Match VA-API / VDPAU with zlib / bzlib build system documentation.