l10n: Scottish Gaelic update
[vlc.git] / po / gd.po
1 # Scottish Gaelic translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Michael Bauer, 2012-2014
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-01-08 21:06+0000\n"
13 "Last-Translator: Michael Bauer\n"
14 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-"
15 "trans/language/gd/)\n"
16 "Language: gd\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
21 "(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:927
24 msgid ""
25 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
26 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
27 "see the file named COPYING for details.\n"
28 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
29 msgstr ""
30 "Chan eil BARANTAS SAM BITH an lùib a' phrògraim seo, cho fad 's a tha sin "
31 "ceadaichte fon lagh.\n"
32 "'S urrainn dhut ath-sgaoiladh fo theirmichean GNU General Public License;\n"
33 "thoir sùil air an fhaidhle air a bheil COPYING airson barrachd "
34 "fiosrachaidh.\n"
35 "Air a sgrìobhadh le sgioba VideoLAN; faic am faidhle AUTHORS.\n"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:33
38 msgid "VLC preferences"
39 msgstr "Roghainnean VLC"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:35
42 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
43 msgstr "Tagh \"Roghainnean adhartach\" gus a h-uile roghainn fhaicinn."
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
46 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
47 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Eadar-aghaidh"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:39
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean aig VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:41
56 msgid "Main interfaces settings"
57 msgstr "Roghainnean nam prìomh eadar-aghaidh"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:43
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Prìomh eadar-aghaidhean"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:44
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Roghainnean na prìomh eadar-aghaidh"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Eadar-aghaidhean smachdaidh"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:47
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean smachdaidh aig VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
76 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Roghainnean nan hotkeys"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
81 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
82 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
83 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
84 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
85 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
86 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
87 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
88 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
89 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
90 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
91 msgid "Audio"
92 msgstr "Fuaim"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:54
95 msgid "Audio settings"
96 msgstr "Roghainnean na fuaime"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:56
99 msgid "General audio settings"
100 msgstr "Roghainnean coitcheann na fuaime"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
103 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
104 msgid "Filters"
105 msgstr "Criathragan"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:59
108 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
109 msgstr ""
110 "Thathar a' cleachdadh criathragan fuaime gus sruth na fuaime a làimhseachadh."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
113 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
114 msgid "Visualizations"
115 msgstr "Na fir chlis"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
118 #: src/libvlc-module.c:195
119 msgid "Audio visualizations"
120 msgstr "Fir chlis fuaime"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
123 msgid "Output modules"
124 msgstr "Mòideal an às-chuir"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:65
127 msgid "General settings for audio output modules."
128 msgstr "Na roghainnean coitcheann airson mòidealan às-chur fuaime."
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
131 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
132 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
133 msgid "Miscellaneous"
134 msgstr "Measgachadh"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:68
137 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
138 msgstr "Measgachadh de roghainnean is mòidealan fuaime."
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
141 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
142 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
143 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
144 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
145 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
146 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
147 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
148 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
149 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
150 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
151 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
152 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
153 msgid "Video"
154 msgstr "Video"
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:72
157 msgid "Video settings"
158 msgstr "Roghainnean video"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:74
161 msgid "General video settings"
162 msgstr "Roghainnean coitcheann a' video"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:77
165 #, fuzzy
166 msgid "General settings for video output modules."
167 msgstr "Na roghainnean coitcheann airson mòidealan às-chur fuaime."
168
169 #: include/vlc_config_cat.h:80
170 msgid "Video filters are used to process the video stream."
171 msgstr ""
172 "Thathar a' cleachdadh criathragan video gus sruth a' video a làimhseachadh."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:82
175 msgid "Subtitles / OSD"
176 msgstr "Fo-thiotalan / OSD"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:83
179 msgid ""
180 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
181 msgstr ""
182 "Roghainnean co-cheangailte ri On-Screen-Display, fo-thiotalan agus Overlay "
183 "Subpictures"
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:91
186 msgid "Input / Codecs"
187 msgstr "Ion-chur/Codecs"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:92
190 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
191 msgstr ""
192 "Roghainnean airson ion-chur, demultiplexing, dì-chòdachadh is còdachadh"
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:95
195 msgid "Access modules"
196 msgstr "Mòidealan inntrigidh"
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:97
199 msgid ""
200 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
201 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
202 msgstr ""
203 "Roghainnean co-cheangailte ris na diofar dòighean gus inntrigeadh a "
204 "dhèanamh. 'S e roghainnean a' phrogsaidh HTTP is an tasgadain an fheadhainn "
205 "a dh'atharraichear gu tric."
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:101
208 msgid "Stream filters"
209 msgstr "Criathragan srutha"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:103
212 msgid ""
213 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
214 "input side of VLC. Use with care..."
215 msgstr ""
216 "Tha criathragan srutha 'nam mòidealan sònraichte a bheir comas dhut gnìomhan "
217 "adhartach a dhèanamh a thaobh ion-chur VLC. Cleachd seo le faiceall..."
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:106
220 msgid "Demuxers"
221 msgstr "Demuxers"
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:107
224 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
225 msgstr ""
226 "Thathar a' cleachdadh Demuxers airson sruthan fuaime is video a sgaradh o "
227 "chèile."
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:109
230 msgid "Video codecs"
231 msgstr "Video codecs"
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:110
234 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
235 msgstr ""
236 "Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan video, deilbh no video ⁊ "
237 "deilbh."
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:112
240 msgid "Audio codecs"
241 msgstr "Codecs fuaime"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:113
244 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
245 msgstr "Na roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fuaim-a-mhàin."
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:115
248 msgid "Subtitle codecs"
249 msgstr "Codecs nam fo-thiotalan"
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:116
252 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
253 msgstr ""
254 "Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fho-thiotalan, teletext "
255 "is CC."
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:118
258 msgid "General input settings. Use with care..."
259 msgstr "Roghainnean coitcheann an ion-chuir. Cleachd le faiceall..."
260
261 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
262 #: modules/access/avio.h:50
263 msgid "Stream output"
264 msgstr "Às-chur an t-srutha"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:123
267 msgid ""
268 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
269 "saving incoming streams.\n"
270 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
271 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
272 "RTSP).\n"
273 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
274 "duplicating...)."
275 msgstr ""
276 "Tha feum air roghainnean às-chur an t-srutha ma thathar mar fhrithealaiche "
277 "sruthaidh no nuair a shàbhailear sruthan.\n"
278 "Thèid na sruthadh am muxaigeadh an toiseach agus an cur tro mhòideal \"às-"
279 "chur inntrigidh\" an uairsin a tha comasach air an sruth a shàbhaladh mar "
280 "fhaidhle no a shruthadh (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
281 "'S urrainn dhut pròiseasadh adhartach a dhèanamh air sruth le mòidealan "
282 "sruthadh Sout (tar-chòdachadh, dùblachadh...)."
283
284 #: include/vlc_config_cat.h:131
285 msgid "General stream output settings"
286 msgstr "Roghainnean coitcheann às-chur an t-srutha"
287
288 #: include/vlc_config_cat.h:133
289 msgid "Muxers"
290 msgstr "Muxers"
291
292 #: include/vlc_config_cat.h:135
293 msgid ""
294 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
295 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
296 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
297 "You can also set default parameters for each muxer."
298 msgstr ""
299 "Cruthaichidh muxers na fòrmatan capsaileachaidh air a bheil feum gus na "
300 "sruthan bunasach uile a chur còmhla (video, fuaim...). Leigidh an roghainn "
301 "seo leat muxer sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu "
302 "chòir dhut sin a dhèanamh.\n"
303 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach muxer "
304 "cuideachd."
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:141
307 msgid "Access output"
308 msgstr "Às-chur inntrigidh"
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:143
311 msgid ""
312 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
313 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
314 "should probably not do that.\n"
315 "You can also set default parameters for each access output."
316 msgstr ""
317 "Tha mòidealan às-chur inntrigidh a' cumail smachd air na dòighean air a "
318 "chuirear na sruthan muxte. Leigidh an roghainn seo leat às-chur inntrigidh "
319 "sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin "
320 "a dhèanamh.\n"
321 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach às-chur "
322 "inntrigidh cuideachd."
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:148
325 msgid "Packetizers"
326 msgstr "Pacaidiche"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:150
329 msgid ""
330 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
331 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
332 "not do that.\n"
333 "You can also set default parameters for each packetizer."
334 msgstr ""
335 "Thèid na pacaidichean a chleachdadh gus na sruthan bunasach a ro-ullachadh "
336 "mus dèid am muxaigeadh. Leigidh an roghainn seo leat pacaidiche sònraichte "
337 "èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin a dhèanamh\n"
338 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach "
339 "pacaidiche cuideachd."
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:156
342 msgid "Sout stream"
343 msgstr "Sruth Sout"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:157
346 msgid ""
347 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
348 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
349 "for each sout stream module here."
350 msgstr ""
351 "Leigidh mòidealan sruth Sout leat slabhraidh pròiseasadh Sout a thogail. "
352 "Thoir sùil air an stiùireadh a thaobh sruthaidh airson barrachd "
353 "fiosrachaidh. 'S urrainn dhut bun-roghainnean a rèiteachadh airson gach "
354 "mòideal sruth Sout cuideachd."
355
356 #: include/vlc_config_cat.h:162
357 msgid "VOD"
358 msgstr "VOD"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:163
361 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
362 msgstr "Mar a chuir VLC an sàs Video On Demand"
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
365 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
366 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
367 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
368 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
369 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
370 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
371 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
372 msgid "Playlist"
373 msgstr "An liosta-chluich"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:168
376 msgid ""
377 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
378 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
379 msgstr ""
380 "Roghainnean a thaobh giùlan na liosta-chluich (m.e. am modh cluich) agus nam "
381 "mòidealan a chuireas rudan ris an liosta-chluich gu fèin-obrachail "
382 "(mòidealan a \"mhothaicheas do sheirbheisean\")."
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:172
385 msgid "General playlist behaviour"
386 msgstr "Giùlan na liosta-chluich san fharsaingeachd"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:173
389 msgid "Services discovery"
390 msgstr "Mothachadh do sheirbheisean"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:174
393 msgid ""
394 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
395 "playlist."
396 msgstr ""
397 "Tha mòidealan a mhothaicheas do sheirbheisean nan goireasan a chuireas rudan "
398 "ri liosta-chluich gu fèin-obrachail."
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
401 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
402 msgid "Advanced"
403 msgstr "Adhartach"
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:179
406 msgid "Advanced settings. Use with care..."
407 msgstr "Roghainnean adhartach. Cleachd le faiceall..."
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:181
410 msgid "Advanced settings"
411 msgstr "Roghainnean adhartach"
412
413 #: include/vlc_input.h:568
414 #, fuzzy
415 msgid "Subtitle track added"
416 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
417
418 #: include/vlc_interface.h:140
419 msgid ""
420 "\n"
421 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
422 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
423 msgstr ""
424 "\n"
425 "Rabhadh: mur urrainn dhut inntrigeadh a dhèanamh dhan GUI tuilleadh, fosgail "
426 "uinneag airson loidhne àithne, rach dhan eòlaire far an do stàlaich thu VLC "
427 "agus ruith \"vlc -I qt\"\n"
428
429 #: include/vlc_intf_strings.h:46
430 msgid "&Open File..."
431 msgstr "Fosg&ail faidhle..."
432
433 #: include/vlc_intf_strings.h:47
434 msgid "&Advanced Open..."
435 msgstr "&Fosgladh faidhle adhartach..."
436
437 #: include/vlc_intf_strings.h:48
438 msgid "Open D&irectory..."
439 msgstr "Fosgail &eòlaire..."
440
441 #: include/vlc_intf_strings.h:49
442 msgid "Open &Folder..."
443 msgstr "Fosg&ail pasgan..."
444
445 #: include/vlc_intf_strings.h:50
446 msgid "Select one or more files to open"
447 msgstr "Tagh faidhle, no barrachd dhiubh, gus am fosgladh"
448
449 #: include/vlc_intf_strings.h:51
450 msgid "Select Directory"
451 msgstr "Tagh eòlaire"
452
453 #: include/vlc_intf_strings.h:51
454 msgid "Select Folder"
455 msgstr "Tagh pasgan"
456
457 #: include/vlc_intf_strings.h:55
458 msgid "Media &Information"
459 msgstr "Fiosrachadh a' &mheadhain"
460
461 #: include/vlc_intf_strings.h:56
462 msgid "&Codec Information"
463 msgstr "Fiosrachadh mun &chodec"
464
465 #: include/vlc_intf_strings.h:57
466 msgid "&Messages"
467 msgstr "&Teachdaireachdan"
468
469 #: include/vlc_intf_strings.h:58
470 msgid "Jump to Specific &Time"
471 msgstr "Gearr leum gu àm &sònraichte"
472
473 #: include/vlc_intf_strings.h:59
474 msgid "Custom &Bookmarks"
475 msgstr "C&omharran-leabhair gnàthaichte"
476
477 #: include/vlc_intf_strings.h:60
478 msgid "&VLM Configuration"
479 msgstr "Rèiteachadh &VLM"
480
481 #: include/vlc_intf_strings.h:62
482 msgid "&About"
483 msgstr "&Mu dheidhinn"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
486 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
487 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
488 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
489 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
490 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
491 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
492 msgid "Play"
493 msgstr "Cluich"
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:66
496 msgid "Remove Selected"
497 msgstr "Thoir air falbh na thagh mi"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:67
500 msgid "Information..."
501 msgstr "Fiosrachadh..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:68
504 msgid "Create Directory..."
505 msgstr "Cruthaich eòlaire..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:69
508 msgid "Create Folder..."
509 msgstr "Cruthaich pasgan..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:70
512 #, fuzzy
513 msgid "Rename Directory..."
514 msgstr "Cruthaich eòlaire..."
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:71
517 #, fuzzy
518 msgid "Rename Folder..."
519 msgstr "Cruthaich pasgan..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:72
522 msgid "Show Containing Directory..."
523 msgstr "Seall an t-eòlaire sa bheil e..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:73
526 msgid "Show Containing Folder..."
527 msgstr "Seall am pasgan sa bheil e..."
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:74
530 msgid "Stream..."
531 msgstr "Sruth..."
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:75
534 msgid "Save..."
535 msgstr "Sàbhail..."
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
538 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
539 msgid "Repeat All"
540 msgstr "Ath-chluich na h-uile"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
543 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
544 msgid "Repeat One"
545 msgstr "Ath-chluich aonan"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
548 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
549 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
550 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
551 msgid "Random"
552 msgstr "Air thuaiream"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
555 msgid "Random Off"
556 msgstr "Chan ann air thuaiream"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:83
559 msgid "Add to Playlist"
560 msgstr "Cuir ris an liosta-chluich"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:85
563 msgid "Add File..."
564 msgstr "Cuir faidhle ris..."
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:86
567 msgid "Add Directory..."
568 msgstr "Cuir eòlaire ris..."
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:87
571 msgid "Add Folder..."
572 msgstr "Cuir pasgan ris..."
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:89
575 msgid "Save Playlist to &File..."
576 msgstr "Sàbhail an liosta-chluich ann am &faidhle..."
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
579 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
580 msgid "Search"
581 msgstr "Lorg"
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
584 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
585 msgid "Waves"
586 msgstr "Tuinn"
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:100
589 msgid ""
590 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
591 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
592 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
593 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
594 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
595 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
596 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
597 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
598 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
599 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
600 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
601 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
602 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
603 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
604 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
605 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
606 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
607 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
608 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
609 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
610 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
611 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
612 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
613 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
614 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
615 msgstr ""
616 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
617 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Fàilte gu taic cluicheadair mheadhanan "
618 "VLC</h2><h3>Docamaideadh</h3><p>Gheibh thu docamaideadh VLC air làrach-lìn "
619 "<a href=\"http://wiki.videolan.org\">uicipeid</a> VideoLAN.</p><p>Ma tha "
620 "cluicheadair mheadhanan VLC ùr dhut, nach leugh thu <br><a href=\"http://"
621 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>an gearr-chunntas air "
622 "cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>.</p><p>Gheibh thu fiosrachadh mu "
623 "chleachdadh a' chluicheadair san sgrìobhainn <br>\"<a href=\"http://wiki."
