RealText demuxer and decoder.
[ffmpeg.git] / tests / fate / subtitles.mak
2012-06-29 Clément BœschRealText demuxer and decoder.
2012-06-29 Clément BœschSAMI demuxer and decoder.
2012-06-29 Clément Bœschfate: add JacoSUB and MicroDVD subtitles tests.
2012-06-29 Clément Bœschfate: introduce subtitles.mak and move SubRip test...