v4l2: set the average framerate instead of codec timebase.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 7 Jan 2013 17:54:50 +0000 (18:54 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 13 Jan 2013 15:31:09 +0000 (16:31 +0100)
commit838b849e70f11dc242399da8d19c5795fe90913b
tree9945abf974f822025eb905ac540c5c7856b833fc
parent246da0b13551b1f80f067e4f258e5bd691f5ab33
v4l2: set the average framerate instead of codec timebase.

Codec timebase is supposed to be set by decoders only.
libavdevice/v4l2.c