76b3904886d4cf6dd42aa5a59a3c8682d98445ab
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / mpeg4
1 fd83f2ef5887a62b4d755d7cb5f0ac59 *./tests/data/vsynth1/odivx.mp4
2 540144 ./tests/data/vsynth1/odivx.mp4
3 8828a375448dc5c2215163ba70656f89 *./tests/data/mpeg4.vsynth1.out.yuv
4 stddev:    7.97 PSNR: 30.10 MAXDIFF:  105 bytes:  7603200/  7603200