7b6f1f962cf3aa4e76ee63a579234fdbe4066968
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / dv
1 27ade3031b17214cf81c19cbf70f37d7 *./tests/data/vsynth1/dv.dv
2 7200000 ./tests/data/vsynth1/dv.dv
3 02ac7cdeab91d4d5621e7ce96dddc498 *./tests/data/dv.vsynth1.out.yuv
4 stddev:    6.90 PSNR: 31.34 bytes:  7603200/  7603200
5 bd67f2431db160d4bb6dcd791cea6efd *./tests/data/vsynth1/dv411.dv
6 7200000 ./tests/data/vsynth1/dv411.dv
7 b6640a3a572353f51284acb746eb00c4 *./tests/data/dv.vsynth1.out.yuv
8 stddev:   30.76 PSNR: 18.37 bytes:  7603200/  7603200