avconv: remove a useless line
[ffmpeg.git] / libavcodec / on2avcdata.c
2014-04-23 Kostya ShishkovOn2 AVC decoder