msgstr "Comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4238
4239 #: src/libvlc-module.c:1358
4240 msgid "Playlist bookmark 10"
4241 msgstr "Comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4242
4243 #: src/libvlc-module.c:1360
4244 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4245 msgstr ""
4246 "'S urrainn dhut comharran-leabhair na liosta-chluich a shònrachadh an-seo."
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1362
4249 msgid "Cycle audio track"
4250 msgstr "Cuairtich na tracan fuaime"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1363
4253 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4254 msgstr "Cuairtich tron a h-uile trac fuaime (cànain) a tha ri fhaighinn."
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1364
4257 msgid "Cycle subtitle track"
4258 msgstr "Cuairtich tracan nam fo-thiotal"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1365
4261 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4262 msgstr "Cuairtich tron a h-uile traca fo-thiotail a tha ri fhaighinn."
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1366
4265 msgid "Cycle next program Service ID"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1367
4269 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1368
4273 msgid "Cycle previous program Service ID"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1369
4277 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4278 msgstr ""
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1370
4281 msgid "Cycle source aspect ratio"
4282 msgstr "Cuairtich co-mheas an deilbh tùsail"
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1371
4285 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4286 msgstr "Cuairtich tro liosta ro-shuidhichte de co-mheasan deilbh tùsail."
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1372
4289 msgid "Cycle video crop"
4290 msgstr "Cuairtich bearradh video"
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1373
4293 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4294 msgstr "Cuairtich tro liosta ro-shuidhichte de dh'fhòrmatan bearraidh."
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:1374
4297 msgid "Toggle autoscaling"
4298 msgstr "Togalaich am fèin-sgèileadh"
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1375
4301 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4302 msgstr "Cuir an gnìomh, no à gnìomh, am fèin-sgèileadh."
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:1376
4305 msgid "Increase scale factor"
4306 msgstr "Cuir factar an sgèilidh an àirde"
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1378
4309 msgid "Decrease scale factor"
4310 msgstr "Cuir factar an sgèilidh an lughad"
4311
4312 #: src/libvlc-module.c:1380
4313 msgid "Toggle deinterlacing"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: src/libvlc-module.c:1381
4317 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4318 msgstr ""
4319
4320 #: src/libvlc-module.c:1382
4321 msgid "Cycle deinterlace modes"
4322 msgstr "Cuairtich tro na modhan deinterlace"
4323
4324 #: src/libvlc-module.c:1383
4325 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4326 msgstr ""
4327
4328 #: src/libvlc-module.c:1384
4329 msgid "Show controller in fullscreen"
4330 msgstr "Seall uidheam-smachd san làn-sgrìn"
4331
4332 #: src/libvlc-module.c:1385
4333 msgid "Boss key"
4334 msgstr "Iuchair a' cheannaird"
4335
4336 #: src/libvlc-module.c:1386
4337 msgid "Hide the interface and pause playback."
4338 msgstr "Falaich an eadar-aghaidh is cuir a' chluich 'na stad."
4339
4340 #: src/libvlc-module.c:1387
4341 msgid "Context menu"
4342 msgstr "Clàr-taice co-theacsail"
4343
4344 #: src/libvlc-module.c:1388
4345 msgid "Show the contextual popup menu."
4346 msgstr "Seall priob-uinneag a' chlàir-thaice cho-theacsail"
4347
4348 #: src/libvlc-module.c:1389
4349 msgid "Take video snapshot"
4350 msgstr "Tog snapshot dhen video"
4351
4352 #: src/libvlc-module.c:1390
4353 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4354 msgstr "Togaidh seo snapshot dhen video is sàbhailidh e air an diosga e."
4355
4356 #: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:351
4357 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
4358 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
4359 #: modules/stream_out/record.c:60
4360 msgid "Record"
4361 msgstr "Clàraich"
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1393
4364 msgid "Record access filter start/stop."
