bmv: add stricter checks for invalid decoded length
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 1 Jun 2012 18:51:57 +0000 (20:51 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 3 Jun 2012 13:26:11 +0000 (15:26 +0200)
commit96fadfb1588b1bf4968af371693e6484ce3050f8
tree71806037d5d77ec9b65cdf560701890768ad3870
parentcf3a1948e946ed7e98d0427da75e5dadb84aa51d
bmv: add stricter checks for invalid decoded length

This makes decoder handle random data passed as BMV frame data.
libavcodec/bmv.c