VP8: idct_mb optimizations
[ffmpeg.git] / libavcodec / cavsdsp.h
2010-08-03 Måns RullgårdMove cavs dsp functions to their own struct
2006-07-03 Michael NiedermayerCAVS decoder by (Stefan Gehrer stefan.gehrer gmx.de)
2006-07-01 Michael Niedermayernew files for the CAVS decoder by (Stefan Gehrer <stefa...