qpeg: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 11:52:18 +0000 (12:52 +0100)
commit55f954e7678f38f3b74dd069f2213bf1312cda28
treef3bb16535c592890f8804f24b3711cf62ad306dd
parent01de3c1dd57a8e0c123237be50709b43c00329e7
qpeg: use the AVFrame API properly.
libavcodec/qpeg.c