5e934de41b4c34c3aa41adae91025b500f4c650f
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth2-v210
1 87bb634932b3f5cacd4d08142798db17 *tests/data/fate/vsynth2-v210.avi
2 14752448 tests/data/fate/vsynth2-v210.avi
3 8bb1c449e1a2a94fd0d98841c04246bb *tests/data/fate/vsynth2-v210.out.rawvideo
4 stddev:    0.39 PSNR: 56.17 MAXDIFF:    9 bytes:  7603200/  7603200