regtest: split video encode/decode tests into individual targets
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth2 / dv
1 bfa766f89bfeabc0ae1044f3954bed52 *./tests/data/vsynth2/dv.dv
2 7200000 ./tests/data/vsynth2/dv.dv
3 7ec62bd3350a6848364669e6e1e4b9cc *./tests/data/dv.vsynth2.out.yuv
4 stddev:    1.71 PSNR: 43.47 MAXDIFF:   33 bytes:  7603200/  7603200