Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / dv
index 5b55c4f..3e71fec 100644 (file)
@@ -1,8 +1,4 @@
 4d572f758b55a1756adf9f54132f3b9e *./tests/data/vsynth1/dv.dv
 7200000 ./tests/data/vsynth1/dv.dv
 02ac7cdeab91d4d5621e7ce96dddc498 *./tests/data/dv.vsynth1.out.yuv
-stddev:    6.90 PSNR: 31.34 MAXDIFF:   76 bytes:  7603200/  7603200
-f179899efba432c6f01149c36c709092 *./tests/data/vsynth1/dv411.dv
-7200000 ./tests/data/vsynth1/dv411.dv
-b6640a3a572353f51284acb746eb00c4 *./tests/data/dv.vsynth1.out.yuv
-stddev:   30.76 PSNR: 18.37 MAXDIFF:  205 bytes:  7603200/  7603200
+stddev:    6.90 PSNR: 31.34 MAXDIFF:   76 bytes:  7603200/  7603200
\ No newline at end of file