1l: correct argument order in avcodec_check_dimensions
[ffmpeg.git] / libavcodec / vmnc.c
2006-10-01 Kostya Shishkov1l: correct argument order in avcodec_check_dimensions
2006-09-07 Kostya ShishkovHandle the rest of known blocks (by skipping them)
2006-09-07 Kostya ShishkovTests for overreading input data
2006-09-07 Kostya ShishkovCursor drawing support
2006-09-05 Kostya ShishkovTry to handle all chunks, previous scheme was not correct.
2006-09-05 Kostya ShishkovHandle raw blocks correctly (both updating pointer...
2006-09-05 Kostya ShishkovVMware Video decoder (fourcc: VMnc)