libavutil: add av_mod_uintp2
[ffmpeg.git] / libavutil / hwcontext_qsv.c
2016-11-07 Anton Khirnovhwcontext_qsv: support frame mapping
2016-11-07 Anton Khirnovhwcontext_qsv: transfer data through the child context...
2016-11-07 Anton Khirnovhwcontext_qsv: do not fail when download/upload VPP...
2016-11-07 Anton Khirnovhwcontext_qsv: add support for the P8 format
2016-07-03 Anton Khirnovhwcontext_qsv: add support for p010
2016-06-21 Anton Khirnovhwcontext: add a QSV implementation