624 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Mar a chluicheas mi faidhlichean "
625 "le cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>\" cuideachd.</p><p>A thaobh rudan "
626 "mar shàbhaladh, iompachadh, tar-chòdadh. còdachadh, muxing is sruthadh, "
627 "gheibh thu fiosrachadh feumail anns an <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
628 "Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>Mur eil "
629 "thu cinnteach mun bhriathrachas, thoir sùil air an <a href=\"http://wiki."
630 "videolan.org/Knowledge_Base\">stòras eòlais</a> againn.</p><p>Airson "
631 "fiosrachadh mu ath-ghoiridean a' mheur-chlàir, leugh duilleag nan <a href="
632 "\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">ath-ghoiridean</a>.</p><h3>Cobhair</"
633 "h3><p>Mus faighnich thu ceist dhinn, saoil an cuir thu sùil air na <a href="
634 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">CÀBHA (Ceistean Àbhaisteach)</"
635 "a>?</p><p>Cuideachd, 's mathaid gum faigh thu taic air na <a href=\"http://"
636 "forum.videolan.org\">fòraman</a>, na <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
637 "lists.html\">liostaichean puist</a> no an seanail IRC againn (<em>#videolan</"
638 "em> air irc.freenode.net) - agus bidh cothrom agad càch a chuideachadh ann "
639 "cuideachd.</p><h3>Cum taic ris a' phròiseact</h3><p>'S urrainn dhut taic a "
640 "chumail ri pròiseact VideoLAN 's tu a' cur taic ris a' choimhearsnachd, a' "
641 "dealbhadh chraicnean, ag eadar-theangachadh rudan, a' sgrìobhadh còd ùr 's a "
642 "chur fo dheuchainn. No 's urrainn dhut taic-airgid a thoirt dhuinn, no "
643 "goireasan. Agus gun teagamh, 's urrainn cluicheadair mheadhanan VLC dhut "
644 "<b>a bhrosnachadh do dhaoine eile</b>.</p></body></html>"
645
646 #: src/audio_output/filters.c:247
647 msgid "Audio filtering failed"
648 msgstr "Dh'fhàillig criathradh na fuaime"
649
650 #: src/audio_output/filters.c:248
651 #, c-format
652 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
653 msgstr "Tha na tha ceadaichte de chriathragan (%u) agad."
654
655 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
656 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
657 #: modules/video_filter/postproc.c:234
658 msgid "Disable"
659 msgstr "Cuir à comas"
660
661 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
662 msgid "Spectrometer"
663 msgstr "Meidheadair-speactraim"
664
665 #: src/audio_output/output.c:235
666 msgid "Scope"
667 msgstr "Sgòp"
668
669 #: src/audio_output/output.c:238
670 msgid "Spectrum"
671 msgstr "Speactram"
672
673 #: src/audio_output/output.c:241
674 msgid "Vu meter"
675 msgstr "Meidheadair Vu"
676
677 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
678 msgid "Audio filters"
679 msgstr "Criathragan fuaime"
680
681 #: src/audio_output/output.c:291
682 msgid "Replay gain"
683 msgstr "Tarbhachd na cluich"
684
685 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
686 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
687 msgid "Stereo audio mode"
688 msgstr "Modh fuaime stereo"
689
690 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
691 msgid "Dolby Surround"
692 msgstr "Dolby Surround"
693
694 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
695 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
696 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
697 #: modules/codec/twolame.c:70
698 msgid "Stereo"
699 msgstr "Stereo"
700
701 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
702 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
703 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
704 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
705 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
706 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
707 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
708 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
709 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
710 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
711 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
712 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
713 msgid "Left"
714 msgstr "Clì"
715
716 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
717 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
718 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
719 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
720 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
721 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
722 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
723 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
724 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
725 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
726 msgid "Right"
727 msgstr "Deas"
728
729 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
730 msgid "Reverse stereo"
731 msgstr "Stereo contrarra"
732
733 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
734 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
735 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
736 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
737 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
738 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
739 msgid "Automatic"
740 msgstr "Fèin-obrachail"
741
742 #: src/config/file.c:460
743 msgid "boolean"
744 msgstr "Booleanach"
745
746 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
747 msgid "integer"
748 msgstr "àireamh shlàn"
749
750 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
751 msgid "float"
752 msgstr "fleòdrainn"
753
754 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
755 msgid "string"
756 msgstr "sreath"
757
758 #: src/config/help.c:161
759 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
760 msgstr "Airson cobhair mhionaideach, cleachd '-H'."
761
762 #: src/config/help.c:165
763 #, c-format
764 msgid ""
765 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
766 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
767 "They will be enqueued in the playlist.\n"
768 "The first item specified will be played first.\n"
769 "\n"
770 "Options-styles:\n"
771 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
772 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
773 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
774 "            and that overrides previous settings.\n"
775 "\n"
776 "Stream MRL syntax:\n"
777 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
778 "  [:option=value ...]\n"
779 "\n"
780 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
781 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
782 "\n"
783 "URL syntax:\n"
784 "  file:///path/file              Plain media file\n"
785 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
786 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
787 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
788 "  screen://                      Screen capture\n"
789 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
790 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
791 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
792 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
793 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
794 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
795 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
796 "\n"
797 msgstr ""
798
799 #: src/config/help.c:435
800 msgid " (default enabled)"
801 msgstr " (a' bhun-roghainn an comas)"
802
803 #: src/config/help.c:436
804 msgid " (default disabled)"
805 msgstr " (a' bhun-roghainn à comas)"
806
807 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
808 msgid "Note:"
809 msgstr "An aire:"
810
811 #: src/config/help.c:593
812 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
813 msgstr ""
814 "cuir --advanced ris an loidhne-àithne agad ma tha thu airson na roghainnean "
815 "adhartach fhaicinn."
816
817 #: src/config/help.c:598
818 #, c-format
819 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
820 msgid_plural ""
821 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
822 msgstr[0] ""
823 msgstr[1] ""
824 msgstr[2] ""
825 msgstr[3] ""
826
827 #: src/config/help.c:605
828 msgid ""
829 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
830 "modules."
831 msgstr ""
832 "Cha deach mòideal iomchaidh a lorg. Cleachd --list no --list-verbose gus "
833 "mòidealan a tha ri làimh fhaicinn."
834
835 #: src/config/help.c:666
836 #, c-format
837 msgid "VLC version %s (%s)\n"
838 msgstr "Tionndadh VLC %s (%s)\n"
839
840 #: src/config/help.c:667
841 #, c-format
842 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
843 msgstr "Air a thrusadh le %s %s (%s)\n"
844
845 #: src/config/help.c:669
846 #, c-format
847 msgid "Compiler: %s\n"
848 msgstr "Trusaiche: %s\n"
849
850 #: src/config/help.c:698
851 #, c-format
852 msgid ""
853 "\n"
854 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
855 msgstr ""
856 "\n"
857 "Chaidh an t-susbaint a chur san fhaidhle vlc-help.txt.\n"
858
859 #: src/config/help.c:713
860 msgid ""
861 "\n"
862 "Press the RETURN key to continue...\n"
863 msgstr ""
864 "\n"
865 "Brùth an iuchair RETURN airson leantainn air adhart...\n"
866
867 #: src/config/keys.c:56
868 msgid "Backspace"
869 msgstr "Backspace"
870
871 #: src/config/keys.c:57
872 msgid "Brightness Down"
873 msgstr "Soilleireachd ─ sìos"
874
875 #: src/config/keys.c:58
876 msgid "Brightness Up"
877 msgstr "Soilleireachd ─ suas"
878
879 #: src/config/keys.c:59
880 msgid "Browser Back"
881 msgstr "Brabhsair ─ air ais"
882
883 #: src/config/keys.c:60
884 msgid "Browser Favorites"
885 msgstr "Brabhsair ─ Annsachdan"
886
887 #: src/config/keys.c:61
888 msgid "Browser Forward"
889 msgstr "Brabhsair ─ Air adhart"
890
891 #: src/config/keys.c:62
892 msgid "Browser Home"
893 msgstr "Brabhsair ─ Dhachaigh"
894
895 #: src/config/keys.c:63
896 msgid "Browser Refresh"
897 msgstr "Brabhsair ─ Ath-nuadhaich"
898
899 #: src/config/keys.c:64
900 msgid "Browser Search"
901 msgstr "Brabhsair ─ Lorg"
902
903 #: src/config/keys.c:65
904 msgid "Browser Stop"
905 msgstr "Brabhsair ─ Stad"
906
907 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
908 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
909 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
910 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
911 msgid "Delete"
912 msgstr "Sguab às"
913
914 #: src/config/keys.c:67
915 msgid "Down"
916 msgstr "Sìos"
917
918 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
919 msgid "End"
920 msgstr "Crìochnaich"
921
922 #: src/config/keys.c:69
923 msgid "Enter"
924 msgstr "Enter"
925
926 #: src/config/keys.c:70
927 msgid "Esc"
928 msgstr "Esc"
929
930 #: src/config/keys.c:71
931 msgid "F1"
932 msgstr "F1"
933
934 #: src/config/keys.c:72
935 msgid "F10"
936 msgstr "F10"
937
938 #: src/config/keys.c:73
939 msgid "F11"
940 msgstr "F11"
941
942 #: src/config/keys.c:74
943 msgid "F12"
944 msgstr "F12"
945
946 #: src/config/keys.c:75
947 msgid "F2"
948 msgstr "F2"
949
950 #: src/config/keys.c:76
951 msgid "F3"
952 msgstr "F3"
953
954 #: src/config/keys.c:77
955 msgid "F4"
956 msgstr "F4"
957
958 #: src/config/keys.c:78
959 msgid "F5"
960 msgstr "F5"
961
962 #: src/config/keys.c:79
963 msgid "F6"
964 msgstr "F6"
965
966 #: src/config/keys.c:80
967 msgid "F7"
968 msgstr "F7"
969
970 #: src/config/keys.c:81
971 msgid "F8"
972 msgstr "F8"
973
974 #: src/config/keys.c:82
975 msgid "F9"
976 msgstr "F9"
977
978 #: src/config/keys.c:83
979 msgid "Home"
980 msgstr "Dhachaigh"
981
982 #: src/config/keys.c:84
983 msgid "Insert"
984 msgstr "Cuir a-steach"
985
986 #: src/config/keys.c:86
987 msgid "Media Angle"
988 msgstr "Meadhan ─ Ceàrn"
989
990 #: src/config/keys.c:87
991 msgid "Media Audio Track"
992 msgstr "Meadhan ─ Traca fuaime"
993
994 #: src/config/keys.c:88
995 msgid "Media Forward"
996 msgstr "Meadhan ─ Air adhart"
997
998 #: src/config/keys.c:89
999 msgid "Media Menu"
1000 msgstr "Meadhan ─ Clàr-taice"
1001
1002 #: src/config/keys.c:90
1003 msgid "Media Next Frame"
1004 msgstr "Meadhan ─ An ath-fhrèam"
1005
1006 #: src/config/keys.c:91
1007 msgid "Media Next Track"
1008 msgstr "Meadhan ─ An ath-thraca"
1009
1010 #: src/config/keys.c:92
1011 msgid "Media Play Pause"
1012 msgstr "Meadhan ─ Cuir 'na stad"
1013
1014 #: src/config/keys.c:93
1015 msgid "Media Prev Frame"
1016 msgstr "Meadhan ─ Am frèam roimhe"
1017
1018 #: src/config/keys.c:94
1019 msgid "Media Prev Track"
1020 msgstr "Meadhan ─ An traca roimhe"
1021
1022 #: src/config/keys.c:95
1023 msgid "Media Record"
1024 msgstr "Meadhan ─ Clàraich"
1025
1026 #: src/config/keys.c:96
1027 msgid "Media Repeat"
1028 msgstr "Meadhan ─ Ath-dhèan"
1029
1030 #: src/config/keys.c:97
1031 msgid "Media Rewind"
1032 msgstr "Meadhan ─ Toinn air ais"
1033
1034 #: src/config/keys.c:98
1035 msgid "Media Select"
1036 msgstr "Meadhan ─ Tagh"
1037
1038 #: src/config/keys.c:99
1039 msgid "Media Shuffle"
1040 msgstr "Meadhan ─ Air thuaiream"
1041
1042 #: src/config/keys.c:100
1043 msgid "Media Stop"
1044 msgstr "Meadhan ─ Stad"
1045
1046 #: src/config/keys.c:101
1047 msgid "Media Subtitle"
1048 msgstr "Meadhan ─ Fo-thiotal"
1049
1050 #: src/config/keys.c:102
1051 msgid "Media Time"
1052 msgstr "Meadhan ─ Àm"
1053
1054 #: src/config/keys.c:103
1055 msgid "Media View"
1056 msgstr "Meadhan ─ Seall"
1057
1058 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1059 msgid "Menu"
1060 msgstr "Clàr-taice"
1061
1062 #: src/config/keys.c:105
1063 msgid "Mouse Wheel Down"
1064 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Sìos"
1065
1066 #: src/config/keys.c:106
1067 msgid "Mouse Wheel Left"
1068 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Clì"
1069
1070 #: src/config/keys.c:107
1071 msgid "Mouse Wheel Right"
1072 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Deas"
1073
1074 #: src/config/keys.c:108
1075 msgid "Mouse Wheel Up"
1076 msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Suas"
1077
1078 #: src/config/keys.c:109
1079 msgid "Page Down"
1080 msgstr "Duilleag sìos"
1081
1082 #: src/config/keys.c:110
1083 msgid "Page Up"
1084 msgstr "Duilleag suas"
1085
1086 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1087 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1088 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1089 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1090 msgid "Pause"
1091 msgstr "Cuir 'na stad"
1092
1093 #: src/config/keys.c:112
1094 msgid "Print"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1098 msgid "Space"
1099 msgstr "Space"
1100
1101 #: src/config/keys.c:115
1102 msgid "Tab"
1103 msgstr "Taba"
1104
1105 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1106 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1107 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1108 msgid "Unset"
1109 msgstr "Dì-shuidhich"
1110
1111 #: src/config/keys.c:117
1112 msgid "Up"
1113 msgstr "Suas"
1114
1115 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1116 msgid "Volume Down"
1117 msgstr "Àirde na fuaime sìos"
1118
1119 #: src/config/keys.c:119
1120 msgid "Volume Mute"
1121 msgstr "Mùch an fhuaim"
1122
1123 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1124 msgid "Volume Up"
1125 msgstr "Àirde na fuaime suas"
1126
1127 #: src/config/keys.c:121
1128 msgid "Zoom In"
1129 msgstr "Sùm a-steach"
1130
1131 #: src/config/keys.c:122
1132 msgid "Zoom Out"
1133 msgstr "Sùm a-mach"
1134
1135 #: src/config/keys.c:250
1136 msgid "Ctrl+"
1137 msgstr "Ctrl+"
1138
1139 #: src/config/keys.c:251
1140 msgid "Alt+"
1141 msgstr "Alt+"
1142
1143 #: src/config/keys.c:252
1144 msgid "Shift+"
1145 msgstr "Shift+"
1146
1147 #: src/config/keys.c:253
1148 msgid "Meta+"
1149 msgstr "Meta+"
1150
1151 #: src/config/keys.c:254
1152 msgid "Command+"
1153 msgstr "Command+"
1154
1155 #: src/darwin/error.c:37
1156 #, fuzzy
1157 msgid "Unknown error"
1158 msgstr "Roinn-seòrsa neo-aithnichte"
1159
1160 #: src/input/control.c:226
1161 #, c-format
1162 msgid "Bookmark %i"
1163 msgstr "Comharran-lìn %i"
1164
1165 #: src/input/decoder.c:252
1166 msgid "packetizer"
1167 msgstr "pacaidichean"
1168
1169 #: src/input/decoder.c:252
1170 msgid "decoder"
1171 msgstr "dì-chòdaichear"
1172
1173 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1174 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1175 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1176 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1177 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1178 msgstr "Dh'fhàillig an sruthadh/tar-chòdachadh"
1179
1180 #: src/input/decoder.c:262
1181 #, c-format
1182 msgid "VLC could not open the %s module."
