lavc: Add DSS SP decoder
[ffmpeg.git] / libavcodec / twinvq.h
2013-11-26 Kostya Shishkovmetasound: add last missing modes (8kHz @ 6kbps per...
2013-11-14 Kostya Shishkovtwinvq: support multiple frames per packet
2013-08-05 Kostya Shishkovtwinvq: Split VQF-specific part from common TwinVQ...