891c88be8e8dc87a375a7282d3eaec30f745c987
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / wmv1
1 4f3461315776e5118866fa3819cff9b6 *./tests/data/vsynth1/wmv1.avi
2 626908 ./tests/data/vsynth1/wmv1.avi
3 5182edba5b5e0354b39ce4f3604b62da *./tests/data/wmv1.vsynth1.out.yuv
4 stddev:    7.97 PSNR: 30.09 bytes:  7603200/  7603200