4365 msgstr ""
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1395
4368 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4369 msgstr "Àbhaisteach/Lùbadh/Ath-chluich"
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1396
4372 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: src/libvlc-module.c:1399
4376 msgid "Toggle random playlist playback"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1404 src/libvlc-module.c:1405
4380 msgid "Un-Zoom"
4381 msgstr "Dì-shùm"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1407 src/libvlc-module.c:1408
4384 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4385 msgstr "Bearr aon pixel o bharr a' video"
4386
4387 #: src/libvlc-module.c:1409 src/libvlc-module.c:1410
4388 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4389 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o bharr a' video"
4390
4391 #: src/libvlc-module.c:1412 src/libvlc-module.c:1413
4392 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4393 msgstr "Bearr aon pixel o thaobh clì a' video"
4394
4395 #: src/libvlc-module.c:1414 src/libvlc-module.c:1415
4396 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4397 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o thaobh clì a' video"
4398
4399 #: src/libvlc-module.c:1417 src/libvlc-module.c:1418
4400 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4401 msgstr "Bearr aon pixel o bhonn a' video"
4402
4403 #: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
4404 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4405 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o bhonn a' video"
4406
4407 #: src/libvlc-module.c:1422 src/libvlc-module.c:1423
4408 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4409 msgstr "Bearr aon pixel o thaobh deas a' video"
4410
4411 #: src/libvlc-module.c:1424 src/libvlc-module.c:1425
4412 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4413 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o thaobh deas a' video"
4414
4415 #: src/libvlc-module.c:1427
4416 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4417 msgstr "Toglaich modh a' phàipeir-bhalla san às-chur video"
4418
4419 #: src/libvlc-module.c:1429
4420 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4421 msgstr "Toglaich modh a' phàipeir-bhalla san às-chur video."
4422
4423 #: src/libvlc-module.c:1431
4424 msgid "Cycle through audio devices"
4425 msgstr "Cuairtich tro na h-uidheaman fuaime"
4426
4427 #: src/libvlc-module.c:1432
4428 msgid "Cycle through available audio devices"
4429 msgstr "Cuairtich tro na h-uidheaman fuaime a tha ri làimh"
4430
4431 #: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
4432 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
4433 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1489
4434 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
4435 msgid "Snapshot"
4436 msgstr "Snapshot"
4437
4438 #: src/libvlc-module.c:1577
4439 msgid "Window properties"
4440 msgstr "Roghainnean na h-uinneige"
4441
4442 #: src/libvlc-module.c:1635
4443 msgid "Subpictures"
4444 msgstr "Fo-dhealbhan"
4445
4446 #: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181
4447 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:47
4448 #: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
4449 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
4450 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4451 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
4452 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
4453 msgid "Subtitles"
4454 msgstr "Fo-thiotalan"
4455
4456 #: src/libvlc-module.c:1660 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
4457 msgid "Overlays"
4458 msgstr "Tar-chòmhdachadh"
4459
4460 #: src/libvlc-module.c:1670
4461 msgid "Track settings"
4462 msgstr "Roghainnean an traca"
4463
4464 #: src/libvlc-module.c:1702
4465 msgid "Playback control"
4466 msgstr "Uidheam-smachd na cluich"
4467
4468 #: src/libvlc-module.c:1730
4469 msgid "Default devices"
4470 msgstr "Uidheaman bunaiteach"
4471
4472 #: src/libvlc-module.c:1739
4473 msgid "Network settings"
4474 msgstr "Roghainnean an lìonraidh"
4475
4476 #: src/libvlc-module.c:1764
4477 msgid "Socks proxy"
4478 msgstr "Progsaidh socks"
4479
4480 #: src/libvlc-module.c:1773 modules/demux/xiph_metadata.h:53
4481 msgid "Metadata"
4482 msgstr "Meata-dàta"
4483
4484 #: src/libvlc-module.c:1872
4485 msgid "Decoders"
4486 msgstr "Dì-chòdaichearan"
4487
4488 #: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/v4l2/v4l2.c:59
4489 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
4490 msgid "Input"
4491 msgstr "Ion-chur"
4492
4493 #: src/libvlc-module.c:1915
4494 msgid "VLM"
4495 msgstr "VLM"
4496
4497 #: src/libvlc-module.c:1961
4498 msgid "Special modules"
4499 msgstr "Mòidealan sònraichte"
4500
4501 #: src/libvlc-module.c:1966 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
4502 msgid "Plugins"
4503 msgstr "Plugain"
4504
4505 #: src/libvlc-module.c:1972
4506 msgid "Performance options"
4507 msgstr "Roghainnean an dèanadais"
4508
4509 #: src/libvlc-module.c:1993
4510 msgid "Clock source"
4511 msgstr "Tùs an uaireadair"
4512
4513 #: src/libvlc-module.c:2103
4514 msgid "Hot keys"
4515 msgstr "Hotkeys"
4516
4517 #: src/libvlc-module.c:2542
4518 msgid "Jump sizes"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: src/libvlc-module.c:2621
4522 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4523 msgstr ""
4524
4525 #: src/libvlc-module.c:2624
