Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / dv_411
1 f179899efba432c6f01149c36c709092 *./tests/data/vsynth1/dv411.dv
2 7200000 ./tests/data/vsynth1/dv411.dv
3 b6640a3a572353f51284acb746eb00c4 *./tests/data/dv_411.vsynth1.out.yuv
4 stddev:   30.76 PSNR: 18.37 MAXDIFF:  205 bytes:  7603200/  7603200