Add av_uninit to vbA[1-8], vbB[1-8] variables to work around