4526 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4527 msgstr ""
4528
4529 #: src/libvlc-module.c:2626
4530 msgid ""
4531 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4532 "--help-verbose)"
4533 msgstr ""
4534
4535 #: src/libvlc-module.c:2629
4536 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4537 msgstr ""
4538
4539 #: src/libvlc-module.c:2631
4540 msgid "print a list of available modules"
4541 msgstr ""
4542
4543 #: src/libvlc-module.c:2633
4544 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4545 msgstr ""
4546
4547 #: src/libvlc-module.c:2635
4548 msgid ""
4549 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4550 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4551 msgstr ""
4552
4553 #: src/libvlc-module.c:2639
4554 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4555 msgstr ""
4556
4557 #: src/libvlc-module.c:2641
4558 msgid "reset the current config to the default values"
4559 msgstr ""
4560
4561 #: src/libvlc-module.c:2643
4562 msgid "use alternate config file"
4563 msgstr ""
4564
4565 #: src/libvlc-module.c:2645
4566 msgid "resets the current plugins cache"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: src/libvlc-module.c:2647
4570 msgid "print version information"
4571 msgstr ""
4572
4573 #: src/libvlc-module.c:2685
4574 msgid "main program"
4575 msgstr ""
4576
4577 #: src/misc/update.c:468
4578 #, c-format
4579 msgid "%.1f GiB"
4580 msgstr "%.1f GiB"
4581
4582 #: src/misc/update.c:470
4583 #, c-format
4584 msgid "%.1f MiB"
4585 msgstr "%.1f MiB"
4586
4587 #: src/misc/update.c:472 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
4588 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
4589 #, c-format
4590 msgid "%.1f KiB"
4591 msgstr "%.1f KiB"
4592
4593 #: src/misc/update.c:474
4594 #, c-format
4595 msgid "%ld B"
4596 msgstr "%ld B"
4597
4598 #: src/misc/update.c:566
4599 msgid "Saving file failed"
4600 msgstr "Dh'fhàillig sàbhaladh an fhaidhle"
4601
4602 #: src/misc/update.c:567
4603 #, c-format
4604 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4605 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn \"%s\" fhosgladh airson sgrìobhadh ann"
4606
4607 #: src/misc/update.c:580
4608 #, c-format
4609 msgid ""
4610 "%s\n"
4611 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4612 msgstr ""
4613 "%s\n"
4614 "'Ga luchdadh a-nuas... %s/%s %.1f%% deiseil"
4615
4616 #: src/misc/update.c:584
4617 msgid "Downloading ..."
4618 msgstr "'Ga luchdadh a-nuas ..."
4619
4620 #: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:712 modules/demux/avi/avi.c:2387
4621 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:388 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:403
4622 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:640 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:740
4623 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:54
4624 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:167
4625 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:365
4626 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:379 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
4627 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:182
4628 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:179 modules/gui/macosx/MainWindow.m:184
4629 #: modules/gui/macosx/open.m:126 modules/gui/macosx/open.m:188
4630 #: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
4631 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:223 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
4632 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:838
4633 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:902 modules/gui/macosx/wizard.m:317
4634 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1356
4635 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1424
4636 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:435
4637 msgid "Cancel"
4638 msgstr "Sguir dheth"
4639
4640 #: src/misc/update.c:605
4641 #, c-format
4642 msgid ""
4643 "%s\n"
4644 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
4645 msgstr ""
4646 "%s\n"
4647 "'Ga luchdadh a-nuas... %s/%s - %.1f%% deiseil"
4648
4649 #: src/misc/update.c:637
4650 msgid "File could not be verified"
4651 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn am faidhle a dhearbhadh"
4652
4653 #: src/misc/update.c:638
4654 #, c-format
4655 msgid ""
4656 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4657 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4658 msgstr ""
4659
4660 #: src/misc/update.c:649 src/misc/update.c:661
4661 msgid "Invalid signature"
4662 msgstr "Soidhneadh mì-dhligheach"
4663
4664 #: src/misc/update.c:650 src/misc/update.c:662
4665 #, c-format
4666 msgid ""
4667 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4668 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4669 msgstr ""
4670
4671 #: src/misc/update.c:674
4672 msgid "File not verifiable"
4673 msgstr "Cha ghabh am faidhle a dhearbhadh"
4674
4675 #: src/misc/update.c:675
4676 #, c-format
4677 msgid ""
4678 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4679 "was deleted."
4680 msgstr ""
4681
4682 #: src/misc/update.c:686 src/misc/update.c:698
4683 msgid "File corrupted"
4684 msgstr "Faidhle coirbte"
4685
4686 #: src/misc/update.c:687 src/misc/update.c:699
4687 #, c-format
4688 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4689 msgstr ""
4690 "Bha am faidhle \"%s\" a luchdaich thu a-nuas coirbte agus chaidh a sguabadh "
4691 "às ri linn sin."
