avcodec/mjpegdec: Support AV_PIX_FMT_YUV420P16 with upscale_h
authorMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Thu, 14 Aug 2014 14:19:53 +0000 (16:19 +0200)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Thu, 14 Aug 2014 14:53:36 +0000 (16:53 +0200)
commit10c2d22ba19565ef65f6fd9cf6c8a931339470d4
tree3d7d6391acdcb36a96f5cd1d32f817ebbb5ccb13
parent35738e589847ab958f209a44f818f4746d28c7f2
avcodec/mjpegdec: Support AV_PIX_FMT_YUV420P16 with upscale_h

Fixes assertion failure
Fixes: test42f.jpg
Found-by: Piotr Bandurski <ami_stuff@o2.pl>
Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
(cherry picked from commit 5c7899a4834ee927f5629e4c02bfa225b846f016)

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
libavcodec/mjpegdec.c