avconv/avprobe: Add missing 'void' to exit_program() definition