1183 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal %s fhosgladh."
1184
1185 #: src/input/decoder.c:454
1186 msgid "VLC could not open the decoder module."
1187 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal dì-chòdachaidh fhosgladh."
1188
1189 #: src/input/decoder.c:691
1190 msgid "No description for this codec"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: src/input/decoder.c:693
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Codec not supported"
1196 msgstr "Port a' chliaint"
1197
1198 #: src/input/decoder.c:694
1199 #, fuzzy, c-format
1200 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1201 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal \"%s\" fhosgladh. (%m)"
1202
1203 #: src/input/decoder.c:698
1204 #, fuzzy
1205 msgid "Unidentified codec"
1206 msgstr "Video codec"
1207
1208 #: src/input/decoder.c:699
1209 #, fuzzy
1210 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1211 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal dì-chòdachaidh fhosgladh."
1212
1213 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1214 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1215 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1216 msgid "Track"
1217 msgstr "Traca"
1218
1219 #: src/input/es_out.c:1137
1220 #, c-format
1221 msgid "%s [%s %d]"
1222 msgstr "%s [%s %d]"
1223
1224 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1225 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1226 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1227 msgid "Program"
1228 msgstr "Prògram"
1229
1230 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1231 msgid "Scrambled"
1232 msgstr "Air scrambligeadh"
1233
1234 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1235 msgid "Yes"
1236 msgstr "Tha"
1237
1238 #: src/input/es_out.c:2012
1239 #, c-format
1240 msgid "Closed captions %u"
1241 msgstr "Fo-thiotalan dùinte %u"
1242
1243 #: src/input/es_out.c:2870
1244 #, c-format
1245 msgid "Stream %d"
1246 msgstr "Sruth %d"
1247
1248 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1249 msgid "Subtitle"
1250 msgstr "Fo-thiotal"
1251
1252 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1253 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1254 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1255 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1256 msgid "Type"
1257 msgstr "Seòrsa"
1258
1259 #: src/input/es_out.c:2897
1260 msgid "Original ID"
1261 msgstr "An ID tùsail"
1262
1263 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1264 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1265 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1266 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1267 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1268 msgid "Codec"
1269 msgstr "Codec"
1270
1271 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1272 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1273 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1274 msgid "Language"
1275 msgstr "Cànan"
1276
1277 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1278 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1279 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1280 msgid "Description"
1281 msgstr "Tuairisgeul"
1282
1283 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1284 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1285 msgid "Channels"
1286 msgstr "Seanailean"
1287
1288 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1289 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1290 msgid "Sample rate"
1291 msgstr "Reat samplachaidh"
1292
1293 #: src/input/es_out.c:2929
1294 #, c-format
1295 msgid "%u Hz"
1296 msgstr "%u Hz"
1297
1298 #: src/input/es_out.c:2939
1299 msgid "Bits per sample"
1300 msgstr "Bits gach sampall"
1301
1302 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1303 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1304 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1305 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1306 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1307 msgid "Bitrate"
1308 msgstr "Bitrate"
1309
1310 #: src/input/es_out.c:2944
1311 #, c-format
1312 msgid "%u kb/s"
1313 msgstr "%u kb/s"
1314
1315 #: src/input/es_out.c:2956
1316 msgid "Track replay gain"
1317 msgstr "Tarbhachd cluich an traca"
1318
1319 #: src/input/es_out.c:2958
1320 msgid "Album replay gain"
1321 msgstr "Tarbhachd cluich an albaim"
1322
1323 #: src/input/es_out.c:2959
1324 #, c-format
1325 msgid "%.2f dB"
1326 msgstr "%.2f dB"
1327
1328 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1329 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1330 msgid "Resolution"
1331 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh"
1332
1333 #: src/input/es_out.c:2973
1334 msgid "Display resolution"
1335 msgstr "An dùmhlachd-bhreacaidh"
1336
1337 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1338 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1339 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1340 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1341 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1342 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1343 msgid "Frame rate"
1344 msgstr "Reat nam frèam"
1345
1346 #: src/input/es_out.c:2994
1347 msgid "Decoded format"
1348 msgstr "Am fòrmat dì-chòdaichte"
1349
1350 #: src/input/input.c:2311
1351 msgid "Your input can't be opened"
1352 msgstr "Cha ghabh d' ion-chur fhosgladh"
1353
1354 #: src/input/input.c:2312
1355 #, c-format
1356 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1357 msgstr ""
1358 "Chan urrainn dha VLC an MRL \"%s\" fhosgladh. Thoir sùil air an loga airson "
1359 "mion-fhiosrachadh."
1360
1361 #: src/input/input.c:2425
1362 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1363 msgstr "Chan aithnich VLC fòrmat an ion-chuir"
1364
1365 #: src/input/input.c:2426
1366 #, c-format
1367 msgid ""
1368 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1369 msgstr ""
1370 "Chan urrainn dhuinn fiosrachadh a-mach dè fòrmat a tha air \"%s\". Thoir "
1371 "sùil air an loga airson mion-fhiosrachadh."
1372
1373 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1374 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1375 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1376 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1377 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1378 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1379 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1380 msgid "Title"
1381 msgstr "Tiotal"
1382
1383 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1384 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1385 msgid "Artist"
1386 msgstr "Neach-ealain"
1387
1388 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1389 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1390 msgid "Genre"
1391 msgstr "Gnè"
1392
1393 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1394 msgid "Copyright"
1395 msgstr "Còir-lethbhreac"
1396
1397 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1398 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1399 msgid "Album"
1400 msgstr "Albam"
1401
1402 #: src/input/meta.c:60
1403 msgid "Track number"
1404 msgstr "Àireamh an traca"
1405
1406 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1407 msgid "Rating"
1408 msgstr "Rangachadh"
1409
1410 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1411 msgid "Date"
1412 msgstr "Ceann-là"
1413
1414 #: src/input/meta.c:64
1415 msgid "Setting"
1416 msgstr "Roghainn"
1417
1418 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1419 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1420 msgid "URL"
1421 msgstr "URL"
1422
1423 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1424 msgid "Now Playing"
1425 msgstr "'Ga chluich an-dràsta"
1426
1427 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1428 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1429 msgid "Publisher"
1430 msgstr "Foillsichear"
1431
1432 #: src/input/meta.c:69
1433 msgid "Encoded by"
1434 msgstr "Air a chòdachadh le"
1435
1436 #: src/input/meta.c:70
1437 msgid "Artwork URL"
1438 msgstr "URL na h-obrach-ealain"
1439
1440 #: src/input/meta.c:71
1441 msgid "Track ID"
1442 msgstr "ID an traca"
1443
1444 #: src/input/meta.c:72
1445 #, fuzzy
1446 msgid "Number of Tracks"
1447 msgstr "Àireamh de ràghan"
1448
1449 #: src/input/meta.c:73
1450 msgid "Director"
1451 msgstr "Stiùiriche"
1452
1453 #: src/input/meta.c:74
1454 msgid "Season"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: src/input/meta.c:75
1458 msgid "Episode"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: src/input/meta.c:76
1462 #, fuzzy
1463 msgid "Show Name"
1464 msgstr "Seall an tionndadh bunaiteach"
1465
1466 #: src/input/meta.c:77
1467 #, fuzzy
1468 msgid "Actors"
1469 msgstr "Factar"
1470
1471 #: src/input/var.c:158
1472 msgid "Bookmark"
1473 msgstr "Comharra-leabhair"
1474
1475 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1476 msgid "Programs"
1477 msgstr "Prògraman"
1478
1479 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1480 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1481 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1482 msgid "Chapter"
1483 msgstr "Caibideal"
1484
1485 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1486 msgid "Navigation"
1487 msgstr "Seòladaireachd"
1488
1489 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1490 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1491 msgid "Video Track"
1492 msgstr "Traca video"
1493
1494 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1495 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1496 msgid "Audio Track"
1497 msgstr "Traca fuaime"
1498
1499 #: src/input/var.c:210
1500 msgid "Subtitle Track"
1501 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
1502
1503 #: src/input/var.c:273
1504 msgid "Next title"
1505 msgstr "An ath-thiotal"
1506
1507 #: src/input/var.c:278
1508 msgid "Previous title"
1509 msgstr "An tiotal roimhe"
1510
1511 #: src/input/var.c:314
1512 #, c-format
1513 msgid "Title %i%s"
1514 msgstr "Tiotal %i%s"
1515
1516 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1517 #, c-format
1518 msgid "Chapter %i"
1519 msgstr "Caibideal %i"
1520
1521 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1522 msgid "Next chapter"
1523 msgstr "An ath-chaibideal"
1524
1525 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1526 msgid "Previous chapter"
1527 msgstr "An caibideal roimhe"
1528
1529 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1530 #, c-format
1531 msgid "Media: %s"
1532 msgstr "Meadhan: %s"
1533
1534 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1535 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1536 msgid "Add Interface"
1537 msgstr "Cuir eadar-aghaidh ris"
1538
1539 #: src/interface/interface.c:91
1540 msgid "Console"
1541 msgstr "Consoil"
1542
1543 #: src/interface/interface.c:95
1544 msgid "Telnet"
1545 msgstr "Telnet"
1546
1547 #: src/interface/interface.c:98
1548 msgid "Web"
1549 msgstr "Lìon"
1550
1551 #: src/interface/interface.c:101
1552 msgid "Debug logging"
1553 msgstr "Logachadh dì-bhugachaidh"
1554
1555 #: src/interface/interface.c:104
1556 msgid "Mouse Gestures"
1557 msgstr "Gluasadan na luchaige"
1558
1559 #: src/interface/interface.c:206
1560 msgid ""
1561 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1562 "interface."
1563 msgstr ""
1564 "A' ruith vlc leis an eadar-aghaidh bhunaiteach. Cleachd cvlc gus vlc a "
1565 "chleachdadh as a h-aonais."
1566
1567 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1568 #: src/libvlc.c:183
1569 msgid "C"
1570 msgstr "gd"
1571
1572 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1573 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1574 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1575 msgid "Zoom"
1576 msgstr "Sùm"
1577
1578 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1579 msgid "1:4 Quarter"
1580 msgstr "1:4 Cairteal"
1581
1582 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1583 msgid "1:2 Half"
1584 msgstr "1:2 Leth"
1585
1586 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1587 msgid "1:1 Original"
1588 msgstr "1:1 Tùsail"
1589
1590 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1591 msgid "2:1 Double"
1592 msgstr "2:1 Dùbailte"
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:62
1595 msgid ""
1596 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1597 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1598 "related options."
1599 msgstr ""
1600 "'S urrainn dhut eadar-aghaidhean VLC a rèiteachadh sna roghainnean seo. Tha "
1601 "a' phrìomh eadar-aghaidh ri do làimh, mòidealan eadar-aghaidh eile agus is "
1602 "urrainn dhut na roghainnean co-cheangailte riutha a shònrachadh."
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:66
1605 msgid "Interface module"
1606 msgstr "Mòideal na h-eadar-aghaidh"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:68
1609 msgid ""
1610 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1611 "automatically select the best module available."
1612 msgstr ""
1613 "Seo a' phrìomh eadar-aghaidh a chleachdas VLC. Thèid am mòideal as fhearr a "
1614 "thaghadh a ghnàth."
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1617 msgid "Extra interface modules"
1618 msgstr "Mòidealan a bharrachd na h-eadar-aghaidh"
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:74
1621 msgid ""
1622 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1623 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1624 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1625 "\", \"gestures\" ...)"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:81
1629 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1630 msgstr "'S urrainn dhut eadar-aghaidhean smachdaidh a thaghadh airson VLC."
1631
1632 #: src/libvlc-module.c:83
1633 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1634 msgstr "Briathrachas (0,1,2)"
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:85
1637 msgid ""
1638 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1639 "1=warnings, 2=debug)."
1640 msgstr ""
1641 "Seo ìre a' bhriathrachais (0=na seall ach mearachdan is teachdaireachdan "
1642 "bunaiteach, 1=rabhaidhean, 2=dì-bhugachadh)."
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:88
1645 msgid "Be quiet"
1646 msgstr "Bi sàmhach"
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:90
1649 msgid "Turn off all warning and information messages."
1650 msgstr "Cuir dheth gach rabhadh is teachdaireachd fiosrachaidh."
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:92
1653 msgid "Default stream"
1654 msgstr "An sruth bunaiteach"
1655
1656 #: src/libvlc-module.c:94
1657 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1658 msgstr "Thèid an sruth seo fhosgladh an-còmhnaidh nuair a thòisicheas VLC."
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:96
1661 msgid "Color messages"
1662 msgstr "Dath nan teachdaireachdan"
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:98
1665 msgid ""
1666 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1667 "needs Linux color support for this to work."
1668 msgstr ""
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:101
1671 msgid "Show advanced options"
1672 msgstr "Seall na roghainnean adhartach"
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:103
1675 msgid ""
1676 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1677 "available options, including those that most users should never touch."
1678 msgstr ""
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:107
1681 msgid "Interface interaction"
1682 msgstr ""
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:109
1685 msgid ""
1686 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1687 "user input is required."
1688 msgstr ""
1689
1690 #: src/libvlc-module.c:119
1691 msgid ""
1692 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1693 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1694 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1695 "the \"audio filters\" modules section."
1696 msgstr ""
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:125
1699 msgid "Audio output module"
1700 msgstr "Mòideal às-chur na fuaime"
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:127
1703 msgid ""
1704 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1705 "automatically select the best method available."
1706 msgstr ""
1707 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur fuaime. Thèid an dòigh as "
1708 "fhearr a thaghadh a ghnàth."
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1711 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1712 msgid "Enable audio"
1713 msgstr "Cuir an fhuaim an comas"
1714
1715 #: src/libvlc-module.c:133
1716 msgid ""
1717 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1718 "not take place, thus saving some processing power."
1719 msgstr ""
1720 "'S urrainn dhut às-chur fuaime a chur à comas gu tur. Cha dèid an fhuaim a "
1721 "dhì-chòdachadh idir is caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:136
1724 msgid "Audio gain"
1725 msgstr "Tarbhachd fuaime"
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:138
1728 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1729 msgstr ""
1730
1731 #: src/libvlc-module.c:140
1732 msgid "Audio output volume step"
1733 msgstr "Ceum àirde fuaim an às-chuir"
1734
1735 #: src/libvlc-module.c:142
1736 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1737 msgstr ""
1738
1739 #: src/libvlc-module.c:145
1740 msgid "Remember the audio volume"
1741 msgstr "Cuimhnich àirde na fuaime"
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:147
1744 msgid ""
1745 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1746 msgstr ""
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:150
1749 msgid "Audio desynchronization compensation"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: src/libvlc-module.c:152
1753 msgid ""
1754 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1755 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1756 msgstr ""
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:155
1759 msgid "Audio resampler"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:157
1763 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1764 msgstr ""
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:160
1767 msgid ""
1768 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1769 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1770 "played)."
1771 msgstr ""
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1774 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1775 msgid "Use S/PDIF when available"
1776 msgstr "Cleachd S/PDIF ma bhios e ri làimh"
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:166
1779 msgid ""
1780 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1781 "audio stream being played."
1782 msgstr ""
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1785 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1786 msgstr "Èignich mothachadh dha Dolby Surround"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:171
1789 msgid ""
1790 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1791 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1792 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1793 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1794 msgstr ""
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1797 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1798 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1799 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1800 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1801 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1802 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1803 msgid "Auto"
1804 msgstr "Fèin-obrachail"
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1807 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1808 msgid "On"
1809 msgstr "Air"
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1812 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1813 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1814 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1815 msgid "Off"
1816 msgstr "Dheth"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:180
1819 msgid "Stereo audio output mode"
1820 msgstr "Modh às-chur fuaime stereo"
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:192
1823 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1824 msgstr ""
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:197
1827 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1828 msgstr ""
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:201
1831 msgid "Replay gain mode"
1832 msgstr "Modh tarbhachd na h-ath-chluich"
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:203
1835 msgid "Select the replay gain mode"
1836 msgstr "Tagh modh tarbhachd na cluich"
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:205
1839 msgid "Replay preamp"
1840 msgstr ""
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:207
1843 msgid ""
1844 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1845 "replay gain information"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: src/libvlc-module.c:210
1849 msgid "Default replay gain"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:212
1853 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:214
1857 msgid "Peak protection"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: src/libvlc-module.c:216
1861 msgid "Protect against sound clipping"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:219
1865 msgid "Enable time stretching audio"
1866 msgstr "Cuir an comas sìneadh-ama dhen fhuaim"
1867
1868 #: src/libvlc-module.c:221
1869 msgid ""
1870 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1871 "audio pitch"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1875 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1876 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1877 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1878 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1879 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1880 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1881 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1882 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1883 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1884 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1885 msgid "None"
1886 msgstr "Chan eil gin"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:236
1889 msgid ""
1890 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1891 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1892 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1893 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1894 "options."
