61bb5a5c68b3652001165c5b5e256264ead7fc96
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth2 / wmv2
1 1f6598e9776ed00aebdc44cc8d48cb7c *./tests/data/vsynth2/wmv2.avi
2 129860 ./tests/data/vsynth2/wmv2.avi
3 81eee429b665254d19a06607463c0b5e *./tests/data/wmv2.vsynth2.out.yuv
4 stddev:    5.33 PSNR: 33.60 bytes:  7603200/  7603200