make TSCC endian-safe, PPC testing courtesy of Diego B.