4f6bf83719fb1c43a89f9e7ee0c920911f694c02
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / mjpeg
1 af7ddc0d60cb2d1d83b0bfd829cc7b3a *./tests/data/vsynth1/mjpeg.avi
2 1570366 ./tests/data/vsynth1/mjpeg.avi
3 556ba548fe2b1b4ca98ef3f5d5e94bb8 *./tests/data/mjpeg.vsynth1.out.yuv
4 stddev:    7.92 PSNR: 30.15 bytes:  7603200/  7603200