fdb4d9eb68bae543a0ed696ea0336db18f533e40
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / yuv / yuv.vsynth1.regression
1 aa6b9e862aebcf8902a6d770e7729d59 *./tests/data/vsynth1/yuv.avi
2 7610060 ./tests/data/vsynth1/yuv.avi
3 c5ccac874dbf808e9088bc3107860042 *./tests/data/yuv.vsynth1.out.yuv
4 stddev:    0.00 PSNR:999.99 bytes:  7603200/  7603200