eamad: remove use of MpegEncContext
[ffmpeg.git] / libavcodec / bmv.c
2012-06-03 Kostya Shishkovbmv: add stricter checks for invalid decoded length
2012-01-02 Justin Rugglesbmv audio: implement new audio decoding API
2011-11-07 Kostya ShishkovBMV demuxer and decoder