2e72290fafc68b5002899a7a2851d751a7b8c186
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / wmv2
1 13efda9d3811345aadc0632fc9a9332b *./tests/data/vsynth1/wmv2.avi
2 659852 ./tests/data/vsynth1/wmv2.avi
3 5182edba5b5e0354b39ce4f3604b62da *./tests/data/wmv2.vsynth1.out.yuv
4 stddev:    7.97 PSNR: 30.09 bytes:  7603200/  7603200