mp3enc: write trailing padding
[ffmpeg.git] / doc / viterbi.txt
2016-05-04 Vittorio Giovaracosmetics: Fix spelling mistakes
2012-12-20 Diego Biurrunmiscellaneous typo fixes
2012-02-09 Diego Biurruncosmetics: Delete empty lines at end of file.
2009-03-03 Michael NiedermayerQuick description of the Viterbi algorithm so I do...