1895 msgstr ""
1896
1897 #: src/libvlc-module.c:242
1898 msgid "Video output module"
1899 msgstr "Mòideal às-chur a' video"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:244
1902 msgid ""
1903 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1904 "automatically select the best method available."
1905 msgstr ""
1906 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur video. Thèid an dòigh as fhearr "
1907 "a thaghadh a ghnàth."
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1910 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1911 msgid "Enable video"
1912 msgstr "Cuir video an comas"
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:249
1915 msgid ""
1916 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1917 "not take place, thus saving some processing power."
1918 msgstr ""
1919 "'S urrainn dhut às-chur video a chur à comas gu tur. Cha dèid a' video a dhì-"
1920 "chòdachadh idir is caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1923 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1924 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1925 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1926 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1927 msgid "Video width"
1928 msgstr "Leud a' video"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:254
1931 msgid ""
1932 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1933 "characteristics."
1934 msgstr ""
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1937 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1938 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
1939 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1940 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
1941 msgid "Video height"
1942 msgstr "Àirde a' video"
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:259
1945 msgid ""
1946 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1947 "video characteristics."
1948 msgstr ""
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:262
1951 msgid "Video X coordinate"
1952 msgstr "Co-chomharra X a' video"
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:264
1955 msgid ""
1956 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1957 "coordinate)."
1958 msgstr ""
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:267
1961 msgid "Video Y coordinate"
1962 msgstr "Co-chomharra Y a' video"
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:269
1965 msgid ""
1966 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1967 "coordinate)."
1968 msgstr ""
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:272
1971 msgid "Video title"
1972 msgstr "Tiotal a' video"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:274
1975 msgid ""
1976 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1977 "interface)."
1978 msgstr ""
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:277
1981 msgid "Video alignment"
1982 msgstr "Co-thaobhadh a' video"
1983
1984 #: src/libvlc-module.c:279
1985 msgid ""
1986 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1987 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1988 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1989 msgstr ""
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
1992 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
1993 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1994 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
1995 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
1996 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
1997 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
1998 #: modules/video_filter/rss.c:173
1999 msgid "Center"
2000 msgstr "Meadhan"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2003 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2004 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2005 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2006 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2007 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2008 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2009 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2010 msgid "Top"
2011 msgstr "Barr"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2014 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2015 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2016 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2017 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2018 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2019 msgid "Bottom"
2020 msgstr "Bun"
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2023 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2024 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2025 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2026 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2027 #: modules/video_filter/rss.c:174
2028 msgid "Top-Left"
2029 msgstr "Barr clì"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2032 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2033 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2034 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2035 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2036 #: modules/video_filter/rss.c:174
2037 msgid "Top-Right"
2038 msgstr "Barr deas"
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2041 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2042 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2043 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2044 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2045 #: modules/video_filter/rss.c:174
2046 msgid "Bottom-Left"
2047 msgstr "Bun clì"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2050 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2051 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2052 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2053 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2054 #: modules/video_filter/rss.c:174
2055 msgid "Bottom-Right"
2056 msgstr "Bun deas"
2057
2058 #: src/libvlc-module.c:287
2059 msgid "Zoom video"
2060 msgstr "Sùm a' video"
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:289
2063 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2064 msgstr "'S urrainn dhut a' video a shùmadh le factar sònraichte."
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:291
2067 msgid "Grayscale video output"
2068 msgstr "Às-chur a' video air sgèile liath"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:293
2071 msgid ""
2072 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2073 "save some processing power."
2074 msgstr ""
2075 "Às-chur a' video air sgèile liath. A chionn 's nach dèid fiosrachadh nan "
2076 "dathan a chòdachadh, caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:296
2079 msgid "Embedded video"
2080 msgstr "Video leabaichte"
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:298
2083 msgid "Embed the video output in the main interface."
2084 msgstr "Leabaich às-chur a' video sa phrìomh eadar-aghaidh."
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:300
2087 msgid "Fullscreen video output"
2088 msgstr "Às-chur làn-sgrìn a' video"
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:302
2091 msgid "Start video in fullscreen mode"
2092 msgstr "Tòisich a' video sa mhodh làn-sgrìn"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:304
2095 msgid "Overlay video output"
2096 msgstr "Tar-chòmhdaich às-chur a' video"
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:306
2099 msgid ""
2100 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2101 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2102 msgstr ""
2103 "'S e comas luathachadh bathar-cruaidh na cairte video agad a tha san tar-"
2104 "chòmhdachadh (an comas video a reandaradh gu dìreach). Feuchaidh VLC ri a "
2105 "chleachdadh a ghnàth."
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2108 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2109 msgid "Always on top"
2110 msgstr "Air uachdar an-còmhnaidh"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:311
2113 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2114 msgstr "Cuir uinneag a' video air uachdar nan uinneagan eile an-còmhnaidh."
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:313
2117 msgid "Enable wallpaper mode "
2118 msgstr "Cuir an comas modh a' phàipeir-bhalla "
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:315
2121 msgid ""
2122 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2123 msgstr ""
2124 "Leigidh comas modh a' phàipeir-bhalla leat a' video a shealltainn mar "
2125 "chùlaibh an deasga."
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:318
2128 msgid "Show media title on video"
2129 msgstr "Seall tiotal a' mheadhain air a' video"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:320
2132 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2133 msgstr "Seall tiotal a' video os cionn an fhilm."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:322
2136 msgid "Show video title for x milliseconds"
2137 msgstr "Seall tiotal a' video fad x mille-dhiog"
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:324
2140 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2141 msgstr ""
2142 "Seall tiotal a' video fad n mille-dhiog; 's e 5000 ms (5 diogan) a' bhun-"
2143 "roghainn."
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:326
2146 msgid "Position of video title"
2147 msgstr "Ionad tiotal a' video"
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:328
2150 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2151 msgstr "An t-àite far am faicear an tiotal (sa mheadhan aig a' bhun a ghnàth)."
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:330
2154 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2155 msgstr ""
2156 "Falaich a' chuileag is uidheam-smachd na làn-sgrìn an dèidh x mille-dhiog"
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:333
2159 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2160 msgstr ""
2161 "Falaich cuileag na luchaige is uidheam-smachd na làn-sgrìn an dèidh n mille-"
2162 "dhiog."
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2165 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2166 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2167 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2168 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2169 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2170 msgid "Deinterlace"
2171 msgstr "Deinterlace"
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2174 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2175 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2176 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2177 msgid "Deinterlace mode"
2178 msgstr "Modh deinterlace"
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:348
2181 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2182 msgstr "Am modh deinterlace a thèid a chleachdadh airson pròiseasadh video."
2183
2184 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2185 msgid "Discard"
2186 msgstr "Tilg air falbh"
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2189 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2190 msgid "Blend"
2191 msgstr "Co-measgaich"
2192
2193 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2194 msgid "Mean"
2195 msgstr "Meadhan"
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2198 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2199 msgid "Bob"
2200 msgstr "Bob"
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2203 msgid "Linear"
2204 msgstr "Loidhneach"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2207 msgid "Phosphor"
2208 msgstr "Fosfor"
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2211 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2212 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:365
2215 msgid "Disable screensaver"
2216 msgstr "Cuir à comas an sàbhalaiche-sgrìn"
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:366
2219 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2220 msgstr "Cuir à comas an sàbhalaiche-sgrìn fhad 's a tha video 'ga chluich."
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:368
2223 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:369
2227 msgid ""
2228 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2229 "computer being suspended because of inactivity."
2230 msgstr ""
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2233 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2234 msgid "Window decorations"
2235 msgstr "Sgeadachaidhean na h-uinneige"
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:374
2238 msgid ""
2239 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2240 "giving a \"minimal\" window."
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:377
2244 msgid "Video splitter module"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:379
2248 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:381
2252 msgid "Video filter module"
2253 msgstr "Mòideal criathradh a' video"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:383
2256 msgid ""
2257 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2258 "instance deinterlacing, or distort the video."
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:387
2262 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2263 msgstr "Pasgan (no ainm faidhle) a' snapshot video"
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:389
2266 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2267 msgstr ""
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2270 msgid "Video snapshot file prefix"
2271 msgstr "Ro-leasachan faidhle aig snapshot a' video"
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:395
2274 msgid "Video snapshot format"
2275 msgstr "Fòrmat snapshot a' video"
2276
2277 #: src/libvlc-module.c:397
2278 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:399
2282 msgid "Display video snapshot preview"
2283 msgstr "Seall ro-shealladh snapshot a' video"
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:401
2286 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2287 msgstr "Seall ro-shealladh a' snapshot ann an oisean clì aig barr na sgrìn."
2288
2289 #: src/libvlc-module.c:403
2290 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2291 msgstr "Cleachd àireamhan sreath-leanmhainneach seach stampaichean-ama"
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:405
2294 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:407
2298 msgid "Video snapshot width"
2299 msgstr "Leud snapshot a' video"
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:409
2302 msgid ""
2303 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2304 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2305 msgstr ""
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:413
2308 msgid "Video snapshot height"
2309 msgstr "Àirde snapshot a' video"
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:415
2312 msgid ""
2313 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2314 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2315 "ratio."
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:419
2319 msgid "Video cropping"
2320 msgstr "Bearradh video"
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:421
2323 msgid ""
2324 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2325 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2326 msgstr ""
2327 "Èignichidh seo bearradh a' video tùsail. 'S e x:y am fòrmat ceadaichte (m.e. "
2328 "4:3, 16:9 is mar sin air adhart) 's e a' cur an cèill co-mheas an deilbh."
2329
2330 #: src/libvlc-module.c:425
2331 msgid "Source aspect ratio"
2332 msgstr "Co-mheas an deilbh thùsail"
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:427
2335 msgid ""
2336 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2337 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2338 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2339 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2340 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:434
2344 msgid "Video Auto Scaling"
2345 msgstr "Fèin-sgèileadh a' video"
2346
2347 #: src/libvlc-module.c:436
2348 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2349 msgstr "Leig leis a' video sgèileadh ri meud uinneige no làn-sgrìn."
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:438
2352 msgid "Video scaling factor"
2353 msgstr "Factar sgèileadh a' video"
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:440
2356 msgid ""
2357 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2358 "Default value is 1.0 (original video size)."
2359 msgstr ""
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:443
2362 msgid "Custom crop ratios list"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:445
2366 msgid ""
2367 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2368 "crop ratios list."
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:448
2372 msgid "Custom aspect ratios list"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:450
2376 msgid ""
2377 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2378 "aspect ratio list."
2379 msgstr ""
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:453
2382 msgid "Fix HDTV height"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:455
2386 msgid ""
2387 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2388 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2389 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2390 msgstr ""
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:460
2393 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:462
2397 msgid ""
2398 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2399 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2400 "order to keep proportions."
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2404 msgid "Skip frames"
2405 msgstr "Leum thairis air frèamaichean"
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:468
2408 msgid ""
2409 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2410 "computer is not powerful enough"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:471
2414 msgid "Drop late frames"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:473
2418 msgid ""
2419 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2420 "intended display date)."
2421 msgstr ""
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:476
2424 msgid "Quiet synchro"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:478
2428 msgid ""
2429 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2430 "synchronization mechanism."
2431 msgstr ""
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:481
2434 msgid "Key press events"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:483
2438 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2439 msgstr ""
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2442 msgid "Mouse events"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:487
2446 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2447 msgstr ""
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:495
2450 msgid ""
2451 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2452 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2453 "channel."
2454 msgstr ""
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:499
2457 msgid "File caching (ms)"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:501
2461 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2462 msgstr ""
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:503
2465 msgid "Live capture caching (ms)"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:505
2469 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2470 msgstr ""
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:507
2473 msgid "Disc caching (ms)"
2474 msgstr ""
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:509
2477 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2478 msgstr ""
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:511
2481 msgid "Network caching (ms)"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:513
2485 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:515
2489 msgid "Clock reference average counter"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:517
2493 msgid ""
2494 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2495 "to 10000."
2496 msgstr ""
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:520
2499 msgid "Clock synchronisation"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:522
2503 msgid ""
2504 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2505 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2506 msgstr ""
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:526
2509 msgid "Clock jitter"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:528
2513 msgid ""
2514 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2515 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2516 msgstr ""
2517
2518 #: src/libvlc-module.c:531
2519 msgid "Network synchronisation"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:532
2523 msgid ""
2524 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2525 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2526 msgstr ""
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2529 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2530 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2531 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2532 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2533 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2534 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2535 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2536 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2537 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2538 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2539 msgid "Default"
2540 msgstr "Bun-roghainn"
2541
2542 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2543 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2544 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2545 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2546 msgid "Enable"
2547 msgstr "Cuir an comas"
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:540
2550 msgid "MTU of the network interface"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:542
2554 msgid ""
2555 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2556 "over the network (in bytes)."
2557 msgstr ""
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2560 msgid "Hop limit (TTL)"
2561 msgstr "Hop Limit (TTL)"
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2564 msgid ""
2565 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2566 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2567 "in default)."
2568 msgstr ""
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:553
2571 msgid "Multicast output interface"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:555
2575 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2576 msgstr ""
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:557
2579 msgid "DiffServ Code Point"
2580 msgstr "Puing còd DiffServ"
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:558
2583 msgid ""
2584 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2585 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2586 msgstr ""
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:564
2589 msgid ""
2590 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2591 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:570
2595 msgid ""
2596 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2597 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2598 "(like DVB streams for example)."
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2602 msgid "Audio track"
2603 msgstr "Traca fuaime"
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:578
2606 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2607 msgstr ""
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2610 msgid "Subtitle track"
2611 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:583
2614 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2615 msgstr ""
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2618 msgid "Audio language"
2619 msgstr "Cànan na fuaime"
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:588
2622 msgid ""
2623 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2624 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2625 "language)."
2626 msgstr ""
2627 "Cànan traca na fuaime a bu toigh leat (le cromagan eatarra, còdan "
2628 "dhùthchannan a tha a dhà no trì litrichean a dh'fhaid; 's urrainn dhut \"none"
2629 "\" a chleachdadh ma tha thu airson seachnadh gun cleachdar cànan eile mar "
2630 "fallback)."
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:591
2633 msgid "Subtitle language"
2634 msgstr "Cànan nam fo-thiotalan"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:593
2637 msgid ""
2638 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2639 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2640 msgstr ""
2641 "Cànan traca nam fo-thiotalan bu toigh leat (le cromagan eatarra, còdan "
2642 "dhùthchannan a tha a dhà no trì litrichean a dh'fhaid; 's urrainn dhut \"any"
2643 "\" a chleachdadh mar fallback)."
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:596
2646 #, fuzzy
2647 msgid "Menu language"
2648 msgstr "Cànan nan clàr-taice:"
2649
2650 #: src/libvlc-module.c:598
2651 #, fuzzy
2652 msgid ""
2653 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2654 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2655 msgstr ""
2656 "Cànan traca nam fo-thiotalan bu toigh leat (le cromagan eatarra, còdan "
2657 "dhùthchannan a tha a dhà no trì litrichean a dh'fhaid; 's urrainn dhut \"any"
2658 "\" a chleachdadh mar fallback)."
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:602
2661 msgid "Audio track ID"
2662 msgstr "ID traca na fuaime"
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:604
2665 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2666 msgstr "ID an t-srutha aig traca na fuaime a chleachdar. "
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:606
2669 msgid "Subtitle track ID"
2670 msgstr "ID traca nam fo-thiotalan"
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:608
2673 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2674 msgstr "ID an t-srutha aig traca nam fo-thiotalan a chleachdar."