4692
4693 #: src/misc/update.c:710
4694 msgid "Update VLC media player"
4695 msgstr "Ùraich cluicheadair mheadhanan VLC"
4696
4697 #: src/misc/update.c:711
4698 msgid ""
4699 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
4700 "install it now?"
4701 msgstr ""
4702 "Chaidh an tionndadh ùr a luchdadh a-nuas. A bheil thu airson VLC a dhùnadh "
4703 "agus a stàladh an-dràsta?"
4704
4705 #: src/misc/update.c:712
4706 msgid "Install"
4707 msgstr "Stàlaich"
4708
4709 #: src/playlist/engine.c:269 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:252
4710 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:222
4711 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
4712 msgid "Media Library"
4713 msgstr "Leabhar-lann nam meadhanan"
4714
4715 #: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:75
4716 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242
4717 msgid "Undefined"
4718 msgstr "Gun sònrachadh"
4719
4720 #: src/text/iso-639_def.h:40
4721 msgid "Afar"
4722 msgstr "Afar"
4723
4724 #: src/text/iso-639_def.h:41
4725 msgid "Abkhazian"
4726 msgstr "Abchasais"
4727
4728 #: src/text/iso-639_def.h:42
4729 msgid "Afrikaans"
4730 msgstr "Afraganais"
4731
4732 #: src/text/iso-639_def.h:43
4733 msgid "Albanian"
4734 msgstr "Albàinis"
4735
4736 #: src/text/iso-639_def.h:44
4737 msgid "Amharic"
4738 msgstr "Amtharais"
4739
4740 #: src/text/iso-639_def.h:45
4741 msgid "Arabic"
4742 msgstr "Arabais"
4743
4744 #: src/text/iso-639_def.h:46
4745 msgid "Armenian"
4746 msgstr "Airmeinis"
4747
4748 #: src/text/iso-639_def.h:47
4749 msgid "Assamese"
4750 msgstr "Asamais"
4751
4752 #: src/text/iso-639_def.h:48
4753 msgid "Avestan"
4754 msgstr "Avestan"
4755
4756 #: src/text/iso-639_def.h:49
4757 msgid "Aymara"
4758 msgstr "Aymara"
4759
4760 #: src/text/iso-639_def.h:50
4761 msgid "Azerbaijani"
4762 msgstr "Asarbaideànais"
4763
4764 #: src/text/iso-639_def.h:51
4765 msgid "Bashkir"
4766 msgstr "Bashkir"
4767
4768 #: src/text/iso-639_def.h:52
4769 msgid "Basque"
4770 msgstr "Basgais"
4771
4772 #: src/text/iso-639_def.h:53
4773 msgid "Belarusian"
4774 msgstr "Bealaruisis"
4775
4776 #: src/text/iso-639_def.h:54
4777 msgid "Bengali"
4778 msgstr "Beangailis"
4779
4780 #: src/text/iso-639_def.h:55
4781 msgid "Bihari"
4782 msgstr "Bihari"
4783
4784 #: src/text/iso-639_def.h:56
4785 msgid "Bislama"
4786 msgstr "Bislama"
4787
4788 #: src/text/iso-639_def.h:57
4789 msgid "Bosnian"
4790 msgstr "Bosnais"
4791
4792 #: src/text/iso-639_def.h:58
4793 msgid "Breton"
4794 msgstr "Breatnais"
4795
4796 #: src/text/iso-639_def.h:59
4797 msgid "Bulgarian"
4798 msgstr "Bulgairis"
4799
4800 #: src/text/iso-639_def.h:60
4801 msgid "Burmese"
4802 msgstr "Burmais"
4803
4804 #: src/text/iso-639_def.h:61
4805 msgid "Catalan"
4806 msgstr "Catalanais"
4807
4808 #: src/text/iso-639_def.h:62
4809 msgid "Chamorro"
4810 msgstr "Chamorro"
4811
4812 #: src/text/iso-639_def.h:63
4813 msgid "Chechen"
4814 msgstr "Deideinis"
4815
4816 #: src/text/iso-639_def.h:64
4817 msgid "Chinese"
4818 msgstr "Sìnis"
4819
