33018f37f7ef52df44d6989a20a744238280c607
[ffmpeg.git] / arch.mak
1 OBJS-$(HAVE_ARMV5TE) += $(ARMV5TE-OBJS) $(ARMV5TE-OBJS-yes)
2 OBJS-$(HAVE_ARMV6)   += $(ARMV6-OBJS)   $(ARMV6-OBJS-yes)
3 OBJS-$(HAVE_ARMVFP)  += $(ARMVFP-OBJS)  $(ARMVFP-OBJS-yes)
4 OBJS-$(HAVE_NEON)    += $(NEON-OBJS)    $(NEON-OBJS-yes)
5
6 OBJS-$(HAVE_MMI)     += $(MMI-OBJS)     $(MMI-OBJS-yes)
7
8 OBJS-$(HAVE_ALTIVEC) += $(ALTIVEC-OBJS) $(ALTIVEC-OBJS-yes)
9
10 OBJS-$(HAVE_VIS)     += $(VIS-OBJS)     $(VIS-OBJS-yes)
11
12 OBJS-$(HAVE_MMX)     += $(MMX-OBJS)     $(MMX-OBJS-yes)
13 OBJS-$(HAVE_YASM)    += $(YASM-OBJS)    $(YASM-OBJS-yes)