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:610
2677 msgid "Preferred video resolution"
2678 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh a' video a bu toigh leat"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:612
2681 msgid ""
2682 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2683 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2684 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2685 "higher resolutions."
2686 msgstr ""
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:618
2689 msgid "Best available"
2690 msgstr "An tè as fhearr a tha ri làimh"
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:618
2693 msgid "Full HD (1080p)"
2694 msgstr "HD slàn (1080p)"
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:618
2697 msgid "HD (720p)"
2698 msgstr "HD (720p)"
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:619
2701 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2702 msgstr "Deifinisean stannardach (576 or 480 lines)"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:620
2705 msgid "Low Definition (360 lines)"
2706 msgstr "Deifinisean ìseal (360 loidhne)"
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:621
2709 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2710 msgstr "Deifinisean glè ìseal (240 loidhne)"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:624
2713 msgid "Input repetitions"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:626
2717 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2721 msgid "Start time"
2722 msgstr "Àm tòiseachaidh"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:630
2725 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2726 msgstr "Tòisichidh an sruth aig an ionad seo (ann an diogan)."
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2729 msgid "Stop time"
2730 msgstr "Àm crìochnachaidh"
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:634
2733 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2734 msgstr "Crìochnaichidh an sruth aig an ionad seo (ann an diogan)."
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:636
2737 msgid "Run time"
2738 msgstr "Àm ruith"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:638
2741 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2742 msgstr "Faid an t-srutha (ann an diogan)."
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:640
2745 msgid "Fast seek"
2746 msgstr "Sireadh luath"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:642
2749 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2750 msgstr "B' fhearr leam luaths seach pongalachd nuair a nì mi sireadh"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:644
2753 msgid "Playback speed"
2754 msgstr "Astar na cluiche"
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:646
2757 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2758 msgstr ""
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:648
2761 msgid "Input list"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:650
2765 msgid ""
2766 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2767 "together after the normal one."
2768 msgstr ""
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:653
2771 msgid "Input slave (experimental)"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:655
2775 msgid ""
2776 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2777 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2778 "inputs."
2779 msgstr ""
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:659
2782 msgid "Bookmarks list for a stream"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:661
2786 msgid ""
2787 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2788 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2789 "{...}\""
2790 msgstr ""
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2793 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2794 msgid "Record directory or filename"
2795 msgstr "Clàraich eòlaire no ainm faidhle"
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2798 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2799 msgstr "Am pasgan no ainm an fhaidhle far an dèid na clàir a stòradh"
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:669
2802 msgid "Prefer native stream recording"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:671
2806 msgid ""
2807 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2808 "output module"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:674
2812 msgid "Timeshift directory"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:676
2816 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:678
2820 msgid "Timeshift granularity"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:680
2824 msgid ""
2825 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2826 "to store the timeshifted streams."
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:683
2830 msgid "Change title according to current media"
2831 msgstr "Atharraich an tiotal a-rèir a' mheadhain làithrich"
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:684
2834 msgid ""
2835 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2836 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2837 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2838 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:691
2842 msgid ""
2843 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2844 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2845 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2846 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2847 msgstr ""
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
2850 msgid "Force subtitle position"
2851 msgstr "Èignich ionad nam fo-thiotalan"
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:699
2854 msgid ""
2855 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2856 "over the movie. Try several positions."
2857 msgstr ""
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:702
2860 msgid "Enable sub-pictures"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:704
2864 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2865 msgstr ""
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
2868 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
2869 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
2870 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
2871 msgid "On Screen Display"
2872 msgstr "Taisbeanadh air an sgrìn"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:708
2875 msgid ""
2876 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2877 "Display)."
2878 msgstr ""
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:711
2881 msgid "Text rendering module"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:713
2885 msgid ""
2886 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2887 "instance."
2888 msgstr ""
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:715
2891 msgid "Subpictures source module"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:717
2895 msgid ""
2896 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2897 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2898 msgstr ""
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:720
2901 msgid "Subpictures filter module"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:722
2905 msgid ""
2906 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2907 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:725
2911 msgid "Autodetect subtitle files"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:727
2915 msgid ""
2916 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2917 "(based on the filename of the movie)."
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:730
2921 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:732
2925 msgid ""
2926 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2927 "Options are:\n"
2928 "0 = no subtitles autodetected\n"
2929 "1 = any subtitle file\n"
2930 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2931 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2932 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:740
2936 msgid "Subtitle autodetection paths"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:742
2940 msgid ""
2941 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2942 "found in the current directory."
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:745
2946 msgid "Use subtitle file"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:747
2950 msgid ""
2951 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2952 "subtitle file."
2953 msgstr ""
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:751
2956 msgid "DVD device"
2957 msgstr "Uidheam DVD"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:752
2960 msgid "VCD device"
2961 msgstr "Uidheam VCD"
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:753
2964 msgid "Audio CD device"
2965 msgstr "Uidheam CD fuaime"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:757
2968 msgid ""
2969 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2970 "the drive letter (e.g. D:)"
2971 msgstr ""
2972 "Seo an draibh DVD bunaiteach (no am faidhle bunaiteach) a chleachdar. Na "
2973 "dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:760
2976 msgid ""
2977 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2978 "the drive letter (e.g. D:)"
2979 msgstr ""
2980 "Seo an draibh VCD bunaiteach (no am faidhle bunaiteach) a chleachdar. Na "
2981 "dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:763
2984 msgid ""
2985 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2986 "after the drive letter (e.g. D:)"
2987 msgstr ""
2988 "Seo an draibh bunaiteach nan CD fuaime (no am faidhle bunaiteach) a "
2989 "chleachdar. Na dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:770
2992 msgid "This is the default DVD device to use."
2993 msgstr "Seo an t-uidheam DVD bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:772
2996 msgid "This is the default VCD device to use."
2997 msgstr "Seo an t-uidheam VCD bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:774
3000 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3001 msgstr "Seo an t-uidheam CD fuaime bunaiteach a thèid a chleachdadh."
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:791
3004 msgid "TCP connection timeout"
3005 msgstr "Timeout a' cheangail TCP"
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:793
3008 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3009 msgstr "Timeout bunaiteach a' cheangail TCP (ann am mille-dhiogan)."
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:795
3012 msgid "HTTP server address"
3013 msgstr "Seòladh an fhrithealaiche HTTP"
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:797
3016 msgid ""
3017 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3018 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3019 "them to a specific network interface."
3020 msgstr ""
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:801
3023 msgid "RTSP server address"
3024 msgstr "Seòladh an fhrithealaiche RTSP"
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:803
3027 msgid ""
3028 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3029 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3030 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3031 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3032 "network interface."
3033 msgstr ""
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:809
3036 msgid "HTTP server port"
3037 msgstr "Port frithealaiche HTTP"
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:811
3040 msgid ""
3041 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3042 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3043 "by the operating system."
3044 msgstr ""
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:816
3047 msgid "HTTPS server port"
3048 msgstr "Port frithealaiche HTTPS"
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:818
3051 msgid ""
3052 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3053 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3054 "restricted by the operating system."
3055 msgstr ""
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:823
3058 msgid "RTSP server port"
3059 msgstr "Port frithealaiche RTSP"
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:825
3062 msgid ""
3063 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3064 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3065 "by the operating system."
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:830
3069 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3070 msgstr "Teisteanas frithealaiche HTTP/TLS"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:832
3073 msgid ""
3074 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3075 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:835
3079 msgid "HTTP/TLS server private key"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:837
3083 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3084 msgstr ""
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:839
3087 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3088 msgstr "An t-ùghdarras teisteanais HTTP/TLS"
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:841
3091 msgid ""
3092 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3093 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:844
3097 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:846
3101 msgid ""
3102 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3103 "revoked certificates in TLS sessions."
3104 msgstr ""
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:849
3107 msgid "SOCKS server"
3108 msgstr "Frithealaiche SOCKS"
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:851
3111 msgid ""
3112 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3113 "used for all TCP connections"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:854
3117 msgid "SOCKS user name"
3118 msgstr "Ainm-cleachdaiche SOCKS"
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:856
3121 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:858
3125 msgid "SOCKS password"
3126 msgstr "Facal-faire SOCKS"
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:860
3129 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3130 msgstr ""
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:862
3133 msgid "Title metadata"
3134 msgstr "Metadata an tiotail"
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:864
3137 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3138 msgstr ""
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:866
3141 msgid "Author metadata"
3142 msgstr "Metadata an ùghdair"
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:868
3145 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3146 msgstr ""
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:870
3149 msgid "Artist metadata"
3150 msgstr "Metadata an neach-ealain"
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:872
3153 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3154 msgstr ""
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:874
3157 msgid "Genre metadata"
3158 msgstr "Metadata a' ghnè"
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:876
3161 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3162 msgstr ""
3163
3164 #: src/libvlc-module.c:878
3165 msgid "Copyright metadata"
3166 msgstr "Metadata na còrach-lethbhreac"
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:880
3169 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:882
3173 msgid "Description metadata"
3174 msgstr "Metadata an tuairisgeil"
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:884
3177 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3178 msgstr ""
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:886
3181 msgid "Date metadata"
3182 msgstr "Metadata a' chinn-là"
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:888
3185 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3186 msgstr ""
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:890
3189 msgid "URL metadata"
3190 msgstr "Metadata an URL"
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:892
3193 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3194 msgstr ""
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:896
3197 msgid ""
3198 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3199 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3200 "can break playback of all your streams."
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:900
3204 msgid "Preferred decoders list"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:902
3208 msgid ""
3209 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3210 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3211 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3212 msgstr ""
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:907
3215 msgid "Preferred encoders list"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:909
3219 msgid ""
3220 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3221 msgstr ""
3222
3223 #: src/libvlc-module.c:918
3224 msgid ""
3225 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3226 "subsystem."
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:921
3230 msgid "Default stream output chain"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:923
3234 msgid ""
3235 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3236 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3237 "all streams."
3238 msgstr ""
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:927
3241 msgid "Enable streaming of all ES"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:929
3245 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:931
3249 msgid "Display while streaming"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:933
3253 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3254 msgstr ""
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:935
3257 msgid "Enable video stream output"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:937
3261 msgid ""
3262 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3263 "facility when this last one is enabled."
3264 msgstr ""
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:940
3267 msgid "Enable audio stream output"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:942
3271 msgid ""
3272 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3273 "facility when this last one is enabled."
3274 msgstr ""
3275
3276 #: src/libvlc-module.c:945
3277 msgid "Enable SPU stream output"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:947
3281 msgid ""
3282 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3283 "facility when this last one is enabled."
3284 msgstr ""
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:950
3287 msgid "Keep stream output open"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:952
3291 msgid ""
3292 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3293 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3294 "specified)"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:956
3298 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:958
3302 msgid ""
3303 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3304 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3305 msgstr ""
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:961
3308 msgid "Preferred packetizer list"
3309 msgstr ""
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:963
3312 msgid ""
3313 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3314 msgstr ""
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:966
3317 msgid "Mux module"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:968
3321 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:970
3325 msgid "Access output module"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:972
3329 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:975
3333 msgid ""
3334 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3335 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:979
3339 msgid "SAP announcement interval"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/libvlc-module.c:981
3343 msgid ""
3344 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3345 "between SAP announcements."
3346 msgstr ""
3347
3348 #: src/libvlc-module.c:990
3349 msgid ""
3350 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3351 "you really know what you are doing."
3352 msgstr ""
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:993
3355 msgid "Access module"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:995
3359 msgid ""
3360 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3361 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3362 "option unless you really know what you are doing."
3363 msgstr ""
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:999
3366 msgid "Stream filter module"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1001
3370 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3371 msgstr ""
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1003
3374 msgid "Demux module"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:1005
3378 msgid ""
3379 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3380 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3381 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3382 "you really know what you are doing."
3383 msgstr ""
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:1010
3386 msgid "VoD server module"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: src/libvlc-module.c:1012
3390 msgid ""
3391 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3392 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3393 msgstr ""
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:1015
3396 msgid "Allow real-time priority"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1017
3400 msgid ""
3401 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3402 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3403 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3404 "only activate this if you know what you're doing."
3405 msgstr ""
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1023
3408 msgid "Adjust VLC priority"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:1025
3412 msgid ""
3413 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3414 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3415 "VLC instances."
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1030
3419 msgid ""
3420 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1033
3424 msgid "VLM configuration file"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1035
3428 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3429 msgstr ""
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1037
3432 msgid "Use a plugins cache"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1039
3436 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3437 msgstr ""
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1041
3440 msgid "Locally collect statistics"
3441 msgstr "Cruinnich stats gu h-ionadail"
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1043
3444 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3445 msgstr ""
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1045
3448 msgid "Run as daemon process"
3449 msgstr "Ruith mar phròiseas daemon"
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1047
3452 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3453 msgstr "Ruith VLC mar phròiseas daemon sa chùlaibh."
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1049
3456 msgid "Write process id to file"
3457 msgstr "Sgrìobh ID a' phròiseis san fhaidhle"
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1051
3460 msgid "Writes process id into specified file."
3461 msgstr "Sgrìobhaidh seo ID a' phròiseis san fhaidhle a shònraich thu."
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1053
3464 msgid "Log to file"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1055
3468 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3469 msgstr ""
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:1057
3472 msgid "Log to syslog"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1059
3476 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3477 msgstr ""
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1061
3480 msgid "Allow only one running instance"
3481 msgstr "Na ceadaich aon ionstans a-mhàin"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1064
3484 msgid ""
3485 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3486 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3487 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3488 "This option will allow you to play the file with the already running "
3489 "instance or enqueue it."
3490 msgstr ""
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1071
3493 msgid ""
3494 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3495 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3496 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3497 "This option will allow you to play the file with the already running "
3498 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3499 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3500 msgstr ""
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1080
3503 msgid "VLC is started from file association"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1082
3507 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3511 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3512 msgstr ""
3513 "Na cleachd ach aon ionstans nuair a chaidh a thòiseachadh o mhanaidsear nam "
3514 "faidhlichean"
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1087
3517 msgid "Increase the priority of the process"
3518 msgstr ""
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1089
3521 msgid ""
3522 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3523 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3524 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3525 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3526 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3527 "machine."
3528 msgstr ""
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3531 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3532 msgstr "Cuir nithean air an liosta-chluich ma bhios e sa mhodh aon-ionstans"
3533
3534 #: src/libvlc-module.c:1099
3535 msgid ""
3536 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3537 "playing current item."
3538 msgstr ""
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1108
3541 msgid ""
3542 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3543 "overridden in the playlist dialog box."
3544 msgstr ""
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1111
3547 msgid "Automatically preparse files"
3548 msgstr "Ro-pharsaich faidhlichean gu fèin-obrachail"
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1113
3551 msgid ""
3552 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3553 "metadata)."
3554 msgstr ""
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3557 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3558 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3559 msgid "Allow metadata network access"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1118
3563 msgid "Services discovery modules"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1120
3567 msgid ""
3568 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3569 "Typical value is \"sap\"."
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1123
3573 msgid "Play files randomly forever"
3574 msgstr "Cluich faidhlichean air thuaiream gu sìorraidh bràth"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1125
3577 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3578 msgstr ""
3579 "Cluichidh VLC na faidhlichean air an liosta-chluich gus an dèid stad a chur "
3580 "air."
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1127
3583 msgid "Repeat all"
3584 msgstr "Ath-chluich na h-uile"
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1129
3587 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3588 msgstr "Sìor-chluichidh VLC an liosta-chluich gu sìorraidh bràth."
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1131
3591 msgid "Repeat current item"
3592 msgstr "Ath-chluich an nì làithreach"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1133
3595 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3596 msgstr "Sìor-chluichidh VLC an nì làithreach dhen liosta-chluich."
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1135
3599 msgid "Play and stop"
3600 msgstr "Cluich is stad"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1137
3603 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3604 msgstr ""
3605 "Stad an liost-chluich às dèidh do nì air an liosta-chluich crìochnachadh."
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1139
3608 msgid "Play and exit"
3609 msgstr "Cluich is fàg"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1141
3612 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3613 msgstr "Dèan fàgail mur eil dad air fhàgail air an liosta-chluich."