4820 #: src/text/iso-639_def.h:65
4821 msgid "Church Slavic"
4822 msgstr "Slàbhais na h-Eaglaise"
4823
4824 #: src/text/iso-639_def.h:66
4825 msgid "Chuvash"
4826 msgstr "Chuvash"
4827
4828 #: src/text/iso-639_def.h:67
4829 msgid "Cornish"
4830 msgstr "Còrnais"
4831
4832 #: src/text/iso-639_def.h:68
4833 msgid "Corsican"
4834 msgstr "Corsais"
4835
4836 #: src/text/iso-639_def.h:69
4837 msgid "Czech"
4838 msgstr "Seicis"
4839
4840 #: src/text/iso-639_def.h:70
4841 msgid "Danish"
4842 msgstr "Danmhairgis"
4843
4844 #: src/text/iso-639_def.h:71
4845 msgid "Dutch"
4846 msgstr "Duitsis"
4847
4848 #: src/text/iso-639_def.h:72
4849 msgid "Dzongkha"
4850 msgstr "Dzongkha"
4851
4852 #: src/text/iso-639_def.h:73
4853 msgid "English"
4854 msgstr "Beurla"
4855
4856 #: src/text/iso-639_def.h:74
4857 msgid "Esperanto"
4858 msgstr "Esperanto"
4859
4860 #: src/text/iso-639_def.h:75
4861 msgid "Estonian"
4862 msgstr "Eastonais"
4863
4864 #: src/text/iso-639_def.h:76
4865 msgid "Faroese"
4866 msgstr "Fàrothais"
4867
4868 #: src/text/iso-639_def.h:77
4869 msgid "Fijian"
4870 msgstr "Fìdis"
4871
4872 #: src/text/iso-639_def.h:78
4873 msgid "Finnish"
4874 msgstr "Fionnlainnis"
4875
4876 #: src/text/iso-639_def.h:79
4877 msgid "French"
4878 msgstr "Fraingis"
4879
4880 #: src/text/iso-639_def.h:80
4881 msgid "Frisian"
4882 msgstr "Frìosais"
4883
4884 #: src/text/iso-639_def.h:81
4885 msgid "Georgian"
4886 msgstr "Cairtbheilis"
4887
4888 #: src/text/iso-639_def.h:82
4889 msgid "German"
4890 msgstr "Gearmailtis"
4891
4892 #: src/text/iso-639_def.h:83
4893 msgid "Gaelic (Scots)"
4894 msgstr "Gàidhlig"
4895
4896 #: src/text/iso-639_def.h:84
4897 msgid "Irish"
4898 msgstr "Gaeilge"
4899
4900 #: src/text/iso-639_def.h:85
4901 msgid "Gallegan"
4902 msgstr "Gailìsis"
4903
4904 #: src/text/iso-639_def.h:86
4905 msgid "Manx"
4906 msgstr "Gaelg"
4907
4908 #: src/text/iso-639_def.h:87
4909 msgid "Greek, Modern"
4910 msgstr "Nua-Ghreugais"
4911
4912 #: src/text/iso-639_def.h:88
4913 msgid "Guarani"
4914 msgstr "Guaraní"
4915
4916 #: src/text/iso-639_def.h:89
4917 msgid "Gujarati"
4918 msgstr "Gujarati"
4919
4920 #: src/text/iso-639_def.h:90
4921 msgid "Hebrew"
4922 msgstr "Eabhra"
4923
4924 #: src/text/iso-639_def.h:91
4925 msgid "Herero"
4926 msgstr "Herero"
4927
4928 #: src/text/iso-639_def.h:92
4929 msgid "Hindi"
4930 msgstr "Hindis"
4931
4932 #: src/text/iso-639_def.h:93
4933 msgid "Hiri Motu"
4934 msgstr "Hiri Motu"
4935
4936 #: src/text/iso-639_def.h:94
4937 msgid "Hungarian"
4938 msgstr "Ungairis"
4939
4940 #: src/text/iso-639_def.h:95
4941 msgid "Icelandic"
4942 msgstr "Innis Tìlis"
4943
4944 #: src/text/iso-639_def.h:96
4945 msgid "Inuktitut"
4946 msgstr "Inuktitut"
4947
4948 #: src/text/iso-639_def.h:97
4949 msgid "Interlingue"
4950 msgstr "Interlingue"
4951
4952 #: src/text/iso-639_def.h:98
4953 msgid "Interlingua"
4954 msgstr "Interlingua"
4955
4956 #: src/text/iso-639_def.h:99
4957 msgid "Indonesian"
4958 msgstr "Innd-Innsis"
4959
4960 #: src/text/iso-639_def.h:100
4961 msgid "Inupiaq"
4962 msgstr "Inupiaq"
