addff26c5c48b0dcb8a1bab4a0054f6f1c7f4fcc
[vlc.git] / contrib / src / speex / SHA512SUMS
1 557cf22ed7085dba94d92963cf4a4b5030a1f7f9936783ba427378d60dd7881a886687fb987b3c951120728009fb47054091e2d7d5e3dfcc6912b51ffdfbb97e  speex-1.2rc2.tar.gz