v210enc: Add SIMD optimised 8-bit and 10-bit encoders
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth1-v210
1 a38de84bfef53ed69204480c979dd6c4 *tests/data/fate/vsynth1-v210.avi
2 14752448 tests/data/fate/vsynth1-v210.avi
3 2ba7f4ca302f3c4147860b9dfb12b6e4 *tests/data/fate/vsynth1-v210.out.rawvideo
4 stddev:    1.84 PSNR: 42.81 MAXDIFF:   29 bytes:  7603200/  7603200