4963
4964 #: src/text/iso-639_def.h:101
4965 msgid "Italian"
4966 msgstr "Eadailtis"
4967
4968 #: src/text/iso-639_def.h:102
4969 msgid "Javanese"
4970 msgstr "Javanese"
4971
4972 #: src/text/iso-639_def.h:103
4973 msgid "Japanese"
4974 msgstr "Seapanais"
4975
4976 #: src/text/iso-639_def.h:104
4977 msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
4978 msgstr "Graonlannais, Kalaallisut"
4979
4980 #: src/text/iso-639_def.h:105
4981 msgid "Kannada"
4982 msgstr "Kannada"
4983
4984 #: src/text/iso-639_def.h:106
4985 msgid "Kashmiri"
4986 msgstr "Caismiris"
4987
4988 #: src/text/iso-639_def.h:107
4989 msgid "Kazakh"
4990 msgstr "Casachais"
4991
4992 #: src/text/iso-639_def.h:108
4993 msgid "Khmer"
4994 msgstr "Cmèar"
4995
4996 #: src/text/iso-639_def.h:109
4997 msgid "Kikuyu"
4998 msgstr "Kikuyu"
4999
5000 #: src/text/iso-639_def.h:110
5001 msgid "Kinyarwanda"
5002 msgstr "Kinyarwanda"
5003
5004 #: src/text/iso-639_def.h:111
5005 msgid "Kirghiz"
5006 msgstr "Cìorgasais"
5007
5008 #: src/text/iso-639_def.h:112
5009 msgid "Komi"
5010 msgstr "Komi"
5011
5012 #: src/text/iso-639_def.h:113
5013 msgid "Korean"
5014 msgstr "Coirèanais"
5015
5016 #: src/text/iso-639_def.h:114
5017 msgid "Kuanyama"
5018 msgstr "Kuanyama"
5019
5020 #: src/text/iso-639_def.h:115
5021 msgid "Kurdish"
5022 msgstr "Cùrdais"
5023
5024 #: src/text/iso-639_def.h:116
5025 msgid "Lao"
5026 msgstr "Làtho"
5027
5028 #: src/text/iso-639_def.h:117 modules/demux/mp4/id3genres.h:118
5029 msgid "Latin"
5030 msgstr "Laideann"
5031
5032 #: src/text/iso-639_def.h:118
5033 msgid "Latvian"
5034 msgstr "Laitbheis"
5035
5036 #: src/text/iso-639_def.h:119
5037 msgid "Lingala"
5038 msgstr "Lingala"
5039
5040 #: src/text/iso-639_def.h:120
5041 msgid "Lithuanian"
5042 msgstr "Liotuainis"
5043
5044 #: src/text/iso-639_def.h:121
5045 msgid "Letzeburgesch"
5046 msgstr "Letzeburgesch"
5047
5048 #: src/text/iso-639_def.h:122
5049 msgid "Macedonian"
5050 msgstr "Masadoinis"
5051
5052 #: src/text/iso-639_def.h:123
5053 msgid "Marshall"
5054 msgstr "Marshallese"
5055
5056 #: src/text/iso-639_def.h:124
5057 msgid "Malayalam"
5058 msgstr "Malayalam"
5059
5060 #: src/text/iso-639_def.h:125
5061 msgid "Maori"
5062 msgstr "Maori"
5063
5064 #: src/text/iso-639_def.h:126
5065 msgid "Marathi"
5066 msgstr "Marathi"
5067
5068 #: src/text/iso-639_def.h:127
5069 msgid "Malay"
5070 msgstr "Malaidhis"
5071
5072 #: src/text/iso-639_def.h:128
5073 msgid "Malagasy"
5074 msgstr "Malagasy"
5075
5076 #: src/text/iso-639_def.h:129
5077 msgid "Maltese"
5078 msgstr "Maltais"
5079
5080 #: src/text/iso-639_def.h:130
5081 msgid "Moldavian"
5082 msgstr "Moldobhais"
5083
5084 #: src/text/iso-639_def.h:131
5085 msgid "Mongolian"
5086 msgstr "Mongolais"
5087
5088 #: src/text/iso-639_def.h:132
5089 msgid "Nauru"
5090 msgstr "Nauru"
5091
5092 #: src/text/iso-639_def.h:133
5093 msgid "Navajo"
5094 msgstr "Navajo"
5095
5096 #: src/text/iso-639_def.h:134
5097 msgid "Ndebele, South"
5098 msgstr "Ndebele Dheasach"
5099
5100 #: src/text/iso-639_def.h:135
