0d80bd6d6806f20fc4a8a631ec733cb44ade4eb4
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth1-ffvhuff420p12
1 866485c954242232878e40f0389790dd *tests/data/fate/vsynth1-ffvhuff420p12.avi
2 14205356 tests/data/fate/vsynth1-ffvhuff420p12.avi
3 b48f32c140712e8c7bf81cfdd66ae312 *tests/data/fate/vsynth1-ffvhuff420p12.out.rawvideo
4 stddev:    0.68 PSNR: 51.47 MAXDIFF:    1 bytes:  7603200/  7603200