739ba52926139f5ae93e9505d4229a3a6d5c4d29
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth2 / h263
1 9a368687ab34c48079f11a202839a6bc *./tests/data/vsynth2/h263.avi
2 160106 ./tests/data/vsynth2/h263.avi
3 61213b91b359697ebcefb9e0a53ac54a *./tests/data/h263.vsynth2.out.yuv
4 stddev:    5.43 PSNR: 33.42 bytes:  7603200/  7603200