bmv: get a new frame on every decode_frame(), so we can use direct rendering
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 18 Oct 2012 09:08:01 +0000 (11:08 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 19 Oct 2012 05:58:51 +0000 (07:58 +0200)
commit8774d5835806e02e875e833f6a0b48b26413c730
tree002adfeb3c313711e6399cac957b0d52265210b9
parent1cd432e167b1a80853760c89a33606e2b5f229c2
bmv: get a new frame on every decode_frame(), so we can use direct rendering
libavcodec/bmv.c