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1143
3616 msgid "Play and pause"
3617 msgstr "Cluich is cuir 'na stad"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1145
3620 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3621 msgstr "Cuir gach nì air an liosta-chluich 'na stad san fhrèam mu dheireadh."
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1147
3624 msgid "Auto start"
3625 msgstr "Fèin-tòiseachadh"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1148
3628 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3629 msgstr "Cluich susbaint na liosta-chluich turas a chaidh a luchdadh."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1151
3632 msgid "Pause on audio communication"
3633 msgstr "Cuir 'na stad nuair a thig conaltradh fuaime a-steach."
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1153
3636 msgid ""
3637 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3638 "automatically."
3639 msgstr ""
3640 "Ma mhothaichear do chonaltradh fuaime, thèid na tha 'ga chluich a chur 'na "
3641 "stad gu fèin-obrachail."
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1156
3644 msgid "Use media library"
3645 msgstr "Cleachd leabhar-lann nam meadhanan"
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1158
3648 msgid ""
3649 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3650 "VLC."
3651 msgstr ""
3652 "Thèid leabhar-lann nam meadhanan a shàbhaladh 's a luchdadh gu fèin-"
3653 "obrachail gach turas a thòisicheas tu VLC."
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3656 msgid "Display playlist tree"
3657 msgstr "Seall craoch na liosta-chluich"
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1163
3660 msgid ""
3661 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3662 "directory."
3663 msgstr ""
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1172
3666 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3667 msgstr ""
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
3670 msgid "Ignore"
3671 msgstr "Leig seachad"
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1183
3674 msgid "Volume Control"
3675 msgstr "Smachd air an fhuaim"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1183
3678 msgid "Position Control"
3679 msgstr "Smachd air an ionad"
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1185
3682 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3683 msgstr "Smachdadh leis an aiseal suas is sìos cuibhle na luchaige"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1187
3686 msgid ""
3687 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3688 "mousewheel event can be ignored"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
3692 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
3693 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
3694 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
3695 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3696 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
3697 msgid "Fullscreen"
3698 msgstr "Làn-sgrìn"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1190
3701 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3702 msgstr "Tagh an hotkey airson a dhol dhan làn-sgrìn no fhàgail."
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1191
3705 msgid "Exit fullscreen"
3706 msgstr "Fàg an làn-sgrìn"
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1192
3709 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3710 msgstr "Tagh an hotkey airson an làn-sgrìn fhàgail."
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
3713 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
3714 msgid "Play/Pause"
3715 msgstr "Cluich/Cuir 'na stad"
3716
3717 #: src/libvlc-module.c:1194
3718 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3719 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chur 'na stad no leantainn air adhart."
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1195
3722 msgid "Pause only"
3723 msgstr "Na dèan ach cur 'na stad"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1196
3726 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3727 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chur 'na stad."
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1197
3730 msgid "Play only"
3731 msgstr "Na dèan ach cluich"
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1198
3734 msgid "Select the hotkey to use to play."
3735 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chluich."
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
3738 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3739 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3740 msgid "Faster"
3741 msgstr "Nas luaithe"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
3744 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3745 msgstr "Tagh an hotkey airson toinneadh air adhart gu luath."
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3748 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3749 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3750 msgid "Slower"
3751 msgstr "Nas slaodaiche"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
3754 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3755 msgstr "Tagh an hotkey airson cluich shlaodach."
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1203
3758 msgid "Normal rate"
3759 msgstr "Reat àbhaisteach"
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1204
3762 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3763 msgstr ""
3764 "Tagh an hotkey airson astar na cluich a thilleadh dhan roghainn àbhaisteach."
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
3767 msgid "Faster (fine)"
3768 msgstr "Nas luaithe (mean air mhean)"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
3771 msgid "Slower (fine)"
3772 msgstr "Nas slaodaiche (mean air mhean)"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
3775 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
3776 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
3777 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3778 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
3779 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3780 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
3781 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3782 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3783 msgid "Next"
3784 msgstr "Air adhart"
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1210
3787 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3788 msgstr ""
3789 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan ath-rud air an liosta-chluich."
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
3792 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
3793 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
3794 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
3795 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3796 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3797 msgid "Previous"
3798 msgstr "Air ais"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1212
3801 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3802 msgstr ""
3803 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan rud roimhe air an liosta-chluich."
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
3806 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
3807 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
3808 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
3809 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
3810 msgid "Stop"
3811 msgstr "Sguir dheth"
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1214
3814 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3815 msgstr "Tagh an hotkey airson sgur de chluich."
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
3818 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
3819 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
3820 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
3821 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
3822 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
3823 msgid "Position"
3824 msgstr "Ionad"
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1216
3827 msgid "Select the hotkey to display the position."
3828 msgstr "Tagh an hotkey gus an t-ionad a shealltainn."
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1218
3831 msgid "Very short backwards jump"
3832 msgstr "Leum glè ghoirid air ais"
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1220
3835 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3836 msgstr "Tagh an hotkey airson leum glè ghoirid a ghearradh air ais."
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1221
3839 msgid "Short backwards jump"
3840 msgstr "Leum goirid air ais"
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1223
3843 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3844 msgstr "Tagh an hotkey airson leum goirid a ghearradh air ais."
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1224
3847 msgid "Medium backwards jump"
3848 msgstr "Leum meadhanach air ais"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1226
3851 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3852 msgstr "Tagh an hotkey airson leum meadhanach a ghearradh air ais."
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1227
3855 msgid "Long backwards jump"
3856 msgstr "Leum mòr air ais"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1229
3859 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3860 msgstr "Tagh an hotkey airson leum fada a ghearradh air ais."
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1231
3863 msgid "Very short forward jump"
3864 msgstr "Leum glè ghoirid air adhart"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1233
3867 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3868 msgstr "Tagh an hotkey airson leum glè ghoirid a ghearradh air adhart."
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1234
3871 msgid "Short forward jump"
3872 msgstr "Leum goirid air adhart"
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1236
3875 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3876 msgstr "Tagh an hotkey airson leum goirid a ghearradh air adhart."
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1237
3879 msgid "Medium forward jump"
3880 msgstr "Leum meadhanach air adhart"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1239
3883 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3884 msgstr "Tagh an hotkey airson leum meadhanach a ghearradh air adhart."
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1240
3887 msgid "Long forward jump"
3888 msgstr "Leum fada air adhart"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1242
3891 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3892 msgstr "Tagh an hotkey airson leum fada a ghearradh air adhart."
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
3895 msgid "Next frame"
3896 msgstr "An ath-fhrèam"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1245
3899 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3900 msgstr "Tagh an hotkeay gus a dhol dhan ath-fhrèam video."
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1247
3903 msgid "Very short jump length"
3904 msgstr "Leum glè ghoirid"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1248
3907 msgid "Very short jump length, in seconds."
3908 msgstr "Leum glè ghoirid, ann an diogan."
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1249
3911 msgid "Short jump length"
3912 msgstr "Leum goirid"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1250
3915 msgid "Short jump length, in seconds."
3916 msgstr "Leum goirid, ann an diogan."
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1251
3919 msgid "Medium jump length"
3920 msgstr "Leum meadhanach"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1252
3923 msgid "Medium jump length, in seconds."
3924 msgstr "Leum meadhanach, ann an diogan."
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1253
3927 msgid "Long jump length"
3928 msgstr "Leum fada"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1254
3931 msgid "Long jump length, in seconds."
3932 msgstr "Leum fada, ann an diogan."
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
3935 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3936 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
3937 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3938 msgid "Quit"
3939 msgstr "Fàg an-seo"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1257
3942 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3943 msgstr "Tagh an hotkey gus an aplacaid fhàgail."
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1258
3946 msgid "Navigate up"
3947 msgstr "Seòl suas"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1259
3950 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3951 msgstr ""
3952 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad suas ann an clàr-taice DVD."
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1260
3955 msgid "Navigate down"
3956 msgstr "Seòl sìos"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1261
3959 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3960 msgstr ""
3961 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad sìos ann an clàr-taice DVD."
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1262
3964 msgid "Navigate left"
3965 msgstr "Seòl dhan taobh chlì"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1263
3968 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3969 msgstr ""
3970 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad dhan taobh chlì ann an clàr-"
3971 "taice DVD."
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1264
3974 msgid "Navigate right"
3975 msgstr "Seòl dhan taobh deas"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1265
3978 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3979 msgstr ""
3980 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad dhan taobh deas ann an clàr-"
3981 "taice DVD."
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1266
3984 msgid "Activate"
3985 msgstr "Cuir an gnìomh"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1267
3988 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3989 msgstr ""
3990 "Tagh an iuchair gus an rud a thagh thu a chur an gnìomh ann an clàr-taice an "
3991 "DVD."
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
3994 msgid "Go to the DVD menu"
3995 msgstr "Rach a chlàr-taice an DVD"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1269
3998 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3999 msgstr "Tagh an iuchair a bheir thu a chlàr-taice an DVD"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1270
4002 msgid "Select previous DVD title"
4003 msgstr "Tagh an tiotal DVD roimhe"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1271
4006 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4007 msgstr "Tagh an iuchair gus an tiotal roimhe dhen DVD a thaghadh"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1272
4010 msgid "Select next DVD title"
4011 msgstr "Tagh an ath-thiotal dhen DVD"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1273
4014 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4015 msgstr "Tagh an iuchair gus an ath-thiotal dhen DVD a thaghadh"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1274
4018 msgid "Select prev DVD chapter"
4019 msgstr "Tagh an caibideal roimhe dhen DVD "
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1275
4022 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4023 msgstr "Tagh an iuchair gus an caibideal roimhe dhen DVD a thaghadh"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1276
4026 msgid "Select next DVD chapter"
4027 msgstr "Tagh an ath-chaibideal dhen DVD "
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1277
4030 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4031 msgstr "Tagh an iuchair gus an ath-chaibideal dhen DVD a thaghadh"
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1278
4034 msgid "Volume up"
4035 msgstr "Àirde na fuaime suas"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1279
4038 msgid "Select the key to increase audio volume."
4039 msgstr "Tagh an iuchair gus àirde na fuaime a chur suas."
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1280
4042 msgid "Volume down"
4043 msgstr "Àirde na fuaime sìos"
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1281
4046 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4047 msgstr "Tagh an iuchair gus àirde na fuaime a chur sìos."
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4050 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
4051 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
4052 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
4053 msgid "Mute"
4054 msgstr "Mùch"
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1283
4057 msgid "Select the key to mute audio."
4058 msgstr "Tagh an iuchair gus an fhuaim a mhùchadh."
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1284
4061 msgid "Subtitle delay up"
4062 msgstr "Cuir dàil nam fo-thiotal an àirde"
4063
4064 #: src/libvlc-module.c:1285
4065 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4066 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil nam fo-thiotal a chur an àirde."
4067
4068 #: src/libvlc-module.c:1286
4069 msgid "Subtitle delay down"
4070 msgstr "Lùghdaich dàil nam fo-thiotal"
4071
4072 #: src/libvlc-module.c:1287
4073 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4074 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil nam fo-thiotal a lùghdachadh."
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1288
4077 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1289
4081 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4082 msgstr ""
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1290
4085 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1291
4089 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4090 msgstr ""
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1292
4093 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1293
4097 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4098 msgstr ""
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1294
4101 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1295
4105 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4106 msgstr ""
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1296
4109 msgid "Subtitle position up"
4110 msgstr "Ionad nam fo-thiotal an àirde"
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:1297
4113 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4114 msgstr "Tagh an iuchair gus na fo-thiotalan a ghluasad an àirde."
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1298
4117 msgid "Subtitle position down"
4118 msgstr "Ionad nam fo-thiotal a-bhàn"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1299
4121 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4122 msgstr "Tagh an iuchair gus na fo-thiotalan a ghluasad a-bhàn."
4123
4124 #: src/libvlc-module.c:1300
4125 msgid "Audio delay up"
4126 msgstr "Dàil na fuaime an àirde"
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1301
4129 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4130 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil na fuaime a chur an àirde."
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1302
4133 msgid "Audio delay down"
4134 msgstr "Dàil na fuaime a-bhàn"
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1303
4137 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4138 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil na fuaime a chur a-bhàn."
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1310
4141 msgid "Play playlist bookmark 1"
4142 msgstr "Cluich comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1311
4145 msgid "Play playlist bookmark 2"
4146 msgstr "Cluich comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1312
4149 msgid "Play playlist bookmark 3"
4150 msgstr "Cluich comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1313
4153 msgid "Play playlist bookmark 4"
4154 msgstr "Cluich comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1314
4157 msgid "Play playlist bookmark 5"
4158 msgstr "Cluich comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1315
4161 msgid "Play playlist bookmark 6"
4162 msgstr "Cluich comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1316
4165 msgid "Play playlist bookmark 7"
4166 msgstr "Cluich comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1317
4169 msgid "Play playlist bookmark 8"
4170 msgstr "Cluich comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1318
4173 msgid "Play playlist bookmark 9"
4174 msgstr "Cluich comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1319
4177 msgid "Play playlist bookmark 10"
4178 msgstr "Cluich comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1320
4181 msgid "Select the key to play this bookmark."
4182 msgstr "Tagh an iuchair a chluicheas an comharra-leabhair seo."
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1321
4185 msgid "Set playlist bookmark 1"
4186 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1322
4189 msgid "Set playlist bookmark 2"
4190 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1323
4193 msgid "Set playlist bookmark 3"
4194 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1324
4197 msgid "Set playlist bookmark 4"
4198 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1325
4201 msgid "Set playlist bookmark 5"
4202 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1326
4205 msgid "Set playlist bookmark 6"
4206 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1327
4209 msgid "Set playlist bookmark 7"
4210 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1328
4213 msgid "Set playlist bookmark 8"
4214 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1329
4217 msgid "Set playlist bookmark 9"
4218 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1330
4221 msgid "Set playlist bookmark 10"
4222 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1331
4225 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4226 msgstr ""
4227 "Tagh an iuchair a shuidhicheas an comharra-leabhair seo dhen liosta-chluich."
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1332
4230 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4231 msgid "Clear the playlist"
4232 msgstr "Falamhaich an liosta-chluich"
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1333
4235 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4236 msgstr "Tagh an iuchair a dh'fhalamhaicheas an liosta-chluich làithreach."
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1335
4239 msgid "Playlist bookmark 1"
4240 msgstr "Comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1336
4243 msgid "Playlist bookmark 2"
4244 msgstr "Comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1337
4247 msgid "Playlist bookmark 3"
4248 msgstr "Comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1338
4251 msgid "Playlist bookmark 4"
4252 msgstr "Comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1339
4255 msgid "Playlist bookmark 5"
4256 msgstr "Comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1340
4259 msgid "Playlist bookmark 6"
4260 msgstr "Comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1341
4263 msgid "Playlist bookmark 7"
4264 msgstr "Comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1342
4267 msgid "Playlist bookmark 8"
4268 msgstr "Comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1343
4271 msgid "Playlist bookmark 9"
4272 msgstr "Comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1344
4275 msgid "Playlist bookmark 10"
4276 msgstr "Comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1346
4279 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4280 msgstr ""
4281 "'S urrainn dhut comharran-leabhair na liosta-chluich a shònrachadh an-seo."
4282
4283 #: src/libvlc-module.c:1348
4284 msgid "Cycle audio track"
4285 msgstr "Cuairtich na tracan fuaime"
4286
4287 #: src/libvlc-module.c:1349
4288 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4289 msgstr "Cuairtich tron a h-uile trac fuaime (cànain) a tha ri fhaighinn."
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1350
4292 msgid "Cycle subtitle track"
4293 msgstr "Cuairtich tracan nam fo-thiotal"
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1351
4296 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4297 msgstr "Cuairtich tron a h-uile traca fo-thiotail a tha ri fhaighinn."
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1352
4300 msgid "Cycle next program Service ID"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1353
4304 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4305 msgstr ""
4306
4307 #: src/libvlc-module.c:1354
4308 msgid "Cycle previous program Service ID"
4309 msgstr ""
4310
4311 #: src/libvlc-module.c:1355
4312 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4313 msgstr ""
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1356
4316 msgid "Cycle source aspect ratio"
4317 msgstr "Cuairtich co-mheas an deilbh tùsail"
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1357
4320 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4321 msgstr "Cuairtich tro liosta ro-shuidhichte de co-mheasan deilbh tùsail."
