Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg.git] / libavformat / bmv.c
2011-11-30 Anton Khirnovlavf: make av_set_pts_info private.
2011-11-07 Kostya ShishkovBMV demuxer and decoder