5101 msgid "Ndebele, North"
5102 msgstr "Ndebele Thuathach"
5103
5104 #: src/text/iso-639_def.h:136
5105 msgid "Ndonga"
5106 msgstr "Ndonga"
5107
5108 #: src/text/iso-639_def.h:137
5109 msgid "Nepali"
5110 msgstr "Neapàilis"
5111
5112 #: src/text/iso-639_def.h:138
5113 msgid "Norwegian"
5114 msgstr "Nirribhis"
5115
5116 #: src/text/iso-639_def.h:139
5117 msgid "Norwegian Nynorsk"
5118 msgstr "Nirribhis, Nynorsk"
5119
5120 #: src/text/iso-639_def.h:140
5121 msgid "Norwegian Bokmaal"
5122 msgstr "Nirribhis, Bokmål"
5123
5124 #: src/text/iso-639_def.h:141
5125 msgid "Chichewa; Nyanja"
5126 msgstr "Chichewa; Nyanja"
5127
5128 #: src/text/iso-639_def.h:142
5129 msgid "Occitan; Provençal"
5130 msgstr "Ogsatanais; Provençal"
5131
5132 #: src/text/iso-639_def.h:143
5133 msgid "Oriya"
5134 msgstr "Oriya"
5135
5136 #: src/text/iso-639_def.h:144
5137 msgid "Oromo"
5138 msgstr "Oromo"
5139
5140 #: src/text/iso-639_def.h:146
5141 msgid "Ossetian; Ossetic"
5142 msgstr "Ossetian"
5143
5144 #: src/text/iso-639_def.h:147
5145 msgid "Panjabi"
5146 msgstr "Panjabi"
5147
5148 #: src/text/iso-639_def.h:148
5149 msgid "Persian"
5150 msgstr "Peirsis"
5151
5152 #: src/text/iso-639_def.h:149
5153 msgid "Pali"
5154 msgstr "Pali"
5155
5156 #: src/text/iso-639_def.h:150
5157 msgid "Polish"
5158 msgstr "Pòlainnis"
5159
5160 #: src/text/iso-639_def.h:151
5161 msgid "Portuguese"
5162 msgstr "Portagailis"
5163
5164 #: src/text/iso-639_def.h:152
5165 msgid "Pushto"
5166 msgstr "Pachtu"
5167
5168 #: src/text/iso-639_def.h:153
5169 msgid "Quechua"
5170 msgstr "Quechua"
5171
5172 #: src/text/iso-639_def.h:154
5173 msgid "Original audio"
5174 msgstr "Fuaim thùsail"
5175
5176 #: src/text/iso-639_def.h:155
5177 msgid "Raeto-Romance"
5178 msgstr "Rumains"
5179
5180 #: src/text/iso-639_def.h:156
5181 msgid "Romanian"
5182 msgstr "Romàinis"
5183
5184 #: src/text/iso-639_def.h:157
5185 msgid "Rundi"
5186 msgstr "Rundi"
5187
5188 #: src/text/iso-639_def.h:158
5189 msgid "Russian"
5190 msgstr "Ruisis"
5191
5192 #: src/text/iso-639_def.h:159
5193 msgid "Sango"
5194 msgstr "Sango"
5195
5196 #: src/text/iso-639_def.h:160
5197 msgid "Sanskrit"
5198 msgstr "Sanskrit"
5199
5200 #: src/text/iso-639_def.h:161
5201 msgid "Serbian"
5202 msgstr "Sèirbis"
5203
5204 #: src/text/iso-639_def.h:162
5205 msgid "Croatian"
5206 msgstr "Cròthaisis"
5207
5208 #: src/text/iso-639_def.h:163
5209 msgid "Sinhalese"
5210 msgstr "Sinhalese"
5211
5212 #: src/text/iso-639_def.h:164
5213 msgid "Slovak"
5214 msgstr "Slòbhacais"
5215
5216 #: src/text/iso-639_def.h:165
5217 msgid "Slovenian"
5218 msgstr "Slòbhainis"
5219
5220 #: src/text/iso-639_def.h:166
5221 msgid "Northern Sami"
5222 msgstr "Sàmais Thuathach"
5223
5224 #: src/text/iso-639_def.h:167
5225 msgid "Samoan"
5226 msgstr "Cànan Samotha"
5227
5228 #: src/text/iso-639_def.h:168
5229 msgid "Shona"
5230 msgstr "Shona"
5231
5232 #: src/text/iso-639_def.h:169
5233 msgid "Sindhi"
5234 msgstr "Sindhi"
5235
5236 #: src/text/iso-639_def.h:170
5237 msgid "Somali"
5238 msgstr "Somàilis"
5239
5240 #: src/text/iso-639_def.h:171