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1358
4324 msgid "Cycle video crop"
4325 msgstr "Cuairtich bearradh video"
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1359
4328 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4329 msgstr "Cuairtich tro liosta ro-shuidhichte de dh'fhòrmatan bearraidh."
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1360
4332 msgid "Toggle autoscaling"
4333 msgstr "Togalaich am fèin-sgèileadh"
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1361
4336 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4337 msgstr "Cuir an gnìomh, no à gnìomh, am fèin-sgèileadh."
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1362
4340 msgid "Increase scale factor"
4341 msgstr "Cuir factar an sgèilidh an àirde"
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1364
4344 msgid "Decrease scale factor"
4345 msgstr "Cuir factar an sgèilidh an lughad"
4346
4347 #: src/libvlc-module.c:1366
4348 msgid "Toggle deinterlacing"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: src/libvlc-module.c:1367
4352 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4353 msgstr ""
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1368
4356 msgid "Cycle deinterlace modes"
4357 msgstr "Cuairtich tro na modhan deinterlace"
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1369
4360 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4361 msgstr ""
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1370
4364 msgid "Show controller in fullscreen"
4365 msgstr "Seall uidheam-smachd san làn-sgrìn"
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1371
4368 msgid "Boss key"
4369 msgstr "Iuchair a' cheannaird"
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1372
4372 msgid "Hide the interface and pause playback."
4373 msgstr "Falaich an eadar-aghaidh is cuir a' chluich 'na stad."
4374
4375 #: src/libvlc-module.c:1373
4376 msgid "Context menu"
4377 msgstr "Clàr-taice co-theacsail"
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1374
4380 msgid "Show the contextual popup menu."
4381 msgstr "Seall priob-uinneag a' chlàir-thaice cho-theacsail"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1375
4384 msgid "Take video snapshot"
4385 msgstr "Tog snapshot dhen video"
4386
4387 #: src/libvlc-module.c:1376
4388 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4389 msgstr "Togaidh seo snapshot dhen video is sàbhailidh e air an diosga e."
4390
4391 #: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
4392 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
4393 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
4394 #: modules/stream_out/record.c:60
4395 msgid "Record"
4396 msgstr "Clàraich"
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1379
4399 msgid "Record access filter start/stop."
4400 msgstr ""
4401
4402 #: src/libvlc-module.c:1381
4403 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4404 msgstr "Àbhaisteach/Lùbadh/Ath-chluich"
4405
4406 #: src/libvlc-module.c:1382
4407 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4408 msgstr ""
4409
4410 #: src/libvlc-module.c:1385
4411 msgid "Toggle random playlist playback"
4412 msgstr ""
4413
4414 #: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
4415 msgid "Un-Zoom"
4416 msgstr "Dì-shùm"
4417
4418 #: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
4419 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4420 msgstr "Bearr aon pixel o bharr a' video"
4421
4422 #: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
4423 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4424 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o bharr a' video"
4425
4426 #: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
4427 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4428 msgstr "Bearr aon pixel o thaobh clì a' video"
4429
4430 #: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
4431 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4432 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o thaobh clì a' video"
4433
4434 #: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
4435 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4436 msgstr "Bearr aon pixel o bhonn a' video"
4437
4438 #: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
4439 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4440 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o bhonn a' video"
4441
4442 #: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
4443 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4444 msgstr "Bearr aon pixel o thaobh deas a' video"
4445
4446 #: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
4447 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4448 msgstr "Dì-bhearr aon pixel o thaobh deas a' video"
4449
4450 #: src/libvlc-module.c:1413
4451 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4452 msgstr "Toglaich modh a' phàipeir-bhalla san às-chur video"
4453
4454 #: src/libvlc-module.c:1415
4455 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4456 msgstr "Toglaich modh a' phàipeir-bhalla san às-chur video."
4457
4458 #: src/libvlc-module.c:1417
4459 msgid "Cycle through audio devices"
4460 msgstr "Cuairtich tro na h-uidheaman fuaime"
4461
4462 #: src/libvlc-module.c:1418
4463 msgid "Cycle through available audio devices"
4464 msgstr "Cuairtich tro na h-uidheaman fuaime a tha ri làimh"
4465
4466 #: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
4467 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
4468 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
4469 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
4470 msgid "Snapshot"
4471 msgstr "Snapshot"
4472
4473 #: src/libvlc-module.c:1562
4474 msgid "Window properties"
4475 msgstr "Roghainnean na h-uinneige"
4476
4477 #: src/libvlc-module.c:1620
4478 msgid "Subpictures"
4479 msgstr "Fo-dhealbhan"
4480
4481 #: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
4482 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
4483 #: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
4484 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
4485 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4486 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
4487 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
4488 msgid "Subtitles"
4489 msgstr "Fo-thiotalan"
4490
4491 #: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
4492 msgid "Overlays"
4493 msgstr "Tar-chòmhdachadh"
4494
4495 #: src/libvlc-module.c:1655
4496 msgid "Track settings"
4497 msgstr "Roghainnean an traca"
4498
4499 #: src/libvlc-module.c:1691
4500 msgid "Playback control"
4501 msgstr "Uidheam-smachd na cluich"
4502
4503 #: src/libvlc-module.c:1719
4504 msgid "Default devices"
4505 msgstr "Uidheaman bunaiteach"
4506
4507 #: src/libvlc-module.c:1728
4508 msgid "Network settings"
4509 msgstr "Roghainnean an lìonraidh"
4510
4511 #: src/libvlc-module.c:1753
4512 msgid "Socks proxy"
4513 msgstr "Progsaidh socks"
4514
4515 #: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
4516 msgid "Metadata"
4517 msgstr "Meata-dàta"
4518
4519 #: src/libvlc-module.c:1862
4520 msgid "Decoders"
4521 msgstr "Dì-chòdaichearan"
4522
4523 #: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
4524 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
4525 msgid "Input"
4526 msgstr "Ion-chur"
4527
4528 #: src/libvlc-module.c:1905
4529 msgid "VLM"
4530 msgstr "VLM"
4531
4532 #: src/libvlc-module.c:1951
4533 msgid "Special modules"
4534 msgstr "Mòidealan sònraichte"
4535
4536 #: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
4537 msgid "Plugins"
4538 msgstr "Plugain"
4539
4540 #: src/libvlc-module.c:1962
4541 msgid "Performance options"
4542 msgstr "Roghainnean an dèanadais"
4543
4544 #: src/libvlc-module.c:1983
4545 msgid "Clock source"
4546 msgstr "Tùs an uaireadair"
4547
4548 #: src/libvlc-module.c:2092
4549 msgid "Hot keys"
4550 msgstr "Hotkeys"
4551
4552 #: src/libvlc-module.c:2547
4553 msgid "Jump sizes"
4554 msgstr ""
4555
4556 #: src/libvlc-module.c:2626
4557 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4558 msgstr ""
4559
4560 #: src/libvlc-module.c:2629
4561 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4562 msgstr ""
4563
4564 #: src/libvlc-module.c:2631
4565 msgid ""
4566 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4567 "--help-verbose)"
4568 msgstr ""
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:2634
4571 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:2636
4575 msgid "print a list of available modules"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: src/libvlc-module.c:2638
4579 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4580 msgstr ""
4581
4582 #: src/libvlc-module.c:2640
4583 msgid ""
4584 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4585 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4586 msgstr ""
4587
4588 #: src/libvlc-module.c:2644
4589 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4590 msgstr ""
4591
4592 #: src/libvlc-module.c:2646
4593 msgid "reset the current config to the default values"
4594 msgstr ""
4595
4596 #: src/libvlc-module.c:2648
4597 msgid "use alternate config file"
4598 msgstr ""
4599
4600 #: src/libvlc-module.c:2650
4601 msgid "resets the current plugins cache"
4602 msgstr ""
4603
4604 #: src/libvlc-module.c:2652
4605 msgid "print version information"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: src/libvlc-module.c:2690
4609 #, fuzzy
4610 msgid "core program"
4611 msgstr "Prògram"
4612
4613 #: src/misc/update.c:473
4614 #, c-format
4615 msgid "%.1f GiB"
4616 msgstr "%.1f GiB"
4617
4618 #: src/misc/update.c:475
4619 #, c-format
4620 msgid "%.1f MiB"
4621 msgstr "%.1f MiB"
4622
4623 #: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
4624 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
4625 #, c-format
4626 msgid "%.1f KiB"
4627 msgstr "%.1f KiB"
4628
4629 #: src/misc/update.c:479
4630 #, c-format
4631 msgid "%ld B"
4632 msgstr "%ld B"
4633
4634 #: src/misc/update.c:571
4635 msgid "Saving file failed"
4636 msgstr "Dh'fhàillig sàbhaladh an fhaidhle"
4637
4638 #: src/misc/update.c:572
4639 #, c-format
4640 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4641 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn \"%s\" fhosgladh airson sgrìobhadh ann"
4642
4643 #: src/misc/update.c:585
4644 #, c-format
4645 msgid ""
4646 "%s\n"
4647 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4648 msgstr ""
4649 "%s\n"
4650 "'Ga luchdadh a-nuas... %s/%s %.1f%% deiseil"
4651
4652 #: src/misc/update.c:589
4653 msgid "Downloading ..."
4654 msgstr "'Ga luchdadh a-nuas ..."
4655
4656 #: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
4657 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
4658 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:613 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:712
4659 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
4660 #: modules/gui/macosx/controls.m:54 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
4661 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
4662 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
4663 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
4664 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
4665 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
4666 #: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
4667 #: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
4668 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
4669 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
4670 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
4671 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
4672 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
4673 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
4674 #: modules/access/dvb/scan.c:669
4675 msgid "Cancel"
4676 msgstr "Sguir dheth"
4677
4678 #: src/misc/update.c:610
4679 #, c-format
4680 msgid ""
4681 "%s\n"
4682 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
4683 msgstr ""
4684 "%s\n"
4685 "'Ga luchdadh a-nuas... %s/%s - %.1f%% deiseil"
4686
4687 #: src/misc/update.c:642
4688 msgid "File could not be verified"
4689 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn am faidhle a dhearbhadh"
4690
4691 #: src/misc/update.c:643
4692 #, c-format
4693 msgid ""
4694 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4695 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4696 msgstr ""
4697
4698 #: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
4699 msgid "Invalid signature"
4700 msgstr "Soidhneadh mì-dhligheach"
4701
4702 #: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
4703 #, c-format
4704 msgid ""
4705 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4706 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4707 msgstr ""
4708
4709 #: src/misc/update.c:679
4710 msgid "File not verifiable"
4711 msgstr "Cha ghabh am faidhle a dhearbhadh"
4712
4713 #: src/misc/update.c:680
4714 #, c-format
4715 msgid ""
4716 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4717 "was deleted."
4718 msgstr ""
4719
4720 #: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
4721 msgid "File corrupted"
4722 msgstr "Faidhle coirbte"
4723
4724 #: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
4725 #, c-format
4726 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4727 msgstr ""
4728 "Bha am faidhle \"%s\" a luchdaich thu a-nuas coirbte agus chaidh a sguabadh "
4729 "às ri linn sin."
4730
4731 #: src/misc/update.c:715
4732 msgid "Update VLC media player"
4733 msgstr "Ùraich cluicheadair mheadhanan VLC"
4734
4735 #: src/misc/update.c:716
4736 msgid ""
4737 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
4738 "install it now?"
4739 msgstr ""
4740 "Chaidh an tionndadh ùr a luchdadh a-nuas. A bheil thu airson VLC a dhùnadh "
4741 "agus a stàladh an-dràsta?"
