h264_metadata: Use common SEI addition function
[ffmpeg.git] / .gitattributes
2014-11-28 Reinhard TartlerTreat all '*.pnm' files as non-text file