5241 msgid "Sotho, Southern"
5242 msgstr "Sotho Dheasach"
5243
5244 #: src/text/iso-639_def.h:172
5245 msgid "Spanish"
5246 msgstr "Spàinntis"
5247
5248 #: src/text/iso-639_def.h:173
5249 msgid "Sardinian"
5250 msgstr "Sàrdais"
5251
5252 #: src/text/iso-639_def.h:174
5253 msgid "Swati"
5254 msgstr "Suasais"
5255
5256 #: src/text/iso-639_def.h:175
5257 msgid "Sundanese"
5258 msgstr "Sundanese"
5259
5260 #: src/text/iso-639_def.h:176
5261 msgid "Swahili"
5262 msgstr "Swahili"
5263
5264 #: src/text/iso-639_def.h:177
5265 msgid "Swedish"
5266 msgstr "Suainis"
5267
5268 #: src/text/iso-639_def.h:178
5269 msgid "Tahitian"
5270 msgstr "Cànan Tahiti"
5271
5272 #: src/text/iso-639_def.h:179
5273 msgid "Tamil"
5274 msgstr "Taimilis"
5275
5276 #: src/text/iso-639_def.h:180
5277 msgid "Tatar"
5278 msgstr "Tatarais"
5279
5280 #: src/text/iso-639_def.h:181
5281 msgid "Telugu"
5282 msgstr "Telugu"
5283
5284 #: src/text/iso-639_def.h:182
5285 msgid "Tajik"
5286 msgstr "Taidigis"
5287
5288 #: src/text/iso-639_def.h:183
5289 msgid "Tagalog"
5290 msgstr "Tagalog"
5291
5292 #: src/text/iso-639_def.h:184
5293 msgid "Thai"
5294 msgstr "Cànan nan Tàidh"
5295
5296 #: src/text/iso-639_def.h:185
5297 msgid "Tibetan"
5298 msgstr "Tibeitis"
5299
5300 #: src/text/iso-639_def.h:186
5301 msgid "Tigrinya"
5302 msgstr "Tigrinya"
5303
5304 #: src/text/iso-639_def.h:187
5305 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
5306 msgstr "Tongan"
5307
5308 #: src/text/iso-639_def.h:188
5309 msgid "Tswana"
5310 msgstr "Tswana"
5311
5312 #: src/text/iso-639_def.h:189
5313 msgid "Tsonga"
5314 msgstr "Tsonga"
5315
5316 #: src/text/iso-639_def.h:190
5317 msgid "Turkish"
5318 msgstr "Turcais"
5319
5320 #: src/text/iso-639_def.h:191
5321 msgid "Turkmen"
5322 msgstr "Turcmanais"
5323
5324 #: src/text/iso-639_def.h:192
5325 msgid "Twi"
5326 msgstr "Twi"
5327
5328 #: src/text/iso-639_def.h:193
5329 msgid "Uighur"
5330 msgstr "Ùigiurais"
5331
5332 #: src/text/iso-639_def.h:194
5333 msgid "Ukrainian"
5334 msgstr "Ucràinis"
5335
5336 #: src/text/iso-639_def.h:195
5337 msgid "Urdu"
5338 msgstr "Ùrdu"
5339
5340 #: src/text/iso-639_def.h:196
5341 msgid "Uzbek"
5342 msgstr "Usbagais"
5343
5344 #: src/text/iso-639_def.h:197
5345 msgid "Vietnamese"
5346 msgstr "Bhiet-Nàmais"
5347
5348 #: src/text/iso-639_def.h:198
5349 msgid "Volapuk"
5350 msgstr "Volapük"
5351
5352 #: src/text/iso-639_def.h:199
5353 msgid "Welsh"
5354 msgstr "Cuimris"
5355
5356 #: src/text/iso-639_def.h:200
5357 msgid "Wolof"
5358 msgstr "Wolof"
5359
5360 #: src/text/iso-639_def.h:201
5361 msgid "Xhosa"
5362 msgstr "Xhosa"
5363
5364 #: src/text/iso-639_def.h:202
5365 msgid "Yiddish"
5366 msgstr "Iùdhais"
5367
5368 #: src/text/iso-639_def.h:203
5369 msgid "Yoruba"
5370 msgstr "Yoruba"
5371
5372 #: src/text/iso-639_def.h:204
5373 msgid "Zhuang"
5374 msgstr "Zhuang"
5375
5376 #: src/text/iso-639_def.h:205
5377 msgid "Zulu"
5378 msgstr "Zulu"
5379
5380 #: src/video_output/vout_intf.c:170
5381 msgid "Autoscale video"
5382 msgstr "Fèin-sgèilich a' video"