4742
4743 #: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
4744 msgid "Install"
4745 msgstr "Stàlaich"
4746
4747 #: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:252
4748 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:227 modules/gui/macosx/MainWindow.m:925
4749 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
4750 msgid "Media Library"
4751 msgstr "Leabhar-lann nam meadhanan"
4752
4753 #: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:75
4754 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242
4755 msgid "Undefined"
4756 msgstr "Gun sònrachadh"
4757
4758 #: src/text/iso-639_def.h:40
4759 msgid "Afar"
4760 msgstr "Afar"
4761
4762 #: src/text/iso-639_def.h:41
4763 msgid "Abkhazian"
4764 msgstr "Abchasais"
4765
4766 #: src/text/iso-639_def.h:42
4767 msgid "Afrikaans"
4768 msgstr "Afraganais"
4769
4770 #: src/text/iso-639_def.h:43
4771 msgid "Albanian"
4772 msgstr "Albàinis"
4773
4774 #: src/text/iso-639_def.h:44
4775 msgid "Amharic"
4776 msgstr "Amtharais"
4777
4778 #: src/text/iso-639_def.h:45
4779 msgid "Arabic"
4780 msgstr "Arabais"
4781
4782 #: src/text/iso-639_def.h:46
4783 msgid "Armenian"
4784 msgstr "Airmeinis"
4785
4786 #: src/text/iso-639_def.h:47
4787 msgid "Assamese"
4788 msgstr "Asamais"
4789
4790 #: src/text/iso-639_def.h:48
4791 msgid "Avestan"
4792 msgstr "Avestan"
4793
4794 #: src/text/iso-639_def.h:49
4795 msgid "Aymara"
4796 msgstr "Aymara"
4797
4798 #: src/text/iso-639_def.h:50
4799 msgid "Azerbaijani"
4800 msgstr "Asarbaideànais"
4801
4802 #: src/text/iso-639_def.h:51
4803 msgid "Bashkir"
4804 msgstr "Bashkir"
4805
4806 #: src/text/iso-639_def.h:52
4807 msgid "Basque"
4808 msgstr "Basgais"
4809
4810 #: src/text/iso-639_def.h:53
4811 msgid "Belarusian"
4812 msgstr "Bealaruisis"
4813
4814 #: src/text/iso-639_def.h:54
4815 msgid "Bengali"
4816 msgstr "Beangailis"
4817
4818 #: src/text/iso-639_def.h:55
4819 msgid "Bihari"
4820 msgstr "Bihari"
4821
4822 #: src/text/iso-639_def.h:56
4823 msgid "Bislama"
4824 msgstr "Bislama"
4825
4826 #: src/text/iso-639_def.h:57
4827 msgid "Bosnian"
4828 msgstr "Bosnais"
4829
4830 #: src/text/iso-639_def.h:58
4831 msgid "Breton"
4832 msgstr "Breatnais"
4833
4834 #: src/text/iso-639_def.h:59
4835 msgid "Bulgarian"
4836 msgstr "Bulgairis"
4837
4838 #: src/text/iso-639_def.h:60
4839 msgid "Burmese"
4840 msgstr "Burmais"
4841
4842 #: src/text/iso-639_def.h:61
4843 msgid "Catalan"
4844 msgstr "Catalanais"
4845
4846 #: src/text/iso-639_def.h:62
4847 msgid "Chamorro"
4848 msgstr "Chamorro"
4849
4850 #: src/text/iso-639_def.h:63
4851 msgid "Chechen"
4852 msgstr "Deideinis"
4853
4854 #: src/text/iso-639_def.h:64
4855 msgid "Chinese"
4856 msgstr "Sìnis"
4857
4858 #: src/text/iso-639_def.h:65
4859 msgid "Church Slavic"
4860 msgstr "Slàbhais na h-Eaglaise"
4861
4862 #: src/text/iso-639_def.h:66
4863 msgid "Chuvash"
4864 msgstr "Chuvash"
4865
4866 #: src/text/iso-639_def.h:67
4867 msgid "Cornish"
4868 msgstr "Còrnais"
4869
4870 #: src/text/iso-639_def.h:68
4871 msgid "Corsican"
4872 msgstr "Corsais"
4873
4874 #: src/text/iso-639_def.h:69
4875 msgid "Czech"
4876 msgstr "Seicis"
4877
4878 #: src/text/iso-639_def.h:70
4879 msgid "Danish"
4880 msgstr "Danmhairgis"
4881
4882 #: src/text/iso-639_def.h:71
4883 msgid "Dutch"
4884 msgstr "Duitsis"
4885
4886 #: src/text/iso-639_def.h:72
4887 msgid "Dzongkha"
4888 msgstr "Dzongkha"
4889
4890 #: src/text/iso-639_def.h:73
4891 msgid "English"
4892 msgstr "Beurla"
4893
4894 #: src/text/iso-639_def.h:74
4895 msgid "Esperanto"
4896 msgstr "Esperanto"
4897
4898 #: src/text/iso-639_def.h:75
4899 msgid "Estonian"
4900 msgstr "Eastonais"
4901
4902 #: src/text/iso-639_def.h:76
4903 msgid "Faroese"
4904 msgstr "Fàrothais"
4905
4906 #: src/text/iso-639_def.h:77
4907 msgid "Fijian"
4908 msgstr "Fìdis"
4909
4910 #: src/text/iso-639_def.h:78
4911 msgid "Finnish"
4912 msgstr "Fionnlainnis"
4913
4914 #: src/text/iso-639_def.h:79
4915 msgid "French"
4916 msgstr "Fraingis"
4917
4918 #: src/text/iso-639_def.h:80
4919 msgid "Frisian"
4920 msgstr "Frìosais"
4921
4922 #: src/text/iso-639_def.h:81
4923 msgid "Georgian"
4924 msgstr "Cairtbheilis"
4925
4926 #: src/text/iso-639_def.h:82
4927 msgid "German"
4928 msgstr "Gearmailtis"
4929
4930 #: src/text/iso-639_def.h:83
4931 msgid "Gaelic (Scots)"
4932 msgstr "Gàidhlig"
4933
4934 #: src/text/iso-639_def.h:84
4935 msgid "Irish"
4936 msgstr "Gaeilge"
4937
4938 #: src/text/iso-639_def.h:85
4939 msgid "Gallegan"
4940 msgstr "Gailìsis"
4941
4942 #: src/text/iso-639_def.h:86
4943 msgid "Manx"
4944 msgstr "Gaelg"
4945
4946 #: src/text/iso-639_def.h:87
4947 msgid "Greek, Modern"
4948 msgstr "Nua-Ghreugais"
4949
4950 #: src/text/iso-639_def.h:88
4951 msgid "Guarani"
4952 msgstr "Guaraní"
4953
4954 #: src/text/iso-639_def.h:89
4955 msgid "Gujarati"
4956 msgstr "Gujarati"
4957
4958 #: src/text/iso-639_def.h:90
4959 msgid "Hebrew"
4960 msgstr "Eabhra"
4961
4962 #: src/text/iso-639_def.h:91
4963 msgid "Herero"
4964 msgstr "Herero"
4965
4966 #: src/text/iso-639_def.h:92
4967 msgid "Hindi"
4968 msgstr "Hindis"
4969
4970 #: src/text/iso-639_def.h:93
4971 msgid "Hiri Motu"
4972 msgstr "Hiri Motu"
4973
4974 #: src/text/iso-639_def.h:94
4975 msgid "Hungarian"
4976 msgstr "Ungairis"
4977
4978 #: src/text/iso-639_def.h:95
4979 msgid "Icelandic"
4980 msgstr "Innis Tìlis"
4981
4982 #: src/text/iso-639_def.h:96
4983 msgid "Inuktitut"
4984 msgstr "Inuktitut"
4985
4986 #: src/text/iso-639_def.h:97
4987 msgid "Interlingue"
4988 msgstr "Interlingue"
4989
4990 #: src/text/iso-639_def.h:98
4991 msgid "Interlingua"
4992 msgstr "Interlingua"
4993
4994 #: src/text/iso-639_def.h:99
4995 msgid "Indonesian"
4996 msgstr "Innd-Innsis"
4997
4998 #: src/text/iso-639_def.h:100
4999 msgid "Inupiaq"
5000 msgstr "Inupiaq"
5001
5002 #: src/text/iso-639_def.h:101
5003 msgid "Italian"
5004 msgstr "Eadailtis"
5005
5006 #: src/text/iso-639_def.h:102
5007 msgid "Javanese"
5008 msgstr "Javanese"
5009
5010 #: src/text/iso-639_def.h:103
5011 msgid "Japanese"
5012 msgstr "Seapanais"
5013
5014 #: src/text/iso-639_def.h:104
5015 msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
5016 msgstr "Graonlannais, Kalaallisut"
5017
5018 #: src/text/iso-639_def.h:105
5019 msgid "Kannada"
5020 msgstr "Kannada"
5021
5022 #: src/text/iso-639_def.h:106
5023 msgid "Kashmiri"
5024 msgstr "Caismiris"
5025
5026 #: src/text/iso-639_def.h:107
5027 msgid "Kazakh"
5028 msgstr "Casachais"
5029
5030 #: src/text/iso-639_def.h:108
5031 msgid "Khmer"
5032 msgstr "Cmèar"
5033
5034 #: src/text/iso-639_def.h:109
5035 msgid "Kikuyu"
5036 msgstr "Kikuyu"
5037
5038 #: src/text/iso-639_def.h:110
5039 msgid "Kinyarwanda"
5040 msgstr "Kinyarwanda"
5041
5042 #: src/text/iso-639_def.h:111
5043 msgid "Kirghiz"
5044 msgstr "Cìorgasais"
5045
5046 #: src/text/iso-639_def.h:112
5047 msgid "Komi"
5048 msgstr "Komi"
5049
5050 #: src/text/iso-639_def.h:113
5051 msgid "Korean"
5052 msgstr "Coirèanais"
5053
5054 #: src/text/iso-639_def.h:114
5055 msgid "Kuanyama"
5056 msgstr "Kuanyama"
5057
5058 #: src/text/iso-639_def.h:115
5059 msgid "Kurdish"
5060 msgstr "Cùrdais"
5061
5062 #: src/text/iso-639_def.h:116
5063 msgid "Lao"
5064 msgstr "Làtho"
5065
5066 #: src/text/iso-639_def.h:117 modules/demux/mp4/id3genres.h:118
5067 msgid "Latin"
5068 msgstr "Laideann"
5069
5070 #: src/text/iso-639_def.h:118
5071 msgid "Latvian"
5072 msgstr "Laitbheis"
5073
5074 #: src/text/iso-639_def.h:119
5075 msgid "Lingala"
5076 msgstr "Lingala"
5077
5078 #: src/text/iso-639_def.h:120
5079 msgid "Lithuanian"
5080 msgstr "Liotuainis"
5081
5082 #: src/text/iso-639_def.h:121
5083 msgid "Letzeburgesch"
5084 msgstr "Letzeburgesch"
5085
5086 #: src/text/iso-639_def.h:122
5087 msgid "Macedonian"
5088 msgstr "Masadoinis"
5089
5090 #: src/text/iso-639_def.h:123
5091 msgid "Marshall"
5092 msgstr "Marshallese"
5093
5094 #: src/text/iso-639_def.h:124
5095 msgid "Malayalam"
5096 msgstr "Malayalam"
5097
5098 #: src/text/iso-639_def.h:125
5099 msgid "Maori"
5100 msgstr "Maori"
5101
5102 #: src/text/iso-639_def.h:126
5103 msgid "Marathi"
5104 msgstr "Marathi"
5105
5106 #: src/text/iso-639_def.h:127
5107 msgid "Malay"
5108 msgstr "Malaidhis"
5109
5110 #: src/text/iso-639_def.h:128
5111 msgid "Malagasy"
5112 msgstr "Malagasy"
5113
5114 #: src/text/iso-639_def.h:129
5115 msgid "Maltese"
5116 msgstr "Maltais"
5117
5118 #: src/text/iso-639_def.h:130
5119 msgid "Moldavian"
5120 msgstr "Moldobhais"
5121
5122 #: src/text/iso-639_def.h:131
5123 msgid "Mongolian"
5124 msgstr "Mongolais"
5125
5126 #: src/text/iso-639_def.h:132
5127 msgid "Nauru"
5128 msgstr "Nauru"
5129
5130 #: src/text/iso-639_def.h:133
5131 msgid "Navajo"
5132 msgstr "Navajo"
5133
5134 #: src/text/iso-639_def.h:134
5135 msgid "Ndebele, South"
5136 msgstr "Ndebele Dheasach"
5137
5138 #: src/text/iso-639_def.h:135
5139 msgid "Ndebele, North"
5140 msgstr "Ndebele Thuathach"
5141
5142 #: src/text/iso-639_def.h:136
5143 msgid "Ndonga"
5144 msgstr "Ndonga"
5145
5146 #: src/text/iso-639_def.h:137
5147 msgid "Nepali"
5148 msgstr "Neapàilis"
5149
5150 #: src/text/iso-639_def.h:138
5151 msgid "Norwegian"
5152 msgstr "Nirribhis"
5153
5154 #: src/text/iso-639_def.h:139
5155 msgid "Norwegian Nynorsk"
5156 msgstr "Nirribhis, Nynorsk"
5157
5158 #: src/text/iso-639_def.h:140
5159 msgid "Norwegian Bokmaal"
5160 msgstr "Nirribhis, Bokmål"
5161
5162 #: src/text/iso-639_def.h:141
5163 msgid "Chichewa; Nyanja"
5164 msgstr "Chichewa; Nyanja"
5165
5166 #: src/text/iso-639_def.h:142
5167 msgid "Occitan; Provençal"
5168 msgstr "Ogsatanais; Provençal"
5169
5170 #: src/text/iso-639_def.h:143
5171 msgid "Oriya"
5172 msgstr "Oriya"
5173
5174 #: src/text/iso-639_def.h:144
5175 msgid "Oromo"
5176 msgstr "Oromo"
5177
5178 #: src/text/iso-639_def.h:146
5179 msgid "Ossetian; Ossetic"
5180 msgstr "Ossetian"
5181
5182 #: src/text/iso-639_def.h:147
5183 msgid "Panjabi"
5184 msgstr "Panjabi"
5185
5186 #: src/text/iso-639_def.h:148
5187 msgid "Persian"
5188 msgstr "Peirsis"
5189
5190 #: src/text/iso-639_def.h:149
5191 msgid "Pali"
5192 msgstr "Pali"
5193
5194 #: src/text/iso-639_def.h:150
5195 msgid "Polish"
5196 msgstr "Pòlainnis"
5197
5198 #: src/text/iso-639_def.h:151
5199 msgid "Portuguese"
5200 msgstr "Portagailis"
5201
5202 #: src/text/iso-639_def.h:152
5203 msgid "Pushto"
5204 msgstr "Pachtu"
5205
5206 #: src/text/iso-639_def.h:153
5207 msgid "Quechua"
5208 msgstr "Quechua"
5209
5210 #: src/text/iso-639_def.h:154
5211 msgid "Original audio"
5212 msgstr "Fuaim thùsail"
5213
5214 #: src/text/iso-639_def.h:155
5215 msgid "Raeto-Romance"
5216 msgstr "Rumains"
5217
5218 #: src/text/iso-639_def.h:156
5219 msgid "Romanian"
5220 msgstr "Romàinis"
5221
5222 #: src/text/iso-639_def.h:157
5223 msgid "Rundi"
5224 msgstr "Rundi"
5225
5226 #: src/text/iso-639_def.h:158
5227 msgid "Russian"
5228 msgstr "Ruisis"
5229
5230 #: src/text/iso-639_def.h:159
5231 msgid "Sango"
5232 msgstr "Sango"
5233
5234 #: src/text/iso-639_def.h:160
5235 msgid "Sanskrit"
5236 msgstr "Sanskrit"
5237
5238 #: src/text/iso-639_def.h:161
5239 msgid "Serbian"
5240 msgstr "Sèirbis"
5241
5242 #: src/text/iso-639_def.h:162
5243 msgid "Croatian"
5244 msgstr "Cròthaisis"
5245
5246 #: src/text/iso-639_def.h:163
5247 msgid "Sinhalese"
5248 msgstr "Sinhalese"
5249
5250 #: src/text/iso-639_def.h:164
5251 msgid "Slovak"
5252 msgstr "Slòbhacais"
5253
5254 #: src/text/iso-639_def.h:165
5255 msgid "Slovenian"
5256 msgstr "Slòbhainis"
5257
5258 #: src/text/iso-639_def.h:166
5259 msgid "Northern Sami"
5260 msgstr "Sàmais Thuathach"
5261
5262 #: src/text/iso-639_def.h:167
5263 msgid "Samoan"
5264 msgstr "Cànan Samotha"
5265
5266 #: src/text/iso-639_def.h:168
5267 msgid "Shona"
5268 msgstr "Shona"
5269
5270 #: src/text/iso-639_def.h:169
5271 msgid "Sindhi"
5272 msgstr "Sindhi"
5273
5274 #: src/text/iso-639_def.h:170
5275 msgid "Somali"
5276 msgstr "Somàilis"
5277
5278 #: src/text/iso-639_def.h:171
5279 msgid "Sotho, Southern"
5280 msgstr "Sotho Dheasach"
5281
5282 #: src/text/iso-639_def.h:172
5283 msgid "Spanish"
5284 msgstr "Spàinntis"
5285
5286 #: src/text/iso-639_def.h:173
5287 msgid "Sardinian"
5288 msgstr "Sàrdais"
5289
5290 #: src/text/iso-639_def.h:174
5291 msgid "Swati"
5292 msgstr "Suasais"
5293
5294 #: src/text/iso-639_def.h:175
5295 msgid "Sundanese"
5296 msgstr "Sundanese"
5297
5298 #: src/text/iso-639_def.h:176
5299 msgid "Swahili"
5300 msgstr "Swahili"
5301
5302 #: src/text/iso-639_def.h:177
5303 msgid "Swedish"
5304 msgstr "Suainis"
5305
5306 #: src/text/iso-639_def.h:178
5307 msgid "Tahitian"
5308 msgstr "Cànan Tahiti"
5309
5310 #: src/text/iso-639_def.h:179
5311 msgid "Tamil"
5312 msgstr "Taimilis"
5313
5314 #: src/text/iso-639_def.h:180
5315 msgid "Tatar"
5316 msgstr "Tatarais"
5317
5318 #: src/text/iso-639_def.h:181
5319 msgid "Telugu"
5320 msgstr "Telugu"
5321
5322 #: src/text/iso-639_def.h:182
5323 msgid "Tajik"
5324 msgstr "Taidigis"
5325
5326 #: src/text/iso-639_def.h:183
5327 msgid "Tagalog"
5328 msgstr "Tagalog"
5329
5330 #: src/text/iso-639_def.h:184
5331 msgid "Thai"
5332 msgstr "Cànan nan Tàidh"
5333
5334 #: src/text/iso-639_def.h:185
5335 msgid "Tibetan"
5336 msgstr "Tibeitis"
5337
5338 #: src/text/iso-639_def.h:186
5339 msgid "Tigrinya"
5340 msgstr "Tigrinya"
5341
5342 #: src/text/iso-639_def.h:187
5343 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
5344 msgstr "Tongan"
5345
5346 #: src/text/iso-639_def.h:188
5347 msgid "Tswana"
5348 msgstr "Tswana"
5349
5350 #: src/text/iso-639_def.h:189
5351 msgid "Tsonga"
5352 msgstr "Tsonga"
5353
5354 #: src/text/iso-639_def.h:190
5355 msgid "Turkish"
5356 msgstr "Turcais"
5357
5358 #: src/text/iso-639_def.h:191
5359 msgid "Turkmen"
5360 msgstr "Turcmanais"
5361
5362 #: src/text/iso-639_def.h:192
5363 msgid "Twi"
5364 msgstr "Twi"
5365
5366 #: src/text/iso-639_def.h:193
5367 msgid "Uighur"
5368 msgstr "Ùigiurais"
5369
5370 #: src/text/iso-639_def.h:194
5371 msgid "Ukrainian"
5372 msgstr "Ucràinis"
5373
5374 #: src/text/iso-639_def.h:195
5375 msgid "Urdu"
5376 msgstr "Ùrdu"
5377
5378 #: src/text/iso-639_def.h:196
5379 msgid "Uzbek"
5380 msgstr "Usbagais"
5381
5382 #: src/text/iso-639_def.h:197
5383 msgid "Vietnamese"
5384 msgstr "Bhiet-Nàmais"
5385